Yosua 15

15:1 Tapi on do parbagianan mangihutkon ruji-ruji bani marga ni anak ni si Juda marsasapangku, das hu parbalogan ni tanoh Edom, halimisan Sin dompak Dangsina, i ujung pardangsina. (4 Mus. 24:3-5.) 15:1 Bagian yang diundikan kepada suku bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka adalah sampai ke batas tanah Edom, sampai ke padang gurun Zin ke selatan, di ujung selatan.
15:2 Anjaha parbalogan ni sidea hampit dangsina ai ma: Hun ujung ni Laut Garam, hun teluk na anjur dompak dangsina, 15:2 Batas selatan bagi mereka mulai dari ujung Laut Asin, dari teluk yang menghadap ke selatan;
15:3 hunjai laho hu dangsina ni raboyon Akrabim, mandipar hu Sin, tangkog i dangsina ni Kades-Barnea, mandipar use hu Hezron, das hu Adar, marlegot use hu Karka; 15:3 lalu keluar pada sebelah selatan pendakian Akrabim, terus ke Zin, naik ke sebelah selatan Kadesh-Barnea, terus ke Hezron, naik ke Adar, membelok ke Karka,
15:4 dob ai mandipar hu Asmon, luar ilambung ni bah Masir, anjaha marujung i laut. Ai ma parbalogannasiam hampit dangsina. 15:4 terus ke Azmon dan keluar pada sungai tanah Mesir, sehingga batas itu berakhir ke laut. Itulah bagi kamu batas selatan.
15:5 Parbaloganni hampit hapoltakan: laut Garam das bani ujung ni Jordan. Anjaha parbaloganni hampit utara: Mulai hun tuktuk ni laut bani babah ni Jordan, 15:5 Batas timur ialah Laut Asin sampai ke muara sungai Yordan. Batas pada sisi utara mulai dari teluk di muara sungai Yordan itu:
15:6 tangkog ma parbalogan ai hu Bet-Hogla, anjaha mamontas hun utara ni Bet-Araba; dob ai tangkog ma parbalogan ai hu batu ni si Bohan, anak ni si Ruben; (bd. 18:17.) 15:6 batas itu naik ke Bet-Hogla, melalui sebelah utara Bet-Araba, kemudian batas itu naik ke batu Bohan bin Ruben;
15:7 anjaha tangkog ma parbalogan ai hu Debir, hun habungan Akor, torus hu utara, marlegot dompak Gilgal, tontang ni raboyon Adunim, ai ma na hampit dangsina ni bah ai; dob ai mandipar ma parbalogan ai hu bah En-Semes, anjaha marujung i En-Rogel. (2 Sam. 17:17.) 15:7 lalu dari lembah Akhor batas itu naik ke Debir, dan menuju ke utara ke Gilgal di seberang pendakian Adumim, yang di sebelah selatan sungai. Kemudian batas itu terus ke mata air En-Semes dan keluar ke En-Rogel.
15:8 Dob ai tangkog ma parbalogan ai hu habungan ni anak ni si Hinnom, hampit dangsina ni raboyon ni halak Jebusi, ai ma Jerusalem; dob ai tangkog ma parbalogan ai hu pakpak ni dolog, tontang ni habungan Hinnom hampit laut, na i ujung ni habungan Refaim hampit utara; (2 Kron. 28:3.) 15:8 Kemudian batas itu naik ke lembah Ben-Hinom, di sebelah selatan sepanjang lereng gunung Yebus, itulah Yerusalem; kemudian batas itu naik ke puncak gunung yang di seberang lembah Hinom, di sebelah barat, di ujung utara lembah orang Refaim.
15:9 dob ai marlegot ma parbalogan ai hun pakpak ni dolog ai hu sombul ni bah Neptoa anjaha luar ma hu huta ni dolog Efron; dob ai marlegot hu Baala, ai ma Kirjat-Jearim. (ay. 60.) 15:9 Kemudian batas itu melengkung dari puncak gunung itu ke mata air Me-Neftoah, lalu keluar ke kota-kota pegunungan Efron; selanjutnya batas itu melengkung ke Baala, itulah Kiryat-Yearim.
