Yeremia 31

Minggu 1 Januari 2020, Tahun Baru: Sibasaon Yeremia 31: 1-6; Ambilan 2 Korintus 5: 16-21
Tema: Jolma Na Baru Ibagas Kristus

31:1 Bani panorang ai, nini Jahwoa, Ahu ma gabe Naibata ni haganup marga ni Israel, anjaha sidea gabe bangsangku. (ayMinggu 22 April 2018, Jubilate: Sibasaon Jeremia 31: 7-14; Ambilan 1 Tesalonika 2: 13-20. 33; bd. 24:7.) 31:1 “Pada waktu itu, demikianlah firman TUHAN, Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umat-Ku.
31:2 Sonon do hata ni Jahowa: Dapotan idop ni uhur do songon na i halimisan ijia bangsa ai, na maluah humbani podang; laho do Israel marayak parsarananni. (2 Mus. 33:14; Heb. 4:9.) 31:2 Beginilah firman TUHAN: Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu! Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya!
31:3 Taridah do Jahowa bani humbani na daoh. Nini: Holong do uhurhu bam marhitei holong sisadokah ni dokahni; halani ai hutogu-togu do ho marhitei idop ni uhur. 31:3 Dari jauh TUHAN menampakkan diri kepadanya: Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu Aku melanjutkan kasih setia-Ku kepadamu.
31:4 Paulionku do ho use, gabe torsa ma ho, ale boru Israel! Pajagaronmu do use dirimu marhitei arbap, anjaha luar manortor rap pakon na marmalas ni uhur. 31:4 Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak dara Israel! Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria.
31:5 Tombeionmu do use pohon anggur bani dolog-dolog ni Samaria; lanjar sipanuan ai do na mangankon buahni. 31:5 Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria; ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula.
31:6 Tongon, na roh ma panorangni, dilo-dilo ma ijai halak parjaga i dolog Efraim: Eta, laho ma hita tangkog hu Sion manjumpahkon Jahowa Naibatanta. (Jes. 2:3; Mik. 4:2.) 31:6 Sungguh, akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim: Ayo, marilah kita naik ke Sion, kepada TUHAN, Allah kita!
31:7 Ai sonon do hata ni Jahowa: Gogoh ma hanima mandoding ibagas malas ni uhur bani si Jakob, anjaha marsurak ma mangolobkon pambobai ni bangsa-bangsa! Baritahon, puji anjaha hatahon hanima ma: Jahowa do na paluahkon bangsani, sima-sima ni Israel! 31:7 Sebab beginilah firman TUHAN: Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa! Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah: TUHAN telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel!
31:8 Tonggor ma, boanonku do sidea hun tanoh par-utara, anjaha patumpuonku do sidea humbani ujung ni tanoh on; rap pakon sidea dihut do na mapitung ampa na repat, naboru na boratan rumah ampa naboru na painumkon; hulanan na banggal do sidea na mulak ai hujon. (Jes. 35:8-10.) 31:8 Sesungguhnya, Aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi; di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan; dalam kumpulan besar mereka akan kembali ke mari!
31:9 Tangis-tangis do sidea roh, tapi marhasoman pangapohion hutogu-togu do sidea; huiring-iring do sidea hun lambung ni bah, bani dalan hanopan, ase ulang tartolsu sidea; ai Ahu do gabe bapa bani Israel, anjaha Efraim gabe anakku sikahanan. (2 Kor. 6:18.) 31:9 Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan Aku akan membawa mereka; Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung; sebab Aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulung-Ku.
31:10 Tangihon ma hata ni Jahowa, ale bangsa-bangsa, anjaha baritahon ma ai bani pulou-pulou na madaoh; hatahon ma: Ia, na dob mangerap Israel, Ia do na patumpuhonsi, anjaha ramotkononni do ia songon parmahan na manramotkon hulananni. 31:10 Dengarlah firman TUHAN, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh, katakanlah: Dia yang telah menyerakkan Israel akan mengumpulkannya kembali, dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya!
31:11 Tongon, Jahowa, do na manobus Jakob, anjaha na paluahkonsi humbagas tangan ni halak sigogohan humbani. (Jes. 49:24.) 31:11 Sebab TUHAN telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat dari padanya.
