Yeremia 49

49:1 Pasal halak Ammon: Sonon do hata ni Jahowa: Ai seng dong nani anak bani Israel? Ai seng dong sipanean bani? Mase ma Milkom sipanean bani Gad anjaha bangsani marianan bani huta-hutani? (1 Raj. 11:5; 2 Raj. 23:13; Hes. 21:28-32; 25:2-7; Ams. 1:13-15; Sep. 2:8-11.) 49:1 Mengenai bani Amon. Beginilah firman TUHAN: “Tidak adakah anak Israel, tidak adakah ahli warisnya? Mengapakah dewa Milkom memiliki Gad, dan bangsanya mendiami kota-kotanya?
49:2 Halani ai, tonggor ma, na roh ma panorangni, nini Jahowa, pabogeihononku ma surak-surak porang dompak Rabba, huta ni halak Ammon; gabe timbunan batu do ai, janah dusun-dusunni bois tutungon ni apuy; jadi teanon ni Israel ma tean-teanan ni halak sipambuat tean-teananni hinan, nini Jahowa. 49:2 Sebab itu, sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman TUHAN, bahwa Aku akan memperdengarkan tempik sorak peperangan terhadap Raba bani Amon. Kota itu akan menjadi anak bukit yang tandus, dan kota-kota jajahannya akan dibakar dengan api; maka Israel akan memiliki orang-orang yang dahulu memilikinya, firman TUHAN.
49:3 Tangis ma, ale Hesbon, ai maseda ma in! Doruh-doruh ma, ale boru Rabba! Gonditi ma dirimu bani hiou guni, tangis ma, anjaha marlintun ma hujai-hujon, rariki dirimu! Ai maningon tarbuang do Milkom, rap pakon malim-malimni ampa na sangap-sangapni. (ay. 1.) 49:3 Merataplah, hai Hesybon, sebab pembinasa telah maju menyerbu, berteriaklah, hai puteri-puteri Raba, kenakanlah kain kabung, berkabunglah, berjalan kelilinglah dengan luka toreh-torehan, sebab Milkom akan pergi ke dalam pembuangan bersama-sama dengan para imam dan pemuka-pemukanya.
49:4 Mase ma mangenjeng ho pasal habuanganmu, ale boru sipangosei, ho na martenger ni uhur bani arta, na mangkatahon: Ise na pag roh hubangku? 49:4 Betapa engkau memegahkan dirimu dengan lembahmu, hai puteri yang congkak, yang percaya akan harta bendanya dan yang berkata: Siapakah yang berani datang menyerang aku?
49:5 Tonggor ma, parohonku ma bam songgot-songgot, nini Tuhan Jahowa Zebaot, humbani halak na marianan inggot bam; erapkononkon do hanima ganup marsitohu dalanni, janah seng dong na patumpuhon na maporus ai. 49:5 Sesungguhnya, Aku mendatangkan kekejutan atasmu demikianlah firman Tuhan ALLAH semesta alam, dari segala tempat di sekitarmu, sehingga kamu bersorak-sorak, masing-masing ke arahnya sendiri, dan tidak ada yang mengumpulkan orang-orang yang mengembara itu.
49:6 Tapi ipudi ni ai pasuangonku do halak Ammon, nini Jahowa. (bd. 48:47.) 49:6 Tetapi sesudah itu Aku akan memulihkan keadaan bani Amon itu, demikianlah firman TUHAN.”
49:7 Pasal Edom: Sonon do hata ni Jahowa Zebaot: Ai seng dong be na maruhur i Teman? ai domma magou ranggian ni halak na pentar? Ai domma masab hapentaran ni sidea? (Jes. 21:11; 34:5-15; Hes. 25:12-14; Ams. 1:11-12.) 49:7 Mengenai Edom. Beginilah firman TUHAN semesta alam: “Tidak adakah lagi kebijaksanaan di Téman? Sudah hilangkah pertimbangan dari orang-orang yang berakal budi, sudah busukkah kebijaksanaan mereka?
49:8 Maporus ma, marhusor, marponop ma bani ianan na bagas, ale pangisi ni Dedan! Ai pasogoponku do hamagouan bani Esau, bani panorang pambalasonku bani. 49:8 Larilah cepat, bersembunyilah dalam liang-liang, hai penduduk Dedan! Sebab malapetaka akan Kudatangkan atas Esau, pada waktu Aku menghukum dia.
49:9 Anggo roh sibuat buah anggur bam, seng tadingkononni age turiang. Anggo roh panangko borngin, parsedaonni ma domu hubani rosuhni. 49:9 Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, mereka tidak akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya! Jika malam-malam pencuri datang kepadamu, mereka akan merusakkan sepuas-puasnya!
