Yeremia 39

39:1 Pasiah-tahunkon dob raja si Sedekia, raja ni Juda, bani bulan sapuluh, roh ma si Nebukadnesar, raja ni Babel ampa haganup tantarani mamorang Jerusalem, anjaha ihubu ma ai. 39:1 dalam tahun yang kesembilan pemerintahan Zedekia, raja Yehuda, dalam bulan yang kesepuluh, telah datang Nebukadnezar, raja Babel, beserta segenap tentaranya untuk mengepung Yerusalem;
39:2 Pasapuluh-sada-tahunkon, dob raja si Sedekia, bani bulan ompat, ari siah bani bulan ai, bungbung ma huta ai. 39:2 dalam tahun yang kesebelas pemerintahan Zedekia, dalam bulan yang keempat, pada tanggal sembilan bulan itu, terbelahlah tembok kota itu —
39:3 Sanggah na itaban huta ai, masuk ma haganup kopala-kopala pinabangkit ni raja Babel, lanjar hundul bani horbangan tongah-tongah, ai ma: Si Nergal-Sareser, raja ni Sinmagir, Rabmag ai, ampa si Nebusasban, Rabsaris ai, ampa kopala-kopala na legan pinabangkit ni raja Babel. 39:3 maka datanglah para perwira raja Babel itu, lalu mengambil tempat di pintu gerbang tengah, mereka itu ialah Nergal-Sarezer, pembesar dari Sin-Magir, panglima, dan Nebusyazban, kepala istana, dan para perwira lainnya dari raja Babel.
39:4 Jadi dob iidah raja Sedekia, raja ni Juda, ampa haganup balani ai, maporus ma sidea, luar hun huta ai borngin, humbani dalan na bani pohon ni raja ai manlopusi horbangan na iholang-holang ni tembok na dua ai; dompak pamah ni Jordan do sidea maporus. 39:4 Melihat mereka semuanya maka Zedekia, raja Yehuda, dengan semua tentara melarikan diri, meninggalkan kota itu pada waktu malam dengan mengambil jalan taman raja, dengan melalui pintu gerbang antara kedua tembok; kemudian mereka berjalan menuju Araba-Yordan.
39:5 Tapi iayak tentara ni halak Kasdim ma sidea, gabe dapot ma si Sedekia i pamah ni Jeriko; dob itangkap sidea ia, iboan ma ia hulobei ni raja Nebukadnesar, raja ni Babel, hu Ribla, na i nagori Hamat; jadi idabuh ma uhum hubani. 39:5 Tetapi tentara Kasdim itu mengejar mereka dan menyusul Zedekia di dataran Yerikho; mereka menangkap dia dan membawa dia ke Ribla di tanah Hamat, kepada Nebukadnezar, raja Babel, yang menjatuhkan hukuman atas dia.
39:6 Isayati raja ni Babel ma anak ni si Sedekia i Ribla ilobei ni matani; sonai homa haganup na sangap-sangap ni juda isayati raja ni Babel do. 39:6 Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya di Ribla; juga semua pembesar Yehuda disembelih oleh raja Babel.
39:7 Ipulsitkon do anggo mata ni si Sedekia, anjaha irantei do ia, laho mamboansi hu babel. 39:7 Kemudian mata Zedekia dibutakannya, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga untuk dibawa ke Babel.
39:8 Itutungi halak Kasdim do rumah ni raja ai ampa rumah-rumah ni rayat, anjaha ipanepnep tembok ni Jerusalem. 39:8 Orang-orang Kasdim membakar istana raja dan perumahan rakyat dengan api, lalu mereka merobohkan tembok-tembok Yerusalem.
39:9 Teba-teba ni bangsa ai, na tading ope i huta ai, ampa halak na marbalik, ampa na tading ope humbani tukang, iboan si Nebusaradan, kopala ni parjaga ai ma hu Babel, hu habuangan. 39:9 Kemudian Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, mengangkut ke dalam pembuangan ke Babel sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan para pembelot yang menyeberang ke pihaknya dan sisa-sisa para pekerja tangan.
