Yosua 11

11:1 Tapi dob ibogei si Jabin, raja hun Hazor, pasal ai, martonah ma ia hubani si Jobab, raja hun Madon, pakon hubani raja hun Simron pakon hubani raja hun Aksap, 11:1 Setelah hal itu terdengar kepada Yabin, raja Hazor, diutusnyalah orang kepada Yobab, raja Madon, dan kepada raja negeri Simron, kepada raja negeri Akhsaf,
11:2 sonai homa hubani raja-raja na i tanoh dolog parutara, pakon na i Arabah i dangsina ni Kinerot, i tanoh hondot ampa padologan Dor martopihon laut; 11:2 serta kepada raja-raja yang di sebelah utara, di Pegunungan, di Araba-Yordan di sebelah selatan Kinerot, di Daerah Bukit dan di tanah bukit Dor di sebelah barat,
11:3 hubani halak Kanaan na hun hapoltakan pakon hasundutan, hubani halak Amori, Het, Peresi, Jebusi na i dolog pakon halak Hevi na i bornoh ni Hermon i tanoh Mispa. 11:3 yakni raja-raja orang Kanaan di sebelah timur dan di sebelah barat, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Yebus di pegunungan dan orang Hewi di kaki gunung Hermon, di tanah Mizpa.
11:4 Jadi luar ma sidea rap pakon ganup balani, sada bangsa na bolon, songon horsik na i topi ni laut bueini, sonai homa huda pakon gareta buei tumang. 11:4 Kemudian keluarlah raja-raja ini bersama-sama semua tentaranya, amat banyak rakyat, seperti pasir di tepi laut banyaknya, beserta sangat banyak kuda dan kereta.
11:5 Martumpu ma ganup raja ondi, bingkat ma sidea anjaha marsaran dohorhon bah Merom, laho marmunsuh dompak Israel. 11:5 Raja-raja ini bersekutu dan datang berkemah bersama-sama dekat mata air Merom untuk memerangi orang Israel.
11:6 Jadi nini Jahowa ma dompak si Josua: Ulang ma ho mabiar mangidah sidea, ai patar sonon ondoskononmu ma sidea ganup rasei ilobei ni Israel; tagili ma nahei ni hudani anjaha tutung gareta ni sidea bani apuy. 11:6 Lalu TUHAN berkata kepada Yosua: “Janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini Aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api.”
11:7 Jadi sompong ma roh si Josua rap pakon balani ganup dompak sidea hu bah Merom, anjaha idorab ma sidea. 11:7 Lalu Yosua dengan seluruh tentaranya mendatangi mereka dengan tiba-tiba dekat mata air Merom, dan menyerbu mereka.
11:8 Iberehon Jahowa ma sidea hubagas tangan ni Israel, italuhon anjaha iayak ma sidea das hu Sidon na bolon, das hu Misrepot-Maim, anjaha das hu habungan Mispa hampit hapoltakan; ibunuhi ma sidea, ronsi sahalak pe lang dong na tading humbani sidea. (bd. 13:6.) 11:8 Dan TUHAN menyerahkan mereka kepada orang Israel. Mereka dikalahkan dan dikejar sampai Sidon-Besar dan sampai Misrefot-Maim, dan sampai lembah Mizpa yang di sebelah timur. Demikianlah mereka dihancurkan, sehingga tidak seorang pun dari mereka yang dibiarkan lolos.
11:9 Jadi ihatahon si Josua ma hubani sidea songon na hinatahon ni Jahowa hubani, itagili ma nahei ni huda ni sidea anjaha itutung gareta ni sidea bani apuy. 11:9 Yosua melakukan terhadap mereka seperti yang difirmankan TUHAN kepadanya: kuda mereka dilumpuhkan dan kereta mereka dibakar dengan api.
11:10 Dob ai mulak ma si Josua ijia, italuhon ma huta Hazor, anjaha ibunuhi rajani bani podang; ai Hazor do nasaindokah huta pamatang ni ganup harajaon ai. 11:10 Pada waktu itu Yosua kembali, direbutnya Hazor, dan rajanya dibunuhnya dengan mata pedang. Sebab Hazor pada waktu dahulu adalah yang terutama di antara segala kerajaan itu.
11:11 Anjaha ibunuh ma ganup na manggoluh ibagas huta ai bani podang, siap tumang ibahen sidea, seng dong na tading age sada na marhosah, anjaha isurbuy ma huta Hazor bani apuy. (4 Mus. 21:2.) 11:11 Semua makhluk yang ada di dalamnya dibunuhnya dengan mata pedang, sambil menumpas orang-orang itu. Tidak ada yang tinggal hidup dari semua yang bernafas dan Hazor dibakarnya.
11:12 Itaban si Josua ma ganup huta ni raja-raja ondi pakon ganup raja ni sidea, ibunuhi ma sidea bani podang, siap tumang ibahen sidea, songon na dob tinonahkon ni si Musa, juak-juak ni Jahowa. 11:12 Selanjutnya segala kota kepunyaan raja-raja itu dan semua rajanya dikalahkan Yosua dan dibunuhnya dengan mata pedang. Mereka ditumpasnya seperti yang diperintahkan Musa, hamba TUHAN itu.
