Yeremia 36

36:1 Paompat-tahunkon, dob raja si Jojakim, anak ni si Josia, raja ni Juda, roh ma hata on hubani si Jeremia humbani Jahowa: (bd. 25:1.) 36:1 Dalam tahun yang keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, raja Yehuda, datanglah firman ini dari TUHAN kepada Yeremia, bunyinya:
36:2 Buat ma sada gulungan panuratan, suratkon ma hujai haganup hata na dob hutonahkon hubam pasal Israel pakon pasal Juda ampa pasal haganup bangsa-bangsa, mulai humbani ari huparsahapkon ho, humbani panorang ni si Josia nari das hubani sadari on. (bd. 1:2; 25:3; 30:2; Jes. 8:1.) 36:2 “Ambillah kitab gulungan dan tulislah di dalamnya segala perkataan yang telah Kufirmankan kepadamu mengenai Israel, Yehuda dan segala bangsa, dari sejak Aku berbicara kepadamu, yakni dari sejak zaman Yosia, sampai waktu ini.
36:3 Andohar ra ginompar ni Juda manangihon pasal haganup hamagouan, na dob husurahon sibahenonku bani sidea, ase andohar ganup sidea mulak humbani dalanni na jahat in, gabe marpamuati uhurhu mangidah hajahaton ni sidea, ampa mangidah dousa ni sidea. (bd. 26:3.) 36:3 Mungkin apabila kaum Yehuda mendengar tentang segala malapetaka yang Aku rancangkan hendak mendatangkannya kepada mereka, maka mereka masing-masing akan bertobat dari tingkah langkahnya yang jahat itu, sehingga Aku mengampuni kesalahan dan dosa mereka.”
36:4 Jadi idilo si Jeremia ma si Baruk anak ni si Neriya, gabe isuratkon si Baruk ma bani gulungan panuratan ai, domu hubani na niluarhon ni si Jeremia hata ni Jahowa, na hinatahonni hu bani. (bd. 32:12.) 36:4 Jadi Yeremia memanggil Barukh bin Neria, lalu Barukh menuliskan dalam kitab gulungan itu langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang telah difirmankan TUHAN kepadanya.
36:5 Jadi ihatahon si Jeremia ma hubani si Baruk: Hona larang do ahu masuk hu rumah ni Jahowa. 36:5 Pada suatu kali Yeremia memberi perintah kepada Barukh: “Aku ini berhalangan, tidak dapat pergi ke rumah TUHAN.
36:6 Halani ai ho ma laho hujai, anjaha sanggah ari puasa, ilobei ni bangsa ai, i rumah ni Jahowa, basa ma hata ni Jahowa na bani gulungan panuratan ai, na sinuratkonmu domu hubani na huhatahon bam. Maningon basaonmu do homa ai ibogei haganup halak Juda, na marrohan hun hutani bei. 36:6 Jadi pada hari puasa engkaulah yang pergi membacakan perkataan-perkataan TUHAN kepada orang banyak di rumah TUHAN dari gulungan yang kautuliskan langsung dari mulutku itu; kepada segenap orang Yehuda yang datang dari kota-kotanya haruslah kaubacakannya juga.
36:7 Andohar ra sidea manrogop ilobei ni Jahowa padaskon elek-elek ni sidea, anjaha ganup sidea ra mulak humbani dalanni na jahat in, ai banggal tumang do ringis ampa gila, na nilumbahon ni Jahowa bani bangsa on. (ay. 3.) 36:7 Mungkin permohonan mereka sampai di hadapan TUHAN dan mereka masing-masing bertobat dari tingkah langkahnya yang jahat itu, sebab besar murka dan kehangatan amarah yang diancamkan TUHAN kepada bangsa ini.”
