Yeremia 51

51:1 Sonon do hata ni Jahowa: Tonggor ma, papuhoonku do tonduy na parsedahon dompak Babel ampa dompak pangisi ni Kasdim, (bd. 4:11; 25:12.) 51:1 Beginilah firman TUHAN: “Sesungguhnya, Aku menggerakkan terhadap Babel, terhadap penduduk negeri orang-orang Kasdim, suatu semangat pemusnah.
51:2 anjaha paingkatonku do hu Babel pamiari, na mamiari sidea, anjaha palumeion ni sidea do tanohni, sanggah na roh sidea inggot mangkubusi, bani ari hamagouan ai. 51:2 Aku akan mengirim ke Babel penampi-penampi yang akan menampinya dan yang akan menyapu bersih negerinya, sebab mereka mengepungnya dari segala pihak pada hari malapetaka.
51:3 Ulang paturut parpanah manintak siorni, anjaha ulang ma paturut ia jongjong marbaju-baju partahanan; ulang lioi anak garama ni sidea, bois tumang ma bahen hanima balani haganup. 51:3 Hendaklah si pemanah membidikkan panahnya kepada orang yang membidik dan kepada orang yang berbaju zirah! Janganlah merasa sayang akan teruna-terunanya, tumpaslah segala tentaranya!
51:4 Maningon radag do sidea tarbunuh i tanoh ni halak Kasdim, anjaha tartiham bani alaman ni sidea. (bd. 49:26.) 51:4 Orang-orang yang terbunuh akan rebah di negeri orang-orang Kasdim dan orang-orang yang luka parah di jalan-jalannya —
51:5 Tapi seng lalab mabalu Israel pakon Juda ipaturut Naibata ni sidea, Jahowa Zebaot; ai gok hasalahan do tanoh ni halak Kasdim dompak Na mapansing ni Israel. (bd. 50:11, 29; Jes. 54:4.) 51:5 sungguh, Israel dan Yehuda tidak ditinggalkan sebagai janda oleh Allahnya, oleh TUHAN semesta alam — sebab negeri orang Kasdim penuh dengan kesalahan terhadap Yang Mahakudus, Allah Israel.
51:6 Maporus ma hanima hun tongah-tongah ni Babel, anjaha marsipaluah dirini bei ma, ase ulang bois hanima bani panguhumon na bani ai. Ai panorang pambalason ni Jahowa do ai, laho mambalaskon domu hubani pambahenan ni sidea. (bd. 50:8; Jes. 48:20; Pangk. 18:4.) 51:6 Larilah dari tengah-tengah Babel, hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya, supaya kamu jangan tertumpas karena kesalahannya! Sebab inilah waktu pembalasan bagi TUHAN; Ia membayar ganjaran kepadanya.
51:7 Panginuman omas do Babel ibagas tangan ni Jahowa, laho mambahen mabuk ganup tanoh on. Minum do sagala bangsa humbani anggurni, halani ai ratou do bangsa-bangsa. (bd. 25:15; Pangk. 17:4; l8:3) 51:7 Babel tadinya seperti piala emas di tangan TUHAN yang memabukkan seluruh bumi. Bangsa-bangsa minum dari anggurnya, itulah sebabnya bangsa-bangsa menjadi gila.
51:8 Sompong do marumbak Babel anjaha marosak; tangisi ma ia! Buat ma minak bani ugahni, ra boi ope malum ia. (bd. 8:22; 46:11; Jes. 21:9; Pangk. 18:2.) 51:8 Tiba-tiba Babel jatuh dan pecah, ratapilah dia! Ambillah balsam untuk lukanya, mungkin ia menjadi sembuh!
51:9 Sihol pamalumonnami do Babel, hape seng tartambari be. Tadingkon ma ia, laho ma hita ganup hu tanohni bei, ai das ronsi langit do uhum na bani ai, sundol ronsi hombun. 51:9 Kami tadinya mau menyembuhkan Babel, tetapi ia tidak dapat disembuhkan; tinggalkanlah dia, marilah kita pulang masing-masing ke negerinya! Sungguh, penghukumannya sudah sampai ke langit, sudah menjangkau awan-awan!