49:10 Tongon, Ahu do na pasalang Esau, anjaha Ahu na patidak parponopanni; seng tarponopkonsi dirini. Magou do ginomparni ampa saninani ampa simbalogni; seng dong be sidea. 49:10 Tetapi Aku ini telah menelanjangi Esau, telah menyingkapkan tempat-tempat persembunyiannya, sehingga ia tidak dapat menyembunyikan diri lagi. Keturunannya telah binasa dan saudara-saudaranya dan bangsa-bangsa tetangganya tidak ada lagi.
49:11 Paturut ma dakdanakmu na tading maetek in, sihol do pagoluhkon on; martenger ni uhur bangku ma na mabalunima! 49:11 Tinggalkanlah anak-anak yatimmu, aku akan menghidupi mereka; biarlah janda-jandamu menaruh kepercayaan padaku!”
49:12 Ai sonon do hata ni Jahowa: Tonggor ma, gari halak na so patut manginum panginuman in, minum do hunjin, mintor ho ma lang hona uhum? Seng tarbahen lang hona uhum ho, maningon inumonmu do. (bd. 21:28; 25:28; 1 Ptr. 4:17.) 49:12 Sebab beginilah firman TUHAN: “Sedangkan orang-orang yang tidak selayaknya meminum isi piala itu telah terpaksa meminumnya, masakan engkau ini akan bebas dari hukuman? Engkau tidak akan bebas dari hukuman, tetapi mesti meminumnya!
49:13 Ai domma marbulawan Ahu bani diringku, nini Jahowa, ia Bosra maningon do gabe songgot-songgot, sipahirion, tarulang anjaha hona bura; anjaha sagala hutani maningon tarulang do lalab. (bd. 44:12, 22; Jes. 34:6; 63:1.) 49:13 Sebab Aku telah bersumpah demi diri-Ku, demikianlah firman TUHAN, bahwa Bozra akan menjadi ketandusan, cela, keruntuhan dan kutuk, dan segala kotanya akan menjadi reruntuhan yang kekal.”
49:14 Domma hubogei barita humbani Jahowa, janah domma isuruh sahalak suruhan hu tongah-tongah ni bangsa-bangsa maningtingkon: Marhumpul ma hanima anjaha dorab ma ia, bingkat ma hanima hu parmunsuhan! 49:14 Suatu kabar telah kudengar dari TUHAN, seorang utusan telah disuruh ke tengah-tengah bangsa-bangsa: “Berkumpullah, pergilah menyerangnya, bersiaplah untuk bertempur!
49:15 Ai tonggor ma, paetekonku do ho itongah-tongah ni bangsa-bangsa, mahiri itongah-tongah ni jolma. 49:15 Sebab sesungguhnya, Aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa, dihinakan di antara manusia.
49:16 hagijangon ni uhurmu do paoto-otohon ho ampa pangenjengon ni uhurmu, ho ale na marianan ibagas liang ni dolog batu, na markuasa bani buntu-buntu na gijang. Age pe ibahen ho asarmu gijang songon manuk-manuk nanggordaha, dabuhkononku do ho hunjai, nini Jahowa. (Mat. 11:23.) 49:16 Sikapmu yang menggemetarkan orang memperdayakan engkau, dan keangkuhan hatimu, ya engkau yang tinggal di liang-liang batu, yang menduduki tempat tinggi bukit! Sekalipun engkau membuat sarangmu tinggi seperti burung rajawali, Aku akan menurunkan engkau dari sana, demikianlah firman TUHAN.
49:17 Maningon gabe songgot-songgot do Edom; ganup na mamontas hunjai maningon tarsonggot do mangidah ai anjaha manrisai halani haganup hasedaonni. (bd. 18:16; 19:8; 50:13.) 49:17 Edom akan menjadi ketandusan; setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan bersuit karena segala pukulan yang dideritanya.
49:18 Songon sanggah parseda ni Sodom pakon Gomora ampa dusun-dusunni, nini Jahowa, sonai do seng dong be jolma marianan i Edom, seng dong be halak na manginsolat ijai. (1 Mus. 19:24; Jes. 1:9.) 49:18 Seperti pada waktu ditunggangbalikkannya Sodom dan Gomora dan kota-kota tetangganya — firman TUHAN — maka seorang pun tidak akan diam lagi di sana dan seorang manusia pun tidak akan tinggal lagi di dalamnya.
49:19 Tonggor ma, songon singa na tangkog hun harangan ni bah Jordan dompak sampalan, sonai ma sompong pameraponku sidea hun tanoh ai, anjaha halak na hupilih pabangkitonku manggomgom ai. Ai ise ma na songon Ahu? Ise ma siparhutuk bangku? Ise ma parmahan na tahan mandompakkon Ahu? (bd. 50:44; 12:5.) 49:19 Sesungguhnya, seperti singa yang bangkit keluar dari hutan belukar sungai Yordan mendatangi padang rumput tempat kawanan domba, demikianlah Aku akan membuat mereka lari dengan tiba-tiba dari negeri itu dan mengangkat di dalamnya dia yang Kupilih. Sebab siapakah yang seperti Aku? Siapakah yang berani mendakwa Aku? Siapakah gerangan gembala yang tahan menghadapi Aku?
