Yeremia 38

38:1 Tapi sompat do ibogei si Sepatya anak ni si Matan, pakon si Gedalya anak ni si Pashur, pakon si Jukal anak ni si Selemya, pakon si Pashur anak ni si Malkiya, haganup hata na hinatahon ni Jeremia hubani ganup na mabuei ai: (bd. 20:1.) 38:1 Tetapi Sefaca bin Matan, Gedalya bin Pasyhur, Yukhal bin Selemya dan Pasyhur bin Malkia mendengar perkataan yang tidak henti-henti diucapkan oleh Yeremia kepada segenap orang banyak itu:
38:2 Sonon do hata ni Jahowa: Barang ise na tading i huta on, maningon matei do ia marhitei podang, lohei atap sampar; tapi barang ise na marbalik hubani halak Kasdim, manggoluh ma ia; bani ma hosahni songon taban-taban. (bd. 21:9.) 38:2 “Beginilah firman TUHAN: Siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan dan karena penyakit sampar; tetapi siapa yang keluar dari sini mendapatkan orang Kasdim, ia akan tetap hidup; nyawanya akan menjadi jarahan baginya dan ia tetap hidup.
38:3 Ai sonon do hata ni Jahowa: Maningon ondoskononkon do huta on hubagas tangan ni tentara ni raja ni Babel anjaha patundukonni do. 38:3 Beginilah firman TUHAN: Kota ini akan pasti diserahkan ke dalam tangan tentara raja Babel yang akan merebutnya.”
38:4 Jadi nini kopala-kopala ai ma dompak raja ai: Nabunuh ma dalahi an, ai ia do mambahen galek tangan ni tentara na tading i huta on ampa haganup bangsa in, marhitei na mangkatahon hata na sonai ai bani sidea. Ia halak on sedo hadearon ni bangsa on ipindahi, tapi hasedaonni do. (Ams. 7:1.) 38:4 Maka berkatalah para pemuka itu kepada raja: “Baiklah orang ini dihukum mati! Sebab sebenarnya dengan mengatakan hal-hal seperti itu maka ia melemahkan semangat prajurit-prajurit yang masih tinggal di kota ini dan semangat segenap rakyat. Sungguh, orang ini tidak mengusahakan kesejahteraan untuk bangsa ini, melainkan kemalangan.”
38:5 Nini raja Sedekia ma: Tonggor ma, ondos bani tangan nasiam ma ia; ai aha ma tarbahen raja in dompak nasiam? 38:5 Raja Zedekia menjawab: “Baiklah, ia ada dalam kuasamu! Sebab raja tidak dapat berbuat apa-apa menentang kamu!”
38:6 Jadi ibuat sidea ma si Jeremia anjaha idabuhkon ma ia hubagas godung ni si Malkiya, anak ni raja ai, ai ma na i alaman parjagaan ai; tali do ibahen sidea manantan si Jeremia hu toruh. Tapi seng dong bah ibagas parigi ai, hubang do hansa, gabe munob ma si Jeremia hu bagas hubang ai. 38:6 Maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi milik pangeran Malkia yang ada di pelataran penjagaan itu; mereka menurunkan Yeremia dengan tali. Di perigi itu tidak ada air, hanya lumpur, lalu terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu.
38:7 Tapi dob ibogei si Ebedmelek, halak Etiopia, juak-juak na i rumah ni raja ai pasal ai, ai ma na dob inahkon sidea si Jeremia hubagas parigi ai, (ia raja ai hundul-hundul do i horbangan Benjamin), (bd. 39:16.) 38:7 Tetapi ketika didengar Ebed-Melekh, orang Etiopia itu — ia seorang sida-sida yang tinggal di istana raja — bahwa Yeremia telah dimasukkan ke dalam perigi — pada waktu itu raja sedang duduk di pintu gerbang Benyamin —
38:8 luar ma si Ebedmelek hun rumah ni raja ai, nini ma dompak raja ai: 38:8 maka keluarlah Ebed-Melekh dari istana raja itu, lalu berkata kepada raja:
38:9 Ham tuannami anjaha rajanami: Na jahat do pambahenan ni halak on bani si Jeremia, ai idabuhkon sidea do ia hubagas parigi ai; tontu matei gayuran ma ia ijai, ai seng dong be ruti i huta on. 38:9 “Ya tuanku raja, perbuatan orang-orang ini jahat dalam segala apa yang mereka lakukan terhadap nabi Yeremia, yakni memasukkan dia ke dalam perigi; ia akan mati kelaparan di tempat itu! Sebab tidak ada lagi roti di kota.”