51:10 Ipatalar Jahowa do hapintorannami. Eta, baritahon hita ma i Sion pambahenan ni Jahowa, Naibatanta. 51:10 TUHAN telah membuat segala kebenaran kita menjadi nyata; marilah kita ceritakan di Sion perbuatan TUHAN, Allah kita!
51:11 Aroti ma panah! Buat ma gantar! Ipuhoi Jahowa do tonduy ni raja-raja ni Madai, ai dompak Babel do uhurni laho mangagou ai; pambalasan ni Jahowa do ai, pambalasan halani rumahni. (bd. 50:28; Jes. 13:17) 51:11 Lancipkanlah anak-anak panah, siapkanlah perisai-perisai! TUHAN telah membangkitkan semangat raja-raja Media, sebab rencana-Nya terhadap Babel ialah untuk memusnahkannya: itulah pembalasan TUHAN, pembalasan karena bait suci-Nya!
51:12 Pajongong ma mandera partanda manlawan tembok ni Babel. Pangkei ma marjaga-jaga; suruh ma siparjaga; suruh ma sipangonggopi! Ai Jahowa do na manranggihon ampa mandalankon na nilumbahonni pasal pangisi ni Babel. 51:12 Angkatlah panji-panji terhadap tembok-tembok Babel, perkuatlah penjagaan! Tempatkanlah orang-orang jaga, persiapkanlah penghadangan! Sebab TUHAN telah merencanakan dan melaksanakan juga apa yang diancamkan-Nya terhadap penduduk Babel.
51:13 Ho ale na marianan ilambung ni bah banggal, pararta na mabuei, jumpah ma ajalmu, rotapon ma hosahmu. (Pangk. 17:1, 15.) 51:13 Hai engkau yang tinggal di tepi sungai besar, yang mempunyai kekayaan besar, akhir hidupmu sudah datang, batas hidupmu sudah sampai!
51:14 Domma marbulawan Jahowa Zebaot bani dirini: Tongon, gok do bahenonku ho bani jolma, songon balang bueini, marsurak-surak hamonangan do sidea dompak ho. (bd. 25:30.) 51:14 TUHAN semesta alam telah bersumpah demi diri-Nya sendiri: Sungguhpun engkau penuh dengan manusia-manusia seperti belalang, tetapi orang akan mengangkat pekik pertempuran terhadapmu.
51:15 Ia do na manjadihon tanoh on marhitei gogohni, Ia do na pajonamkon dunia on marhitei hapentaranni; anjaha marhitei habotohonni ipaherbang do langit. (Job 9:8.) 51:15 TUHANlah yang menjadikan bumi dengan kekuatan-Nya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaan-Nya, dan yang membentangkan langit dengan akal budi-Nya.
51:16 Anggo ipabogeihon sorani marhasak ma bah ni langit, anjaha naik do hombun marhitei parentahni humbani ujung ni tanoh on; hilap do ibahen parohkon udan, anjaha ipaluar do logou hun ianan panimpananni. 51:16 Apabila Ia memperdengarkan suara-Nya, menderulah bunyi air di langit, Ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi, Ia membuat kilat serta dengan hujan, dan mengeluarkan angin dari perbendaharaan-Nya.
51:17 Bodoh do ganup jolma, seng marpangartian; bador do ganup tukang omas ibahen gana-ganani; ai sipaoto-oto do gana-ganani anjaha seng marhosah. 51:17 Setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan, dan setiap pandai emas akan menjadi malu karena patung buatannya. Sebab patung tuangannya itu adalah tipu, tidak ada nyawa di dalamnya,
51:18 Na lang do ai, horja na pakahouhon; magou do ganupan ai bani panorang pambalason bani sidea. 51:18 semuanya adalah kesia-siaan, pekerjaan yang menjadi buah ejekan, dan yang akan binasa pada waktu dihukum.
