Yeremia 48

48:1 Pasal Moab: Sonon do hata ni Jahowa Zebaot, Naibata ni Israel: Bursik ma Nebo, ai domma maseda! Bador do Kiryataim, anjaha hona taban; maila do benteng anjaha iparreong. 48:1 Mengenai Moab. Beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: “Celakalah Nebo, sebab kota itu sudah dibinasakan! Kiryataim telah menjadi malu dan direbut! Kota benteng itu menjadi malu dan terkejut:
48:2 Sasap do hamuliaon ni Moab. Martahi-tahi do halak i Hesbon pasalsi: Eta, parseda hita ma Moab, ase ulang masuk bangsa be ai! Ho pe, ale Madmen, maningon parsedaon do; podang do mardakdak ho. 48:2 lenyaplah sudah kemegahan Moab! Di Hesybon orang merencanakan malapetaka terhadapnya: Marilah kita melenyapkannya sebagai bangsa! Juga engkau, hai Madmen, akan dibungkamkan, engkau akan dikejar-kejar pedang.
48:3 Tarbogei do sora doruh-doruh hun Horonaim: Hasedaon ampa hamagouan banggal. 48:3 Dengar! Teriakan dari Horonaim: Kebinasaan! Kehancuran besar!
48:4 Maseda do Moab, tarbogei do doruh-doruh das hu Soar. 48:4 Moab telah hancur lebur! kedengaran orang berteriak sampai ke Zoar.
48:5 Tongon, tangis-tangis do sidea tangkog bani tangkogan Luhit; tarbogei do doruh-doruh pasal hasedaon bani tuadan Horonaim. 48:5 Sungguh, orang mendaki pendakian Luhit sambil menangis. Sungguh, di jalan turun ke Horonaim orang mendengar teriak karena ditimpa bencana.
48:6 Maporus ma! Ase maluah hosahnima! Tapi songon tatada ma hanima i halimisan. (bd. 17:6.) 48:6 Larilah, selamatkanlah nyawamu: jadilah seperti keledai liar di padang gurun!
48:7 Halani martenger ni uhur ho bani batar-batarmu ampa bani artamu, ho pe maningon tarboan do; anjaha Kemos maningon tarbuang do, rap pakon malim-malimni ampa na sangap-sangapni. (bd. 49:3; 4 Mus. 21:29; 1 Raj. 11:7.) 48:7 Sungguh, oleh karena engkau percaya kepada bentengmu dan perbendaharaanmu, maka engkau pun akan direbut; Kamos akan pergi ke dalam pembuangan, bersama-sama dengan para imam dan pemukanya.
48:8 Ai roh do sipangagou bani sagala huta, anjaha sada pe lang na maluah; seda do habungan-habungan, anjaha tarulang sagala pamah, songon na hinatahon ni Jahowa. 48:8 Pembinasa akan datang ke setiap kota, tidak ada kota yang terluput! Lembah akan binasa, tanah datar habis musnah, seperti yang difirmankan TUHAN.
48:9 Bere ma habong bani Moab, ai sihol habang do ia daoh. Maningon tarulang do huta-hutani, seng dong na marianan ibagas. 48:9 Berikanlah sayap kepada Moab, supaya ia lari terbang; kota-kotanya akan menjadi sunyi sepi, tidak ada lagi penduduk di dalamnya.
48:10 Hona papa ma halak na lengah pasaudkon horja ni Jahowa, anjaha hona papa ma halak na pasoh podangni manduruskon daroh. (1 Sam. 15:3, 9, 11.) 48:10 Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan TUHAN dengan lalai, dan terkutuklah orang yang menghambat pedang-Nya dari penumpahan darah!
48:11 Marsonang-sonang do Moab humbani haposoonni nari, sonang tibal bani lutokni; seng ongga ia ipausei humbani gusi hu gusi, seng ongga tarboan ia hu habuangan. Halani ai totap do daini anjaha seng mubah morumni. 48:11 Moab hidup aman dari sejak masa mudanya, dia hidup tenang seperti anggur di atas endapannya, tidak dituangkan dari tempayan yang satu ke tempayan yang lain, tidak pernah masuk ke dalam pembuangan; sebab itu rasanya tetap padanya, dan baunya tidak berubah.
