Yeremia 42

42:1 Dob ai roh ma hundohor haganup kopala ni tentara ai ampa si Johanan anak ni si Kareah, ampa si Azariah anak ni si Hosaya, ampa haganup bangsa ai na etek ampa na banggal, 42:1 Kemudian datanglah semua perwira tentara, di antaranya Yohanan bin Kareah dan Azarya bin Hosaya, beserta seluruh rakyat, dari yang kecil sampai kepada yang besar,
42:2 ihatahon sidea ma hubani nabi Jeremia: Jalo ham ma pangindoannami anjaha tonggohon ham ma hanami hubani tonggohon ham ma hanami hubani Jahowa Naibatamu ampa haganup na tading on, ai otik mando hanami tading humbani na buei hinan, songon na niidahmu bannami, (bd. 37:3; 1 Sam. 7:8; 12:19.) 42:2 dan mereka berkata kepada nabi Yeremia: “Biarlah kiranya permohonan kami sampai di hadapanmu! Berdoalah untuk kami kepada TUHAN, Allahmu, untuk seluruh sisa ini; sebab dari banyak orang hanya sedikit saja kami yang tinggal, seperti yang kaulihat dengan matamu sendiri.
42:3 ase andohar ipatuduhkon Jahowa Naibatamu bannami dalan sidalanami ampa na boi sibahenonnami. 42:3 Semoga TUHAN, Allahmu, memberitahukan kepada kami jalan yang harus kami tempuh dan apa yang harus kami lakukan.”
42:4 Nini nabi Jeremia ma dompak sidea: Domma hubogei ai. Tonggor ma, martonggo pe ahu bani Jahowa Naibatanasiam, songon na pinindonasiam ai, anjaha atap aha balos ni Jahowa bani nasiam, hupatugah pe bani nasiam; seng pe huporsou atap aha hubani nasiam. 42:4 Jawab nabi Yeremia kepada mereka: “Permohonanmu sudah kudengar! Lihat, aku akan berdoa kepada TUHAN, Allahmu, seperti yang kamu minta itu, dan segala firman, yang diberi TUHAN sebagai jawab, akan kuberitahukan kepadamu; sepatah kata pun tidak akan kudiamkan kepadamu!”
42:5 Jadi nini sidea ma dompak si Jeremia: Jahowa do saksi na bonar anjaha na sintong mangimbang hanami, anggo lang idalankon hanami holi haganup hata na tinonahkon ni Jahowa Naibatamu marhitei ham hu bannami. 42:5 Berkatalah mereka kepada Yeremia: “Biarlah TUHAN menjadi saksi yang benar dan yang dapat dipercaya terhadap kami, jika kami tidak berbuat menurut segala firman yang disuruh TUHAN, Allahmu, kausampaikan kepada kami.
42:6 Atap dear atap sambor, maningon balosannami do sora ni Jahowa Naibatanami, na sinuruhnami parayakonmu, andohar boi sonang hanami, anggo ibalosi hanami sora ni Jahowa Naibatanami. (bd. 7:23.) 42:6 Maupun baik ataupun buruk, kami akan mendengarkan suara TUHAN, Allah kita, yang kepada-Nya kami mengutus engkau, supaya keadaan kami baik, oleh karena kami mendengarkan suara TUHAN, Allah kita.”
42:7 Dob salpu sapuluh ari, roh ma hata ni Jahowa hubani si Jeremia: 42:7 Sesudah sepuluh hari datanglah firman TUHAN kepada Yeremia.
42:8 Jadi idilo ma si Johanan, anak ni si Kareah ampa ganup kopala ni tentara hasomanni ai, ampa haganup na mabuei in na etek ampa na magodang, 42:8 Lalu Yeremia memanggil Yohanan bin Kareah dan semua perwira tentara yang ada bersama-sama dengan dia, dan seluruh rakyat, dari yang kecil sampai kepada yang besar.
42:9 nini ma bani sidea: Sonon do hata ni Jahowa, Naibata ni Israel, na dob huparayak isuruh nasiam, laho padaskon pangindoannasiam hu lobeini: 42:9 Berkatalah ia kepada mereka: “Beginilah firman TUHAN, Allah Israel yang kepada-Nya kamu telah mengutus aku untuk menyampaikan permohonanmu ke hadapan-Nya:
42:10 Anggo ra hanima marianan i nagori on, pajongjongonku ma hanima, seng parsedaonku; suanonku ma hanima, lang orbatonku, ai manosal do uhurhu pasal hamagouan na dob hubahen bannima. (bd. 24:6; Jon. 3:10.) 42:10 Jika kamu tinggal tetap di negeri ini, maka Aku akan membangun dan tidak akan meruntuhkan kamu, akan membuat kamu tumbuh dan tidak akan mencabut kamu; sebab Aku menyesal telah mendatangkan malapetaka kepadamu.
42:11 Ulang hanima hitir-hitir bani raja ni Babel, na hinabiarannima ai; ulang gobir hanima, nini Jahowa, ai Ahu do hasomannima, laho manramotkon hanima ampa paluahkon hanima humbagas tanganni. 42:11 Janganlah takut kepada raja Babel yang kamu takuti itu. Janganlah takut kepadanya, demikianlah firman TUHAN, sebab Aku menyertai kamu untuk menyelamatkan kamu dan untuk melepaskan kamu dari tangannya.