11:13 Pitah sagala huta na iatas buntu-buntu do na so sinurbuy ni halak Israel, sobali ni Hazor; pitah ai do na sinurbuy ni si Josua. 11:13 Tetapi kota-kota yang letaknya di atas bukit-bukit puing tidaklah dibakar oleh orang Israel, hanya Hazor saja yang dibakar oleh Yosua.
11:14 Sagala taban-taban ni huta ai pakon pinahan-pinahan, ibuat halak Israel ma bani sidea; pitah jolma ai do haganup ibunuhi sidea bani podang, paima siap tumang sidea, seng dong na tading na marhosah age sahalak. 11:14 Segala barang dari kota-kota itu serta ternaknya telah dijarah orang Israel. Tetapi manusia semuanya dibunuh mereka dengan mata pedang, sehingga orang-orang itu dipunahkan mereka. Tidak ada yang ditinggalkan hidup dari semua yang bernafas.
11:15 Songon na hinatahon ni Jahowa hubani si Musa, juak-juakni ai, sonai do ihatahon si Musa hubani si Josua, anjaha sonai do ibahen si Josua; sada pe lang dong na tading ibahen humbani na hinatahon ni Jahowa hubani si Musa. 11:15 Seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa, hamba-Nya itu, demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua dan seperti itulah dilakukan Yosua: tidak ada sesuatu yang diabaikannya dari segala yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.
11:16 Jadi isoluk si Josua ma ganup tanoh ai, tanoh dolog ai pakon ganup tanoh Dangsina, ganup tanoh Gosen pakon tanoh na i suahni, tanoh Arabah pakon tanoh dolog ni Israel ampa tanoh na i suahni, (bd. 10:41.) 11:16 Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu, pegunungan, seluruh Tanah Negeb, seluruh tanah Gosyen, Daerah Bukit, serta Araba-Yordan, dan Pegunungan Israel dengan tanah rendahnya;
11:17 hun dolog na sae-sae ai nari, na dompak Seir, das hu Baal-Gad, i habungan ni Libanon i bona ni dolog Hermon. Ganup do rajani itangkap anjaha ibunuh. 11:17 mulai dari Pegunungan Gundul, yang mendaki ke arah Seir, sampai ke Baal-Gad di lembah gunung Libanon, di kaki gunung Hermon. Semua rajanya ditangkapnya, dan dibunuhnya.
11:18 Dokah do si Josua marmunsuh pakon raja-raja ai. 11:18 Lama Yosua melakukan perang melawan semua raja itu.
11:19 Seng dong age sada huta na ra mardamei pakon halak Israel, sobali ni halak Hevi na marianan i Gibeon; haganup huta ai italuhon sidea marhitei podang. (bd. 9:15.) 11:19 Tidak ada satu kota pun yang mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel, selain dari pada orang Hewi yang diam di Gibeon itu, semuanya telah direbut mereka dengan berperang.
11:20 Ai Jahowa do na pahengkeng uhur ni sidea laho marmunsuh dompak halak Israel, ase siap sidea, ase ulang jumpahan idop ni uhur sidea, ase bois tumang sidea, songon na tinonahkon ni Jahowa hubani si Musa. (5 Mus. 7:2.) 11:20 Karena TUHAN yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras, sehingga mereka berperang melawan orang Israel, supaya mereka ditumpas, dan jangan dikasihani, tetapi dipunahkan, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.
11:21 Ijia ma homa roh si Josua maniapkon halak Enak hun tanoh parbalogan, hun Hebron, hun Debir, hun Anab, humbani ganup dolog Juda pakon ganup dolog Israel; siap tumang do sidea ibahen si Josua; rap pakon huta ni sidea. (2 Mus. 13:22; 5 Mus. 1:28; 4 Mus. 13:22.) 11:21 Pada waktu itu Yosua datang dan melenyapkan orang Enak dari pegunungan, dari Hebron, Debir dan Anab, dari seluruh pegunungan Yehuda dan dari seluruh pegunungan Israel. Mereka dan kota-kota mereka ditumpas oleh Yosua.
11:22 Seng dong tading halak Enak i tanoh ni halak Israel, pitah i Gaza, i Gad pakon i Asdod adong ope na tading. (1 Sam. 17:4.) 11:22 Tidak ada lagi orang Enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel; hanya di Gaza, di Gat dan di Asdod masih ada yang tertinggal.
11:23 Ase italuhon si Josua ma ganup tanoh ai, songon na hinatahon ni Jahowa hubani si Musa; ibere si Josua ma tanoh ai hubani halak Israel bahen rupei ni sidea, mangihutkon parbagianan ni sidea marsasamarga. Dob ai maronti ma hamunsuhon hun tanoh ai. (bd. 14:15.) 11:23 Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan TUHAN kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka, menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu, berhenti dari berperang.
<< Yosua 10 Yosua 12 >>