51:19 Seng sonai rupei ni si Jakob, ai Ia do na manjadihon sagala na dong, anjaha Israel do marga parbagiananni, Jahowa Zebaot do goranni. 51:19 Tidaklah begitu Dia yang menjadi bagian Yakub, sebab Dialah yang membentuk segala-galanya, dan Israel adalah suku milik-Nya; nama-Nya ialah TUHAN semesta alam!
51:20 Ho do parpalu bangku, ale Babel, sinjata hu parmunsuhan; huropuki do bangsa-bangsa marhitei ho, huparseda harajaon-harajaon. (bd. 50:23; Jes. 10:5.) 51:20 Engkau tadinya adalah palu godam bagi-Ku, senjata perang: Dengan engkau Aku menghancurkan bangsa-bangsa, dengan engkau Aku memusnahkan kerajaan-kerajaan,
51:21 Huropuki do huda pakon na mangajaksi marhitei ho, gareta porang ampa sipargareta porang. 51:21 dengan engkau Aku menghancurkan kuda dan pengendaranya, dengan engkau Aku menghancurkan kereta dan penunggangnya,
51:22 Huropuki do dalahi pakon naboru marhitei ho, na matua age na maposo, garama age anak boru. 51:22 dengan engkau Aku menghancurkan orang laki-laki dan perempuan, dengan engkau Aku menghancurkan orang tua dan muda, dengan engkau Aku menghancurkan teruna dan dara,
51:23 Huropuki do parmahan ampa hulananni marhitei ho, parjuma ampa horbou paninggalani, raja-raja ampa kopala-kopala. 51:23 dengan engkau Aku menghancurkan gembala dan kawanan dombanya, dengan engkau Aku menghancurkan petani dan lembu pembajaknya, dengan engkau Aku menghancurkan bupati-bupati dan pembesar-pembesar!
51:24 Tapi balaskononku do bani Babel pakon bani haganup pangisi ni Kasdim ilobei ni panonggornima, haganup hajahaton ni sidea, na binahen ni sidea bani Sion, nini Jahowa. (bd. 50:29.) 51:24 Namun Aku akan membalaskan kepada Babel dan kepada segenap penduduk negeri orang Kasdim segala kejahatan yang telah mereka lakukan terhadap Sion, di depan matamu sendiri, demikianlah firman TUHAN.
51:25 Tonggor ma, Ahu do siimbang ho, ale dolog sipangagou, nini Jahowa, ho ma siagou ganup tanoh on; pagostongonku do tanganku dompak ho, anjaha gulangkononku do ho humbani dolog batu, anjaha bahenonku do ho gabe dolog na tinutung. 51:25 Sesungguhnya, Aku menjadi lawanmu, hai gunung pemusnah, demikianlah firman TUHAN, yang memusnahkan seluruh bumi! Aku akan mengacungkan tangan-Ku kepadamu, menggulingkan engkau dari bukit batu, dan membuat engkau menjadi gunung api yang telah padam.
51:26 Seng be tarbuat humbam batu gabe batu parsuhi atap batu onjolan; tapi halong ma ho lalab, nini Jahowa. 51:26 Orang tidak akan mengambil batu penjuru atau batu dasar dari padamu, tetapi engkau akan menjadi tempat tandus yang kekal, demikianlah firman TUHAN.
51:27 Pajongjong ma mandera partanda i tanoh on, sompul ma tarompet itongah-tongah ni bangsa-bangsa; pasirsir ma bangsa-bangsa marporang dompaksi, dilo ma harajaon-harajaon mangimbangsi, harajaon Ararat, Minni pakon Askenas! Pabangkit ma puanglima mangimbangsi, boan ma huda songon balang bueini! (1 Mus. 10:3; 2 Raj. 19:37; Jes. 13:3.) 51:27 Angkatlah panji-panji di bumi, tiuplah sangkakala di antara bangsa-bangsa, persiapkanlah bangsa-bangsa berperang melawan Babel, kerahkanlah kerajaan-kerajaan melawannya — Ararat, Mini dan Askenas — angkatlah seorang panglima melawannya, tampilkanlah kuda seperti kawanan belalang!
