Yeremia 10

10:1 Tangar ma hata, na hinatahon ni Jahowa bannima, ale ginompar ni Israel! 10:1 Dengarlah firman yang disampaikan TUHAN kepadamu, hai kaum Israel!
10:2 Sonon do hata ni Jahowa: Ulang ma marguru hanima bani dalan ni sipajuh begu-begu, ulang ma tarsonggot hanima ibahen tanda na i langit, tongon, bangsa parbegu do tarsonggot bani sisonai ai; (3 Mus. 18:3.) 10:2 Beginilah firman TUHAN: “Janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa, janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya.
10:3 tongon, na lang do naibata ni parbegu: Sada hayu iroboh hun harangan, anjaha tuhang manukangi ai marhitei pisou. (Jes. 44:10-20.) 10:3 Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu?
10:4 Ipajagar ma ai bani omas ampa pirak, ipahat marhitei paku ampa parpalu, ase ulang tarbahen miut. (Jes. 41:7.) 10:4 Orang memperindahnya dengan emas dan perak; orang memperkuatnya dengan paku dan palu, supaya jangan goyang.
10:5 Songon halak-halak do ai i paransimunan, seng boi marsahap; siusungon do ai, ai seng boi mardalan. Ulang ma habiari hanima sidea, ai seng tarbahensi mambahen na masambor, anjaha mambahen na madear pe seng dong gogohni. (Ps. 115:5-8; Jes. 41:23; 46:7.) 10:5 Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun, tidak dapat berbicara; orang harus mengangkatnya, sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat, dan berbuat baik pun tidak dapat.”
10:6 Seng dong na songon Ham, ale Jahowa. Banggal do Ham, anjaha timbul do goranmu marhitei hagogohon. (Ps. 86:8.) 10:6 Tidak ada yang sama seperti Engkau, ya TUHAN! Engkau besar dan nama-Mu besar oleh keperkasaan.
10:7 Ise ma na so mangkabiari Ham, ale Raja ni bangsa-bangsa? Ai sonin do talup i lobeimu. Seng dong na songon Ham itongah-tongah ni sagala na maruhur bani bangsa-bangsa ampa bani sab harajaon ni sidea. (Panguh. 15:4.) 10:7 Siapakah yang tidak takut kepada-Mu, ya Raja bangsa-bangsa? Sungguh, kepada-Mulah seharusnya sikap yang demikian; sebab di antara semua orang bijaksana dari bangsa-bangsa dan di antara raja-raja mereka tidak ada yang sama seperti Engkau!
10:8 Haganup do sidea lottong anjaha bodoh; pangajarion ni sisombah-sombahon, seng marguna ai. (Heb. 2:18; Sak. 10:2.) 10:8 Berhala itu semuanya bodoh dan dungu; petunjuk dewa itu sia-sia, karena ia hanya kayu belaka. —
10:9 Pirak ialop hun Tarsis anjaha omas hun Uphas; itukangi ma ai marhitei sipanguhir ampa tukang omas; mahonda anjaha magerger do pakeianni ibahen; anjaha jadi-jadian ni tangan ni tukang do ai ganupan. 10:9 Perak kepingan dibawa dari Tarsis, dan emas dari Ufas; berhala itu buatan tukang dan buatan tangan pandai emas. Pakaiannya dari kain ungu tua dan kain ungu muda, semuanya buatan orang-orang ahli. —
10:10 Tapi Jahowa, ai ma Naibata na sintong; Ia do Naibata na manggoluh anjaha Raja sisadokah ni dokahni. Dugur do tanoh on ibahen gilani, anjaha bangsa-bangsa seng tahan ilobei ni ringisni. 10:10 Tetapi TUHAN adalah Allah yang benar, Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murka-Nya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geram-Nya.
10:11 Sonai do hatahononnima bani sidea: Naibata-naibata ai, na so sitompa langit pakon tanoh on, maningon do bois hun tanoh ampa hun toruh ni langit. 10:11 Beginilah harus kamu katakan kepada mereka: “Para allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit ini.”
10:12 Jahowa do na manjadihon tanoh on marhitei hagogohon, Ia do na pajonamkon dunia on marhitei hapentaranni, anjaha marhitei habotohonni ipaherbang do langit. (1 Mus. 1; Job 9:8; Ps. 104:2.) 10:12 TUHANlah yang menjadikan bumi dengan kekuatan-Nya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaan-Nya, dan yang membentangkan langit dengan akal budi-Nya.
10:13 Anggo ipabogeihon sorani marhasak ma bah i langit, anjaha marhitei parentahni naik do hombun hun ujung ni tanoh on. Hilap do ibahen parohkon udan, anjaha iparoh do logou humbani rumah panimpananni. (Job 38:24-30; Ps. 135:7.) 10:13 Apabila Ia memperdengarkan suara-Nya, menderulah bunyi air di langit, Ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi, Ia membuat kilat serta dengan hujan, dan mengeluarkan angin dari perbendaharaan-Nya.
