Yeremia 30

30:1 On do hata na roh hubani si Jeremia, humbani Jahowa: 30:1 Firman yang datang dari TUHAN kepada Yeremia, bunyinya:
30:2 Sonon do hata ni Jahowa, Naibata ni Israel: Suratkon ma haganup hata na dob huhatahon bam bani sada buku! (Pangk. 1:11.) 30:2 “Beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Tuliskanlah segala perkataan yang telah Kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab.
30:3 Ai tonggor ma, na roh ma panorang, nini Jahowa, pasuangonku ma ijai bangsangku, ai ma Israel pakon Juda, nini Jahowa, anjaha boanonku do sidea mulak hu tanoh na dob huberehon bani ompung ni sidea, anjaha teanon ni sidea ma ai. (bd. 29:14.) 30:3 Sebab, sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman TUHAN, bahwa Aku akan memulihkan keadaan umat-Ku Israel dan Yehuda — firman TUHAN — dan Aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah Kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya.”
30:4 On do hata, na hinatahon ni Jahowa pasal Israel ampa Juda. 30:4 Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan TUHAN tentang Israel dan tentang Yehuda:
30:5 Sonon do hata ni Jahowa: Ibogei hanami do sora doruh-doruh; biar do na masa, seng dong hasonangan. 30:5 “Sungguh, beginilah firman TUHAN: Telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan dan tidak ada damai.
30:6 Sungkun anjaha tonggor ma! Ai boi do paramangon tubuhan anak? Mase ma huidah sagala paramangon manungkolhon tanganni bani binongeini songon naboru na mangarou? Mase ma marposi ganup bohi? (bd. 4:31; 6:24; Jes. 13:8.) 30:6 Cobalah tanyakan dan selidiki, adakah laki-laki melahirkan? Mengapakah setiap laki-laki Kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat?
30:7 Aih! Jangin ni ari on, seng ongga dong na sonai; panorang hasosakan do ai bani Jakob, tapi maluah do ia hunjai. (Joel 2:11; Sep. 1:15.) 30:7 Hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya; itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan dari padanya.
30:8 Jadi masa ma bani panorang ai, nini Jahowa Zebaot, ponggolhononku ma pasangan humbani tangkuhuk ni sidea, anjaha rotaponku tali panangkut ni sidea, anjaha seng be parjabolonon ni halak na legan sidea. 30:8 Maka pada hari itu, demikianlah firman TUHAN semesta alam, Aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing.
30:9 Tapi balosan ni sidea ma Jahowa, Naibata ni sidea, ampa si Daud, raja ni sidea, sipabangkitonku bani sidea. (bd. 23:5; Hes. 34:23; Hos. 3:5.) 30:9 Mereka akan mengabdi kepada TUHAN, Allah mereka, dan kepada Daud, raja mereka, yang akan Kubangkitkan bagi mereka.
30:10 Tapi anggo ho, ulang ma mabiar, ale Jakob juak-juakku, nini Jahowa, anjaha ulang ma tarsonggot, ale Israel; ai tonggor ma, paluahonku do ho humbani tanoh na madaoh ampa ginomparmu hun tanoh habuangan ni sidea. Maningon mulak do Jakob, marsonang-sonang ma ia anjaha mardamei-damei, ise pe lang be na manonggotisi. (bd. 46:27; Jes. 41:13; 43:5, 44:2.) 30:10 Maka engkau, janganlah takut, hai hamba-Ku Yakub, demikianlah firman TUHAN, janganlah gentar, hai Israel! Sebab sesungguhnya, Aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman, dengan tidak ada yang mengejutkan.
30:11 Ai Ahu do mangkasomani ho laho paluahkon ho, nini Jahowa: Boiskononku do tongon sagala bangsa-bangsa pambuanganku bannima, tapi anggo ho seng bois bahenonku. Tongon huajar do ho domu hubani na patut, seng paturutonku ho lang hona pinsang. (bd. 4:27; 10:24; 2 Sam. 7:14; Jes. 27:8.) 30:11 Sebab Aku menyertai engkau, demikianlah firman TUHAN, untuk menyelamatkan engkau: segala bangsa yang ke antaranya engkau Kuserahkan akan Kuhabiskan, tetapi engkau ini tidak akan Kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi Aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah.
30:12 Sonon do hata ni Jahowa: Seng tartambari naboritmu, parah do ugahmu. (bd. 15:18.) 30:12 Sungguh, beginilah firman TUHAN: Penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan!
