Yeremia 37

37:1 Jadi bangkit raja ma si Sedekia, anak ni si Josia, manggantih si Konya, anak ni si Joyafim: Si Nebukadnesar, raja ni Babel do na pabangkithonsi gabe raja ni tanoh Juda. (2 Raj. 24:17.) 37:1 Zedekia bin Yosia menjadi raja menggantikan Konya bin Yoyakim; Nebukadnezar, raja Babel, telah mengangkat dia menjadi raja atas negeri Yehuda.
37:2 Tapi anggo ia ampa juak-juakni ampa pangisi ni nagori in, seng itangihon sidea hata ni Jahowa, na dob nilumbahonni marhitei nabi Jeremia. 37:2 Tetapi baik ia, baik pegawai-pegawainya maupun rakyat negeri itu, tidak mendengarkan firman yang disampaikan TUHAN dengan perantaraan nabi Yeremia.
37:3 Jadi isuruh raja Sedekia ma si Jehukal, anak ni si Selemya, ampa malim Sepanya, anak ni si Maaseya, marayak nabi Jeremia laho mangkatahon: Tonggohon ham ma hanami bani Jahowa Naibatanta! (bd. 42:2; Jes. 37:4.) 37:3 Pada suatu kali raja Zedekia menyuruh Yukhal bin Selemya dan imam Zefanya bin Maaseya kepada Yeremia untuk meminta: “Berdoalah hendaknya untuk kami kepada TUHAN, Allah kita!”
37:4 Ia si Jeremia boi ope hujai hujon itongah-tongah ni bangsa in, ai seng ope tartutup ia. 37:4 Adapun pada waktu itu Yeremia masih bebas pergi datang di tengah-tengah rakyat; ia belum dimasukkan orang ke dalam penjara.
37:5 Ijia domma bingkat tentara ni Parao hun Masir, anjaha dob ibogei halak Kasdim, na mangkubu Jerusalem barita ai, surut ma sidea hun Jerusalem. 37:5 Adapun tentara Firaun telah berangkat keluar dari Mesir; mendengar kabar itu maka orang-orang Kasdim yang mengepung Yerusalem angkat kaki dari Yerusalem.
37:6 Dob ai roh hata ni Jahowa, bani nabi Jeremia: 37:6 Lalu datanglah firman TUHAN kepada nabi Yeremia, bunyinya:
37:7 Sonon do hata ni Jahowa, Naibata ni Israel: Sonon ma hatahon hanima bani raja ni Juda, na marsuruh hanima manungkun Ahu: Tonggor ma, tentara ni Parao na roh laho mangurupi hanima, mulak do ia hu tanohni, hu tanoh Masir. 37:7 “Beginilah firman TUHAN, Allah Israel. Kepada raja Yehuda, yang menyuruh kamu kepada-Ku untuk meminta petunjuk, harus kamu katakan begini: Lihat, tentara Firaun yang telah berangkat keluar untuk membantu kamu akan kembali ke negerinya, ke Mesir.
37:8 Tapi halak Kasdim mulak do roh mamorang huta on; tabanon ni sidea do on anjaha tutungonni do bani apuy. (bd. 34:22.) 37:8 Tetapi orang-orang Kasdim akan datang kembali memerangi kota ini, merebutnya dan menghanguskannya dengan api.
37:9 Sonon do hata ni Jahowa: Ulang paoto-oto hanima dirinima marhitei na mangkatahon: Tontu mulak torus do halak Kasdim humbanta. Tongon, seng lanjar mulak sidea. 37:9 Beginilah firman TUHAN: Janganlah kamu membohongi dirimu sendiri dengan mengatakan: Orang-orang Kasdim itu telah pergi untuk selamanya dari pada kita! Padahal mereka tidak pergi untuk selamanya!
37:10 Porini pe domma italuhon hanima haganup tentara ni halak Kasdim na marmunsuh dompak hanima, gabe tading humbani sidea pitah na ugahan hansa, maningon jongjong do sidea ganup ibagas lampo-lampo laho manutung huta on. 37:10 Dan seandainya kamu memukul kalah segenap tentara orang Kasdim yang telah memerangi kamu itu, sehingga di antara mereka hanya tinggal orang-orang yang luka parah, masing-masing di kemahnya mereka akan bangun dan menghanguskan kota ini dengan api.”
37:11 Jadi bani na mulak tentara ni halak Kasdim hun Jerusalem, halani parroh ni tentara ni Parao, 37:11 Ketika tentara orang Kasdim itu telah angkat kaki dari Yerusalem oleh karena takut kepada tentara Firaun,
37:12 luar ma si Jeremia hun Jerusalem, sihol misir hu tanoh Benjamin namin, laho marbagi tean-teanan rap pakon diha-dihani. (bd. 32:9.) 37:12 maka keluarlah Yeremia dari Yerusalem untuk pergi ke daerah Benyamin dengan maksud mengurus di sana pembagian warisan di antara kaum keluarga.