39:10 Tapi deba halak na masombuh, na so marnadong, itadingkon si Nebusaradan, kopala ni parjaga ai do i tanoh Juda, anjaha lanjar ibere do bani sidea pohon anggur pakon juma. 39:10 Tetapi sebagian dari rakyat, yakni orang-orang miskin yang tidak mempunyai apa-apa, ditinggalkan di tanah Yehuda oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal. Pada waktu itu juga diberikannyalah kebun-kebun anggur dan ladang-ladang kepada mereka.
39:11 Ia si Nebukadnesar, raja ni Babel, martonah do bani si Nebusaradan, kopala ni parjaga ai, pasal si Jeremia sonon: 39:11 Mengenai Yeremia, Nebukadnezar, raja Babel, telah memberi perintah dengan perantaraan Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, bunyinya:
39:12 Alop ma ia anjaha ramotkon, ulang bahen na sambor bani, bahen ma bani domu hubani rosuh ni uhurni. 39:12 “Bawalah dan perhatikanlah dia, janganlah apa-apakan dia, melainkan haruslah kaulakukan kepadanya sesuai dengan permintaannya kepadamu!”
39:13 Jadi roh ma si Nebusaradan, kopala ni parjaga ai, ampa si Nebusasban Rabsaris ai ampa si Nergal-Sareser Rabmag ai, ampa kopala-kopala na legan, na pinabangkit ni raja Babel, 39:13 Maka Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, beserta Nebusyazban, kepala istana, dan Nergal-Sarezer, panglima, dan semua perwira tinggi raja Babel, mengutus orang —
39:14 marsuruh mangalopi si Jeremia, hun alaman parjagaan ai. Iondoskon sidea ma ia bani si Gedalya, anak ni si Ahikam, anak ni Sapan, ase ijalo ia hu rumahni. Jadi marianan itongah-tongah ni na mabuei ai ma ia. (bd. 38:28; 40:5, 6.) 39:14 mereka menyuruh mengambil Yeremia dari pelataran penjagaan, lalu menyerahkannya kepada Gedalya bin Ahikam bin Safan untuk membebaskannya, supaya pulang ke rumah. Demikianlah Yeremia tinggal di tengah-tengah rakyat.
39:15 Sanggah na tartahan ai ope si Jeremia i alaman ni parjagaan ai, roh do hata ni Jahowa bani: 39:15 Selagi Yeremia masih terkurung di pelataran penjagaan, firman TUHAN datang kepadanya, bunyinya:
39:16 Laho ma, patugah ma bani si Ebed-melek, halak Etiopia ai: Sonon do hata ni Jahowa Zebaot, Naibata ni Israel: Tonggor ma, pasaudonku do hatangku na dompak huta on, ai ma hata hamagouan ai, sedo hadearon, anjaha idahonmu do ai bani panorangni. (bd. 38:7.) 39:16 “Pergilah kepada Ebed-Melekh, orang Etiopia itu dan katakanlah kepadanya: Beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: Sesungguhnya, firman-Ku terhadap kota ini akan Kulaksanakan untuk kemalangan dan bukan untuk kebaikannya, dan semuanya itu akan terjadi di depan matamu pada waktu itu juga.
39:17 Tapi paluahonku do anggo ho bani ari ai, nini Jahowa, anjaha seng padason ho hubagas tangan ni halak na hinabiaranmu. 39:17 Pada waktu itu juga, demikianlah firman TUHAN, Aku akan melepaskan engkau, dan engkau tidak akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang yang kautakuti,
39:18 Tongon, Ahu do na paluahkon ho, seng anjai matei ho bahenon ni podang; maluah do hosahmu songon taban-taban, halani martenger ni uhur ho bangku, nini Jahowa. (Job 5:20.) 39:18 tetapi dengan pasti Aku akan meluputkan engkau: engkau tidak akan rebah oleh pedang; nyawamu akan menjadi jarahan bagimu, sebab engkau percaya kepada-Ku, demikianlah firman TUHAN.”
<< Yeremia 38 Yeremia 40 >>