Yeremia 40

40:1 On do hata na roh bani si Jeremia humbani Jahowa, dob maluah ia ibahen si Nebusaradan, kopala ni parjaga ai, hun Rama; tarboan do ia hujai ibagas gari rap pakon tahanan na hun Jerusalem ampa Juda, na sihol buangon hu Babel. (bd. 39:11-14.) 40:1 Firman yang datang dari pada TUHAN kepada Yeremia, sesudah ia dilepaskan dari Rama oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, yang telah menyuruh untuk mengambilnya terbelenggu pada tangannya di tengah-tengah semua orang buangan dari Yerusalem dan Yehuda yang hendak diangkut ke dalam pembuangan ke Babel.
40:2 Isuruh kopala ni parjaga ai ma na mangalop si Jeremia anjaha nini ma dompaksi: Jahowa, Naibatamu do manlumbahon hamagouan on bani ianan on; 40:2 Kepala pasukan pengawal itu telah mengambil Yeremia dan berkata kepadanya: “TUHAN, Allahmu, telah mengancamkan malapetaka ini atas tempat ini,
40:3 ipasaud Jahowa do ai, ibahen do songon na hinatahonni ai. Halani mardousa nasiam dompak Jahowa, anjaha seng itangihon nasiam sorani, ai do ase masa on bani nasiam. 40:3 dan Ia telah melaksanakannya. TUHAN telah melakukan apa yang diancamkan-Nya, oleh karena kamu telah berdosa kepada TUHAN dan tidak mendengarkan suara-Nya, sehingga terjadilah hal ini kepada kamu.
40:4 On pe, tonggor ma, hupaluah do ham sadari on humbani gari na bani tanganmu. Anggo marosuh uhurmu laho hu Babel rap pakon ahu, dear, eta ham ma, ahu pe na patorsahon ham; tapi anggo seng dear ai nini uhurmu, laho hu Babel rap pakon ahu, age ulang. Tonggor ham ma haganup tanoh na i lobeimu in; laho ma ham huja na dear ampa na pintor, nini uhurmu. 40:4 Maka sekarang, lihatlah aku melepaskan engkau hari ini dari belenggu yang ada pada tanganmu itu. Jika engkau suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, marilah! Aku akan memperhatikan engkau. Tetapi jika engkau tidak suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, janganlah pergi! Lihat, seluruh negeri ini terbuka untuk engkau: engkau boleh pergi ke mana saja engkau pandang baik dan benar.
40:5 Tapi anggo ijon do ham nini uhurmu, mulak ma ham hubani si Gedalya, anak ni si Ahikam, anak ni si Sapan, na pinabangkit ni raja Babel manggomgom huta-huta ni Juda, anjaha marianan ma ham rap pakonsi itongah-tongah ni na mabuei in; atap laho ham huja na dear, nini uhurmu. Jadi ibere kopala ni parjaga ai ma bohal ampa sibere-bere bani, anjaha ipaturut ma ia laho. (bd. 26:24; 39:14.) 40:5 Engkau boleh kembali kepada Gedalya bin Ahikam bin Safan yang telah diangkat oleh raja Babel atas kota-kota Yehuda, dan tinggallah bersama-sama dia di tengah-tengah rakyat, atau ke mana saja engkau pandang benar, pergilah ke situ!” Lalu kepala pasukan pengawal itu memberikan kepadanya bekal makanan dan suatu hadiah, kemudian melepas dia pergi.
40:6 Jadi laho ma si Jeremia hubani si Gedalya, anak ni si Ahikam, hu Mispa, lanjar marianan ma ia rap pakonsi itongah-tongah ni na mabuei ai, na tading i nagori ai. 40:6 Jadi pergilah Yeremia kepada Gedalya bin Ahikam di Mizpa, dan diam bersama-sama dengan dia di tengah-tengah rakyat yang masih tinggal di negeri itu.
40:7 Dob ibogei haganup kopala ni tentara ai, na mambur merab ope i tanoh ai ampa tentara ni sidea, na dob ipabangkit raja ni Babel si Gedalya, anak ni si Ahikam manggomgom nagori in, anjaha iondoskon hubani paramangon, parinangon ampa dakdanak, ai ma halak na masombuh, na so hona buang hu Babel, (2 Raj. 25:22-24.) 40:7 Ketika semua panglima tentara, yang masih berada di luar kota dengan orang-orangnya, mendengar bahwa raja Babel telah mengangkat Gedalya bin Ahikam bin Safan atas negeri itu dan bahwa kepadanya telah diserahkan pengawasan atas laki-laki, perempuan dan anak-anak, yaitu dari orang-orang lemah di negeri itu, yang tidak diangkut ke dalam pembuangan ke Babel,
40:8 jadi roh ma sidea marayak si Gadalya hu Mispa, ai ma si Ismael, anak ni si Netanya, si Johanan pakon si Jonathan anak ni si Kareah, si Seraya, anak ni si Tanhumet, anak ni si Epai hun Netopa, si Jesanya anak ni halak Maahati ai, sidea ampa pangiring ni sidea. (bd. 41:1, 11.) 40:8 maka pergilah mereka kepada Gedalya di Mizpa; mereka ialah Ismael bin Netanya, Yohanan bin Kareah, Seraya bin Tanhumet, anak-anak Efai orang Netofa itu, dan Yezanya, anak seorang Maakha, bersama dengan anak buahnya.