31:12 Roh do sidea anjaha marolob-olob bani pakpak ni dolog Sion, anjaha marmegah-megah sidea pasal dear layak ni Jahowa, pasal gandum, anggur ampa minak, pasal biri-biri ampa lombu; songon pohon na marbah do goluh ni sidea, seng be marhahurangan sidea. (Jes. 58:11.) 31:12 Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion, muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan TUHAN, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi; hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik, mereka tidak akan kembali lagi merana.
31:13 Marmalas ni uhur do anakboru manontor-nontor, marmegah-megah garama ampa na matua. Paubahonku do pusok uhur ni sidea gabe malas ni uhur, apohonku do sidea, anjaha pamalasonku do uhur ni sidea gantih ni boru ni uhur ni sidea. 31:13 Pada waktu itu anak-anak dara akan bersukaria menari beramai-ramai, orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka.
31:14 Marlobih-lobihan do bahenonku uhur ni malim-malim bani malas ni uhur, anjaha bosur bangsangku bani pasu-pasungku, nini Jahowa. 31:14 Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umat-Ku akan menjadi kenyang dengan kebajikan-Ku, demikianlah firman TUHAN.
31:15 Sonon do hata ni Jahowa: Tarbogei do i Rama sora ni doruh-doruh ampa tangis-tangis na parah; Itangisi si Rahel do niombahni, manjua do ia apohon, ai domma bois sidea. (1 Mus. 35:10, 20; Mat. 2:18.) 31:15 Beginilah firman TUHAN: Dengar! Di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih: Rahel menangisi anak-anaknya, ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi.
31:16 Sonon do hata ni Jahowa: Sip ma ho na tangis in, anjaha apusi ma iluhmin; ai adong do upah bani halojaonmu, nini Jahowa, ai mulak do sidea hun tanoh ni munsuh. 31:16 Beginilah firman TUHAN: Cegahlah suaramu dari menangis, dan matamu dari mencucurkan air mata, sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran, demikianlah firman TUHAN; mereka akan kembali dari negeri musuh.
31:17 Adong do siarapkonon bani na i pudimu, nini Jahowa, mulak do anakmu bani parbagianan ni sidea. 31:17 Masih ada harapan untuk hari depanmu, demikianlah firman TUHAN: anak-anak akan kembali ke daerah mereka.
31:18 Hubogei do Efraim tangis-tangis: Iajar Ham do ahu, songon anak lombu na so ongga hona ajar do ahu iajar Ham. Paubah Ham ma uhurhu, ase saud mubah, ai Ham do Jahowa, Naibatangku. (Tangis 5:21.) 31:18 Telah Kudengar sungguh-sungguh Efraim meratap: Engkau telah menghajar aku, dan aku telah menerima hajaran, seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali, supaya aku berbalik, sebab Engkaulah TUHAN, Allahku.
31:19 Ai dob marbalik ahu, manosal do ahu; dob hutanda diringku, hutompuki do tontonku. Maila do ahu anjaha bador, halani huboan-boan hasamboron ni haposoonku. 31:19 Sungguh, sesudah aku berbalik, aku menyesal, dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung; aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku.
31:20 Ai anak kasihan do nani si Efraim bangku? Anak haudungan ni uhurhu do ia nani? Ai age pe huhata ia, sai hudingat do ia, Siholan do uhurhu bani, tongon, marulak-ulakan do uhurhu mangidahsi, nini Jahowa. (Jes. 49:15; Hos. 11:8.) 31:20 Anak kesayangankah gerangan Efraim bagi-Ku atau anak kesukaan? Sebab setiap kali Aku menghardik dia, tak putus-putusnya Aku terkenang kepadanya; sebab itu hati-Ku terharu terhadap dia; tak dapat tidak Aku akan menyayanginya, demikianlah firman TUHAN.
31:21 Pajongjong ma bam tanda sipatuduh dalan, bahen ma bam batu partanda. Kawah ma ho bani dalan na bolon, dalan, na dob binontasmai. Mulak ma, ale boru Israel, mulak ma ho hu hutamon. 31:21 Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan, pasanglah bagimu tanda-tanda jalan; perhatikanlah jalan raya baik-baik, yakni jalan yang telah kautempuh! Kembalilah, hai anak dara Israel, kembalilah ke kota-kotamu ini!
