Yeremia 52

52:1 Marumur dua puluh sada tahun do si Sedekia, sanggah bangkit ia gabe raja, anjaha sapuluh sada tahun do ia mamarentah i Jerusalem. Goran ni inangni, ai ma si Hamutal, boru ni si Jeremia, na hun Libna. 52:1 Zedekia berumur dua puluh satu tahun pada waktu ia menjadi raja dan sebelas tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia, dari Libna.
52:2 Ihorjahon do sogam ni uhur ni Jahowa, usih songon na binahen ni si Joyakim. 52:2 Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN tepat seperti yang telah dilakukan Yoyakim.
52:3 Ai halani ringis ni Jahowa do ase masa sonai hu Jerusalem ampa hu Juda, gabe iusir sidea hun lobei ni bohini. Dob ai marbalik ma raja Sedekia mangimbang raja Babel. 52:3 Sebab oleh karena murka TUHANlah hal itu terjadi terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa Ia sampai membuang mereka dari hadapan-Nya. Zedekia memberontak terhadap raja Babel.
52:4 Anjaha pasiah tahunkon dob raja ia, bani bulan sapuluh, ari sapuluh roh ma si Nebukadnesar, raja ni Babel, rap pakon ganup tentarani mandorab Jerusalem; ihubu sidea ma huta ai, anjaha ibahen batar-batar inggot. 52:4 Maka pada tahun kesembilan dari pemerintahannya, dalam bulan yang kesepuluh, pada tanggal sepuluh bulan itu, datanglah Nebukadnezar, raja Babel, dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Berkemahlah mereka mengepungnya dan didirikan merekalah tembok pengepungan sekelilingnya.
52:5 Jadi tarhubu ma huta ai das ronsi pasapuluh-sada-tahunkon, dob raja si Sedekia. 52:5 Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang kesebelas pemerintahan raja Zedekia.
52:6 Paompat-bulankon ari siah, masa ma lohei maningting i huta ai, seng dong be sipanganon bani bangsa parnagori ai. 52:6 Pada tanggal sembilan bulan yang keempat, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu,
52:7 Dob ai ibuha ma sada dalan halopusan ibagas tembok ni huta ai; maporus ma raja ai ampa haganup siparmunsuh borngin-borngin hun horbangan, na i holang-holang ni tembok na dua ai, na dohor bani pohon ni raja ai; tapi ihubu halak Kasdim do huta ai inggot. Laho ma sidea dompak Arabah. 52:7 maka dibelah oranglah tembok kota itu. Melihat hal itu maka melarikan dirilah raja dengan semua tentara, meninggalkan kota itu pada waktu malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat taman raja, sekalipun orang Kasdim mengepung kota itu sekeliling. Mereka lari menuju ke Araba-Yordan.
52:8 Tapi iayak tentara ni halak Kasdim ma raja ai, jadi dapot ma si Sedekia i pamah ni Jeriko, anjaha ganup tentarani ai merab ma hun lambungni. 52:8 Tetapi tentara Kasdim itu mengejar raja dari belakang dan mencapai Zedekia di dataran Yerikho; segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia.
52:9 Itangkap sidea ma raja ai anjaha iboan ma ia tangkog mangadap raja ni Babel hu Ribla, na i tanoh Hamat, lanjar idabuh ma uhum bani. 52:9 Mereka menangkap raja dan membawa dia ke Ribla di tanah Hamat, kepada raja Babel, yang menjatuhkan hukuman atas dia.
52:10 Ibunuh raja ni Babel ma anak ni si Sedekia ilobei ni matani, anjaha ibunuh do homa haganup kopala-kopala ni Juda i Ribla. 52:10 Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya; juga semua pemuka Yehuda disembelihnya di Ribla.
52:11 Ipadarat do mata ni si Sedekia haduasi anjaha irantei ma ia bani rantei tombaga, anjaha iboan raja ni Babel ma ia hu Babel, lanjar inahkon hubagas tutupan ronsi ari parmateini. (bd. 32:5.) 52:11 Kemudian mata Zedekia dibutakannya, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga. Kemudian raja Babel membawa dia ke Babel dan menaruhnya dalam rumah hukuman sampai kepada hari matinya.
52:12 Bani bulan lima, ari sapuluh, ai ma pasapuluh-siah-tahunkon dob raja si Nebukadnesar, raja ni Babel, roh ma hu Jerusalem si Nebusaradan, kopala ni pengawal, siparugas ilobei ni raja ni Babel. 52:12 Dalam bulan yang kelima, pada tanggal sepuluh bulan itu — itulah tahun kesembilan belas pemerintahan Nebukadnezar, raja Babel — datanglah Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, yang melayani raja Babel, ke Yerusalem.