37:13 Sanggah das ia hu horbangan Benjamin, roh ma sada parjaga ijai, na margoran si Jeriya, anak ni si Selemea, anak ni si Hananya manangkap nabi Jeremia, nini ma: Laho marbalik do ho bani halak Kasdim! 37:13 Tetapi ketika ia sampai ke pintu gerbang Benyamin, maka di sana ada seorang kepala jaga yang bernama Yeria bin Selemya bin Hananya; ia menangkap nabi Yeremia sambil berteriak: “Engkau mau menyeberang kepada orang Kasdim!”
37:14 Nini Jeremia ma: Seng tongon ai; seng sihol marbalik ahu bani halak Kasdim. Tapi seng itangihon si Jeriya ia, itangkap ma si Jeremia, lanjar iboan hulobei ni kopala-kopala. 37:14 Dan sekalipun Yeremia menjawab: “Itu bohong, aku tidak hendak menyeberang kepada orang Kasdim!”, tetapi Yeria tidak mendengarkan, lalu ia menangkap Yeremia dan membawanya menghadap para pemuka.
37:15 Jadi marah tumang ma kopala-kopala ai bani si Jeremia, ilonsingi sidea ma ia lanjar inahkon hubagas tutupan na i rumah ni si Jonatan, jurutulis ai, ai domma ibahen sidea gabe tutupan ai. (bd. 20:2; 1 Raj. 22:27; Jes. 30:20.) 37:15 Para pemuka ini menjadi marah kepada Yeremia; mereka memukul dia dan memasukkannya ke dalam rumah tahanan, rumah panitera Yonatan itu; adapun rumah itu telah dibuat mereka menjadi penjara.
37:16 Sonai ma parmasuk ni si Jeremia hubagas lubang sel ai; dokah do si Jeremia itahan ijai. 37:16 Demikianlah halnya Yeremia masuk ke dalam ruang cadangan air di bawah tanah itu. Dan lama Yeremia tinggal di sana.
37:17 Jadi isuruh raja Sedekia ma na mangalopsi. Isungkun raja ai ma ia marponop-ponop ibagas rumahni, nini ma: Ai adong do bam hata humbani Jahowa? nini si Jeremia ma: Adong do! Dob ai nini ma: Ondoskononkon do ham hubagas tangan ni raja Babel! (bd. 34:21.) 37:17 Pada suatu kali raja Zedekia menyuruh orang mengambil dia. Lalu dengan diam-diam bertanyalah raja di istananya kepadanya: “Adakah datang firman dari TUHAN?” Jawab Yeremia: “Ada!” Lagi katanya: “Bunyinya: Engkau akan diserahkan ke dalam tangan raja Babel!”
37:18 Ihatahon si Jeremia do homa hubani raja Sedekia: Aha do dousangku bamu, bani juak-juakmu atap bani bangsa on, ase ipatutupkon ham ahu? 37:18 Kemudian berkatalah Yeremia kepada raja Zedekia: “Apakah dosa yang kuperbuat kepadamu, kepada pegawai-pegawaimu dan kepada bangsa ini, sehingga kamu memasukkan aku ke dalam penjara?
37:19 Ija do nuan nabi-nabimu, na mangkatahon bamu: Seng anjai roh raja ni Babel mangimbang ham age tanoh on? 37:19 Di manakah gerangan para nabimu yang telah bernubuat kepadamu, bahwa raja Babel tidak akan datang menyerang kamu dan negeri ini?
37:20 On pe, tangar ham ma, tuannami anjaha rajanami, sai siat ma bamu pangindoankon: Ulang ma suruh ham ahu mulak hu rumah ni si Jonatan, jurutulis ai, ase ulang matei ahu ijai. 37:20 Sekarang, dengarkanlah, hai tuanku raja! Biarlah permohonanku sampai di hadapanmu: janganlah kembalikan aku ke rumah panitera Yonatan, nanti aku mati di sana.”
37:21 Jadi ibere raja Sedekia ma parentah, gabe ipadas sidea ma si Jeremia hu alaman parjagaan, ibere ma sada ruti bani ganup ari hun dalan tukang roti ai, das ronsi na bois haganup ruti i huta ai. Sonai ma si Jeremia marianan i alaman parjagaan ai. (bd. 32:2.) 37:21 Raja Zedekia memberi perintah, lalu orang menahan Yeremia di pelataran penjagaan dan memberikan setiap hari kepadanya sepotong roti dari jalan tukang roti, sampai pada waktu segala roti habis di kota itu. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu.
<< Yeremia 36 Yeremia 38 >>