Yeremia 50

50:1 On do hata na hinatahon ni Jahowa pasal Babel ampa pasal tanoh ni halak Kasdim, marhitei nabi Jeremia: (bd. 25:26; Jes. 13:14.) 50:1 Firman yang disampaikan TUHAN dengan perantaraan nabi Yeremia mengenai Babel, mengenai negeri orang-orang Kasdim:
50:2 Pabotohkon ma itongah-tongah ni bangsa-bangsa anjaha tingtingkon ma; pajongjong ma mandera partanda anjaha pabogeihon ma; ulang ponopkon, tapi hatahon ma: Hona taban do Babel, tarbador do Bel, maropuk do Merodak. Bador do gana-ganani, maropuk naibata-naibatani. (Jes. 46:1.) 50:2 “Beritahukanlah di antara bangsa-bangsa dan kabarkanlah, naikkanlah panji-panji dan kabarkanlah, janganlah sembunyikan, katakanlah: Babel telah direbut, dewa Bel menjadi malu, Merodakh telah terkejut! Berhala-berhalanya menjadi malu, dewa-dewanya yang keji telah terkejut!
50:3 Ai tangkog do dompaksi sada bangsa hiun utara, na mambahen tanohni tarulang, gabe seng dong be na mangiankonsi; maporus do jolma age pinahan. 50:3 Maka suatu bangsa maju menyerangnya dari utara, membuat negerinya menjadi tempat tandus; tidak ada lagi yang diam di dalamnya, baik manusia maupun binatang, semuanya lari lenyap.
50:4 Bani ari ai ampa bani panorang ai, nini Jahowa, roh ma halak Israel rap pakon halak Juda, tangis-tangis sidea na roh ai; pindahan ni sidea do Jahowa, Naibata ni sidea. (bd. 31:9; 5 Mus. 4:29.) 50:4 Pada waktu itu dan pada masa itu, demikianlah firman TUHAN, orang Israel akan datang, bersama-sama dengan orang Yehuda; mereka akan berjalan sambil menangis dan mencari TUHAN, Allah mereka;
50:5 Sungkun-sungkun do sidea bani dalan laho hu Sion, anjaha hujai do idompakkon sidea, nini: Eta, parapat hita ma dirinta bani Jahowa, marhitei padan sisadokah ni dokahni, seng sihalupahononkon. (Jes. 55:3.) 50:5 mereka menanyakan jalan ke Sion, ke sanalah mereka terarah: Marilah kita menggabungkan diri kepada TUHAN, bergabung dalam suatu perjanjian kekal yang tidak dapat dilupakan!
50:6 Biri-biri na dob magou do bangsangku; kahou do sidea ibahen parmahan ni sidea, iboan sidea manlembang hu pardologan; mampar do sidea hun dolog hu buntu-buntu, lupa do sidea bani harangni. (bd. 23:1-6; Mat. 9:36.) 50:6 Umat-Ku tadinya seperti domba-domba yang hilang; mereka dibiarkan sesat oleh gembala-gembalanya, dibiarkan mengembara di gunung-gunung, mereka berjalan dari gunung ke bukit sehingga lupa akan tempat pembaringannya.
50:7 Ganup na jumpahan sidea mangankon sidea, anjaha munsuh ni sidea mangkatahon: Seng marsalah hanami ijai; halani na mardousa do sidea dompak Jahowa, Parmahan na pintor in, anjaha pangarapan bani ompung ni sidea. (bd. 40:2, 3; 31:23.) 50:7 Siapa pun yang menjumpai mereka, memakan habis mereka, dan lawan-lawan mereka berkata: Kami tidak bersalah! Karena mereka telah berdosa kepada TUHAN, tempat kebenaran, TUHAN, pengharapan nenek moyang mereka!
50:8 Maporus ma hanima hun tongah-tongah ni Babel anjaha luar ma hun tanoh ni halak Kasdim; songon biri-biri tunggal ma hanima mardalan ilobei ni hulanan. (bd. 51:6, 45; Jes. 48:20.) 50:8 Larilah dari tengah-tengah Babel, dari negeri orang-orang Kasdim! Keluarlah! Jadilah seperti kambing-kambing jantan yang mengepalai kawanannya!
