Ulangan 34

34:1 Dob ai tangkog ma si Musa hun pamah Moab hu dolog Nebo, hu pakpak ni Pisga, tontang ni Jeriko. Dob ai ipatuduhkon Jahowa ma hubani ganup tanoh ai, olat ni Gilead das hu Dan, (bd. 8:27.) 34:1 Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga, yang di tentangan Yerikho, lalu TUHAN memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu: daerah Gilead sampai ke kota Dan,
34:2 ganup Naftali, tanoh Efraim pakon Manasse, ganup tanoh Juda das ronsi laut hampit hasundutan, 34:2 seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat,
34:3 tanoh Dangsina pakon tanoh na i pamah Jeriko, huta parkurmaan das hu Zoar. 34:3 Tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yerikho, kota pohon korma itu, sampai Zoar.
34:4 Dob ai nini Jahowa ma hubani: On ma tanoh, na dob hubulawankon hubani si Abraham, si Isak pakon si Jakob, ningku do: Hubani ginomparmu do bereonku on. Domma hupatuduhkon on bam, iidah matamu, tapi seng bulih ho mandipar masuk hujai. (1 Mus. 12:7.) 34:4 Dan berfirmanlah TUHAN kepadanya: “Inilah negeri yang Kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub; demikian: Kepada keturunanmulah akan Kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana.”
34:5 Jadi matei ma ijai si Musa, juak-juak ni Jahowa i tanoh Moab, songon na dob hinatahon ni Jahowa, (bd. 32:50.) 34:5 Lalu matilah Musa, hamba TUHAN itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman TUHAN.
34:6 anjaha Jahowa do mananomsi i habungan ai, i tanoh Moab, tontang ni Bet-Peor, anjaha seng dong na mambotoh tanomanni ai ronsi sadari on. (Jud. 9.) 34:6 Dan dikuburkan-Nyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet-Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini.
34:7 Anjaha marumur saratus dua puluh tahun ma si Musa bani parmateini ai, seng gombur ope matani anjaha seng surut gogohni. 34:7 Musa berumur seratus dua puluh tahun, ketika ia mati; matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang.
34:8 Dob ai itangisi halak ma si Musa i pamah Moab tolu puluh ari dokahni; dob ai marujung ma panangision pakon parhoruon bani si Musa. (4 Mus. 20:29.) 34:8 Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab tiga puluh hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu.
34:9 Dob ai gok tonduy hapentaron ma uhur ni si Josua, anak ni si Nun, ai domma itampeihon si Musa hinan tanganni bani; jadi itangihon halak Israel ma ia, anjaha ihorjahon romban hubani na tinonahkon ni Jahowa hinan hubani si Musa. (4 Mus. 27:18.) 34:9 Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.
34:10 Anjaha seng dong be jongjong itongah-tongah ni halak Israel sada nabi songon si Musa, na tinanda ni Jahowa dumpar bohi, (2 Mus. 33:11; 4 Mus. 12:6-8.) 34:10 Seperti Musa yang dikenal TUHAN dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel,
34:11 ibagas haganup tanda pakon halongangan, na sinuruh ni Jahowa bahenonni i tanoh Masir, hubani Parao, hubani ganup juak-juakni pakon bani ganup tanohni, 34:11 dalam hal segala tanda dan mujizat, yang dilakukannya atas perintah TUHAN di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya,
34:12 pakon ibagas haganup tangan na gogoh in pakon ibagas haganup hasonggotan bolon, na binahen ni si Musa ilobei ni ganup Israel. 34:12 dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel.
<< Ulangan 33 Yosua 1 >>