49:20 Halani ai, tangihon ma sura-sura ni Jahowa sidalankononni dompak Edom ampa pingkiranni pasal pangisi ni Teman: Tongon, ronsi na etek-etek humbani biri-biri ai, maningon saradon do; tongon, songgotan do sampalan ni sidea mangidah na masa bani sidea. 49:20 Sebab itu dengarlah putusan yang telah diambil TUHAN terhadap Edom dan rancangan-rancangan yang telah dibuat-Nya terhadap penduduk Téman: Bahwa sesungguhnya, yang paling lemah pun di antara kawanan domba akan diseret. Bahwa sesungguhnya, padang rumput mereka sendiri akan merasa ngeri terhadap mereka.
49:21 Halani sora ni pardabuh ni sidea dugur do tanoh on; tarbogei do doruh-doruh ni sidea ronsi laut arung. 49:21 Bumi akan goncang karena bunyi jatuhnya mereka; teriakan mereka akan terdengar bunyinya di Laut Teberau.
49:22 Tonggor ma, songon manuk-manuk nanggordaha do ia naik anjaha habang; ipaherbang do habongni iatas ni Bosra, jadi songon uhur ni naboru na mangarou ma uhur ni halak siparporang na i Edom bani panorang ai. (bd. 48:40.) 49:22 Sesungguhnya, ia naik terbang seperti burung rajawali, melayang dan mengembangkan sayapnya ke atas Bozra. Hati para pahlawan Edom pada waktu itu akan seperti hati perempuan yang sakit beranak.”
49:23 Pasal Damaskus: Bador do Hamat ampa Arpad, ai barita hamagouan do ibogei sidea. Mandolei do uhur ni sidea halani biar, seng dong hasohan bani sidea. (Jes. 17:1; Ams. 1:3-5.) 49:23 Mengenai Damsyik. “Hamat dan Arpad telah menjadi malu, sebab mereka mendengar kabar buruk; hati mereka gemetar karena kecemasan, tidak dapat menjadi tenang.
49:24 Mandolei do pangahap ni Damaskus, marhusor do ia sihol maporus, hasonggotan do sogop bani. Rusak ni uhur ampa na maborit do mangonai bani, songon naboru na mangarou. (bd. 4:31; 6:24.) 49:24 Damsyik telah menjadi lemah semangat, berpaling untuk lari, kegemparan telah mencekam dia, kesesakan dan sakit beranak telah menggenggam dia seperti seorang perempuan yang sedang melahirkan.
49:25 Hona tadingkon do huta na tarbarita ai, ianan parolob-oloban ai. 49:25 Sungguh, kota yang terpuji itu sudah ditinggalkan, kota kegirangan itu!
49:26 Rasei do anak garama i alamanni, anjaha haganup halak siparmunsuh bois do bani panorang ai, nini Jahowa Zebaot. 49:26 Sebab itu teruna-terunanya akan rebah di tanah-tanah lapangnya dan semua prajuritnya akan menjadi bungkam pada waktu itu, demikianlah firman TUHAN semesta alam.
49:27 Pagaraonku do apuy bani tembok ni Damaskus, anjaha boiskononni do rumah-rumah ni si Benhadad. 49:27 Aku akan menyalakan api di tembok Damsyik, yang menghanguskan puri Benhadad.”
49:28 Pasal Kedar ampa harajaon-harajaon ni Hasor, na pinatunduk ni si Nebukadnesar, raja ni Babel: Sonon do hata ni Jahowa: Jongjong ma, bingkat ma dompak Kedar! Patunduk ma bangsa na i hapoltakan (Jos. 11:10; Job 1:3; Jes. 21:16, 17.) 49:28 Mengenai Kedar dan mengenai kerajaan-kerajaan Hazor yang dipukul kalah oleh Nebukadnezar, raja Babel. Beginilah firman TUHAN: “Bersiaplah, majulah melawan Kedar, binasakanlah orang-orang di sebelah timur!
49:29 Maningon rampason do lampo-lampo ampa biri-biri ni sidea, tenda ni sidea ampa haganup ugas-ugasni; maningon buaton do homa unta ni sidea, anjaha dilohononkon pasal sidea: Songgot-songgot do inggot. 49:29 Hendaklah kemah-kemah mereka dan kawanan domba mereka dirampas sampai bersih, tenda-tenda mereka dan segala perabot mereka; hendaklah unta-unta mereka habis dibawa serta, dan hendaklah berteriak-teriak kepada mereka: Kegentaran dari segala jurusan!
