Yeremia 35

35:1 On do hata, na roh bani si Jeremia humbani Jahowa, bani panorang ni si Jojakim, anak ni si Josia, raja ni Juda: 35:1 Firman yang datang dari TUHAN kepada Yeremia di zaman Yoyakim bin Yosia, raja Yehuda, bunyinya:
35:2 Laho ma ho hubani halak Rekab, marsahap ma ho pakon sidea; boan ma sidea hu rumah ni Jahowa, hubani sada kamar, anjaha bere ma sidea minum anggur. (1 Kron. 2:55.) 35:2 “Pergilah kepada kaum orang Rekhab, bicaralah dengan mereka dan bawalah mereka ke rumah TUHAN, ke dalam salah satu kamar, kemudian berilah mereka minum anggur!”
35:3 Jadi hualop ma si Jaasanya, anak ni si Jeremia, anak ni si Habasinya, ampa saninani ampa haganup anakni ampa haganup ginompar ni si Rekab. 35:3 Maka aku menjemput Yaazanya bin Yeremia bin Habazinya beserta saudara-saudaranya dan semua anaknya, pendeknya segenap kaum orang Rekhab.
35:4 Dob ai huboan ma sidea hu rumah ni Jahowa, hu kamar ni anak ni si Hanan, anak ni si Igdalya, juak-juak ni Naibata, na dohor hubani kamar ni kopala-kopala, iatas ni kamar ni si Maaseya, anak ni si Sallum, sijaga labah ai. 35:4 Aku membawa mereka ke rumah TUHAN, ke dalam kamar anak-anak Hanan bin Yigdalya, abdi Allah; itulah kamar yang di sebelah kamar para pembesar, di atas kamar Maaseya bin Salum, penjaga pintu.
35:5 Dob ai hunahkon ma ilobei ni halak Rekab panginuman ampa gusi na gok anggur, lanjar huhatahon ma bani sidea: Inum nasiam ma anggur in! 35:5 Di depan anggota-anggota kaum orang Rekhab itu aku meletakkan piala-piala penuh anggur dan cawan-cawan, lalu aku berkata kepada mereka: “Silakan minum anggur!”
35:6 Tapi nini sidea ma mambalosi: Seng minum anggur hanami, ai itonahkon si Jonadab, anak ni si Rekab, ompungnami do bannami: Ulang inum hanima anggur, hanima sonai ginomparnima, age antigan pe; (2 Raj. 10:15, 23.) 35:6 Tetapi mereka menjawab: “Kami tidak minum anggur, sebab Yonadab bin Rekhab, bapa leluhur kami, telah memberi perintah kepada kami, katanya: Janganlah kamu atau anak-anakmu pun minum anggur sampai selama-lamanya;
35:7 ulang pauli hanima bannima rumah, ulang martidah hanima, ulang manombei pohon anggur hanima atap marnah pohon anggur; tapi marianan bani lampo-lampo ma hanima sadokah goluhnima, ase dokah hanima manggoluh bani tanoh panginsolatannima. (2 Mus. 20:12.) 35:7 janganlah kamu mendirikan rumah, janganlah kamu menabur benih; janganlah kamu membuat atau mempunyai kebun anggur, melainkan haruslah kamu diam di kemah-kemah selama hidupmu, supaya lama kamu hidup di tanah, di mana kamu tinggal sebagai orang asing!
35:8 Ibalosi hanami do sora ni si Jonadab, anak ni si Rekab, ompungnami ai, pasal haganup tinonahkonni ai bannami, ai ma ase lang minum anggur hanami sadokah manggoluh hanami, parinangonnami, anaknami ampa borunami, 35:8 Kami mentaati suara Yonadab bin Rekhab, bapa leluhur kami dalam segala apa yang diperintahkannya kepada kami, agar kami tidak minum anggur selama hidup kami, yakni kami sendiri, isteri kami, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami;
35:9 anjaha lang pauli rumah hanami bahen ianannami: Seng marpohon anggur hanami, atap marjuma atap martidah. 35:9 agar kami tidak mendirikan rumah-rumah untuk kami diami, tidak mempunyai kebun anggur atau ladang serta benih,
35:10 Tapi marianan bani lampo-lampo do hanami, anjaha idalankon hanami do romban hubani tonah ni si Jonadab, ompungnami ai, bannami. 35:10 melainkan kami diam di kemah-kemah dan taat melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Yonadab, bapa leluhur kami.
35:11 Tapi dob tangkog si Nebukadnesar, raja ni Babel mamorang nagori on, nini hanami do: Eta, laho ma hita hu huta Jerusalem, ai roh do tentara ni halak Kasdim pakon halak Aram! Jadi marianan i Jerusalem ma hanami. (2 Raj. 24:1.) 35:11 Tetapi ketika Nebukadnezar, raja Babel, bergerak maju melawan negeri ini, maka kami berkata: Marilah kita mengungsi ke Yerusalem, karena tentara orang Kasdim dan tentara orang Aram itu! Demikianlah kami diam di Yerusalem.”
