Yosua 17

17:1 On ma parbagianan bani marga Manasse mangihutkon ruji-ruji, — ai ia do bunga tubuh ni si Josep: — Bani si Machir, bunga tubuh ni si Manasse, bapa ni si Gilead, ibere Gilead pakon Basan, halani dalahi siimbang munsuh ia. (bd. 13:31; 4 Mus. 26:29.) 17:1 Bagian undian yang ditentukan bagi suku Manasye, sebab dialah anak sulung Yusuf, ialah demikian: Kepada Makhir, anak sulung Manasye, bapa Gilead, telah diberikan Gilead dan Basan, karena ia seorang tentara.
17:2 Anak ni si Manasse na legan pe dapotan do marsasapangku, ai ma anak ni si Abieser, anak ni si Helek, anak ni Asriel, anak ni si Sekam, anak ni si Heper pakon anak ni si Semida. Ai ma anak ni si Manasse, anak ni si Josep, marsasapangku. 17:2 Jadi bagian itulah yang ditentukan bagi anak-anak Manasye yang lain, menurut kaum-kaum mereka, yakni bagi bani Abiezer, bani Helek, bani Asriel, bani Sekhem, bani Hefer dan bani Semida; itulah keturunan yang laki-laki dari Manasye bin Yusuf, menurut kaum-kaum mereka.
17:3 Tapi anggo si Zelofehad anak ni si Heper, anak ni si Gilead, anak ni si Machir, anak ni si Manasse, seng dong bani anak, tapi pitah boru do; anjaha on ma goran ni boruni: si Mahla, Noa, Hogla, Milka pakon Tirza. (4 Mus. 26:33; 27:1.) 17:3 Tetapi Zelafehad bin Hefer bin Gilead bin Makhir bin Manasye tidak mempunyai anak laki-laki, tetapi hanya anak perempuan. Inilah nama anak-anaknya itu: Mahla, Noa, Hogla, Milka dan Tirza.
17:4 Dob ai laho ma sidea mangadap hulobei ni Malim Eleasar, pakon hulobei ni si Josua, anak ni si Nun, pakon hulobei ni sagala kopala, nini ma: Itonahkon Jahowa do hubani si Musa, bereonni bannami parbagianan itongah-tongah ni botounami. Jadi ibere ma hubani sidea sada parbagianan itongah-tongah ni sanina ni bapa ni sidea, romban hubani hata ni Jahowa. 17:4 Mereka datang menghadap imam Eleazar, dan menghadap Yosua bin Nun, serta para pemimpin, dan berkata: “TUHAN telah memerintahkan kepada Musa untuk memberikan milik pusaka kepada kami di tengah-tengah saudara-saudara kami.” Sebab itu diberikannya kepada mereka, milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudara ayah mereka, sesuai dengan titah TUHAN.
17:5 Tapi anggo si Manasse dapotan sapuluh parbagianan, sobali ni tanoh Gilead pakon Basan, na i dipar ni Jordan, 17:5 Demikianlah kepada suku Manasye jatuh sepuluh bidang tanah, selain dari tanah Gilead dan Basan yang di seberang Yordan,
17:6 halani dapotan parbagianan do boru ni si Manasse itongah-tongah ni anakni; anggo tanoh Gilead bani anak ni si Manasse na legan do ibere. 17:6 sebab anak-anak perempuan Manasye telah menerima milik pusaka di tengah-tengah anak-anaknya lelaki, sedang tanah Gilead ditentukan bagi anak-anak lelaki Manasye yang lain.
17:7 Ia parbalogan ni si Manasse ai ma hun Asser das hu Mikmetat, na i hapoltakan ni Sikem; dob ai laho ma parbalogan ai dompak dangsina hu pangisi ni En-Tapua. 17:7 Jadi batas daerah Manasye ialah dari Asyer ke Mikhmetat yang di sebelah timur Sikhem; kemudian batas itu terus ke selatan ke daerah penduduk En-Tapuah.
17:8 Masuk hubani si Manasse do tanoh Tapua, tapi anggo Tapua na bani parbalogan ni Manasse masuk bagian ni anak ni si Efraim do. 17:8 Tanah Tapuah adalah kepunyaan suku Manasye, tetapi kota Tapuah, dekat batas daerah Manasye, adalah kepunyaan bani Efraim.
17:9 Dob ai tuad ma parbalogan ai hu bah Kana, hampit dangsina ni bah ai. Huta-huta na ijai ai, na itongah-tongah ni huta ni si Manasse, masuk hubani Efraim do. Tapi parbalogan ni si Manasse mamontas hampit utara ni bah ai anjaha marujung i laut. (bd. 16:9.) 17:9 Kemudian batas itu turun ke sungai Kana, ke sebelah selatan sungai itu. Kota-kota di sana adalah kepunyaan suku Efraim, sekalipun di tengah-tengah kota-kota suku Manasye. Selanjutnya batas daerah Manasye itu lewat dari sebelah utara sungai itu dan berakhir ke laut.