36:8 Jadi ibahen si Baruk, anak ni si Neriya ma haganup, songon na tinonahkon ni nabi Jeremia hubani, ai ma pasal na mambasa hata ni Jahowa humbani gulungan panuratan ai ibagas, rumah ni Jahowa. 36:8 Lalu Barukh bin Neria melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepadanya oleh nabi Yeremia untuk membacakan perkataan-perkataan TUHAN dari kitab itu di rumah TUHAN. —
36:9 Dob ai palima-tahunkon dob raja si Joyakim, anak ni si Josia, raja ni Juda, bani bulan siah, itingtingkon ma ari parpuasaon ilobei ni Jahowa hubani haganup bangsa na i Jerusalem ampa hubani haganup halak na roh hun huta-huta ni Juda hu Jerusalem. 36:9 Adapun dalam tahun yang kelima pemerintahan Yoyakim bin Yosia, raja Yehuda, dalam bulan yang kesembilan, orang telah memaklumkan puasa di hadapan TUHAN bagi segenap rakyat di Yerusalem dan bagi segenap rakyat yang telah datang dari kota-kota Yehuda ke Yerusalem. —
36:10 Jadi ibasa si Baruk ma ilobei ni haganup bangsa ai hata ni si Jeremia humbani gulungan panuratan ai ibagas rumah ni Jahowa, ibagas kamar ni si Gemarya, anak ni si Sapan, jurutulis ai, ai ma i alaman parhuluan bani dalan masuk hu horbangan baru, na bani rumah ni Jahowa. (bd. 26:10; 2 Raj. 22:3.) 36:10 Maka Barukh membacakan kepada segenap rakyat perkataan Yeremia dari kitab itu, di rumah TUHAN, di kamar Gemarya anak panitera Safan, di pelataran atas di muka pintu gerbang baru dari rumah TUHAN.
36:11 Jadi dob ibogei si Mikeya, anak ni si Gemarya, anak ni si Sapan haganup hata ni Jahowa na humbani buku ai, 36:11 Ketika Mikhaya bin Gemarya bin Safan mendengar segala firman TUHAN dari kitab itu,
36:12 turun ma ia hu rumah ni raja ai, laho hu kamar ni jurutulis ai; marrapot do ijai haganup kopala-kopala: Si Elisama jurutulis ai, si Delaya anak ni si Semaya, si Elnatan anak ni si Akbor, si Gemarya anak ni si Sapan, si Sedekia anak ni si Hananya ampa kopala-kopala na legan. (bd. 26:22.) 36:12 turunlah ia ke istana raja, ke kamar panitera. Di sana tampak duduk semua pemuka, yakni panitera Elisama, Delaya bin Semaya, Elnatan bin Akhbor, Gemarya bin Safan, Zedekia bin Hananya dan semua pemuka lain.
36:13 Jadi ibaritahon si Mikaya ma bani sidea haganup hata na binogeini ai, sanggah na ibasa si Baruk buku ai ilobei ni bangsa ai. 36:13 Lalu Mikhaya memberitahukan kepada mereka segala firman yang telah didengarnya, ketika Barukh membacakan kitab itu kepada orang banyak.
36:14 Jadi isuruh haganup kopala-kopala ai ma si Jehudi, anak ni si Netanya, anak ni si Selemya, anak ni si Kusi marayak si Baruk, laho mangkatahon: Boan ma gulungan na binasamai ilobei ni na mabuei in, anjaha eta ma. Jadi iboan si Baruk, anak ni si Neriya ma gulungan ai, laho ma ia marayak sidea. 36:14 Kemudian para pemimpin itu menyuruh Yehudi bin Netanya bin Selemya bin Kusyi kepada Barukh mengatakan: “Bawalah gulungan yang telah kaubacakan kepada orang banyak itu dan datanglah ke mari!” Maka Barukh bin Neria membawa gulungan itu dan datang kepada mereka.
36:15 Nini sidea ma hubani: Hundul ma ho, anjaha basa ma in! Jadi ibasa si Baruk ma ai bani sidea. 36:15 Berkatalah mereka kepadanya: “Silakan duduk dan bacakan itu kepada kami!” Lalu Barukh membacakannya kepada mereka.