48:12 Tapi, tonggor ma, roh ma panorangni, nini Jahowa, suruhonku ma halak na manguseihonsi, na palumeihon gusi-gusi ai ampa na manrosakisi. 48:12 Sebab itu, sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman TUHAN, bahwa Aku akan mengirim kepadanya tukang-tukang yang akan menuangkannya, mencurahkan tempayan-tempayannya dan memecahkan buyung-buyungnya.
48:13 Maningon bador do Moab halani Kemos, songon halak Israel na bador halani Betel, hatengeran ni uhur ni sidea ai. (1 Raj. 12:29.) 48:13 Maka Moab akan menjadi malu oleh karena dewa Kamos, sama seperti kaum Israel menjadi malu oleh karena Betel, kepercayaan mereka.
48:14 Mase ma ihatahon hanima: Puanglima do hanami anjaha tentara na barani? 48:14 Bagaimanakah kamu berani berkata: Kami adalah pahlawan-pahlawan, orang-orang gagah perkasa untuk berperang!
48:15 Tangkog do siparseda Moab ronsi huta-hutani, gabe tuad hu panayatan anak garama pilihanni, nini Raja ai, na margoran Jahowa Zebaot. 48:15 Pembinasa Moab telah maju menyerang dia, teruna-terunanya yang pilihan telah turun ke pembantaian, demikianlah firman Raja yang nama-Nya TUHAN semesta alam.
48:16 Dohor do parseda ni Moab, anjaha mangolos do roh hamagouanni. 48:16 Bencana Moab sudah hampir datang, malapetakanya sangat segera sampai.
48:17 Tangisi ma ia, hanima ganup simbalogni, ampa haganup na mambotoh goranni! Hatahon ma: Naha do parponggol ni tungkot harajaon in ampa simambu hasangapon in? 48:17 Ratapilah dia, hai semua yang ada di sekitarnya, hai semua yang mengenal namanya! Katakanlah: Sungguh, sudah patah tampuk kekuasaan, tongkat keagungan itu!
48:18 Turun ma humbani hasangaponmu, anjaha hundul ma bani orbuk, ale boru Dibon! Ai domma tangkog mangayak ho, ai ma siparseda Moab; iparseda do batar-batarmu. 48:18 Turunlah dari kemuliaanmu dan duduklah di atas kotoran, hai puteri Dibon yang sudah lama menetap! Sebab pembinasa Moab sudah maju menyerbu engkau, memusnahkan tempat-tempatmu yang berkubu.
48:19 Jongjong ma i dalan anjaha kawahkon ma, ale pangisi ni Aroer! Sungkun ma halak na maporus ampa halak na maluah; hatahon ma: Aha do na masa? 48:19 Berdirilah di tepi jalan dan tinjaulah, hai penduduk Aroër! Tanyakanlah kepada orang yang lari dan yang terluput, katakanlah: Apakah yang telah terjadi?
48:20 Domma bador Moab, ai domma maseda; mandoruhi ma anjaha tangis ma! Patugah ma ai i lambung ni Arnon, paboa na dob bois do Moab. 48:20 Moab sudah malu, karena ia terkejut! Merataplah dan berteriaklah, beritahukanlah di sungai Arnon: Sungguh, Moab sudah binasa!
48:21 Madabuh do uhum bani tanoh hanopan, bani Holon, Jahsah, Mepaat, 48:21 Penghukuman telah berlaku atas daerah dataran tinggi, atas kota-kota Holon, Yahas, Mefaat,
48:22 bani Dibon, Nebo, ampa Bet-Diblataim, 48:22 Dibon, Nebo, Bet-Diblataim,
48:23 bani Kiryataim, Bet-Gamul ampa Bet-Meon, 48:23 Kiryataim, Bet-Gamul, Bet-Meon,
48:24 bani Keriyot ampa Bosrah ampa bani haganup huta na i nagori Moab, na daoh pakon na dohor. 48:24 Keriot, Bozra dan atas segala kota negeri Moab yang jauh dan yang dekat.
48:25 Maponggol do tanduk ni Moab, marosak botokonni, nini Jahowa. 48:25 Telah patah tanduk kekuatan Moab, dan lengan kekuasaannya telah pecah! demikianlah firman TUHAN.
48:26 Bahen ma ia mabuk, ai do dirini ilobei ni Jahowa, ase margulu ia bani utah-utahni, anjaha gabe sipahirion ia homa. (bd. 25:15, 27.) 48:26 Buatlah dia mabuk, sebab dia membesarkan diri terhadap TUHAN! Moab akan berguling-guling dalam muntahnya, dan ia sendiri pun akan menjadi tertawaan orang.