52:13 Itutung ma rumah ni Jahowa, rumah ni raja ai ampa haganup rumah-rumah na i Jerusalem; itutung do haganup rumah na banggal-banggal. 52:13 Ia membakar rumah TUHAN, rumah raja dan segala rumah di Yerusalem; segala rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api.
52:14 Iparseda haganup tentara ni halak Kasdim, hasoman ni kopala ni pangawal ai ma haganup tembok ai, inggot Jerusalem. 52:14 Segala tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu.
52:15 Deba humbani halak na masombuh ni bangsa ai ampa teba-teba ni bangsa ai, na tading ibagas huta ai ampa na marbalik hubani raja ni Babel ampa halak na tading humbani tuhang, iboan si Nebusaradan, kopala ni pangawal ai do hu habuangan. 52:15 Sebagian dari orang-orang yang paling lemah dan sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan pembelot-pembelot yang menyeberang ke pihak raja Babel dan sisa-sisa para pekerja tangan diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu.
52:16 Tapi deba humbani halak sisombuhan i nagori ai, itadingkon si Nebusaradan, kopala ni pangawal do, laho mangkorjai pohon anggur pakon juma. 52:16 Hanya beberapa orang miskin dari negeri itu ditinggalkan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu, untuk menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang-peladang.
52:17 Ia tiang tombaga, na bani rumah ni Jahowa pakon sagala onjolan ampa bongbongan tombaga, na i rumah ni Jahowa iparseda halak Kasdim do, anjaha tombaga ai iboan do ganup hu Babel. (bd. 27:19-22.) 52:17 Juga tiang-tiang tembaga yang ada di rumah TUHAN dan kereta penopang dan laut tembaga yang ada di rumah TUHAN dipecahkan oleh orang Kasdim dan seluruh tembaganya diangkut mereka ke Babel.
52:18 Ibuat sidea do hudon, sonduk, raot, batil ampa haganup parugas tombaga, na pinakei marugas i rumah panumbahan; 52:18 Kuali-kuali, penyodok-penyodok, pisau-pisau, bokor-bokor penyiraman dan cawan-cawan dan segala perkakas tembaga yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian diambil mereka,
52:19 sonai homa sagala mangkuk, balanga parapuyan, mangkuk pamispisan, hudon, parsuluhan, batil ampa sambung, haganup na humbani omas ampa na humbani pirak, ibuat kopala ni pangawal ai do. 52:19 juga pasu-pasu, perbaraan-perbaraan, bokor-bokor penyiraman, kuali-kuali, kandil-kandil, cawan-cawan dan piala-piala, baik segala yang dari emas maupun segala yang dari perak, diambil oleh kepala pasukan pengawal itu.
52:20 Tiang na dua ai, bongbongan na sada ai ampa na sapuluh dua lombu tombaga, na itoruh ni bongbongan tombaga ai, ampa onjolan ai, na pinauli ni raja Salomo bani rumah ni Jahowa, sabonar na so tartimbang do buei ni tombaga ni ganup parugas ai. (1 Raj. 7:15-47.) 52:20 Adapun kedua tiang, laut yang satu itu dan kedua belas lembu tembaga yang ada di bawah kereta penopang, yang dibuat oleh raja Salomo untuk rumah TUHAN, tiada tertimbang tembaga segala perkakas ini.
52:21 Sapuluh ualuh asta do gijang ni sada tiang, anjaha lilitni sapuluh dua asta, hapalni ompat jari anjaha marruang do ai. 52:21 Adapun tiang-tiang itu, satu tiang delapan belas hasta tingginya dan dapat dililit oleh tali yang dua belas hasta panjangnya; tebalnya empat jari dan geronggang dari dalam.
52:22 Iatas tiang ai adong do uluni humbani tombaga; lima asta do gijangni. Adong do jala-jala ampa buah ni dalima inggot ulu ni tiang ai, haganup humbani tombaga; usih do hujai tiang na paduahon ai, ampa buah dalimani. 52:22 Di atasnya ada ganja dari tembaga; tinggi ganja yang satu itu lima hasta, dan jala-jala dan buah-buah delima ada di atas ganja itu sekeliling, semuanya dari tembaga. Dan tiang yang kedua seperti itu juga. Mengenai buah delima,
52:23 Siah puluh onom kamata do buei ni buah dalima ai margantungan. Haganup saratus kamata do buah ni dalima, ai ma na bani jala-jala ai inggot. 52:23 ada sembilan puluh enam buah delima yang merupakan gambar timbul; seluruhnya buah-buah delima itu ada seratus pada jala-jala itu berkeliling.