36:16 Jadi dob ibogei sidea haganup hata ai, marsikawahan ma sidea halani tarsonggot; nini sidea ma hubani si Baruk: Maningon patugahonnami do haganup hata on bani rajanta. 36:16 Setelah mereka mendengar segala perkataan itu, maka terkejutlah mereka dan berkata seorang kepada yang lain: “Kita harus dengan segera memberitahukan segala perkataan ini kepada raja!”
36:17 Lanjar isungkun sidea ma si Baruk: Patugah ma bannami, sonaha do panuratkonmu bani ganup hata on? 36:17 Bertanyalah mereka kepada Barukh, katanya: “Beritahukanlah kepada kami, bagaimana caranya engkau menuliskan segala perkataan ini!”
36:18 Balos ni si Baruk bani sidea: Si Jeremia do mangkatahon ganup hata ai bangku, sanggah na husuratkon ai bani buku on marhitei tinta. 36:18 Jawab Barukh kepada mereka: “Segala perkataan ini langsung dari mulut Yeremia kepadaku, dan aku menuliskannya dengan tinta dalam kitab.”
36:19 Dob ai nini kopala-kopala ai ma bani si Baruk: Laho anjaha marponop ma ho pakon si Jeremia, anjaha ulang ma adong na mambotoh atap ija hanima. 36:19 Lalu berkatalah para pemuka itu kepada Barukh: “Pergilah, sembunyikanlah dirimu bersama Yeremia! Janganlah ada orang yang mengetahui di mana tempatmu!”
36:20 Jadi masuk ma sidea hu alaman ni istana ai laho marayak raja ai, dob isimpan buku ai i kamar ni si Elisama, jurutulis ai, ipatugah sidea ma ganup hata ai bani raja ai. 36:20 Kemudian pergilah mereka menghadap raja di pelataran, sesudah mereka menyimpan gulungan itu di kamar panitera Elisama. Mereka memberitahukan segala perkataan ini kepada raja.
36:21 Dob ai isuruh raja ai ma si Jehudi mangalop buku ai, anjaha ialop ma ai hun kamar ni si Elisama, jurutulis ai; ibasa si Jehudi ma ai ibogei raja ai ampa ganup kopala-kopala ai, na jongjong ilambung ni raja ai. 36:21 Raja menyuruh Yehudi mengambil gulungan itu, lalu ia mengambilnya dari kamar panitera Elisama itu. Yehudi membacakannya kepada raja dan semua pemuka yang berdiri dekat raja.
36:22 Bulan siah ma ai, gabe hundul do raja ai i rumah musim borgohni; gara do apuy ibagas pandadangan i lobeini. 36:22 Waktu itu adalah bulan yang kesembilan dan raja sedang duduk di balai musim dingin, sementara di depannya api menyala di perapian.
36:23 Siapkonsi ibasa si Jehudi tolu atap ompat kolom mintor irotap raja ai ma ai bani pisou penani, lanjar igijigkon hubagas apuy pandadangan ai, ronsi bois haganup gulungan panuratan ai ipangan apuy na i pandadangan ai. 36:23 Setiap kali apabila Yehudi selesai membacakan tiga empat lajur, maka raja mengoyak-ngoyaknya dengan pisau raut, lalu dilemparkan ke dalam api yang di perapian itu, sampai seluruh gulungan itu habis dimakan api yang di perapian itu.
36:24 Tapi ise pe lang dong na tarsonggot atap na manrigati paheianni, age raja ai ampa haganup juak-juakni, na manangar ganup hata ai. (2 Raj. 22:11.) 36:24 Baik raja maupun para pegawainya, yang mendengarkan segala perkataan ini, seorang pun tidak terkejut dan tidak mengoyakkan pakaiannya.
36:25 Age pe ielek-elek si Elnatan, si Delaya ampa si Gemarya raja ai, ase ulang namin itutung buku ai, tapi seng itangihon sidea. 36:25 Elnatan, Delaya dan Gemarya memang mendesak kepada raja, supaya jangan membakar gulungan itu, tetapi raja tidak mendengarkan mereka.