48:27 Ai lang gabe sipahirion do Israel bam? Ai adong jumpah ia rap pakon panangko ase iupir-upirhon ho ulumu, anggo taringat ho pasalsi? 48:27 Apakah bukan Israel tadinya yang menjadi tertawaan bagimu? Apakah dia terdapat di antara pencuri-pencuri, sehingga engkau menggeleng-gelengkan kepala, setiap kali engkau berbicara tentang dia?
48:28 Tadingkon ma huta in, anjaha marianan ma i dolog batu, ale pangisi ni Moab! Songon kuhuy ma hanima na marasar bani liang-liang. 48:28 Tinggalkanlah kota-kota dan diamlah di bukit batu, hai penduduk Moab! Jadilah seperti burung merpati yang bersarang di dinding mulut liang.
48:29 Domma itangar hanami pasal pangenjengon ni Moab, mangenjeng tumang do ia ampa pasal hatoalonni, pangunsagahni, jungkatni ampa gijang ni uhurni. 48:29 Kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab, alangkah angkuhnya dia, tentang kesombongannya, keangkuhannya dan kecongkakannya, tentang tinggi hatinya.
48:30 Hubotoh do pangenjengonni, nini Jahowa, lumei do sahap-sahapni, anjaha seng sintong pambahenanni. 48:30 Aku ini kenal kepongahannya, demikianlah firman TUHAN, tidak benar cakapnya, dan tidak benar perilakunya.
48:31 Halani ai tangis do ahu pasal Moab, doruh-doruh pasal haganup Moab; anjaha pasal halak na i Kir-Heres marhoih do Ahu. 48:31 Sebab itu aku akan meratap karena Moab, akan berteriak karena Moab seluruhnya, dan akan mengaduh karena orang-orang Kir-Heres!
48:32 Lobih humbani partangishu bani Jaeser do partangishu bam, ale hayu anggur na i Sibna! Mandipar laut do rantingmu, das hu Jaeser; roh do sipangagou bani pariamamu ampa buah anggurmu. 48:32 Aku akan menangis karena engkau, lebih dari pada menangis karena Yaezer, hai pohon anggur Sibma! Ranting-rantingmu merambak sampai ke laut, meluas sampai ke Yaezer. Si pembinasa telah jatuh menimpa hasil musim kemaraumu dan panen buah anggurmu.
48:33 Hona buat do malas ni uhur ampa olob-olob humbani tanoh na lambutan ni tanoh Moab; domma hupangadi anggur roh hun pangilangan; seng dong be na marhorja i pangilangan, seng tarbogei be surak-surak malas ni uhur. 48:33 Sukaria dan sorak-sorak telah lenyap dari kebun buah-buahan dan dari negeri Moab. Aku telah menjauhkan anggur dari tempat pemerasan; pengirik tidak ada lagi pengiriknya, pekik kegirangan tidak kedengaran lagi.
48:34 Doruh-doruh do Hesbon ampa Eleale; das do hu Jahes tarbogei sora ni sidea, hun Soar das hu Horonaim, ronsi Eglat-Selisiyah, age bah ni Nimrim domma halong. 48:34 Hesybon dan Eleale meraung-raung; orang memperdengarkan suaranya sampai ke Yahas, dari Zoar sampai Horonaim dan Eglat-Selisia; sebab air sungai Nimrim juga menjadi ketandusan.
48:35 Parontihononku ma i Moab, nini Jahowa, ase ulang adong be halak na manggalang iatas buntu-buntu atap manutung dahupa’bani naibata ni sidea. 48:35 Firman TUHAN: Aku akan menghentikan orang di Moab mempersembahkan korban bakaran di bukit pengorbanan dan mempersembahkan korban ukupan kepada allahnya.
48:36 Halani ai tangis do uhurhu songon sordam mangidah Moab, anjaha tangis do tonduyhu songon sordam mangidah halak Kir-Heres, ai magou do habayakon na sinari ni sidea. (bd. 4:19; Jes. 15:7; 16:11.) 48:36 Sebab itu seperti hatiku terharu mendengar suling, begitulah hatiku terharu melihat keadaan Moab, dan hatiku terharu melihat keadaan orang-orang Kir-Heres; bukankah sudah hilang segala harta yang mereka tumpuk?
