Yeremia 41

41:1 Papitu-bulankon roh ma si Ismael, anak ni si Netanya, anak ni si Elisama, ai ma sada halak humbani ginompar ni raja in, sada halak humbani kopala-kopala bani raja in, odor rap pakon sapuluh halak, marayak Gedalya, anak ni si Ahikam, hu Mispa; rap mangan ma sidea ijai i Mispa. (bd. 40:8, 14; 2 Raj. 25:25.) 41:1 Dalam bulan yang ketujuh datanglah Ismael bin Netanya bin Elisama — ia keturunan raja dan perwira tinggi raja — beserta sepuluh orang kepada Gedalya bin Ahikam di Mizpa. Sementara mereka makan roti bersama-sama di Mizpa,
41:2 Jadi jongjong ma si Ismael, anak ni si Netanya pakon na sapuluh halak hasomanni ai, gabe ibunuh sidea ma si Gedalya, anak ni si Ahikam, anak ni si Sapan, marhitei podang; ibunuh sidea do ia, na pinabangkit ni raja Babel ai manggomgomi nagori in. (bd. 40:5.) 41:2 maka bangkitlah Ismael bin Netanya dengan kesepuluh orang yang ada bersama-sama dia, lalu mereka memukul mati Gedalya bin Ahikam bin Safan dengan pedang; demikianlah Ismael membunuh dia yang telah diangkat raja Babel atas negeri itu.
41:3 Ibunuh si Ismael do homa haganup halak Juda na rap pakon si Gedalya i Mispa, ampa tentara ni halak Kasdim na tudu adong ijai. 41:3 Juga semua orang Yehuda yang ada bersama-sama dengan Gedalya di Mizpa dan orang-orang Kasdim, yakni prajurit, yang terdapat di sana dipukul mati oleh Ismael.
41:4 Patarni ai, dob hona bunuh si Gedalya, sanggah seng dong ope atap ise na mambotoh ai, 41:4 Esok harinya sesudah ia membunuh Gedalya — ketika itu belum ada yang tahu —
41:5 roh ma dalahi hun Sikem, hun Silo ampa hun Samaria, ualuh puluh halak bueini, isuhur bei miseini anjaha marigat pakeianni, irariki angkulani, mamboan galangan sipanganon ampa dahupa, laho manggalangkon ai i rumah ni Jahowa. (bd. 16:6; 3 Mus. 19:28.) 41:5 datanglah orang-orang dari Sikhem, dari Silo dan dari Samaria, delapan puluh orang jumlahnya, yang janggutnya bercukur, pakaiannya koyak-koyak dan badannya bertoreh-toreh; mereka membawa korban sajian dan kemenyan untuk dipersembahkan di rumah TUHAN.
41:6 Jadi roh ma si Ismael, anak ni si Netanya hun Mispa manjumpahon sidea, tangis-tangis do ia mardalan. Dob jumpah sidea, nini ma dompak sidea: Laho ma hita marayak si Gedalya, anak ni si Ahikam. 41:6 Lalu keluarlah Ismael bin Netanya dari Mizpa untuk mendapatkan mereka sambil menangis. Ketika ia bertemu dengan mereka, berkatalah ia kepada mereka: “Pergilah kepada Gedalya bin Ahikam!”
41:7 Tapi dob das sidea hubagas huta ai, ibunuh si Ismael, anak ni si Netanya, rap pakon hasomanni ai ma sidea lanjar igijigkon hubagas parigi. 41:7 Tetapi ketika mereka sampai ke tengah-tengah kota itu, maka mereka disembelih oleh Ismael bin Netanya dengan dibantu oleh orang-orang yang bersama-sama dengan dia; mayat-mayat mereka dicampakkan ke dalam perigi.
41:8 Tapi sapuluh halak humbani sidea mangkatahon humbani si Ismael: Ulang bunuh hanami, dong do iponopkon hanami i ladang gandum, jagul, manisan ampa minak. Jadi ipaturut ma sidea, seng saud ibunuh rap pakon hasoman ni sidea ai. 41:8 Tetapi di antara mereka terdapat sepuluh orang yang berkata kepada Ismael: “Janganlah bunuh kami, sebab kami masih mempunyai perbekalan tersembunyi di luar kota, yakni gandum, jelai, minyak dan madu!” Maka ia pun membiarkan mereka, tidak membunuhnya bersama-sama dengan rekan-rekan mereka.
41:9 Ia parigi ai, pambuangan ni si Ismael bani sagala bangkei ni halak na binuhunni ai, ai ma parigi na banggal ai, na tinombei ni raja Asa bahen partahanan dompak si Baesa, raja ni Israel; igoki si Ismael, anak ni si Netanya do ai bani halak na binunuh ai. (1 Raj. 15:16, 22.) 41:9 Adapun perigi, ke mana Ismael melemparkan segala mayat orang-orang yang dipukulnya mati itu adalah perigi besar yang telah dibuat oleh raja Asa untuk menghadapi Baesa, raja Israel; itulah yang diisi Ismael bin Netanya dengan mayat orang-orang yang mati terbunuh itu.