51:28 Pasirsir ma bangsa-bangsa mandorabsi, raja-raja ni Madai, rap pakon kopala-kopalani ampa pambobaini ronsi ganup nagori jajahanni ai. 51:28 Persiapkanlah bangsa-bangsa berperang melawannya, raja-raja Media beserta bupati-bupati dan pembesar-pembesarnya, dan setiap negeri yang di bawah kuasanya!
51:29 Dugur do tanoh in anjaha hitir-hitir, ai saud do sura-sura ni Jahowa pasal Babel, laho mambahen tanoh Babel gabe halimisan, seng dong na mangiankon. 51:29 Bumi berguncang dan bergetar, sebab rancangan TUHAN terhadap Babel sedang terlaksana, yakni untuk membuat negeri Babel menjadi tempat tandus yang tidak berpenduduk.
51:30 Iparontihon puanglima ni Babel do marporang, soh do sidea ibagas bentengni; mintop do habaranion ni sidea, gabe songon naboru do sidea; gajag do ianan ni sidea, mangkaponggol oruk-orukni. 51:30 Pahlawan-pahlawan Babel telah berhenti berperang, mereka tinggal duduk di kubu-kubu pertahanan, kegagahberanian mereka sudah lenyap, mereka sudah menjadi seperti perempuan. Tempat-tempat tinggalnya sudah terbakar, palang-palang pintunya sudah patah!
51:31 Marodor do suruhan roh, sonai age siboan barita, laho patugahkon bani raja ni Babel, na dob hona taban hutani inggot; 51:31 Pesuruh-pesuruh cepat berlari susul-menyusul, pembawa-pembawa kabar susul-menyusul, untuk mengabarkan kepada raja Babel, bahwa kotanya telah direbut dari segala penjuru,
51:32 hona soluk do pandiparan, hona tutung partahanan, anjaha gok biar tentara. 51:32 tempat-tempat penyeberangan telah diduduki, benteng-benteng pertahanan telah dihanguskan dengan api, prajurit-prajurit telah menjadi gempar.
51:33 Ai sonon do hata ni Jahowa, Naibata ni Israel: Doskon pardogeian na niluntak-luntak do boru Babel; tongkin nari, roh ma panorang parpariamaon bani. 51:33 Sebab beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: Puteri Babel adalah seperti tempat pengirikan pada waktu orang menginjak-injaknya! Sedikit waktu lagi akan datang waktu panen baginya.
51:34 Ipangan si Nebukadnesar, raja ni Babel do ahu, irosaki do ahu; ibahen do ahu gabe hudon na lumei, ipolgap do ahu songon pambahen ni naga, igoki do boltokni marhitei na mantin-mantin, na adong bangku; hona usir do ahu ibahen, (bd. 19:11; Jes. 24:1-3.) 51:34 Aku dimakan habis, dihamburkan oleh Nebukadnezar, raja Babel, diletakkan seperti mangkuk yang kosong. Ia menelan aku seperti ular naga, ia memenuhi perutnya dengan pengananku yang enak-enak, ia membuangkan aku.
51:35 Sai sogop ma bani Babel odoh-odoh na binahenni hubangku ampa bani sindohorhu, sonai ma ihatahon pangisi ni Sion. Marsapata hubani pangisi ni Kasdim ma darohku, sonai ma ihatahon Jerusalem. 51:35 Biarlah penggagahan dan penghancuran atasku tertimpa kepada Babel, begitulah hendaknya berkata penduduk Sion, biarlah darahku tertimpa kepada penduduk negeri orang Kasdim, begitulah hendaknya berkata Yerusalem.