48:37 Ai hona palpal do sagala ulu, hona suhur sagala jambek; hona rarikan do sagala tangan, anjaha hiou guni do bani binongei ni sidea. (bd. 47:5.) 48:37 Sungguh, setiap kepala digundul dan setiap janggut dipotong, pada semua tangan ada toreh-torehan dan kain kabung dikenakan pada semua pinggang.
48:38 Bani ganup tayub ni rumah na i Moab ampa bani alaman-alaman pitah tangis-tangis do hansa tarbogei, ai domma hubolahkon Moab songon hudon na so hinarosuhkon ni halak, nini Jahowa. 48:38 Di atas segala sotoh Moab dan di tanah-tanah lapangnya hanya ada perkabungan belaka; — sungguh, Aku telah memecahkan Moab seperti tembikar, sehingga tidak ada orang yang menyukainya, demikianlah firman TUHAN.
48:39 Ai, parbolahni in! Ai, partangis ni sidea in! Partundal ni Moab in, halani tarbador! Sonai ma Moab gabe sipahirion ampa songgot-songgot bani ganup simbalogni. 48:39 Betapa terkejutnya dia! Betapa Moab menyembunyikan mukanya karena malu! Maka Moab telah menjadi tertawaan dan kekejutan bagi semua yang di sekitarnya.
48:40 Ai sonon do hata ni Jahowa: Tonggor ma, songon manuk-manuk nanggordaha do ia habang, anjaha ipaherbang habongni iatas ni Moab; (bd. 49:22.) 48:40 Sebab beginilah firman TUHAN: Sesungguhnya, ia datang melayang seperti burung rajawali dan mengembangkan sayapnya ke atas Moab.
48:41 ipatunduk do sagala huta, anjaha isoluk sagala huta na pinatoguh. Uhur ni siparporang ni Moab bani ari ai usih do bani uhur ni naboru na mangarou. 48:41 Kota-kota direbut, kubu-kubu pertahanan dirampas. Hati para pahlawan Moab pada waktu itu akan seperti hati perempuan yang sakit beranak.
48:42 Maningon bois do Moab, seng hiraon be sada bangsa, halani na mangenjeng ai ia dompak Jahowa. 48:42 Moab akan musnah sebagai bangsa, sebab ia membesarkan diri terhadap TUHAN.
48:43 Hagobiron, godung ampa siding do mangonai bam, ale pangisi ni Moab, nini Jahowa. (Jes. 24:17, 18.) 48:43 Kejut dan pelubang dan jerat bagimu, hai penduduk Moab! demikianlah firman TUHAN.
48:44 Barang iae na maporus halani hagobiron ai, madabuh do hubagas godung; barang ise na luar humbani godung ai, hona siding do. Ai parohonku do ganupan ai bani Moab, bani tahun pambalasanku, nini Jahowa. 48:44 Yang lari dari kekejutan akan jatuh ke dalam pelubang, dan yang naik dari pelubang akan tertangkap dalam jerat. Sungguh, Aku mendatangkan semuanya ini atas Moab di tahun penghukuman atas mereka, demikianlah firman TUHAN.
48:45 Bani linggom ni Hesbon do marsaran halak na maporus, loja tumang; tapi luar do apuy hun Hesbon, gajag ni apuy hun rumah ni si Sihon; iparseda do pardompakan ni Moab ampa pakpak ni ulu ni halak sipanggeori. (4 Mus. 21:28, 29.) 48:45 Di naungan Hesybon orang-orang pelarian berhenti, kehabisan kekuatan; tetapi api keluar dari Hesybon, nyala api dari istana Sihon, yang memakan habis pelipis Moab dan batu kepala orang-orang ribut.
48:46 Magou ma ho, ale Moab! Magou ma bangsa ni Kemos; ai tarboan do anakmu hu habuangan ampa borumu hu parjabolonan. 48:46 Celakalah engkau, hai Moab, binasa engkau, hai bangsa dewa Kamos! Sebab anak-anakmu lelaki telah diculik tertawan dan anak-anakmu perempuan menjadi tawanan.
48:47 Tapi ipudi ni ari pasuangonku do Moab, nini Jahowa. Sibar jai ma uhum na bani Moab. 48:47 Tetapi Aku akan memulihkan keadaan Moab di kemudian hari, demikianlah firman TUHAN.” Sampai di sinilah firman penghukuman atas Moab.
<< Yeremia 47 Yeremia  49 >>