Yeremia 4

4:1 Anggo sihol mulak ho, ale Israel, nini Jahowa, hu-Bangku ma ho mulak! Anjaha anggo iambukkon ho sihagigihononmai seng anjai mompas-ompas be ho hum-Bangku. 4:1 “Jika engkau mau kembali, hai Israel, demikianlah firman TUHAN, kembalilah engkau kepada-Ku; dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikkan, tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapan-Ku!
4:2 Anjaha anggo ibijahon ho: Songon sintongni manggoluh Jahowa, ibagas hasintongan, habonaron ampa hapintoron, jadi parhatuahon ni bangsa sipajuh begu-begu ma dirini ibagas ho, anjaha puji-pujionni ho. (bd. 12:16; 5 Mus. 10:20; Jes. 65:16.) 4:2 Dan jika engkau bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan dan dalam kebenaran: Demi TUHAN yang hidup!, maka bangsa-bangsa akan saling memberkati di dalam Dia dan akan bermegah di dalam Dia.”
4:3 Sonon do hata ni Jahwoa hubani halak na i Juda ampa pangisi ni Jerusalem: Tinggala hanima ma juma roba bannima, ulang martidah itongah-tongah ni hupi-hupi. (Hos. 10:12.) 4:3 Sebab beginilah firman TUHAN kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem: “Bukalah bagimu tanah baru, dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh.
4:4 Sunat hanima ma dirinima bani Jahowa, ambukkon hanima ma sibur-sibur ni uhurnima, ale dalahi na i Juda ampa pangisi ni Jerusalem, ase ulang manomboh ringisku songon apuy, anjaha gajag seng dong na mangasup mangintopi, halani hajahaton ni pambahenannima. (bd. 9:25; 5 Mus. 10:16; Rom 2:28; Kol. 2:11.) 4:4 Sunatlah dirimu bagi TUHAN, dan jauhkanlah kulit khatan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murka-Ku mengamuk seperti api, dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan, oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat!”
4:5 Baritahon hanima ma i Juda anjaha pabogeihon i Jerusalem, hatahon hanima ma: Sompul ma tarompet i nagori in, gogoh ma mardilo-dilo, hatahon ma: Martumpu ma, laho ma hita masuk hu huta na pinatoguh in! 4:5 Beritahukanlah di Yehuda dan kabarkanlah di Yerusalem: Tiuplah sangkakala di dalam negeri, berserulah keras-keras: “Berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu!”
4:6 Pajongjong ma mandera partanda dompak Sion! Maporus ma, ulang sohsoh! Ai parohonku ma hamagouan hun utara, sada hasedaon banggal. (bd. 1:14.) 4:6 Angkatlah panji-panji ke arah Sion! Cepat-cepatlah kamu mengungsi, jangan tinggal diam! Sebab Aku mendatangkan malapetaka dari utara dan kehancuran yang besar.
4:7 Mandarat do singa humbani iananni, bingkat do siparseda bangsa-bangsa; luar do ia humbani iananni laho parsedahon tanohmu; mangkareong ma hutamu, seng marpangisi be. 4:7 Singa telah bangkit dari belukar, pemusnah bangsa-bangsa telah berangkat, telah keluar dari tempatnya untuk membuat negerimu menjadi tandus; kota-kotamu akan dijadikan puing, tidak ada yang mendiaminya.
4:8 Halani ai marhiou guni ma hanima, tangis anjaha doruh-doruh ma, ai seng surut humbanta gara ni ringis ni Jahowa. (bd. 6:26.) 4:8 Oleh karena itu lilitkanlah kain kabung, menangis dan merataplah; sebab murka TUHAN yang menyala-nyala tidak surut dari pada kita.
4:9 Bani panorang ai, nini Jahowa, galek ma uhur ni raja-raja ampa na sangap-sangap, tarsonggot sagala malim anjaha hirjat sagala nabi. 4:9 “Pada waktu itu, demikianlah firman TUHAN, raja dan para pemuka akan kehilangan semangat; para imam akan tertegun dan para nabi akan tercengang-cengang,
4:10 Jadi nini sidea ma: Ham Tuhan Jahowa, taroto tumang do bangsa on ampa par Jerusalem, ibahen Ham, nimu: Marsonang-sonang pe hanima, hape podang do na mangonai bani goluhnami. (bd. 6:14.) 4:10 sambil berkata: Ah, Tuhan ALLAH, sungguh, Engkau telah sangat memperdayakan bangsa ini dan penduduk Yerusalem, dengan mengatakan: Damai kiranya ada padamu, padahal pedang telah mengancam nyawa kami!”