50:9 Ai tonggor ma, juljulonku anjaha patangkogonhu do dompak Babel hulanan ni bangsa-bangsa na banggal, hun tanoh parutara; patitir do sidea mandorab huta ai, laho manaban ai. Ia panah ni sidea, songon panah ni siparmunsuh do, na totap monang, na so ongga lumei mulak. (2 Sam. 1:22.) 50:9 Sebab sesungguhnya, Aku menggerakkan dan membangkitkan terhadap Babel sekumpulan bangsa-bangsa yang besar dari utara; mereka akan mengatur barisan untuk melawannya, dari sanalah kota itu akan direbut. Panah-panah mereka adalah seperti pahlawan yang mujur, yang tidak pernah kembali dengan tangan hampa.
50:10 Maningon hona rampas do tanoh Kasdim; bosuran do sagala na manrampas ai, nini Jahowa. 50:10 Negeri orang-orang Kasdim akan menjadi rampasan, semua orang yang merampasnya akan puas hatinya, demikianlah firman TUHAN.
50:11 Age pe marolob-olob hanima, age pe marmalas ni uhur, ale sirampas parbagiananku, age pe marinjak-injak hanima songon anak ni lombu bani sampalan, anjaha mariha-iha songon huda panjangan, (5 Mus. 25:4; 32:27; Jes. 10:5; 7:15.) 50:11 Sekalipun kamu bersukacita dan beria-ria, hai orang-orang yang merampok milik-Ku, sekalipun kamu melompat-lompat seperti anak lembu di padang rumput, dan meringkik seperti kuda-kuda jantan,
50:12 maningon bador tumang do inangnima, anjaha maila na mantubuhkon hanima. Tonggor ma, gabe sietekan do ia itongah-tongah ni bangsa-bangsa, gabe halimisan, tanoh horah, anjaha tarulang. 50:12 namun, ibumu sangat menanggung malu, dan perempuan yang melahirkan kamu tersipu-sipu! Lihat, dialah yang menjadi terakhir dari bangsa-bangsa: padang gurun, padang belantara dan dataran rumput!
50:13 Halani ringis ni Jahowa seng be ianonkon ai, gabe halimisan botul ma ai. Ganup na montas hun Babel, tarsonggot do anjaha mandoruni halani haganup hasedaonni ai. (bd. 18:16; 49:17; 51:37.) 50:13 Karena murka TUHAN negeri itu tidak akan didiami lagi, sama sekali akan menjadi tempat tandus. Setiap orang yang melewati Babel akan merasa ngeri dan akan bersuit karena pukulan-pukulan yang dideritanya.
50:14 Titir ma hanima inggot mamorang Babel, ale sagala sisintak sior. Tembak ma ia, ulang marrugi-rugi bani lingkit; halani na mardousa ai ia bani Jahowa. 50:14 Aturlah barisanmu menyerang Babel dari segala pihak, hai semua orang pemanah! Panahlah kepadanya, janganlah merasa sayang akan anak panah, sebab kepada TUHANlah ia berdosa!
50:15 Marsurak ma hanima inggot huta ai! Domma talu ia, mangkarumbak batar-batarni, anjaha maruntas tembokni. Pambalason humbani Jahowa do ai; mambalas ma hanima bani huta ai, bahen ma bani usih songon na dob binahenni. (2 Mus. 21:24; Ps. 137:8; Pangk. 18:6.) 50:15 Bertempiksoraklah menyerangnya dari segala pihak! Dia sudah menyerah, tonggak-tonggaknya sudah rebah, pagar-pagarnya sudah runtuh! Sungguh, itulah pembalasan TUHAN! Laksanakanlah pembalasan terhadapnya, lakukanlah kepadanya seperti yang dilakukannya sendiri!
50:16 Boiskon ma hun Babel halak sipartidah ampa halak sijolom sasabi sanggah pariama. Halani podang ni sipangodoh-odoh, ganup do mulak hubani bangsani, anjaha ganup do maporus hu tanohni bei. 50:16 Lenyapkanlah orang penabur dari Babel dan orang penyabit pada musim menuai! Untuk mengelakkan pedang yang dahsyat ini, setiap orang akan berpaling pulang kepada bangsanya, setiap orang akan lari ke negerinya.
50:17 Biri-biri na mambur merap do Israel, na pinardakdak ni singa. Lobei raja ni Assur do na mangankonsi, dob ai si Nebukadnesar, raja ni Babel do na mangkilhili holi-holini. 50:17 Israel adalah seperti domba yang diceraiberaikan, dihalaukan oleh singa-singa. Mula-mula raja Asyur memakan dia, dan sekarang pada akhirnya Nebukadnezar, raja Babel, mengerumit tulang-tulangnya.