51:36 Halani ai sonon do hata ni Jahowa: Tonggor ma, Ahu pe na mantinggilhon paringoranmu, anjaha na mambalaskon ho. Pahorahonku do lautni, anjaha marsik bahenonku parigini. 51:36 Sebab itu beginilah firman TUHAN: Sesungguhnya, Aku akan memperjuangkan perkaramu, dan akan melakukan pembalasan untukmu: Aku akan mengeringkan lautnya dan akan menggersangkan sumber airnya;
51:37 Gabe timbunan batu do Babel, ianan ni sorigala, gabe songgot-songgot anjaha sipahirion, seng marpangisi. (bd. 50:13.) 51:37 Babel akan menjadi timbunan puing, tempat persembunyian serigala-serigala, tempat kengerian dan suitan, tanpa penduduk.
51:38 Rap maraum do sidea songon singa anjaha mangorong songon anak ni singa. 51:38 Bersama-sama mereka mengaum seperti singa-singa muda, menggeram seperti anak-anak singa;
51:39 Sanggah na hisapan sidea, pasirsironku do pesta bani sidea, pamabukonku do sidea gabe galek lanjar tarpodom lalab anjaha seng puho be, nini Jahowa. (Dan. 5.) 51:39 jika mereka merasa panas, Aku akan menyediakan perjamuan bagi mereka, akan membuat mereka mabuk, supaya mereka menjadi pusing dan jatuh tertidur untuk selama-lamanya, tidak akan bangun-bangun lagi, demikianlah firman TUHAN.
51:40 Patuadonku do sidea songon anak ni biri-biri hu panayatan songon biri-biri tunggal pakon hambing tunggal. 51:40 Aku akan merebahkan mereka untuk dibantai seperti anak-anak kambing, seperti domba-domba jantan dan kambing-kambing jantan.
51:41 Tartaban do Babel, tartangkap na marmulia i sab tanoh on; gabe songgot-songgot do Babel itongah-tongah ni bangsa-bangsa. (bd. 25:26.) 51:41 Betapa Sesakh direbut, dan negeri pujian seluruh bumi diduduki! Betapa Babel menjadi kengerian di antara bangsa-bangsa!
51:42 Hona rungkub do Babel ibahen laut, parhasak ni gilumbangni do manutup ai. 51:42 Laut telah naik meliputi Babel, gelombang-gelombangnya yang menderu telah melingkupinya.
51:43 Gabe halimisan do huta-hutani, gabe tanoh dorging anjaha lungun, seng dong marpangisi, seng dong jolma na montas hunjai. 51:43 Kota-kotanya sudah menjadi tempat tandus, menjadi negeri yang kering dan padang belantara, negeri yang tidak didiami oleh seorang pun dan yang tidak dilewati oleh seorang manusia pun.
51:44 Marlulu do Ahu bani Bel na i Babel, anjaha dokdokonku hum babahni, na dob pinolgapni. Seng be marurup bangsa-bangsa roh hu bani, domma marumbak tembok ni Babel. (bd. 50:2.) 51:44 Aku akan menghukum dewa Bel di Babel, dan akan mengeluarkan dari mulutnya apa yang ditelannya. Bangsa-bangsa tidak akan datang lagi mengalir kepadanya, tembok Babel pun sudah runtuh.
51:45 Haluar ma hun tongah-tongahni, ale bangsangku! Ganup ma paluahkon hosahni humbani gajag ni ringis ni Jahowa. (ay. 6.) 51:45 Keluarlah dari tengah-tengahnya, hai umat-Ku! Hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya dari murka TUHAN yang menyala-nyala itu!
51:46 Ulang rusak uhurnima ulang mabiar manangar barita i tanoh in, sanggah na roh barita tahun on, roh use barita bani tahun na sada nari, sanggah na masa odoh-odoh i tanoh in, marsipatundukan siparkuasa. 51:46 Biarlah hatimu jangan kecut dan takut karena kabar yang terdengar di negeri: apabila tahun ini datang kabar ini, dan tahun kemudian kabar itu, apabila kekerasan merajalela di negeri dan penguasa lalim melawan penguasa lalim.