4:11 Bani panorang ai hatahonon ma bani bangsa on ampa bani Jerusalem: Logou na milas hun buntu-buntu na leseng i halimisan mangombus dompak boru ni bangsangku, sedo laho marsege atap mamiari, 4:11 Pada masa itu akan dikatakan kepada bangsa ini dan kepada penduduk Yerusalem: “Angin panas dari bukit-bukit gundul di padang gurun bertiup ke arah puteri umat-Ku; bukan untuk menampi dan bukan untuk membersihkan,
4:12 logou na doras tumang, anjaha Ahu do na mamarentahkon ai, laho manguhumi sidea. 4:12 melainkan angin yang keras datang atas perintah-Ku. Sekarang Aku sendiri akan menjatuhkan hukuman atas mereka.”
4:13 Tonggor ma, songon hombun do ia naik, songon halisungsung do garetani; dorasan do hudani ase lali. Magou ma hita, ai bois ma hita! 4:13 Lihat, ia naik seperti awan-awan, keretanya kencang seperti angin badai, kudanya lebih tangkas dari pada burung rajawali. Celakalah kita, sebab kita dibinasakan!
4:14 Burihi ma uhurmu humbani hajahaton, ale Jerusalem, ase maluah ho. Piga dokah nari marianan pingkiranmu, na jahat in ibagas uhurmu? (Ps. 51:4; Jes. 1:16.) 4:14 Bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan! Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu?
4:15 Tangar, roh do tugah-tugah hun Dan ampa barita na masambor hun dolog Efraim! 4:15 Dengar! Orang memberitahukan dari Dan, mengabarkan malapetaka dari pegunungan Efraim.
4:16 Patugah ma bani Juda, tingtingkon bani Jerusalem. Roh do sipanghubu hun nagori na madaoh, marsurak do sidea mangimbang huta ni Juda. 4:16 Peringatkanlah kepada bangsa-bangsa: Sungguh ia datang! Kabarkanlah di Yerusalem: “Pengepung datang dari negeri yang jauh, memperdengarkan suaranya terhadap kota-kota Yehuda.
4:17 Songon pamurou do sidea manginggoti Jerusalem, halani manlawan ia dompak Ahu, nini Jahowa. (bd. 1:15; 6:3.) 4:17 Seperti orang-orang yang menunggui ladang mereka mengelilinginya dari segala pihak, sebab Yehuda telah memberontak terhadap Aku, demikianlah firman TUHAN.
4:18 Parlahoumu ampa pambahenanmu do parohkon ai bam. Halani hajahatonmu do ase sonai paetni, tongon, ronsi pusu-pusumu do itolpus. (bd. 2:19.) 4:18 Tingkah langkahmu dan perbuatanmu telah menyebabkan semuanya ini kepadamu. Itulah nasibmu yang buruk, betapa pahitnya, sampai menusuk hatimu.”
4:19 Aih, boritni in, boritni in huahap! Itusuk do atei-ateihu! Mardojob-dojob do pusu-pusungku, seng tarbahen ahu sip, ai hubogei do sora ni tarompet ampa surak-surak ni siparporang. (Jes. 16:9, 11.) 4:19 Aduh, dadaku, dadaku! Aku menggeliat sakit! Aduh, dinding jantungku! Jantungku berdebar-debar, aku tidak dapat berdiam diri, sebab aku mendengar bunyi sangkakala, pekik perang.
4:20 Marnunut do hataluan itingtingkon, maseda do ganup tanoh in, sompong do lampo-lampongku iparreong, tongkin tumang anggo barung-barungku. 4:20 Kehancuran demi kehancuran dikabarkan, seluruh negeri dirusakkan; kemahku dirusakkan dengan tiba-tiba, tendaku dalam sekejap mata.
4:21 Piga dokah nari idahonku mandera porang in, anjaha bogeionku sora ni tarompet? 4:21 Berapa lama lagi aku melihat panji-panji itu, dan mendengar bunyi sangkakala itu?