30:13 Seng dong tambar bani bayohmu, anjaha seng ra suang ugahmu. 30:13 Tidak ada yang membela hakmu, tidak ada obat untuk bisul, kesembuhan tidak ada bagimu!
30:14 Haganup na mangkaholongi ho lupa do bam, seng parduli sidea bam; songon pambogbog ni munsuh sonai do pambogbogku bam, songon panguhum ni munsuh na so maridop ni uhur; ai ma halani banggal ni salahmu, halani buei ni dousamu. 30:14 Semua kekasihmu melupakan engkau, mereka tidak menanyakan engkau lagi. Sungguh, Aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh, dengan hajaran yang bengis, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar.
30:15 Mase ma doruh-doruh ho halani ugahmu ampa halani naboritmu na so tartambari in? Halani banggal ni salahmu do, halani buei ni dousamu do, ae hubahen na sonai bam. (bd. 5:6.) 30:15 Mengapakah engkau berteriak karena penyakitmu, karena kepedihanmu sangat payah? Karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar, maka Aku telah melakukan semuanya ini kepadamu.
30:16 Tapi sagala na mamondut ho, maningon hona bondut do; anjaha sagala na manosak-nosak ho, maningon tarboan do hu habuangan; sagala halak na manrampok ho, maningon hona rampok do; anjaha sagala halak na manrampas ho, maningon hona rampas do. (bd. 10:25; Jes. 33:1; 41:11.) 30:16 Tetapi semua orang yang menelan engkau akan tertelan, dan semua lawanmu akan masuk ke dalam tawanan; orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan, dan semua orang yang menjarah engkau akan Kubuat menjadi jarahan.
30:17 Tongon, pasuangonku do ho jorgit, anjaha pamalumonku do ugahmu, nini Jahowa, halani na dob igoran sidea ho: “Na niambukkon” ampa: “Sion, na so adong mampardulihon.” (bd. 33:6; Ps. 103:3.) 30:17 Sebab Aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, Aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman TUHAN, sebab mereka telah menyebutkan engkau: orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya.
30:18 Sonon do hata ni Jahowa: Tonggor ma, pasuangonku do lampo-lampo ni si Jakob, anjaha marulak-ulakan uhurhu mangidah iananni; paulion do use huta ai iatas buntu-buntuni, anjaha rumah bolon ai bani iananni hinan. (ay. 3; Ps. 126:1.) 30:18 Beginilah firman TUHAN: Sesungguhnya, Aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub, dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya, kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli.
30:19 Kaluar do hunjai sora puji-pujian ampa sora ni na marmalas ni uhur. Pabueionku do sidea, seng manginsurut be sidea; bahenonku do sidea marmulia, seng be mahiri sidea. (Jes. 35:10.) 30:19 Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak dan mereka tidak akan berkurang lagi; Aku akan membuat mereka dipermuliakan dan mereka tidak akan dihina lagi.
30:20 Gabe songon sapari ma anak ni sidea, anjaha kuria ni sidea totap do i lobeihu; uhumonku do sagala na mangodoh-odoh sidea. 30:20 Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapan-Ku; Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka.
30:21 Humbani sidea do raja bani sidea, anjaha hun tongah-tongah ni sidea do roh na manggomgomi sidea; lopasonku do ia roh dohor hu bangku, ai ise ma na pag marmara goluhni laho mandohori Ahu, nini Jahowa. (ay. 9; Mik. 5:2.) 30:21 Orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri, dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka; Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepada-Ku, sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepada-Ku? demikianlah firman TUHAN.
30:22 Hanima do bangsa bangku, anjaha Ahu gabe Naibatanima. (bd. 24:7; 31:33.) 30:22 Maka kamu akan menjadi umat-Ku, dan Aku akan menjadi Allahmu.”
30:23 Tonggor ma haba-haba humbani Jahowa. Luar do gilani, ai ma haba-haba sibungkar hasowor; dorabonni do ulu ni parjahat. (bd. 23:19.) 30:23 Lihatlah, angin badai TUHAN, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar, — angin puting beliung — dan turun menimpa kepala orang-orang fasik.
30:24 Seng surut ringis ni Jahowa, paima idalankon anjaha ipasaud sura-sura ni uhurni. Arusannima do ai bani dokah-dokah ni ari. 30:24 Murka TUHAN yang menyala-nyala itu tidak akan surut sampai Ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancang-Nya dalam hati-Nya; pada hari-hari yang terakhir kamu akan mengerti hal itu.
<< Yeremia 29 Yeremia 31 >>