Yeremia 29

29:1 On do hata ni surat ni si Jeremia, nabi ai, na tinongosni hun Jerusalem bani pangintuai-pangintuai ni na tarbuang ai, ampa bani malim-malim, nabi-nabi ampa haganup bangsa ai, na binoan ni si Nebukadnesar hu habuangan, hun Jerusalem hu Babel. 29:1 Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel.
29:2 Ai ma dob tarbuang hun Jerusalem raja Jekonya, inang ni raja ai, juak-juakni, na sangap-sangap ni Juda ampa Jerusalem, tuhang hayu ampa tuhang bosi. (2 Raj. 24:14, 15.) 29:2 Itu terjadi sesudah raja Yekhonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem.
29:3 Itongos do surat ai marhitei si Eleasa, anak ni si Sapan ampa marhitei si Gemarya, anak ni si Hilkia, na sinuruh ni si Sedekia, raja ni Juda, hu Babel, hubani si Nebukadnesar, raja ni Babel, hatani: 29:3 Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemarya bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia, raja Yehuda, ke Babel, kepada Nebukadnezar, raja Babel. Bunyinya:
29:4 Sonon do hata ni Jahowa Zebaot, Naibata ni Israel, hubani haganup na tarbuang, na tarboan hun Jerusalem hu Babel: 29:4 “Beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel:
29:5 Pajongjong hanima ma rumah, lanjar iankon ma; pungkah hanima ma juma, anjaha pangan ma gogohni! 29:5 Dirikanlah rumah untuk kamu diami; buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya;
29:6 Mambuat boru ma, ase maranak marboru hanima; paompo hanima anaknima, anjaha borunima palaho hanima, ase tubuhan anak tubuhan boru sidea; manggompari ma hanima ijin ulang ma manginsurut. 29:6 ambillah isteri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan; ambilkanlah isteri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang!
29:7 Porluhon hanima ma hadoharon ni huta pambuanganku bannima, anjaha apiti hanima ma sidea ilobei ni Jahowa, ai ibagas hadoharon ni sidea ai dihut do hanima mardohar. 29:7 Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada TUHAN, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu.
29:8 Ai sonon do hata ni Jahowa Zebaot, Naibata ni Israel: Ulang ma ra hanima paoto-otoon ni nabinima atap partondung na adong itongah-tongahnima, anjaha ulang ma patangi-tangi hanima nipi na niipi ni sidea; (bd. 14:14.) 29:8 Sungguh, beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan!
29:9 ai sipaoto-oto do panjahaion ni sidea bannima marhitei goranku; sedo Ahu marsuruh sidea, nini Jahowa. (Rom 10:15.) 29:9 Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi nama-Ku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman TUHAN.
29:10 Ai sonon do hata ni Jahowa: Anggo domma gok sipitu-puluh tahun ai, na dob huhatahon bani Babel, parayakonku do hanima, anjaha pasaudonku do bagah-bagahku na bannima ai, anjaha boanonku do hanima mulak bani ianan on. (bd. 25:11, 12; 2 Kron. 36:22.) 29:10 Sebab beginilah firman TUHAN: Apabila telah genap tujuh puluh tahun bagi Babel, barulah Aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janji-Ku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini.