51:47 Halani ai, tonggor ma, roh ma panorang ni pambalasonku bani gana-gana ni Babel, bador ma ganup tanohni, anjaha radag do itongah-tongahni sagala halakni na tarbunuh. 51:47 Sebab itu sesungguhnya, waktunya akan datang, bahwa Aku akan menghukum patung-patung Babel; seluruh negerinya akan menjadi malu dan semua orangnya yang terbunuh akan rebah di tengah-tengahnya.
51:48 Jadi marsurak-surak ma mangidah Babel, langit pakon tanoh ampa ganup isini, ai roh do sipangagou mandorab sidea, hun utara, nini Jahowa. 51:48 Maka langit dan bumi serta segala apa yang ada di dalamnya akan bersorak-sorai tentang Babel, apabila dari utara datang kepadanya para perusak itu, demikianlah firman TUHAN.
51:49 Maningon tompas do Babel, halani na tarbunuh hun Israel, usih songon na rasei halak i sab tanoh on ilobei ni Babel. 51:49 Babel akan jatuh oleh karena orang-orang yang mati terbunuh di antara Israel sama seperti jatuhnya orang-orang yang mati terbunuh di seluruh bumi oleh karena Babel.
51:50 Hanima na maluah humbani podang, bingkat ma, ulang soh! Paingat-ingat ma Jahowa humbani na daoh, anjaha siholan ma hanima bani Jerusalem.(Ps. 137:5, 6.) 51:50 Kamu, orang-orang yang terluput dari pedang, pergilah, janganlah berhenti! Ingatlah dari jauh kepada TUHAN dan biarlah Yerusalem timbul lagi dalam hatimu:
51:51 Bador do hanami, ai ibogei-bogei hanami do risa-risa; habadoron do manrungkub bohinami, ai masuk do halak na legan hubagas ianan na pansing na i rumah ni Jahowa. 51:51 Kami malu, sebab kami telah mendengar tentang aib, noda meliputi muka kami, sebab orang-orang asing telah memasuki tempat-tempat kudus di rumah TUHAN.
51:52 Halani ai, tonggor ma, na roh ma panorangni, nini Jahowa, marbalas ma Ahu dompak gana-gana ni sidea, anjaha bani sab tanoh ni sidea morong-orong do halak na ugahan. 51:52 Sebab itu sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman TUHAN, bahwa Aku akan menghukum patung-patungnya, dan di seluruh negerinya akan mengerang orang-orang yang luka tertikam.
51:53 Porini pe naik Babel das hu langit, anjaha age pe ipatoguh tembok na gijang ai, tapi parohonku do sipangagou mangimbangsi, nini Jahowa. (Jes. 14:13.) 51:53 Sekalipun Babel naik ke langit dan sekalipun dibuatnya kubu tak terhampiri di tempat tingginya, atas perintah-Ku akan datang para perusak kepadanya, demikianlah firman TUHAN.
51:54 Tangar ma! Doruh-doruh hun Babel ampa hataluon banggal hun tanoh ni halak Kasdim! 51:54 Dengar! Ratap dari Babel dan kehancuran besar dari negeri orang Kasdim!
51:55 Ai Jahowa do na parsedahon Babel anjaha ipasip hariahonni na banggal ai. Marhasak do gilumbangni songon bah banggal, anjaha maraloling do sora ni dilo-dilo ni sidea, 51:55 Sebab TUHAN merusakkan Babel dan menghentikan suaranya yang besar. Biarpun gelombang-gelombangnya menderu seperti air besar dan suaranya bertambah ribut,
51:56 ai sipangagou do na roh bani Babel; hona tangkap do puanglimani, iparponggol do sior ni sidea; ai Jahowa, Naibata sipambalas, Ia do marlulu bani sidea. (5 Mus. 32:35.) 51:56 namun atas Babel akan datang perusak, para pahlawannya akan tertangkap dan busur-busurnya akan hancur, sebab TUHAN adalah Allah pembalas, tentulah Ia akan mengadakan pembalasan!