35:12 Dob ai roh ma use hata ni Jahowa bani si Jeremia: 35:12 Pada waktu itu datanglah firman TUHAN kepada Yeremia, bunyinya:
35:13 Sonon do hata ni Jahowa Zebaot, Naibata ni Israel: Laho ma ho, anjaha hatahon ma hubani halak Juda ampa pangisi ni Jerusalem: Ai seng ra hanima ajaran ampa manangihon hatangku? nini Jahowa. 35:13 “Beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: Pergilah dan katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem: Tidakkah kamu mau menerima penghajaran, yaitu mendengarkan perkataan-perkataan-Ku?
35:14 Hata ni si Jonadab, anak ni si Rekab, na tinonahkonni bani anakni, ase ulang sidea minum anggur, idalankon sidea do; ronsi sadari on seng minum anggur sidea, ai itangihon do tonah ni ompung ni sidea. Tapi, age pe marulak-ulak Ahu marsahap bannima, seng itangihon hanima Ahu. (bd. 7:25; 11:7; 25:3.) 35:14 Memang perintah Yonadab bin Rekhab itu masih ditepati; ia telah memerintahkan kepada keturunannya, supaya mereka jangan minum anggur, dan sampai sekarang ini mereka tidak meminumnya, sebab mereka mendengarkan perintah bapa leluhur mereka. Aku sendiri telah berbicara kepada kamu, terus-menerus, tetapi kamu tidak mendengarkan Aku.
35:15 Husuruh do marulak-ulak juak-juakku bannima, nabi-nabi ai, laho mangkatahon bannima: Tadingkon hanima ma ganup parlahounima na jahat in, anjaha padear hanima ma pambahenannima, anjaha ulang ma irikkon hanima naibata na legan, laho mambalosi ai, ase totap hanima marianan bani tanoh, na dob hulayakkon bannima ampa bani ompungnima. Tapi seng ra hanima manareihon pinggolnima, anjaha seng itangihon hanima Ahu. (bd. 25:4-7.) 35:15 Aku telah mengutus kepadamu segala hamba-Ku, yakni para nabi, terus-menerus, mengatakan: Kembalilah kamu masing-masing dari tingkah langkahmu yang jahat itu, perbaikilah perbuatanmu, janganlah mengikuti allah lain untuk beribadah kepada mereka, maka kamu akan tetap diam di tanah yang telah Kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Tetapi kamu tidak mau memperhatikannya dan kamu tidak mau mendengarkan Aku.
35:16 Tongon, ihorjahon ginompar ni si Jonadab, anak ni si Rekab do tonah ni ompung ni sidea, na tinonahkonni ai bani sidea, tapi anggo bangsa on seng itangihon Ahu! 35:16 Sungguh, keturunan Yonadab bin Rekhab menepati perintah yang diberikan bapa leluhurnya kepada mereka, tetapi bangsa ini tidak mau mendengarkan Aku!
35:17 Halani ai sonon do hata ni Jahowa, Naibata Zebaot, Naibata ni Israel: Tonggor ma, parohonku ma bani Juda pakon ganup pangisi ni Jerusalem haganup hamagouan na dob hulumbahon bani sidea; ai marsahap do Ahu bani sidea, tapi seng itangihon, dilo-dilo do Ahu bani sidea, tapi seng ibalosi. (bd. 7:13.) 35:17 Sebab itu beginilah firman TUHAN, Allah semesta alam, Allah Israel: Sesungguhnya, Aku mendatangkan kepada Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem segala malapetaka yang Kuancamkan atas mereka; karena Aku telah berbicara kepada mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkan, dan Aku telah berseru kepada mereka, tetapi mereka tidak mau menjawab.”
35:18 Tapi bani ginompar ni si Rekab, nini si Jeremia ma: Sonon do hata ni Jahowa Zebaot, Naibata ni Israel: Halani itangihon hanima do tonah ni si Jonadab, ompungnima ai, anjaha idalankon hanima ganup tonahni, anjaha ibahen hanima ganup romban hubani tinonahkonni bannima, 35:18 Tetapi berkatalah Yeremia kepada kaum orang Rekhab: “Beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: Oleh karena kamu telah mendengarkan perintah Yonadab, bapa leluhurmu, telah berpegang pada segala perintahnya dan telah melakukan tepat seperti yang diperintahkannya kepadamu,
35:19 halani ai sonon do hata ni Jahowa Zebaot, Naibata ni Israel: Seng anjai rotap dalahi bani si Jonadab, anak ni si Rekab, na jongjong tong marugas i lobeihu. (bd. 33:17.) 35:19 maka beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: Keturunan Yonadab bin Rekhab takkan terputus melayani Aku sepanjang masa.”
<< Yeremia 34 Yeremia 36 >>