40:9 Jadi marbulawan ma si Gedalya, anak ni si Ahikam, anak ni si Sapan, hubani sidea pakon hubani pangiring ni sidea, nini ma: Ulang ma nasiam mabiar unduk bani halak Kasdim. Iankon nasiam ma tanoh in, anjaha balosi nasaiam ma raja ni Babel, jadi sonang ma nasiam. 40:9 Lalu bersumpahlah Gedalya bin Ahikam bin Safan kepada mereka dengan anak buah mereka: “Janganlah kamu takut untuk takluk kepada orang-orang Kasdim itu; tinggallah di negeri ini dan takluklah kepada raja Babel, maka keadaanmu akan menjadi baik.
40:10 Tapi anggo ahu, i Mispa do marianan, mangwakili nasiam ilobei ni halak Kasdim, na roh hu banta; anggo nasiam pariamai nasiam ma buah ni anggur, buah ni hayu ampa minak, anjaha simpan nasiam ma ai; marianan ma nasiam bani huta na tinodohnasiam. 40:10 Dan aku sendiri, aku menetap di Mizpa untuk bertindak sebagai wakil di depan orang-orang Kasdim yang akan datang kepada kita; tetapi kamu ini, kumpulkanlah saja hasil anggur, buah-buahan dan minyak, kemudian simpanlah sebagai persediaan, dan tinggallah di kota-kota di mana kamu hendak menetap.”
40:11 Sonai homa, dob ibogei haganup halak Juda, na i Moab, na itongah-tongah ni halak Ammon, na i Edom ampa na i nagori-nagori na legan, na ipaturut raja Babel do tading deba i Juda, anjaha ipabangkit si Gedalya, anak ni si Ahikam, anak ni si Sapan, manggomgomi sidea, 40:11 Juga ketika semua orang Yehuda, yang ada di Moab di antara bani Amon, di Edom dan di negeri-negeri lain, mendengar bahwa raja Babel telah membiarkan tinggal sisa rakyat di Yehuda dan mengangkat Gedalya bin Ahikam bin Safan atas mereka,
40:12 jadi mulak ma haganup halak Juda, humbani haganup ianan hamerapan ni sidea gabe das ma sidea hu tanoh Juda, hubani si Gedalya i Mispa. Anjaha buei do anggur ampa buah ni hayu ipariamai sidea. 40:12 maka kembalilah semua orang Yehuda dari segala tempat ke mana mereka telah berserak-serak, dan masuk ke tanah Yehuda kepada Gedalya di Mizpa; mereka mengumpulkan hasil anggur dan buah-buahan amat sangat banyaknya.
40:13 Roh do ijia si Johanan, anak ni si Kareah ampa haganup kopala ni tentara na i darat marayak si Gedalya hu Mispa; 40:13 Pada suatu kali Yohanan bin Kareah dan semua panglima tentara yang masih berada di luar kota datang kepada Gedalya di Mizpa,
40:14 nini sidea ma dompaksi: Ai seng ibotoh ham, na isuruh si Baalis, raja ni Ammon do si Ismael, anak ni si Netanya, laho mamunuh ham? Tapi seng porsaya si Gadalya, anak ni si Ahikam, bani hata ni sidea ai. 40:14 dan mereka berkata kepadanya: “Tahukah engkau bahwa Baalis, raja bani Amon, telah menyuruh Ismael bin Netanya membunuh engkau?” Tetapi Gedalya bin Ahikam tidak percaya kepada mereka.
40:15 Dob ai nini si Johanan, anak ni si Kareah ma dompak si Gedalya marponop-ponop i Mispa: Palopas ham ma ahu laho, ase hubunuh si Ismael, anak ni si Netanya, anjaha ise pe lang na mambotoh ai. Mase ma ia mambunuh ham, gabe merab halak juda, na martumpu i lambungmu, gabe masab simasima na humbani Juda? 40:15 Kemudian Yohanan bin Kareah berkata dengan diam-diam kepada Gedalya di Mizpa: “Baiklah aku pergi membunuh Ismael bin Netanya itu dengan tidak diketahui siapa pun juga. Mengapa engkau harus dibunuhnya, sehingga semua orang Yehuda yang telah berkumpul di sekelilingmu berserak-serak lagi dan sisa Yehuda itu binasa?”
40:16 Tapi nini si Gedalya, anak ni si Ahikam ma dompak si Johanan, anak ni si Kareah: Ulang bahen sonai, seng sintong sahapmu pasal si Ismael ai. 40:16 Tetapi Gedalya bin Ahikam menjawab Yohanan bin Kareah: “Janganlah lakukan itu! Sebab yang kaukatakan tentang Ismael itu adalah bohong.”
<< Yeremia 39 Yeremia 41 >>