4:22 Tongon, na oto do bangsangku, seng itandai sidea Ahu, anak na lontong do sidea, seng dong maruhur; pandei do sidea mangkorjahon hajahaton, tapi sonaha mambahen na madear, seng ibotoh sidea. 4:22 “Sungguh, bodohlah umat-Ku itu, mereka tidak mengenal Aku! Mereka adalah anak-anak tolol, dan tidak mempunyai pengertian! Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu.”
4:23 Mangkawah ahu dompak tanoh in, tonggor, domma maseda anjaha lumei; hutarei langit, magou do haliharonni. 4:23 Aku melihat kepada bumi, ternyata campur baur dan kosong, dan melihat kepada langit, tidak ada terangnya.
4:24 Mangkawah ahu domapak dolog-dolog, tonggor ma, dugur do sidea; anjaha buntu-buntu mambal-ambal hujai hujon. 4:24 Aku melihat kepada gunung-gunung, ternyata goncang; dan seluruh bukit pun goyah.
4:25 Mangkawah ahu inggot, tonggor ma, seng dong jolma, anjaha manuk-manuk pe domma habur ganupan. 4:25 Aku melihat, ternyata tidak ada manusia, dan semua burung di udara sudah lari terbang.
4:26 Mangkawah ahu, tonggor ma, tanoh na lambutan salih jadi halimisan, anjaha sagala hutani domma mareong ilobei ni Jahowa, halani gajag ni ringisni. 4:26 Aku melihat, ternyata tanah subur sudah menjadi padang gurun, dan segala kotanya sudah runtuh di hadapan TUHAN, di hadapan murka-Nya yang menyala-nyala!
4:27 Ai sonon do hata ni Jahowa: Haganup tanoh in maningon tarulang do; tapi seng lanjar bois bahenonku. (bd. 5:10; 46:28.) 4:27 Sebab beginilah firman TUHAN: “Seluruh negeri ini akan menjadi sunyi sepi, tetapi Aku tidak akan membuatnya habis lenyap.
4:28 Halani ai marhoru ma tanoh in, anjaha langit na i babou ai golap; ai Ahu do na mangkatahon in, seng husolsoli uhurhu; Ahu do na mamutuskon, seng marulak-ulakan uhurhu. 4:28 Karena hal ini bumi akan berkabung, dan langit di atas akan menjadi gelap, sebab Aku telah mengatakannya, Aku telah merancangnya, Aku tidak akan menyesalinya dan tidak akan mundur dari pada itu.”
4:29 Maporus do sagala huta halani sora ni parhuta ampa parpamah; marmasukan sidea hu harangan, manangkihi hu salahsah; sagala huta hona tadingkon, seng dong halak na mangiankonsi. 4:29 Oleh karena hiruk-pikuk pasukan berkuda dan pemanah seluruh negeri melarikan diri. Mereka masuk ke dalam belukar dan naik ke bukit-bukit batu; setiap kota sudah ditinggalkan dan tidak seorang pun tinggal di dalamnya.
4:30 Ho, ale na dob tinaluhon, aha do na binahenmin. ase marbaju saholat ho, ase mamahei ugas-ugas omas ho, ase iminak-minaki ho matamu? Soya-soya do na pinajengesmai dirimu. Magigi do kasihanmu mangidah ho; hosahmu do sihol buatonni. 4:30 Dan engkau, yang dimusnahkan, apakah yang hendak kaulakukan, mengapa engkau mengenakan pakaian kirmizi, menghiasi dirimu dengan perhiasan emas, memalit matamu dengan celak? Sia-sia engkau memperelok dirimu, pencinta-pencintamu menolak engkau, bahkan mereka ingin mencabut nyawamu.
4:31 Tongon hubogei do songon sora ni naboru na mangarou, usih bani doruh-doruh ni naboru laho mantubuhkon bunga tubuhni, ai ma sora ni boru Sion na hosah-hosah pagostong tanganni, nini: Magou ma ahu, ai ondos bani sipamunuh do tonduyhu! 4:31 Sebab aku mendengar suara seperti suara perempuan bersalin, suara orang kesesakan seperti suara ibu yang melahirkan anak pertama, suara puteri Sion yang mengap-mengap, yang merentang-rentangkan tangannya: “Celakalah aku, sebab aku binasa di depan para pembunuh!”
<< Yeremia 3 Yeremia 5 >>