15:10 Dob ai marlegot ma parbalogan ai hun Baala dompak hasundutan hu Dolog Seir, dob ai mandipar hu urung ni dolog Jearim parutara, ai ma Kesalon, dob ai tuad hu Bet-Semes, anjaha mandipar hu Timna. 15:10 Kemudian batas itu membelok dari Baala ke barat ke pegunungan Seir, terus ke utara ke lereng gunung Yearim, itulah Kesalon, turun ke Bet-Semes dan terus ke Timna.
15:11 Luar ma parbalogan ai hu urung ni dolog hampit utara ni Ekron, dob ai marlegot ma parbalogan ai hu Sikron, anjaha mandipar hu dolog Baala, dob ai luar hu Jabneel, anjaha marujung i laut. 15:11 Kemudian batas itu keluar ke utara ke lereng gunung Ekron; kemudian batas itu melengkung ke Sikron, terus ke gunung Baala dan keluar dekat Yabneel, sehingga batas itu berakhir di laut.
15:12 Anjaha parbaloganni hampit laut, ai ma laut na bolon ai pakon pasirni. Ai ma parbalogan ni anak ni si Juda marsasapangku. r (ay. 13-19: pausih Panguh. 1:10-15.) 15:12 Batas barat ialah Laut Besar dan pantainya. Itulah, ke segala penjuru, batas-batas daerah bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka.
15:13 Tapi bani si Kaleb, anak ni si Jefunne, ibere ma sabagian itongah-tongah ni anak ni si Juda, aima Kiryat Arba, romban hubani hata ni Jahowa hubani si Josua, ai ma huta ni si Arba bapa ni si Enak, ai ma Hebron. (bd. 14:6-15.) 15:13 Tetapi kepada Kaleb bin Yefune diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah bani Yehuda itu, yakni Kiryat-Arba, seperti yang dititahkan TUHAN kepadanya; Arba ialah bapa Enak. Itulah Hebron.
15:14 Dob ai iusir si Kaleb ma hunjai na tolu halak Enak ai, ai ma si Sesai, si Ahimon pakon si Talmai, anak ni si Enak. 15:14 Dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, yakni Sesai, Ahiman dan Talmai, anak-anak Enak.
15:15 Dob ai tangkog ma ia hunjai hu pangisi ni Debir, ia goran ni Debir sapari ai ma Kirjat-Seper. 15:15 Dari sana ia maju menyerang penduduk Debir. Nama Debir itu dahulu ialah Kiryat-Sefer.
15:16 Jadi ihatahon si Kaleb ma: Barang ise na manaluhon anjaha na manaban Kirjat-Seper, bereonku ma hubani borungku, si Aksa bahen parinangonni. 15:16 Lalu berkatalah Kaleb: “Siapa yang menggempur Kiryat-Sefer dan merebutnya, kepadanya akan kuberikan Akhsa, anakku, menjadi isterinya.”
15:17 Dob ai itaban si Otniel, anak ni si Kenas anggi ni si Kaleb ma huta ai, gabe ibere ma hubani si Aksa bahen parinangonni. 15:17 Dan Otniel, anak Kenas saudara Kaleb, merebut kota itu; lalu Kaleb memberikan kepadanya Akhsa, anaknya, menjadi isterinya.
15:18 Jadi sanggah na masuk puang-puang ai ielek-elek ma ia mangindo juma sanlambar humbani bapani, lanjar susur ma ia hun halodeni, anjaha nini si Kaleb ma hubani: Aha bam? 15:18 Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suaminya untuk meminta ladang kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya, lalu berkatalah Kaleb kepadanya: “Ada apa?”