50:18 Halani ai, sonon do hata ni Jahowa Zebaot, Naibata ni Israel: Tonggor ma, marlulu do Ahu bani raja ni Babel ampa bani tanohni, songon na dob marlulu Ahu bani raja ni Assur. (2 Raj. 19:35.) 50:18 Sebab itu beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: Sesungguhnya, Aku menghukum raja Babel dan negerinya, seperti Aku telah menghukum raja Asyur.
50:19 Paulakonku do Israel hubani sampalanni, manggagat ma ia use i Karmel ampa i Basan, anjaha bosur ma ia i dolog Efraim ampa i Gilead. 50:19 Tetapi Aku akan mengembalikan Israel ke padang rumputnya, supaya ia makan rumput di atas Karmel dan di Basan, dan menjadi kenyang di atas pegunungan Efraim dan di Gilead.
50:20 Bani ari ai pakon bani panorang ai, nini Jahowa, pindahan ni halak ma hajahaton ni Israel, hape seng dong jumpah, sonai age dousa ni Juda, hape seng dong dapot, ai sasaponku do dousa ni halak na hutadingi ai.(bd. 31:34; 33:8.) 50:20 Pada waktu itu dan pada masa itu, demikianlah firman TUHAN, orang akan mencari kesalahan Israel, tetapi tidak didapatnya, dan dosa Yehuda, tetapi tidak ada ditemukannya, sebab Aku akan mengampuni orang-orang yang Kubiarkan tinggal hidup.
50:21 Tangkog ma dompak tanoh Merataim ampa dompak pangisi ni Pekod. Boiskon anjaha pamasab ma ginompar ni sidea, nini Jahowa; dalankon huparentahkon bam. 50:21 Majulah ke negeri Merataim, majulah menyerangnya dan menyerang penduduk Pekod! Bunuhlah dan tumpaslah mereka, demikianlah firman TUHAN, lakukanlah tepat seperti yang Kuperintahkan!
50:22 Sora ni hamunsuhon do i tanoh ai anjaha hasedaon banggal! 50:22 Gemuruh perang di negeri dan terjadilah kehancuran besar!
50:23 Irosakkon anjaha iponggolhon do parpalu ni haganup dunia on. Gabe songgot-songgot do Babel itongah-tongah ni bangsa-bangsa. (bd. 51:20.) 50:23 Betapa remuk redamnya dan hancur luluhnya martil seluruh bumi itu! Betapa Babel menjadi kengerian di antara bangsa-bangsa!
50:24 Huta on do tirangkap bam, anjaha tartangkap do ho, ale Babel, seng ibagas botohmu. Dapot do ho anjaha tartangkap, halani imunsuhi ho Jahowa. 50:24 Aku memasang jerat bagimu, dan memang engkau terjebak, hai Babel, dengan tidak mengetahuinya. Engkau terdapat dan memang engkau tertangkap, sebab engkau telah menantang TUHAN.
50:25 Ibuha Jahowa do rumah parsinjataanni, anjaha ipadarat sinjata ni ringisni; halani adong na sihol sidalankonon ni Naibata, Jahowa Zebaot, i tanoh ni halak Kasdim. 50:25 TUHAN telah membuka tempat perlengkapan-Nya dan mengeluarkan senjata-senjata geram-Nya, sebab ada pekerjaan bagi Tuhan ALLAH semesta alam di negeri orang-orang Kasdim:
50:26 Roh ma mandorabsi humbani ganup ianan, ungkab ma parbohalanni; pagugun ma ai songon luhutan, anjaha bois ma parseda ai, ulang dong na tading. 50:26 Marilah mendatanginya dari segala jurusan, bukalah lumbung-lumbungnya, onggokkanlah isinya bertimbun-timbun dan tumpaslah itu, janganlah ada tinggal sisanya!
50:27 Bunuh ma sagala lombu jonggini, boban hu panayatan! Magou ma sidea, ai domma jumpah ari ni sidea, panorang pambalason bani sidea. (bd. 48:15.) 50:27 Bunuhlah segala lembunya, biarlah rebah semuanya untuk dibantai! Celakalah mereka, sebab waktunya sudah tiba, saat penghukuman atas mereka!
50:28 Bogei! Sora ni halak na maporus ampa na maluah hun tanoh Babel, laho patugahkon hu Sion pambalason ni Jahowa, Naibatanta, pambalason halani rumahni. 50:28 Dengar! Pelarian-pelarian dan orang-orang yang terluput dari negeri Babel datang memberitahukan di Sion tentang pembalasan TUHAN, Allah kita, pembalasan karena bait suci-Nya.
