Yosua 14

14:1 Tapi on do parbagianan, na jinalo ni halak Israel i tanoh Kanaan, na binagihon ni malim Eleasar pakon si Josua, anak ni si Nun pakon kopala ni halak Israel marsasamarga. (4 Mus. 34:17.) 14:1 Inilah semuanya yang diterima oleh orang Israel sebagai milik pusaka di tanah Kanaan, yang telah dibagikan kepada orang Israel oleh imam Eleazar, dan Yosua bin Nun dan para kepala kaum keluarga dari suku-suku mereka,
14:2 Marhitei ruji-ruji do ibagihon bani sidea parbagianan ni sidea ai, songon na tinonahkon ni Jahowa marhiteihon ni si Musa, bereon hubani na siah pakon na satongah marga ai. (4 Mus. 26:55.) 14:2 dengan mengundi milik pusaka itu, seperti yang diperintahkan TUHAN dengan perantaraan Musa mengenai suku-suku yang sembilan setengah itu.
14:3 Ai domma ibere si Musa parbagianan ni na dua pakon na satongah marga ai i dipar i Jordan, tapi hubani halak Levi seng dong ibere parbagianan itongah-tongah ni sidea. (bd. 13:14-33.) 14:3 Sebab kepada suku-suku yang dua setengah lagi telah diberikan Musa milik pusaka di seberang sungai Yordan, tetapi kepada orang Lewi tidak diberikannya milik pusaka di tengah-tengah mereka.
14:4 Ai gabe dua marga do anak ni si Josep, ai ma si Manasse pakon si Efraim; halani ai seng ibere sidea parbagianan bani halak Levi i tanoh ai, pitah huta do bahen ianan pakon sampalan bahen ianan ni pinahan ni sidea ampa ugas-ugas ni sidea. (bd. 21.) 14:4 Sebab bani Yusuf merupakan dua suku, Manasye dan Efraim. Maka kepada orang Lewi tidak diberikan bagiannya di negeri itu, selain dari kota-kota untuk didiami, dengan tanah penggembalaannya untuk ternak dan hewan mereka.
14:5 Songon na tinonahkon ni Jahowa hubani si Musa, sonai do ibahen halak Israel, anjaha ibagi sidea ma tanoh ai. 14:5 Seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa, demikianlah diperbuat oleh orang Israel dan dibagi-bagi merekalah negeri itu.
14:6. Dob ai roh ma halak Juda marayak si Josua i Gilgal, gabe nini si Kaleb, anak ni si Jefunne, halak Kenas ai ma hubani: Ibotoh ham do hata, na hinatahon ni Jahowa hubani si Musa, juak-juak ni Jahowa, pasal ahu pakon pasal ham i Kades Barnea. (4 Mus. 12:24; 5 Mus 1:36.) 14:6 Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, kepadanya: “Engkau tahu firman yang diucapkan TUHAN kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kadesh-Barnea.
14:7 Marumur ompat puluh tahun ma ahu, sanggah na sinuruh ni si Musa, juak-juak ni Jahowa, ahu hun Kades-Barnea, laho mangkahapi tanoh ai; anjaha mulak ma ahu mamboan barita bani songon na domu ibagas uhurhu. (4 Mus. 13:6, 30.) 14:7 Aku berumur empat puluh tahun, ketika aku disuruh Musa, hamba TUHAN itu, dari Kadesh-Barnea untuk mengintai negeri ini; dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya.
14:8 Tapi hasomanku, na rap tangkog pakon ahu mangganggui uhur ni bangsa in, tapi anggo ahu totap do marsijoloman hubani Jahowa Naibatangku. 14:8 Sedang saudara-saudaraku, yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti TUHAN, Allahku, dengan sepenuh hati.
14:9 Jadi marbulawan ma si Musa bani ari ai, nini ma: Tanoh, na nidalanan ni naheimu, bam ma ai bahen parbagianan bam pakon bani anakmu sadokah ni dokahni, halani totap ni uhurmu bani Jahowa Naibatangku. 14:9 Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya: Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti TUHAN, Allahku, dengan sepenuh hati.
14:10 On pe, tonggor ma, ipagoluh Jahowa do ahu songon na hinatahonni ai, sonari domma ompat puluh lima tahun, dob ihatahon Jahowa hata ondi bani si Musa, sadokah mardalan halak Israel i halimisan. On pe, tonggor ma, ualuh puluh lima tahun ma ahu sadari on. 14:10 Jadi sekarang, sesungguhnya TUHAN telah memelihara hidupku, seperti yang dijanjikan-Nya. Kini sudah empat puluh lima tahun lamanya, sejak diucapkan TUHAN firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang, telah berumur delapan puluh lima tahun aku hari ini;
14:11 Tong ope gogohku sadari on, songon sanggah bani parsuruh ni si Musa bangku; songon gogohku ijia, lanjar sonai ope gogohku sonari laho marporang, laho luar pakon masuk. (5 Mus. 34:7.) 14:11 pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa; seperti kekuatanku pada waktu itu demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk.
14:12 Halani ai, bere ma bangku dolog on, songon pangkatahon ni Jahowa bani ari ai, ai ibogei ham sandiri do bani ari ai, halak Enak do ijai, anjaha huta na banggal anjaha na toguh do ai. Ra ihasomani Jahowa do ahu, ase tarusir ahu sidea, songon na hinatahon ni Jahowa. (bd. 11:21.) 14:12 Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan, yang dijanjikan TUHAN pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu, bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin TUHAN menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka, seperti yang difirmankan TUHAN.”
14:13 Jadi ipasu-pasu si Josua ma ia, anjaha ibere Hebron hubani si Kaleb, anak ni si Jefunne, bahen parbagiananni (bd. 15:13-19; 21:11, 12.) 14:13 Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannyalah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya.
14:14 Sonai ma Hebron gabe parbagianan ni si Kaleb, anak ni si Jefunne, halak Kenas ai, ronsi sadari on, halani totap ni uhurni bani Jahowa Naibata ni Israel. 14:14 Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti TUHAN, Allah Israel, dengan sepenuh hati.
14:15 Ia goran ni Hebron sapari Kirjat-Arba do; si Arba, ai do jolma sibolonan itongah-tongah ni halak Enak. Jadi sonang ma tanoh ai humbani hamunsuhon. (bd. 11:23.) 14:15 Nama Hebron dahulu ialah Kiryat-Arba; Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Dan amanlah negeri itu, berhenti berperang.
<< Yosua 13 Yosua 15 >>