15:19 Gabe nini ma: Bere ham bangku pasu-pasu sada; halani domma inahkon ham ahu hu tanoh Dangsina, maningon bereonmu do bangku bah tubuh. Jadi ibere ma bani bah tubuh i huluan pakon i kehen. 15:19 Jawabnya: “Berikanlah kepadaku hadiah; telah kauberikan kepadaku tanah yang gersang, berikanlah juga kepadaku mata air.” Lalu diberikannyalah kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir.
15:20 On ma parbagianan ni marga ni anak ni si Juda marsasapangku. 15:20 Inilah milik pusaka suku bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka.
15:21 Huta na masuk hubani marga Juda i tanoh Dangsina, i parbalogan hampit Edom, ai ma: Kabzeel, Eder, Jagur, 15:21 Kota-kota suku bani Yehuda yang paling ujung, dekat batas tanah Edom di Tanah Negeb, ialah Kabzeel, Eder, Yagur,
15:22 Kina, Dimona, Adada, 15:22 Kina, Dimona, Adada,
15:23 Kedes, Hazor, Jitnan, 15:23 Kedesh, Hazor, Yitnan,
15:24 Sip, Telem, Bealot, 15:24 Zif, Telem, Bealot,
15:25 Hazor-Hadata, Kirjiot-Hezron ai ma Hazor, 15:25 Hazor-Hadata, Keriot-Hezron, itulah Hazor;
15:26 Amam, Sema, Molada, 15:26 Amam, Sema, Molada,
15:27 Hazor-Gadda, Hesmon, Bet-Pelet, 15:27 Hazar-Gada, Hesmon, Bet-Pelet,
15:28 Hasar-Sual, Beerseba-pakon dusunni, 15:28 Hazar-Sual, Bersyeba dan segala anak kotanya,
15:29 Baala, Iyim, Esem, 15:29 Baala, Iyim, Ezem,
15:30 El-Tolad, Kesil, Horma, 15:30 Eltolad, Kesil, Horma,
15:31 Siklag, Matmana, Sansana, 15:31 Ziklag, Madmana, Sansana,
15:32 Lebaot, Silhim, Ain pakon Rimmon. Haganup huta ai dua puluh siah rap pakon dusunni. 15:32 Lebaot, Silhim, Ain dan Rimon; seluruhnya dua puluh sembilan kota dengan desa-desanya.
15:33 I tanoh hondot: Estaol, Sorea, Asna, (Panguh. 13:25; 16:31.) 15:33 Di Daerah Bukit: Esytaol, Zora, Asna,
15:34 Sanoah, En-Gannim, Tapua, Enam, 15:34 Zanoah, En-Ganim, Tapuah, Enam,
15:35 Jarmut, Adullam, Soko, Aseka, 15:35 Yarmut, Adulam, Sokho, Azeka,
15:36 Saarim, Aditaim, Gedera ampa Gederotaim; sapuluh ompat huta ma ai pakon dusunni. 15:36 Saaraim, Aditaim, Gedera dan Gederotaim; empat belas kota dengan desa-desanya.
15:37 Senam, Hadasa, Migdal-Gad, 15:37 Zenan, Hadasa, Migdal-Gad,
15:38 Dilan, Mispa, Joktel, 15:38 Dilean, Mizpa, Yokteel,
15:39 Lakis, Boskat, Eglon, 15:39 Lakhis, Bozkat, Eglon,
15:40 Kabbon, Lakmas, Kitlis, 15:40 Kabon, Lahmas, Kitlis,
15:41 Gederot, Bet-Dagon, Naama, Makeda; sapuluh onom huta ma ai pakon dusunni. 15:41 Gederot, Bet-Dagon, Naama dan Makeda; enam belas kota dengan desa-desanya.