50:29 Dilo ma mangimbang Babel ai partembak, haganup halak sisintak sior. Hubu ma ia inggot; ulang paturut dong na maluah. Balaskon ma bani rombang hubani pambahenanni, bahen ma bani romban hubani na hinorjahonni; ai mangenjeng do ia dompak Jahowa, Na mapansing ni Israel. (ay. 15.) 50:29 Kerahkanlah penembak-penembak melawan Babel, semua orang pemanah! Berkemahlah mengepungnya, supaya jangan ada yang lolos! Balaslah dia setimpal dengan perbuatannya, lakukanlah kepadanya tepat seperti yang dilakukannya sendiri! Sebab ia bertindak kurang ajar terhadap TUHAN, terhadap Yang Mahakudus, Allah Israel.
50:30 Halani ai maningon rasei do anak garamani bani alamanni, anjaha ripas haganup tentarani bani panorang ai, nini Jahowa. 50:30 Sebab itu teruna-terunanya akan rebah di tanah-tanah lapangnya, dan semua prajuritnya akan menjadi bungkam pada waktu itu, demikianlah firman TUHAN.
50:31 Tonggor ma, Ahu do siimbang ho, ale sipangenjeng, nini Jahowa, Naibata Zebaot; ai domma das arimu, panorangni Ahu mambalas bam. (Jes. 47:7.) 50:31 Sesungguhnya, Aku menjadi lawanmu, hai engkau yang kurang ajar, demikianlah firman Tuhan ALLAH semesta alam, sebab waktumu sudah tiba, saat Aku menghukum engkau.
50:32 Jiris anjaha targompang ma sipangenjeng ai, seng dong na manogusi, pagaraonku do apuy bani huta-hutani, jadi panganonni do ganup na manginggotisi. 50:32 Si kurang ajar itu akan tersandung jatuh dan tidak ada yang membangkitkan dia. Di kota-kotanya Aku akan menyalakan api yang akan menghanguskan segala apa yang di sekitarnya.
50:33 Sonon do hata ni Jahowa Zebaot: Hona odoh-odoh do halak Israel rap pakon halak Juda; haganup na mambuangkon sidea manjolomi sidea, manjua do sidea paluahkon sidea. 50:33 Beginilah firman TUHAN semesta alam: Orang Israel tertindas bersama-sama dengan orang Yehuda. Semua orang yang menawan mereka tetap menahan mereka, tidak mau melepaskan mereka.
50:34 Tapi na gogoh do Sipaluah, sidea; Jahowa Zebaot do goranni. la do martinggilhon partinggilan ni sidea, laho mambahen marsonang-sonang tanoh in, tapi hitir-hitir ia pangisi ni Babel. 50:34 Tetapi Penebus mereka adalah kuat; TUHAN semesta alam nama-Nya. Tentulah Ia akan memperjuangkan perkara mereka, supaya Ia memberi ketenteraman kepada bumi, tetapi kegemparan kepada penduduk Babel.
50:35 Podang do na roh, nini Jahowa, bani halak Kasdim, bani pangisi ni Babel, bani kopala-kopala ni sidea ampa bani na pentar-pentar ni sidea. 50:35 Pedang akan menimpa orang-orang Kasdim, demikianlah firman TUHAN, menimpa penduduk Babel, menimpa pemuka-pemukanya dan orang-orangnya yang berhikmat!
50:36 Podang do na roh bani sipartondung, mambahen maoto sidea. Podang do na roh bani puanglima ni sidea, mambahen galek sidea. 50:36 Pedang menimpa tukang-tukang ramal, sehingga ternyata mereka bodoh! Pedang menimpa pahlawan-pahlawannya, sehingga mereka menjadi terkejut!
50:37 Podang do na roh bani huda ni sidea ampa bani gareta ni sidea ampa bani haganup bala na legan na itongah-tongah ni sidea, na mambahen songon naboru sidea; podang do na roh bani arta ni sidea, gabe hona rampas do ai. (bd. 51:30.) 50:37 Pedang menimpa kudanya dan keretanya, menimpa segenap tentara campuran yang di tengah-tengahnya, sehingga mereka menjadi seperti perempuan! Pedang menimpa perbendaharaannya, sehingga dijarah orang!
50:38 Podang do na roh bani ni sidea, gabe horah do ai. Ai tanoh ianan ni gana-gana do ai, anjaha gabe maoto do sidea halani gana-gana sipanonggoti ai. 50:38 Pedang menimpa segala airnya, sehingga menjadi kering! Sebab negeri itu penuh patung-patung, mereka menjadi gila oleh berhala-berhala mereka!