17:10 Tanoh na hampit dangsina masuk hubani Efraim, anjaha na hampit utara masuk hubani Manasse, anjaha laut ai parbaloganni, das hu Asser i utara anjaha hu Isasar i hapoltakan. 17:10 Ke selatan daerah itu kepunyaan suku Efraim dan ke utara kepunyaan suku Manasye. Batasnya ialah laut; di sebelah utara batas daerah itu menyinggung daerah Asyer, di sebelah timur menyinggung daerah Isakhar.
17:11 Masuk hubani si Manasse do homa i Isasar pakon i Asser: Bet-Sean pakon dusunni, Jibleam pakon dusunni, pangisi ni Dor pakon dusunni, pangisi ni Endor pakon dusunni, pangisi ni Taanak pakon dusunni, pangisi ni Megiddo pakon dusunni; na patoluhon ai tanoh dolog do ai. (Panguh. 1:27; 1 Sam. 28:7.) 17:11 Tetapi di daerah Isakhar dan Asyer ada juga kepunyaan suku Manasye, yakni Bet-Sean dengan segala anak kotanya, Yibleam dengan segala anak kotanya, penduduk Dor dengan segala anak kotanya, penduduk En-Dor dengan segala anak kotanya, penduduk Taanakh dengan segala anak kotanya, dan penduduk Megido dengan segala anak kotanya, yakni ketiga daerah bukit itu.
17:12 Tapi seng tarsoluk halak Manasse huta-huta ai, gabe boi torus marianan halak Kanaan i tanoh ai. (bd. 15:63.) 17:12 Tetapi bani Manasye tidak dapat menduduki kota-kota itu, sebab orang Kanaan berhasil untuk tetap diam di negeri itu.
17:13 Tapi dob lambin markuasa halak Israel, gabe siparrodi ma ibahen halak Kanaan ai, tapi lang iusir sidea. (bd. 16:10.) 17:13 Setelah orang Israel menjadi kuat, orang Kanaan itu dibuatnya menjadi orang rodi, tetapi tidaklah sama sekali mereka itu dihalaunya.
17:14 Dob ai nini ginompar ni si Josep ma dompak si Josua: Mase ma pitah sada parbagianan mangihutkon ruji-ruji bereonmu bannami bahen rupeinami, age pe sada bangsa na buei ahu, ai ipasu-pasu Jahowa do hanami ronsi nuan? 17:14 Berkatalah bani Yusuf kepada Yosua, demikian: “Mengapa engkau memberikan kepadaku hanya satu bagian undian dan satu bidang tanah saja menjadi milik pusaka, padahal aku ini bangsa yang banyak jumlahnya, karena TUHAN sampai sekarang memberkati aku?”
17:15 Nini si Josua ma: Anggo bangsa na buei do nasiam tangkog ma nasiam hu harangan, imas ma bani nasiam ijai, i tanoh ni halak Peresi pakon Refai, anggo masompittu bani nasiam dolog Efraim. 17:15 Jawab Yosua kepada mereka: “Kalau engkau bangsa yang banyak jumlahnya, pergilah ke hutan dan bukalah tanah bagimu di sana di negeri orang Feris dan orang Refaim, jika pegunungan Efraim terlalu sesak bagimu.”
17:16 Jadi nini ginompar ni si Josep ma: Seng sungkup tanoh dolog ai bannami; tapi margareta bosi do haganup halak Kanaan, na marianan i tanoh hornop, ai ma na i Bet-Sean pakon dusunni age na i pamah Jesreel. 17:16 Kemudian berkatalah bani Yusuf: “Pegunungan itu tidak cukup bagi kami, dan semua orang Kanaan yang diam di dataran itu mempunyai kereta besi, baik yang diam di Bet-Sean dengan segala anak kotanya maupun yang diam di lembah Yizreel.”
17:17 Nini si Josua ma dompak ginompar ni si Josep, hubani Efraim pakon Manasse: Bangsa na buei do ham, anjaha na banggal do kuasamu, seng dapotan sada parbagianan tumang ham, 17:17 Lalu berkatalah Yosua kepada keturunan Yusuf, kepada suku Efraim dan suku Manasye: “Engkau ini bangsa yang banyak jumlahnya dan mempunyai kekuatan yang besar; tidak hanya satu bagian undian ditentukan bagimu,
17:18 tapi dolog ai ma bamu, ai age pe harangan ai, maningon imasonmu do ai, anjaha bamu ma ai das hu pispis sidaohanni. Ai maningon usironmu do sidea, age pe margareta bosi sidea anjaha gogoh. 17:18 tetapi pegunungan itu akan ditentukan bagimu juga, dan karena tanah itu hutan, haruslah kamu membukanya; kamu akan memilikinya sampai kepada ujung-ujungnya, sebab kamu akan menghalau orang Kanaan itu, sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan sekalipun mereka kuat.”
<< Yosua 16 Yosua 18 >>