38:10 Jadi iparentahkon raja ai ma hubani si Ebedmelek, halak Etiopia ai: Arahkon ma hunjon hasomanmu tolu halak, anjaha tarik ma nabi Jeremia humbagas parigi ai, paima lape matei ia. 38:10 Lalu raja memberi perintah kepada Ebed-Melekh, orang Etiopia itu, katanya: “Bawalah tiga orang dari sini dan angkatlah nabi Yeremia dari perigi itu sebelum ia mati!”
38:11 Jadi iarahkon si Ebedmelek ma halak ai mangkasomanisi, laho ma ia hu rumah ni raja ai, hu kamar ianan ni pakeian, ibuat ma hunjai sigundal ampa hiou na marigat, anjaha itantan ma ai hu toruh hubani si Jeremia marhitei tali. 38:11 Ebed-Melekh membawa orang-orang itu dan masuk ke istana raja, ke gudang pakaian di tempat perbendaharaan; dari sana ia mengambil pakaian yang buruk-buruk dan pakaian yang robek-robek, lalu menurunkannya dengan tali kepada Yeremia di perigi itu.
38:12 Dob ai nini si Ebedmelek, halak Etiopia ai ma dompak si Jeremia: Nahkon ma sigundal pakon hiou in bani kihikmu, bahen lapit ni tali in. Jadi ibahen si Jeremia ma sonai. 38:12 Berserulah Ebed-Melekh, orang Etiopia itu, kepada Yeremia: “Taruhlah pakaian yang buruk-buruk dan robek-robek itu di bawah ketiakmu sebagai ganjal tali!” Yeremia pun berbuat demikian.
38:13 Dob ai idokdok sidea ma si Jeremia humbagas parigi ai hu atas, gabe marianan i alaman parjagaan ai ma si Jeremia. 38:13 Kemudian mereka menarik dan mengangkat Yeremia dengan tali dari perigi itu. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu.
38:14 Jadi isuruh raja Sedekia ma na mangalopi si Jeremia, ase roh ia hu labah patoluhon, na bani rumah ni Jahowa. Nini raja ai ma dompak si Jeremia: Dong do sungkunonku humbam; ulang ma porsou atap aha pe hu bangku. 38:14 Raja Zedekia menyuruh orang membawa nabi Yeremia kepadanya di pintu yang ketiga pada rumah TUHAN. Berkatalah raja kepada Yeremia: “Aku mau menanyakan sesuatu kepadamu; janganlah sembunyikan apa-apa kepadaku!”
38:15 Nini si Jeremia ma mambalosi raja Sedekia: Anggo hupatugah hubamu, ibunuh ham do ahu! Anjaha anggo hupatugah bamu aha sibahenonmu, seng itangihon ham ahu. 38:15 Jawab Yeremia kepada Zedekia: “Apabila aku memberitahukannya kepadamu, tentulah engkau akan membunuh aku, bukan? Dan apabila aku memberi nasihat kepadamu, engkau tidak juga akan mendengarkan aku!”
38:16 Jadi marponop-ponop ma raja Sedekia marbija bani, nini ma: Songon sintongni manggoluh Jahowa, na manjadihon tonduyta, seng anjai bunuhonku ho atap ondoskononku ho hubagas tangan ni halak on, na manguhurhon hosahmu. (ay. 4, 5.) 38:16 Lalu bersumpahlah raja Zedekia dengan diam-diam kepada Yeremia, katanya: “Demi TUHAN yang hidup yang telah memberi nyawa ini kepada kita, aku tidak akan membunuh engkau dan tidak akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawamu itu!”
38:17 Jadi nini si Jeremia ma hubani si Sedekia: Sonon do hata ni Jahowa Zebaot, Naibata ni Israel: Anggo ra ham mangondoskon dirimu hubani kopala-kopala na pinabangkit ni raja Babel, maluah ma hosahmu, anjaha huta on pe seng tutungon pala bani apuy; anjaha parrumahmu pe ganupan manggoluh ma rap pakon ham. 38:17 Sesudah itu berkatalah Yeremia kepada Zedekia: “Beginilah firman TUHAN, Allah semesta alam, Allah Israel: Jika engkau keluar menyerahkan diri kepada para perwira raja Babel, maka nyawamu akan terpelihara, dan kota ini tidak akan dihanguskan dengan api; engkau dengan keluargamu akan hidup.
38:18 Tapi anggo seng ra ham marondos bani kopala-kopala na pinabangkit ni raja Babel, jadi ondoskononku ma huta on hubagas tangan ni halak Kasdim, anjaha tutungon ni sidea ma in, anjaha ham pe seng anjai maluah humbagas tangan ni sidea. 38:18 Tetapi jika engkau tidak menyerahkan diri kepada para perwira raja Babel, maka kota ini akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim yang akan menghanguskannya dengan api; dan engkau sendiri tidak akan luput dari tangan mereka.”