10:14 Na bodoh do ganup jolma, seng dong pangartianni; bador do haganup tuhang omas halani gana-ganani; ai sipaoto-oto do gana-gana ai, seng dong hosah ibagas. (Jes. 44:11; 45:16.) 10:14 Setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan, dan setiap pandai emas menjadi malu karena patung buatannya. Sebab patung tuangannya itu adalah tipu, tidak ada nyawa di dalamnya,
10:15 Logou do hansa ai, jadi-jadian na pakahouhon; magou do ganupan ai bani panorang pambalason bani sidea. 10:15 semuanya adalah kesia-siaan, pekerjaan yang menjadi buah ejekan, dan yang akan binasa pada waktu dihukum.
10:16 Tapi seng sonai anggo rupei ni si Jakob; Ia do na manjadihon sagala na dong, anjaha Israel marga parbagiananni; Jahowa Zebaot do goranni. (5 Mus. 32:9; Ps. 16:5; 74:2.) 10:16 Tidaklah begitu Dia yang menjadi bagian Yakub, sebab Dialah yang membentuk segala-galanya, dan Israel adalah suku milik-Nya; nama-Nya ialah TUHAN semesta alam!
10:17 Patumpu ma ugas-ugasmin, ho ale na hinubu. 10:17 Angkutlah barang-barangmu dari negeri ini, hai orang-orang yang berada dalam pengepungan!
10:18 Ai sonon do hata ni Jahowa: Tonggor ma, ambungkononku do isi ni tanoh in santorap on, anjaha parohonku do hasosakan bani sidea, ase mangahap sidea. 10:18 Sebab beginilah firman TUHAN: “Sesungguhnya, sekali ini Aku akan melemparkan penduduk negeri ini, dan Aku akan menyesakkan mereka, supaya mereka merasakannya.” —
10:19 Mogouni in ahu halani ugahkon! Borit do ugahku! Tapi ningku do: Anggo ningon sonai ma sitarononku, nataron ma! (Ps. 77:11.) 10:19 Celakalah aku karena penyakitku, lukaku tidak tersembuhkan! Aku berpikir: “Ah, inilah suatu kepedihan yang harus kutanggung!”
10:20 Maseda do lampo-lampongku, mangkarotap talini; itadingkon niombahku do ahu, seng dong be sidea; seng dong be na pajongjong lampo-lampo bangku, ampa na paherbang tendangku. 10:20 Kemahku sudah rusak, dan semua talinya sudah putus. Anak-anakku telah pergi dari padaku, tidak ada lagi; tidak ada lagi yang mendirikan kemahku dan yang membentangkan tendaku. —
10:21 Ai na oto do siparmahan, seng ipindahi Jahowa, halani ai seng mardohar sidea, mambur merap do ganup hulanan ni sidea. 10:21 Sungguh, gembala-gembala sudah menjadi bodoh, mereka tidak menanyakan petunjuk TUHAN. Sebab itu mereka tidak berbahagia dan seluruh binatang gembalaan mereka cerai-berai.
10:22 Tangar ma, roh do sada barita, sada hageoron banggal roh do hun tanoh parutara, laho parsedahon huta ni Juda, ase gabe ianan ni sorigala. (Jer. 5:15; 9:11.) 10:22 Terdengarlah suatu berita, bunyinya: Kegemparan besar akan datang dari tanah sebelah utara, untuk membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi, menjadi tempat persembunyian serigala-serigala.
10:23 Hubotoh do, ale Jahowa, sedo hape guru bani jolma langkahni, anjaha sedo halak pardalan-dalan na manontuhon langkahni. (Pod. 16:1, 9; 20:24; Par. 9:14.) 10:23 Aku tahu, ya TUHAN, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya.
10:24 Pinsang Ham ma ahu, ale Jahowa, asal marpangantan; ulang ibagas ringismu, ase ulang bois ahu.(bd. 30:11; 46:28; Ps. 6:2; 38:2; Heb. 1:12.) 10:24 Hajarlah aku, ya TUHAN, tetapi dengan selayaknya, jangan dengan murka-Mu, supaya aku jangan Kaubinasakan!
10:25 Useihon Ham ma ringismu bani bangsa sipajuh begu-begu na so mananda Ham, ampa bani bangsa na so mandilo goranmu, ai ibondut sidea do Jakob, ibondut sidea do ia anjaha iboiskon, anjaha tarulang do ibahen iananni. (Ps. 79:6.) 10:25 Tumpahkanlah kepanasan amarah-Mu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, ke atas kaum-kaum keluarga yang tidak menyerukan nama-Mu; sebab mereka telah memakan Yakub dan menghabisinya, dan membuat tempat kediamannya menjadi puing.
<< Yeremia 9 Yeremia 11 >>