42:12 Jumpahan idop ni uhur pe hanima hubahen, ase maidop uhurni mangidah hanima, gabe ipalopas hanima marianan i tanohnima sandiri. 42:12 Aku akan membuat kamu mendapat belas kasihan, sehingga ia merasa belas kasihan kepadamu dan membiarkan kamu tinggal di tanahmu.
42:13 Tapi anggo ihatahon hanima: Seng ra hanami marianan i nagori on! marhitei na so ra hanima manangihon sora ni Jahowa, Naibatanima, 42:13 Tetapi jika kamu tidak mau mendengarkan suara TUHAN, Allahmu, dengan mengatakan: Kami tidak mau tinggal di negeri ini!,
42:14 anjaha ihatahon hanima: Lang, maningon laho do hanami hu tanoh Masir, ase ulang iidah hanami porang, atap ibogei hanami sora ni tarompet, atap hurangan ruti hanami; anjaha ijai do hanami marianan, 42:14 sebab pikirmu: Tidak! Kami mau pergi ke negeri Mesir, di mana kami tidak akan mengalami pertempuran, tidak akan mendengar bunyi sangkakala dan tidak akan menderita kelaparan; di sanalah kami akan tinggal!,
42:15 anggo sonai do, tangihon nasiam ma hata ni Jahowa, ale sima-sima ni Juda. Sonon do hata ni Jahowa Zebaot, Naibata ni Israel: Anggo sai isurahon hanima do laho hu Masir laho marinan ijai, 42:15 maka dengarkanlah sekarang firman Allah, hai sisa Yehuda: Beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: Jika kamu sungguh-sungguh berniat hendak pergi ke Mesir, dan memang kamu pergi dan tinggal sebagai orang asing di sana,
42:16 jadi podang na hinabiarannima ai ma manjumpahkon hanima ijai, i tanoh Masir; anjaha lohei na hinabiarannima ai ma mardakdak hanima hu Masir; maningon matei do hanima ijai. 42:16 maka pedang yang kamu takuti itu akan menimpa kamu di negeri Mesir, dan kelaparan yang kamu gentarkan itu tidak putus-putusnya mengejar-ngejar kamu di Mesir, sampai kamu mati di sana.
42:17 Haganup dalahi na marsura-sura laho hu Masir laho marianan ijai, maningon matei do bahenon ni podang, lohei ampa sampar; seng dong na tading atap na horas humbani hamagouan siparohonku bani sidea. (bd. 29:17, 18.) 42:17 Semua orang, yang berniat hendak pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana, akan mati karena pedang, kelaparan dan penyakit sampar; seorang pun dari mereka tidak ada yang terlepas atau terluput dari malapetaka yang Kudatangkan atas mereka.
42:18 Ai sonon do hata ni Jahowa Zebaot, Naibata ni Israel: Songon ringis ampa gilangku na dob huuseihon bani pangisi ni Jerusalem, sonai do useihononkon ringishu bannima anggo laho hanima hu Masir. Gabe siburaan, songgot-songgot, siapasan ampa sipahirion do hanima. Seng idahonnima be ianan on. (bd. 25:9; Jes. 65:15.) 42:18 Sungguh, beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: Seperti tercurahnya murka-Ku dan kehangatan amarah-Ku ke atas penduduk Yerusalem, demikianlah akan tercurah kehangatan amarah-Ku ke atas kamu, apabila kamu pergi ke Mesir. Kamu akan menjadi kutuk, kengerian, kutukan dan aib; kamu tidak akan melihat tempat ini lagi.
42:19 Ipatugah Jahowa do bani nasiam, ale sima-sima ni Juda: Ulang hanima laho hu Masir. Torang ma botoh nasiam, na dob hupalumba nasiam sadari on, 42:19 TUHAN telah berfirman kepadamu, hai sisa Yehuda: Janganlah pergi ke Mesir! Camkanlah sungguh-sungguh, bahwa aku memperingatkan kamu pada hari ini!
42:20 paboa hamateihononkon nasiam do, anggo kahou nasiam. Ai nasiam do marsuruh ahu bani Jahowa, Naibatanasiam, nini nasiam: Martonggo ma ho bani Jahowa, Naibatanami, anjaha atap aha na hinatahon ni Jahowa Naibatanami, patugah ma bannami, sai horjahononami do ai. (ay. 5.) 42:20 Kamu telah menipu dirimu dan membahayakan nyawamu, ketika kamu mengutus aku kepada TUHAN, Allahmu, dengan berkata: Berdoalah untuk kami kepada TUHAN, Allah kita, dan beritahukanlah dengan tepat kepada kami apa yang difirmankan TUHAN, Allah kita, supaya kami melakukannya!
42:21 Anjaha domma hupabotohkon bani nasiam sadari on, hape seng itangihon nasiam sora ni Jahowa, Naibatanasiam pasal atap aha pe na sinuruhni patugahonku bani nasiam. 42:21 Tetapi, sekalipun aku memberitahukannya kepadamu pada hari ini, kamu tidak mendengarkan suara TUHAN, Allahmu, yaitu tidak menuruti segala sesuatu yang disuruh-Nya kusampaikan kepadamu.
42:22 On pe, ulang lang ibotoh nasiam, maningon matei do nasiam marhitei podang, lohei pakon sampar bani ianan, na sinurahon nasiam laho marianan ijai. 42:22 Oleh sebab itu, camkanlah sungguh-sungguh, bahwa kamu akan mati karena pedang, kelaparan dan penyakit sampar di tempat yang kamu rindukan untuk tinggal sebagai orang asing di sana.”
<< Yeremia 41 Yeremia 43 >>