36:26 Iparentahkon raja ai do Jerahmeel, anak ni raja ai, ampa si Seraya anak ni si Asriel, ampa si Selemya anak ni si Abdeel, laho manangkap si Baruk jurutulis ai pakon nabi Jeremia, tapi domma iponopkon Jahowa sidea. 36:26 Bahkan raja memerintahkan pangeran Yerahmeel, Seraya bin Azriel dan Selemya bin Abdeel untuk menangkap juru tulis Barukh dan nabi Yeremia, tetapi TUHAN menyembunyikan mereka.
36:27 Dob ai roh ma use hata ni Jahowa bani si Jeremia, dob bois itutungi raja ai gulungan panuratan ai na marisi hata na sinuratkon ni si Baruk ai, domu hubani na hinatahon ni si Jeremia bani. (ay. 4.) 36:27 Sesudah raja membakar gulungan berisi perkataan-perkataan yang dituliskan oleh Barukh langsung dari mulut Yeremia itu, maka datanglah firman TUHAN kepada Yeremia, bunyinya:
36:28 Buat ma gulungan na legan, anjaha suratkon ma hujai haganup hata ondi, na bani gulungan na parlobei ondi, ai ma na dob itutungi si Jojakim raja ni Juda. 36:28 “Ambil pulalah gulungan lain, tuliskanlah di dalamnya segala perkataan yang semula ada di dalam gulungan yang pertama yang dibakar oleh Yoyakim, raja Yehuda.
36:29 Anjaha pasal si Jojakim raja ni Juda hatahon ma: Sonon do hata ni Jahowa: Itutung ho do gulungan ai, nim: Mase ma isuratkon do ijai, paboa na maningon roh do raja ni Babel laho parsedahon tanoh on, ampa laho mamboiskon jolma ampa pinahan? (bd. 7:20; 9:9; 25:9-11.) 36:29 Mengenai Yoyakim, raja Yehuda, haruslah kaukatakan: Beginilah firman TUHAN: Engkau telah membakar gulungan ini dengan berkata: Mengapakah engkau menulis di dalamnya, bahwa raja Babel pasti akan datang untuk memusnahkan negeri ini dan untuk melenyapkan dari dalamnya manusia dan hewan?
36:30 Halani ai sonon do hata ni Jahowa pasal si Jojakim, raja ni Juda: Seng dong be ginomparni na hundul bani paratas ni si Daud, anjaha maningon sampakkononkon do bangkeini hu darat, milasan arian, borgohan bodari. (bd. 22:19.) 36:30 Sebab itu beginilah firman TUHAN tentang Yoyakim, raja Yehuda: Ia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas takhta Daud, dan mayatnya akan tercampak, sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin di waktu malam.
36:31 Anjaha marlulu do Ahu bani pakon bani ginomparni ampa bani juak-juakni halani hajahaton ni sidea; anjaha pasogoponku do bani sidea, bani pangisi ni Jerusalem ampa bani halak Juda haganup hamagouan, na dob hulumbahon hinan bani sidea, tapi seng ra sidea manangihon. 36:31 Aku akan menghukum dia, keturunannya dan hamba-hambanya karena kesalahan mereka; Aku akan mendatangkan atas mereka, atas segala penduduk Yerusalem dan atas orang Yehuda segenap malapetaka yang Kuancamkan kepada mereka, yang mereka tidak mau mendengarnya.”
36:32 Dob ai ibuat si Jeremia ma sada gulungan na legan, iberehon ma bani si Baruk, anak ni si Neriya, jurutulis ai; isuratkon ma hujai, domu hubani na hinatahon ni si Jeremia, haganup hata ni buku ondi, na dob tinutung ni si Jojakim, raja ni Juda ibagas apuy; buei ope hata na domu hujai itambahkon hujai. 36:32 Maka Yeremia mengambil gulungan lain dan memberikannya kepada juru tulis Barukh bin Neria yang menuliskan di dalamnya langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang ada di dalam kitab yang telah dibakar Yoyakim, raja Yehuda dalam api itu. Lagipula masih ditambahi dengan banyak perkataan seperti itu.
<< Yeremia 35 Yeremia 37 >>