51:57 Pamabukonku do raja-rajani, na pentar-pentarni, kopala-kopalani, pambobaini ampa balani; tarpodom ma sidea lalab, seng puho be, nini Raja in, na margoran Jahowa Zebaot. (ay. 39.) 51:57 Aku akan membuat mabuk para pemukanya, orang-orang bijaksananya, para bupatinya, para pembesarnya dan para pahlawannya, sehingga mereka jatuh tertidur untuk selama-lamanya, tidak akan bangun-bangun lagi, demikianlah firman Sang Raja yang TUHAN semesta alam nama-Nya.
51:58 Sonon do hata ni Jahowa Zebaot: Tembok ni Babel na bolag ai, padosdoson do bani tanoh, anjaha horbanganni na gijang ai tutungon do bani apuy. Sisoya-soya do jolma mangkorja, anjaha apuy do na mangankon na hinalojahon ni bangsa-bangsa. (Hab. 2:13.) 51:58 Beginilah firman TUHAN semesta alam: Tembok-tembok tebal Babel akan disamaratakan, dan pintu-pintu gerbangnya yang tinggi akan dibakar dengan api, sehingga bangsa-bangsa bersusah-susah untuk yang sia-sia dan suku-suku bangsa berlelah untuk api saja.”
51:59 On do hata na tinonahkon ni nabi Jeremia bani si Seraya, anak ni si Neriya, anak ni si Maaseya, sanggah na laho ia rap pakon si Sedekia, raja ni Juda, hu Babel, paompat-tahunkon, dob raja ia. Si Seraya do kopala ni kohoman. (bd. 32:12; 36:4.) 51:59 Pesan yang diberikan nabi Yeremia kepada Seraya bin Neria bin Mahseya, ketika Seraya pergi bersama-sama Zedekia, raja Yehuda, ke Babel pada tahun yang keempat dari pemerintahannya — Seraya waktu itu adalah kepala perlengkapan.
51:60 Domma isuratkon si Jeremia hinan bani sada buku sagala hasedaon siparohon hu Babel, ai ma haganup hata on, na isuratkon pasal Babel. 51:60 Yeremia telah menuliskan dalam sebuah kitab segenap malapetaka yang akan menimpa Babel, yakni segala perkataan yang tertulis di sini mengenai Babel. —
51:61 Nini si Jeremia do dompak si Seraya: Anggo das ho hu Babel, sarihon ma ase ibasahon ho ganup hata on, 51:61 Kata Yeremia kepada Seraya: “Jika engkau tiba di Babel, maka ikhtiarkanlah, supaya engkau dapat membacakan segala perkataan ini,
51:62 anjaha hatahon ma: Ham Jahowa, Ham do marsahap pasal ianan on sihol mamboiskon in, ase ulang dong be na marianan ijin, jolma age pinahan, maningon gabe halimisan do in lalab. 51:62 dan katakanlah: TUHAN, Engkau telah berfirman tentang kota ini bahwa Engkau akan melenyapkannya, sehingga tidak ada lagi yang diam di dalamnya, baik manusia maupun hewan, dan sehingga kota ini akan menjadi tempat tandus untuk selama-lamanya!
51:63 Siapkonsi ibasa ho buku on, rahutkon ma batu hujin, anjaha gijigkon ma in hu bah Eufrat, (Pangk. 18:21.) 51:63 Apabila engkau selesai membacakan kitab ini, maka ikatkanlah sebuah batu kepadanya, lalu lemparkanlah ia ke tengah-tengah sungai Efrat
51:64 anjaha hatahon ma: Sonai do manongnong Babel, anjaha seng mulgap be, ibahen hasedaon siparohonku bani. Singgan jai ma hata ni si Jeremia. 51:64 sambil berkata: Beginilah Babel akan tenggelam, dan tidak akan timbul-timbul lagi, oleh karena malapetaka yang Kudatangkan atasnya.” Sampai di sinilah perkataan-perkataan Yeremia.
<< Yeremia 50 Yeremia 52 >>