38:19 Dob ai nini raja Sedekia ma dompak si Jeremia: Mabiar do ahu dompak halak Juda, na dob marbalik bani halak Kasdim, ra ipadas do ahu hubagas tangan ni sidea, gabe dorunan ni sidea ma ahu. 38:19 Kemudian berkatalah raja Zedekia kepada Yeremia: “Aku takut kepada orang-orang Yehuda yang menyeberang kepada orang Kasdim itu; nanti aku diserahkan ke dalam tangan mereka, sehingga mereka mempermainkan aku.”
38:20 Nini si Jeremia ma: Seng anjai padason ham bani sidea. Tangihon ham ma sora ni Jahowa na hutonahkon bamu, jadi sonang ma ham, anjaha maluah hosahmu. 38:20 Yeremia menjawab: “Hal itu tidak akan terjadi! Dengarkanlah suara TUHAN dalam hal apa yang kukatakan kepadamu, maka keadaanmu akan baik dan nyawamu akan terpelihara.
38:21 Tapi anggo manjua ham marondos, on ma na dob pinatalar ni Jahowa bangku: 38:21 Tetapi jika engkau enggan menyerahkan diri, maka inilah firman yang dinyatakan TUHAN kepadaku:
38:22 Tonggor ma, haganup naboru na tading ope i rumah ni raja Juda, tarboan do bani kopala-kopala na pinabangkit ni raja Babel, anjaha ihata-hatahon sidea do: Ipaoto-oto anjaha ipatunduk huan-huan hatengeran ni uhurmu do ho; halani na dob losop ibagas hubang naheimu, gabe itadingkon sidea do ho. (bd. 6:14.) 38:22 Sungguh, semua perempuan yang masih tinggal di istana raja Yehuda digiring ke luar ke hadapan para perwira raja Babel sambil berseru: Engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Tetapi baru saja kakimu terperosok ke dalam lumpur, mereka sudah berpaling pulang.
38:23 Tongon haganup parinangonmu ampa anakmu maningon boanon do hubani halak Kasdim, anjaha ham sandiri seng anjai maluah humbani tangan ni sidea, tapi maningon tangkapon ni tangan ni raja Babel do; anjaha huta on maningon tutungon do. (bd. 32:4; 34:3.) 38:23 Semua isterimu dan anak-anakmu akan digiring ke luar ke hadapan orang-orang Kasdim itu. Dan engkau sendiri tidak akan terluput dari tangan mereka, tetapi engkau akan tertangkap oleh raja Babel. Dan kota ini akan dihanguskan dengan api.”
38:24 Jadi nini si Sedekia ma bani si Jeremia: Ulang ma tarbotoh hata on age bani ise, ase ulang matei ho. 38:24 Lalu berkatalah Zedekia kepada Yeremia: “Janganlah ada orang yang mengetahui tentang pembicaraan ini, supaya engkau jangan mati.
38:25 Anggo ibogei kopala-kopala ai, na dob marsahap ahu pakon ho, gabe roh sidea marayak ho, anjaha ihatahon bam: Patugah ma bannami aha parsahapanmu pakon rajanta; ulang porsou bannami, ase ulang ibunuh hanami ho, 38:25 Apabila para pemuka mendengar, bahwa aku telah berbicara dengan engkau, lalu mereka datang meminta kepadamu: Beritahukanlah kepada kami apa yang telah kaukatakan kepada raja dan apa yang telah dikatakan raja kepadamu; janganlah sembunyikan kepada kami, supaya engkau jangan kami bunuh!,
38:26 jadi hatahon ma bani sidea: Na padaskon pangindoanku do ahu bani raja in, ase ulang isuruh mulak ahu hu rumah ni si Jonatan, gabe matei ahu ijai. 38:26 maka haruslah kaukatakan kepada mereka: Aku menyampaikan permohonanku ke hadapan raja, supaya aku jangan dikembalikannya ke rumah Yonatan untuk mati di sana.”
38:27 Jadi roh ma tongon, ganup kopala-kopala ai bani si Jeremia lanjar isungkun ma ia, gabe ibalosi ma sidea songon na hinatahon ni raja ai bani. Jadi sip mando sidea, halani seng dong na mambogei parsahapan ai. 38:27 Memang semua pemuka itu datang bertanya kepada Yeremia, tetapi ia memberi jawab kepada mereka tepat seperti segala yang diperintahkan raja. Maka mereka membiarkan dia, sebab sesuatu pun dari pembicaraan itu tidak ada yang diketahui siapa pun.
38:28 Jadi soh i alaman parjagaan ai ma si Jeremia das hubani na tartaban Jerusalem. (bd. 37:27.) 38:28 Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu sampai kepada hari Yerusalem direbut.
<< Yeremia 37 Yeremia 39 >>