49:30 Maporus ma, lintun ma podas, marponop ma bani liang-liang, ale pangisi ni Hasor, nini Jahowa. Ai adong do ranggian ni si Nebukadnesar, raja ni Babel, dompak hanima, adong do sura-sura sidalankononni bannima. (ay. 8.) 49:30 Larilah, mengungsilah cepat-cepat, bersembunyilah dalam liang-liang, hai penduduk Hazor! demikianlah firman TUHAN. Sebab Nebukadnezar, raja Babel, telah mengambil putusan terhadap kamu dan telah membuat rancangan terhadap kamu.
49:31 Jongjong ma, bingkat ma dompak sada bangsa na mardamei-damei, na marianan marsonang-sonang, nini Jahowa, na so pala marhorbangan atap maroruk-oruk, na marianan punjung. 49:31 Bersiaplah, majulah melawan bangsa yang hidup sentosa, yang diam dengan aman tenteram, demikianlah firman TUHAN, dan yang tidak punya pintu gerbang atau palang, dan yang tinggal tersendiri!
49:32 Sirampason do unta ni sidea, anjaha hulanan ni pinahan ni sidea sitabanon do; paeraponku do sidea bani haganup desa, sidea ai, na ilepong jambulanni inggot; parohonku do hamagouan bani sidea humbani haganup ianan na inggot, nini Jahowa. (bd. 9:25; 25:23.) 49:32 Unta-unta mereka akan menjadi jarahan, dan ternak mereka yang banyak itu menjadi rampasan! Aku akan menyerakkan ke segala mata angin mereka yang berpotong tepi rambutnya berkeliling, dan dari segala penjuru Aku akan mendatangkan bencana atas mereka, demikianlah firman TUHAN.
49:33 Gabe ianan ni sorigala do Hasor, gabe halimisan lalab; seng dong be halak na marianan ijai, seng dong be jolma na manginsolat ijai. (bd. 9:10.) 49:33 Hazor akan menjadi tempat persembunyian bagi serigala, menjadi tempat tandus sampai selama-lamanya; seorang pun tidak akan diam lagi di sana dan seorang manusia pun tidak akan tinggal lagi di dalamnya.”
49:34 On do hata ni Jahowa na roh hubani nabi Jeremia pasal Elam, bani mungkah ni harajaon ni si Sedekia, raja ni Juda. (bd. 25:25.) 49:34 Firman TUHAN yang datang kepada nabi Yeremia mengenai Elam, pada permulaan pemerintahan Zedekia, raja Yehuda:
49:35 Sonon do hata ni Jahowa Zebaot: Tonggor ma, ponggolhononku do sior ni Elam, panguntu ni hagogohon ni sidea. 49:35 Beginilah firman TUHAN semesta alam: “Sesungguhnya, Aku mematahkan busur Elam, yakni inti kekuatannya.
49:36 Parohonku do logou na ompat ai hubani Elam, humbani desa na ompat ni langit in, anjaha paeraponku do sidea hubani desa na ompat in, gabe seng dong be bangsa na do das hujai humbani halak Elam na merap ai. 49:36 Aku akan mendatangkan atas Elam keempat angin dari keempat penjuru langit dan akan menyerakkan mereka ke segala mata angin ini, sehingga tidak ada bangsa yang tidak kedatangan orang-orang yang berserakan dari Elam.
49:37 Gobir do bahenonku uhur ni halak Elam ilobei ni munsuh ni sidea ampa ilobei ni halak na manguhurhon hosah ni sidea; parohonku do hamagouan bani sidea, gajag ni ringisku, nini Jahowa. Suruhonku do porang mangayak sidea, paima bois sidea hubahen. 49:37 Aku akan membuat Elam terkejut di depan para musuhnya dan di depan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya. Aku akan mendatangkan atasnya malapetaka, yakni murka-Ku yang menyala-nyala, demikianlah firman TUHAN. Aku akan menyuruh pedang mengejar mereka sampai mereka Kuhabiskan.
49:38 Pajongjongonku do paratashu i Elam, anjaha boiskononku do raja-raja ni sidea ampa kopala-kopalani nini Jahowa. 49:38 Aku akan menaruh takhta-Ku di Elam, dan Aku akan membinasakan dari sana raja dan pemuka-pemuka, demikianlah firman TUHAN.
49:39 Tapi ipudi ni ari pasuangonku do Elam, nini Jahowa. (ay. 6; bd. 48:47.) 49:39 Tetapi di kemudian hari Aku akan memulihkan keadaan Elam, demikianlah firman TUHAN.”
<< Yeremia 48 Yeremia 50 >>