50:39 Halani ai, marianan ma i Babel binatang, sorigala ampa burung unta; seng dong be na mangiankon ai lalab, anjaha seng dong be jolma na marianan ijai. (Jes. 34:14.) 50:39 Sebab itu binatang-binatang gurun serta anjing-anjing hutan akan diam di sana, juga burung-burung unta akan tinggal di dalamnya. Negeri itu tidak akan didiami lagi untuk seterusnya dan tidak akan ditinggali lagi turun-temurun.
50:40 Songon sanggah parseda ni Sodom pakon Gomora ampa dusun-dusunni, nini Jahowa, sonai do seng dong be halak na marianan ijai, anjaha seng dong be jolma na manginsolat ijai. (1 Mus. 19:24, 25.) 50:40 Seperti dahulu pada waktu Allah menunggangbalikkan Sodom dan Gomora serta kota-kota tetangganya, demikianlah firman TUHAN, demikianlah tidak akan ada orang lagi yang diam di sana dan seorang anak manusia pun tidak akan tinggal lagi di dalamnya.
50:41 Tonggor ma, roh do sada bangsa hun utara, sada bangsa na banggal, anjaha buei raja-raja bingkat humbani ujung ni tanoh on. (ay. 9.) 50:41 Lihatlah, suatu bangsa akan datang dari utara, suatu suku bangsa yang besar, dan banyak raja, akan bergerak maju dari ujung bumi.
50:42 Mamboan sior ampa tanja do sidea; jahat do sidea, seng itanda holong ni uhur. Songon parhasak ni laut do sora ni sidea; marhuda do sidea roh, gopas marsinjata laho marmunsuh dompak ho ale boru Babel. (bd. 6:23.) 50:42 Mereka memakai panah dan tombak; mereka bengis, tidak kenal belas kasihan. Suara mereka gemuruh seperti laut, mereka mengendarai kuda, berlengkap seperti orang maju berperang, menyerang engkau, hai puteri Babel!
50:43 Ibogei raja ni Babel ma barita ni sidea ai, gabe galek ma tanganni; biar do mandorabsi ampa na maborit songon parinangon na mangarou. 50:43 Raja Babel telah mendengar kabar tentang mereka, tangannya sudah menjadi lemah lesu, kesesakan telah menyergap dia, ia kesakitan seperti perempuan yang melahirkan.
50:44 Tonggor ma, songon singa na tangkog hun harangan ni bah Jordan, marayak sampalan, sonai ma sompong pameraponku sidea hun tanoh ai, anjaha halak na hupilih pabangkitonku manggomgom ai. Ai ise ma na songon Ahu? Ise ma siparhutuk bangku? Ise ma parmahan na tahan mandompakkon Ahu? (bd. 49:19-21; Job 41:1, 2.) 50:44 Sesungguhnya, seperti singa yang bangkit keluar dari hutan belukar sungai Yordan mendatangi padang rumput tempat kawanan domba, demikianlah Aku akan membuat mereka lari dengan tiba-tiba dari negeri itu dan mengangkat di atasnya dia yang Kupilih. Sebab siapakah yang seperti Aku? Siapakah yang berani mendakwa Aku? Siapakah gerangan gembala yang tahan menghadapi Aku?
50:45 Halani ai, tangihon ma sura-sura ni Jahowa, sidalankononni dompak Babel ampa pingkiranni pasal tanoh ni halak Kasdim; tongon, ronsi na etek-etek humbani biri-biri ai maningon saradon do. Tongon, songgotan do sampalan ni sidea mangidah na masa bani sidea. 50:45 Sebab itu dengarlah putusan yang telah diambil TUHAN terhadap Babel dan rancangan-rancangan yang telah dibuat-Nya terhadap negeri orang-orang Kasdim: Bahwa sesungguhnya, yang paling lemah pun di antara kawanan domba akan diseret. Bahwa sesungguhnya, padang rumput mereka sendiri akan merasa ngeri terhadap mereka.
50:46 Halani sora na patugahkon partunduk ni Babel, dugur do tanoh on tarbogei do doruh-doruh ni sidea itongah-tongah ni bangsa-bangsa. 50:46 Bumi akan goncang karena kabar: Babel sudah direbut; ratap mereka akan terdengar di antara bangsa-bangsa!”
<< Yeremia 49 Yeremia 51 >>