31:22 Sadia dokah nari ho maor-aor, ale boru siparbalik? Tongon, domma ijadihon Jahowa sada naboru i tanoh on; ai ma naboru mangondingi dalahi. (Joh. 1:14; 17:23; Pangk. 21:2, 3.) 31:22 Berapa lama lagi engkau mundur maju, hai anak perempuan yang tidak taat? Sebab TUHAN menciptakan sesuatu yang baru di negeri: perempuan merangkul laki-laki.”
31:23 Sonon do hata ni Jahowa Zebaot, Naibata ni Israel: Sai hatahonon ni halak ope hata on i tanoh Juda ampa ibagas huta-hutani, dob hupasuang sidea use, nini: Jahowa ma na mamasu-masu ho, ale ianan hapintoran, ale dolog na mapansing! (Jes. 11:9; Sak. 8:3.) 31:23 Beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah orang Israel: “Orang akan mengucapkan perkataan ini lagi di tanah Yehuda dan di kota-kotanya, apabila Aku telah memulihkan keadaan mereka: TUHAN kiranya memberkati engkau, hai tempat kediaman kebenaran, hai gunung yang kudus!
31:24 Rap ma marianan ijai Juda ampa haganup huta-hutani, parjuma-juma ampa halak na marpindah-pindah mangirikkon pinahanni. 31:24 Di sana akan duduk Yehuda beserta segala kotanya, petani-petani dan orang-orang yang mengembara dengan kawanan ternaknya.
31:25 Ai Ahu do mambahen sombuh tonduy na mandatei, anjaha hupabosur do ganup tonduy na loheian. (Mat. 11:28.) 31:25 Sebab Aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan Kubuat puas.”
31:26 Dob ai tarpuho ma ahu anjaha mangkawah, mantin do na modom ai bangku. (Mat. 78:65.) 31:26 Sebab itu aku bangun dan melihat; tidurku menyenangkan.
31:27 Tonggor ma, na roh ma panorangni, nini Jahowa, tidahkononku ma bani ginompar ni Israel pakon bani ginompar ni Juda, jolma pakon pinahan. 31:27 “Sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman TUHAN, bahwa Aku akan melimpahi kaum Israel dan kaum Yehuda dengan benih manusia dan benih hewan.
31:28 Jadi masa ma, songon Ahu na dob marjaga-jaga ai bani sidea, laho mangorbat anjaha manreongkon, laho manunggalingkon, parsedahon ampa mangagouhon, sonai do marjaga-jaga Ahu bani sidea, laho paulihon ampa manuan, nini Jahowa. (bd. 1:10.) 31:28 Maka seperti tadinya Aku berjaga-jaga atas mereka untuk mencabut dan merobohkan, untuk meruntuhkan dan membinasakan dan mencelakakan, demikianlah juga Aku akan berjaga-jaga atas mereka untuk membangun dan menanam, demikianlah firman TUHAN.
31:29 Bani panorang ai lang be hatahonon ni halak: Bapa mangankon buah anggur na migar, hape ipon ni anakni ngiluan. (Tangis 5:7; Hes. 18:2.) 31:29 Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi: Ayah-ayah makan buah mentah, dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu,
31:30 Tapi ganup ma matei halani dousani sandiri; ganup jolma na mangankon buah anggur na migar, iponni sandiri ma na ngiluan. 31:30 melainkan: Setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri; setiap manusia yang makan buah mentah, giginya sendiri menjadi ngilu.
31:31 Tonggor ma, na roh ma panorangni, nini Jahowa, bahenonku ma padan na baru bani ginompar ni Israel pakon bani ginompar ni Juda;(bd. 32:40; Heb. 8:8-12; Mat. 26:28.) 31:31 Sesungguhnya, akan datang waktunya, demikianlah firman TUHAN, Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda,
31:32 sedo songon padan na hubahen bani ompung ni sidea, sanggah na hutogu-togu sidea, laho mamboan sidea luar hun tanoh Masir, ai ma padan na niosei ni sidea ai, age pe Ahu tuan ni sidea, nini Jahowa. 31:32 bukan seperti perjanjian yang telah Kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu Aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir; perjanjian-Ku itu telah mereka ingkari, meskipun Aku menjadi tuan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman TUHAN.
