Yosua 16

16:1 Parbagianan ni anak ni si Josep mangihutkon ruji-ruji, ai ma: Hun Jordan na i lambung ni Jeriko, hampit hapoltakan ni bah Jeriko, laho hu halimisan, tangkog hu Jeriko, laho hu dolog dompak Betel. 16:1 Kemudian keluarlah undian bagi bani Yusuf. Batas mereka mulai dari sungai Yordan dekat Yerikho, di sebelah timur mata-mata air Yerikho, melalui padang gurun, yang naik dari Yerikho ke pegunungan, ke Betel,
16:2 Hun Betel laho hu Lus, dob ai mandipar hu tanoh ni halak Arki hu Atarot, 16:2 keluar dari Betel menuju ke Lus, terus ke daerah orang Arki, ke Atarot,
16:3 anjaha tuad dompak hasundutan hu tanoh ni halak Japleti, das hu tanoh ni Bet-Horon parkehen, dob ai hu Gezer, anjaha marujung i laut. 16:3 turun ke barat ke daerah orang Yaflet, sampai daerah Bet-Horon Hilir dan selanjutnya sampai Gezer dan berakhir di laut.
16:4 Ijalo anak ni si Josep ma parbagiananni, ai ma si Manasse pakon si Efraim. 16:4 Demikianlah bani Yusuf, yakni suku Manasye dan suku Efraim, menerima milik pusaka.
16:5 Ia tanoh ni anak ni si Efraim marsasapangku, ai ma: Parbalogan ni parbagianan ni sidea hampit hapoltakan: Atarot-Adar das hu Bet-Horon parhuluan, 16:5 Daerah bani Efraim menurut kaum-kaum mereka ialah demikian: batas milik pusaka mereka ke timur ialah Atarot-Adar sampai Bet-Horon Hulu.
16:6 dob ai laho ma parbalogan ai hu laut; hampit utara ai ma Michmetat; dob ai hampit hapoltakan marlegot ma parbalogan ai hu Taamat-Silo, anjaha mandipar hunjai hampit hapoltakan hu Janoah, 16:6 Ke barat batas itu keluar di sebelah utara Mikhmetat; kemudian batas itu membelok ke timur ke Taanat-Silo, dan dari sana terus sampai ke sebelah timur Yanoah,
16:7 dob ai hun Janoah tuad hu Atarot pakon hu Naarat, dob ai ihonai Jeriko, anjaha marujung i Jordan. 16:7 turun dari Yanoah ke Atarot dan Naharat, menyinggung daerah Yerikho dan keluar ke sungai Yordan.
16:8 Hun Tapua laho ma parbalogan ai dompak hasundutan hu bah Kana anjaha marujung i laut. Ai ma parbalogan ni marga Efraim marsasapangku. 16:8 Dari Tapuah batas itu terus ke barat ke sungai Kana dan berakhir ke laut. Itulah milik pusaka suku bani Efraim menurut kaum-kaum mereka.
16:9 Ambah ni ai huta na pinapulig bani halak Efraim, itongah-tongah ni parbagianan i halak Manasse, haganup huta-huta rap pakon dusunni. (bd. 17:9.) 16:9 Selanjutnya bagi bani Efraim ditentukan kota-kota terpisah di tengah-tengah milik pusaka bani Manasye, segala kota itu dengan desa-desanya.
16:10 Tapi seng iusir sidea halak Kansan na marianan i Geser. Jadi marianan ma halak Kanaan itongah-tongah ni Efraim das ronsi sadari on, tapi hona rodi do sidea. (1 Raj. 9:16.) 16:10 Tetapi orang Kanaan yang diam di Gezer tidaklah dihalau mereka. Jadi orang Kanaan itu masih tetap tinggal di tengah-tengah suku Efraim sampai sekarang, tetapi menjadi budak rodi.
<< Yosua 15 Yosua 17 >>