52:24 Anjaha iboan kopala ni pangawal ai do si Seraya, sintua ni malim ai, ampa si Sepanya, malim paidua ai, ampa sijaga labah sitolu halak ai. (1 Kron. 5:40.) 52:24 Lalu kepala pasukan pengawal itu menangkap Seraya, imam kepala, dan Zefanya, imam tingkat dua, dan ketiga orang penjaga pintu.
52:25 Anjaha iboan do homa hun huta ai sada siparpangkat, ai ma na mangopalai halak siparmunsuh ampa pitu halak hasoman sapanriah ni raja ai, na jumpah ibagas huta ai, ampa jurutulis ni kopala ni tentara ai, na marhara parnagori ai jadi tentara, ambahni ai onom puluh halak humbani bangsa parnagori ai, na jumpah ibagas huta ai. 52:25 Dari kota itu ditangkapnya seorang pegawai istana yang diangkat mengepalai prajurit-prajurit dan tujuh orang pelayan pribadi raja yang terdapat di kota itu, dan panitera panglima tentara yang mengerahkan rakyat negeri menjadi tentara, dan enam puluh orang dari rakyat negeri yang terdapat di tengah-tengah kota itu.
52:26 Iboan si Nebusaradan, kopala ni pangawal ai ma sidea hu Ribla, hulobei ni raja ni Babel. 52:26 Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, menangkap mereka dan membawa mereka kepada raja Babel, di Ribla.
52:27 Ihatahon raja ni Babel ma sidea bogbogan matei i Ribla, i tanoh Hamat. Sonai ma parbuang ni Juda hun tanohni. 52:27 Lalu raja Babel menyuruh membunuh mereka di Ribla, di tanah Hamat. Demikianlah orang Yehuda diangkut ke dalam pembuangan dari tanahnya.
52:28 In ma buei ni bilangan ni bangsa, na binoan ni si Nebukadnesar hu habuangan: Bani pasapuluh-pitu tahunkon tolu ribu dua puluh tolu halak bangsa Juda. (2 Raj. 24:11-16.) 52:28 Inilah jumlah rakyat yang diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan: dalam tahun ketujuh, tiga ribu dua puluh tiga orang Yehuda;
52:29 pasapuluh-ualuh-tahunkon dob raja si Nebukadnesar, iboan do hun Jerusalem ualuh ratus tolu puluh dua halak; 52:29 dalam tahun kedelapan belas zaman Nebukadnezar, delapan ratus tiga puluh dua jiwa dari Yerusalem;
52:30 dua puluh tolu tahun dob raja si Nebukadnesar, ibuang si Nebusaradan, kopala ni pangawal ai do pitu ratus ompat puluh lima halak Juda; tumpu haganup: ompat ribu onom ratus halak. 52:30 dalam tahun kedua puluh tiga zaman Nebukadnezar, diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, tujuh ratus empat puluh lima jiwa orang Yehuda; seluruhnya berjumlah empat ribu enam ratus jiwa.
52:31 Tapi patolu-puluh-pitu-tahunkon dob tarbuang si Jojakin, raja ni Juda, ari dua puluh lima bulan sapuluh dua, iidopi si Evil Merodak, raja ni Babel ma si Joyakim, raja ni Juda; bani tahun parlobei dob raja ia ipadarat ma ia hun tutupan. 52:31 Kemudian dalam tahun ketiga puluh tujuh sesudah Yoyakhin, raja Yehuda, dibuang, dalam bulan yang kedua belas, pada tanggal dua puluh lima bulan itu, maka Ewil-Merodakh, raja Babel, dalam tahun ia menjadi raja, menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakhin, raja Yehuda, dengan melepaskannya dari penjara.
52:32 Basar do ia marsahap pakonsi, anjaha gijangan do ibahen hundulanni marimbang raja-raja na rap pakonsi i Babel. 52:32 Ewil-Merodakh berbicara baik-baik dengan dia dan memberikan kedudukan kepadanya lebih tinggi dari pada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel.
52:33 Bulih do ia mananggali pakeian tutupanni ai, anjaha sapanganan do ia tongtong rap pakon raja ai, sadokah manggoluh ia. 52:33 Yoyakhin boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya.
52:34 Anjaha siap arian do ibere raja Babel bani bohalni, songon na dob tinotapkon bani, barang sadiha na porlu bani, sadokah manggoluh ia das hubani na rotap hosahni. 52:34 Dan tentang belanjanya, raja Babel selalu memberikannya kepadanya, sekadar yang perlu tiap-tiap hari, selama hidupnya, sampai hari matinya.
<< Yeremia 51 Ratapan 1 >>