31:33 Tapi on do padan sibahenonku bani ginompar ni Israel dob salpu panorang on, nini Jahowa: Nahkononku do titahku hubagas atei-atei ni sidea, anjaha suratkononku do ai bani uhur ni sidea; gabe Naibata ni sidea do Ahu, anjaha sidea gabe bangsangku. (ay. 1; bd. 24:7; 30:22; 32:28; Jes. 54:13; Hes. 11:19; Rom 11:27; Heb. 10:16, 17.) 31:33 Tetapi beginilah perjanjian yang Kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman TUHAN: Aku akan menaruh Taurat-Ku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka; maka Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat-Ku.
31:34 Lang be ajaran ni sada halak hasomanni atap sanina mangkatahon bani saninani: Tanda ma Jahowa! Ai haganup do sidea mananda Ahu, na etek age na banggal, nini Jahowa; ai sasaponku do hajahaton ni sidea, anjaha lang be ingat-ingatonku dousa ni sidea.(bd. 33:8; Jes. 43:25; 54:13; Mik. 7:18; Joh. 6:45; Lah. 10:43; 1 Joh. 2:27.) 31:34 Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan: Kenallah TUHAN! Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal Aku, demikianlah firman TUHAN, sebab Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka.”
31:35 Sonon do hata ni Jahowa, na mambere mata ni ari gabe panondang arian, anjaha na manotapkon bulan ampa bintang gabe panondang borngin, na manggunsang laut gabe marhasak gilumbangni, Jahowa Zebaot do goranni: (1 Mus. 1:16; Jes. 51:15.) 31:35 Beginilah firman TUHAN, yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut, sehingga gelombang-gelombangnya ribut, — TUHAN semesta alam nama-Nya:
31:36 Songon paraturan ai seng maronti hun lobeihu, nini Jahowa, sonai do ginompar ni Israel seng anjai maronti songon sada bangsa i lobeihu sadokah ni dokahni. (bd. 33:25; Ps. 72:5; Jes. 6:13; Rom 11:1, 25-27.) 31:36 “Sesungguhnya, seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapan-Ku, demikianlah firman TUHAN, demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapan-Ku untuk sepanjang waktu.
31:37 Sonon do hata ni Jahowa: Songon langit na i babou ai seng tarsibar, anjaha onjolan ni tanoh na i toruh ai seng tarpareksa, sonai do seng tarambukkon Ahu ginompar ni Israel, age pe sonai haganup na binahen ni sidea ai, nini Jahowa. 31:37 Beginilah firman TUHAN: Sesungguhnya, seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikianlah juga Aku tidak akan menolak segala keturunan Israel, karena segala apa yang dilakukan mereka, demikianlah firman TUHAN.
31:38 Tonggor ma, roh ma panorangni, nini Jahowa, paulion ma huta ai bani Jahowa humbani manara Hananel das hubani horbangan suhi-suhi ai. (Neh. 3:1; Sak. 14:10.) 31:38 Sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman TUHAN, bahwa kota itu akan dibangun kembali bagi TUHAN, dari menara Hananeel sampai Pintu Gerbang Sudut;
31:39 Torus do tali panibar ai, pintor hu buntu-buntu Gareb, dob ai marlegot hu Goat. 31:39 kemudian tali pengukur itu akan merentang terus sampai ke bukit Gareb, lalu membelok ke Goa.
31:40 Haganup habungan bangkei ampa habungan abuan ai, ampa haganup ladang ai das hu bah Kidron, das hubani suhi-suhi ni horbangan huda ai, hampit hapoltakan, papansingon do ai bani Jahowa; seng anjai parsedaon atap reongkononkon huta ai ronsi sadokah ni dokahni. 31:40 Dan segenap lembah itu, dengan mayat-mayat dan abu korbannya, dan segenap tanah di tepi sungai Kidron sampai ke sudut Pintu Gerbang Kuda ke arah timur, akan menjadi kudus bagi TUHAN. Orang tidak akan meruntuhkan dan merobohkan lagi di sana untuk selama-lamanya.”
<< Yeremia 30 Yeremia 32 >>