15:42 Libna, Eter, Asan, 15:42 Libna, Eter, Asan,
15:43 Jipta, Asna, Nesib, 15:43 Yiftah, Asna, Nezib,
15:44 Kegilam Aksib, Meresa; siah huta ma ai pakon dusunni. (bd. 19:29.) 15:44 Kehila, Akhzib dan Maresa; sembilan kota dengan desa-desanya.
15:45 Ekron pakon hutani ampa dusunni, (1 Sam. 5:10.) 15:45 Ekron dengan segala anak kota dan desanya.
15:46 hun Ekron das hu laut, ganup na i lambung ni Asdod pakon dusunni. 15:46 Mulai dari Ekron sampai ke laut, segala yang di sisi Asdod dan desa-desanya,
15:47 Asdod pakon hutani ampa dusunni, Gaza pakon hutani ampa dusunni, das hu bah Masir anjaha laut na bolon parbaloganni. (1 Sam. 5:1; Panguh. 1:18; 4 Mus. 34:6.) 15:47 Asdod dengan segala anak kota dan desa-desanya, Gaza dengan segala anak kota dan desa-desanya, sampai ke sungai tanah Mesir, Laut Besar dan pantainya.
15:48 I atas dolog: Samir, Jatir, Soko, 15:48 Lagi di Pegunungan: Samir, Yatir, Sokho,
15:49 Dana, Kirjat-Sana, ai ma Debir, 15:49 Dana, Kiryat-Sana, itulah Debir;
15:50 Anab, Estemua, Anim, 15:50 Anab, Estemo, Anim,
15:51 Gosen, Holon, Gilo; sapuluh sada huta ma ai pakon dusunni. 15:51 Gosyen, Holon dan Gilo; sebelas kota dengan desa-desanya;
15:52 Arab, Duma, Esean, 15:52 Arab, Duma, Esan,
15:53 Janum, Bet-Tapua, Apeka, 15:53 Yanum, Bet-Tapuah, Afeka,
15:54 Humta, Kirjat-Arba, ai ma Hebron ampa siah huta ma ai pakon dusunni. 15:54 Humta, Kiryat-Arba, itulah Hebron, dan Zior; sembilan kota dengan desa-desanya.
15:55 Maon, Karmel, Sip, Juta, 15:55 Maon, Karmel, Zif, Yuta,
15:56 Jisreel, Jokdeam, Sanoa, 15:56 Yizreel, Yokdeam, Zanoah,
15:57 Kain, Gibea, Timna, sapuluh huta ma ai pakon dusunni. 15:57 Kain, Gibea dan Timna; sepuluh kota dengan desa-desanya.
15:58 Halhul, Bet-Sur, Gedor, 15:58 Halhul, Bet-Zur, Gedor,
15:59 Maarat, Bet-Anot, Eltekon; onom huta ma ai pakon dusunni. 15:59 Maarat, Bet-Anot dan Eltekon; enam kota dengan desa-desanya.
15:60 Kirjat-Baal, ai ma Kirjat-Jearim, pakon Rabba; dua huta ma ai pakon dusunni. (bd. 9:17; 18:14.) 15:60 Kiryat-Baal, itulah Kiryat-Yearim, dan Raba; dua kota dengan desa-desanya.
15:61 I halimisan: Bet-Araba, Midin, Sekaka, 15:61 Di padang gurun: Bet-Araba, Midin, Sekhakha,
15:62 Nibsan, Ir, Hamela pakon Engedi; onom huta ma ai pakon dusunni. 15:62 Nibsan, Kota Garam dan En-Gedi; enam kota dengan desa-desanya.
15:63 Tapi anggo halak Jebusi na marianan i Jerusalem seng tarusir halak Juda; gabe marianan ma halak Jebusi rap pakon halak Juda i Jerusalem ronsi sadari on. (bd. 18:28; 2 Sam. 5:6.) 15:63 Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dapat dihalau oleh bani Yehuda. Jadi orang Yebus itu masih tetap diam bersama-sama dengan bani Yehuda di Yerusalem sampai sekarang.
Yosua 14 >> Yosua 16 >>