41:10 Jadi itangkap si Ismael ma haganup na tading humbani bangsa in, na adong i Mispa, ai ma boru ni raja ai, ampa haganup halak na tading i Mispa, ai ma nadob niondoskon ni si Nebusaradan, kopala ni parjaga ai, hubani si Gedalya, anak ni si Ahikam. Haganup do sidea iboan si Ismael, anak ni si Netanya, anjaha misir ma sidea, marbalik hubani halak Ammon. 41:10 Lalu Ismael mengangkut sebagai tawanan seluruh sisa-sisa rakyat yang ada di Mizpa itu, puteri-puteri raja dan semua orang yang masih tinggal di Mizpa yang telah ditempatkan di bawah Gedalya bin Ahikam oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Ismael bin Netanya mengangkut mereka sebagai tawanan, lalu ia berangkat untuk menyeberang ke daerah bani Amon.
41:11 Tapi dob ibogei si Johanan, anak ni si Kareah ampa haganup kopala ni tentara hasomanni ai pasal haganup hajahaton na binahen ni si Ismael, anak ni si Netanya, (bd. 40:8, 13-16.) 41:11 Tetapi ketika Yohanan bin Kareah serta semua perwira tentara, yang bersama-sama dengan dia, mendengar tentang segala kejahatan yang telah dilakukan Ismael bin Netanya,
41:12 jadi iarahkon sidea ma haganup tentara ni sidea, anjaha laho ma sidea mamorang si Ismael, anak ni si Netanya. Jadi dapot sidea ma ia dohorhon bah bolag na i Gibeon. (2 Sam. 2:13.) 41:12 maka mereka pun mengumpulkan semua anak buah mereka, lalu mereka berangkat memerangi Ismael bin Netanya. Mereka bertemu dengan dia di telaga yang di Gibeon.
41:13 Dob iidah bangsa ai, na rap pakon si Ismael ai si Johanan, anak ni si Kareah, ampa haganup kopala ni tentara, na mangkasomanisi ai, jadi malas ma uhur ni sidea. 41:13 Ketika seluruh rakyat yang bersama-sama dengan Ismael melihat Yohanan bin Kareah serta semua perwira tentara yang bersama-sama dengan dia, maka bersukacitalah mereka.
41:14 Haganup halak ai, na binoan ni si Ismael hun Mispa, marbalik ma anjaha mulak marayak si Johanan, anak ni si Kareah. 41:14 Semua orang yang diangkut sebagai tawanan oleh Ismael dari Mizpa itu berbalik dan pergi mengikuti Yohanan bin Kareah.
41:15 Tapi anggo si Ismael, anak ni si Netanya, sompat do maporus humbani si Johanan rap pakon hasomanni ualuh halak, anjaha laho ma ia hubani halak Ammon. 41:15 Tetapi Ismael bin Netanya beserta delapan orang terluput dari tangan Yohanan dan pergi ke daerah bani Amon.
41:16 Jadi iarahkon si Johanan, anak ni si Kareah ampa haganup kopala ni tentara na mangkasomanisi ai ma haganup bangsa na tading ai, ai ma na binoan ni si Ismael, anak ni si Netanya, hun Mispa, dob binunuhni ai si Gedalya, anak ni si Ahikam. Tentara, parinangon, dakdanak ampa juak-juak do na binoan ni si Johanan ai mulak hu Gibeon. 41:16 Lalu Yohanan bin Kareah serta semua perwira tentara yang bersama-sama dengan dia mengumpulkan seluruh sisa-sisa rakyat yang diangkut sebagai tawanan oleh Ismael bin Netanya dari Mizpa, setelah ia memukul mati Gedalya bin Ahikam: yaitu laki-laki, prajurit-prajurit, perempuan, anak-anak dan pegawai-pegawai istana yang dibawa kembali dari Gibeon,
41:17 Jadi laho ma sidea, lanjar marsaran i Gerut Kimham dohorhon Betlehem; marsura-sura do sidea laho hu tanoh Masir (bd. 43:7; 2 Sam. 19:38.) 41:17 kemudian mereka berjalan terus dan berhenti di tempat penginapan milik Kimham dekat Betlehem, dengan maksud berjalan terus menuju Mesir,
41:18 halani halak Kasdim; ai mabiar do sidea mangidah sidea, halani ibunuh si Ismael, anak ni si Netanya si Gedalya, anak ni si Ahikam, na pinabangkit ni raja Babel manggomgomi nagori in. 41:18 untuk mengelakkan orang-orang Kasdim, yang ditakuti mereka, oleh karena Ismael bin Netanya telah memukul mati Gedalya bin Ahikam yang telah diangkat raja Babel atas negeri itu.
<< Yeremia 40 Yeremia 42 >>