29:11 Ai hubotoh do torang sura-surangku pasal hanima, nini Jahowa, ai ma sura-sura hadearon, sedo hamagouan, laho parsirsirhon bannima parsaud ni na niarapkonnima. 29:11 Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
29:12 Jadi padilo-dilonnima ma Ahu; roh ma hanima hubangku martonggo, gabe tangihononku do hanima. 29:12 Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepada-Ku, maka Aku akan mendengarkan kamu;
29:13 Pindahannima do Ahu, anjaha jumpah hanima do Ahu; anggo ipindahi hanima Ahu humbani gok ni uhurnima,(5 Mus. 4:29; 30:2; Jes. 55:6.) 29:13 apabila kamu mencari Aku, kamu akan menemukan Aku; apabila kamu menanyakan Aku dengan segenap hati,
29:14 jadi jumpah hanima do Ahu,nini Jahowa. Pasuangonku do hanima, anjaha patumpuonku do hanima humbani haganup bangsa-bangsa ampa humbani ganup ianan pambuanganku bannima, nini Jahowa, anjaha boanonku do hanima mulak hubani ianan habingkatannima hu habuangan. (bd. 23:3; Ps. 126:4.) 29:14 Aku akan memberi kamu menemukan Aku, demikianlah firman TUHAN, dan Aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat ke mana kamu telah Kuceraiberaikan, demikianlah firman TUHAN, dan Aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana Aku telah membuang kamu. —
29:15 Ihatahon nasiam: Domma ipabangkit Jahowa bannami nabi i Babel. 29:15 Memang kamu berkata: TUHAN telah membangkitkan nabi-nabi bagi kami di Babel. —
29:16 Sonon do hata ni Jahowa pasal raja, na marhotak bani hotak ni si Daud, ampa pasal haganup halak na marianan i huta on, ai ma saninanasiam, na so dihut tarboan rap pakon nasiam hu habuangan. 29:16 Sungguh, beginilah firman TUHAN tentang raja yang duduk di atas takhta Daud dan tentang seluruh rakyat yang diam di kota ini, yakni saudara-saudaramu yang tidak keluar beserta kamu ke dalam pembuangan:
29:17 Sonon do hata ni Jahowa Zebaot: Tonggor ma, hutongos do dompak sidea podang, lohei pakon sampar, anjaha bahenonku do sidea songon buah ara na masik, na so tarpangan be halani masikni. (bd. 24:3-8.) 29:17 Beginilah firman TUHAN semesta alam: Sesungguhnya, Aku akan mengirim pedang, kelaparan dan penyakit sampar ke antara mereka, dan Aku akan membuat mereka seperti buah ara yang busuk dan demikian jeleknya, sehingga tidak dapat dimakan.
29:18 Pardakdakonku do sidea marhitei podang, lohei ampa sampar, anjaha bahenonku do sidea gabe songgot-songgot bani haganup harajaon na i tanoh on, gabe siburaan, hagobiron, sipahirion ampa sirisaon itongah-tongah ni bangsa-bangsa pambuanganku bani sidea, (bd. 24:9, 10; 5 Mus. 28:37.) 29:18 Aku akan mengejar mereka dengan pedang, kelaparan dan penyakit sampar, dan Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi kutuk, kedahsyatan, suitan dan aib di antara segala bangsa ke mana mereka Kuceraiberaikan,
29:19 halani na so itangihon sidea hatangku, nini Jahowa, na hutonahkon bannima marulak-ulak marhitei nabi-nabi ai, tapi seng ra hanima manangihon, nini Jahowa. (bd. 25:4.) 29:19 sebagai ganjaran bahwa mereka tidak mendengarkan perkataan-Ku, demikianlah firman TUHAN, yang telah Kusampaikan kepada mereka terus-menerus dengan perantaraan hamba-hamba-Ku, yakni para nabi; tetapi kamu tidak mendengarkannya, demikianlah firman TUHAN.
29:20 Halani ai, tangihon hanima ma hata ni Jahowa, hanima haganup na tarbuang in, na dob hubuangkon hun Jerusalem hu Babel! (ay. 4.) 29:20 Tetapi dengarkanlah firman TUHAN, hai kamu semua orang buangan, yang telah Kukirim dari Yerusalem ke Babel!
29:21 Sonon do hata ni Jahowa Zebaot, Naibata ni Israel, pasal si Ahab, anak ni si Kolaya, ampa pasal si Sedekia, anak ni si Maaseya, na manjahahon ladung bannima marhitei goranku: Tonggor ma, ondoskononku do sidea hubagas tangan ni si Nebukadnesar, raja ni Babel, anjaha bunuhonni do sidea i lobeinima. (ay. 8.) 29:21 Beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel, tentang Ahab bin Kolaya dan tentang Zedekia bin Maaseya, orang-orang yang bernubuat palsu kepadamu demi nama-Ku: Sesungguhnya Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan Nebukadnezar, raja Babel, yang akan memarang mereka mati di depan matamu sendiri,
29:22 Anjaha goran ni sidea ai pakeion ni halak na tarbuang hun Juda, na i Babel ai ma, laho mamurai, nini sidea ma: Sai ibahen Jahowa ma, usih songon na bani si Sedekia ampa na bani si Ahab, na tinutung ni raja Babel ibagas Apuy! 29:22 sehingga dari keadaan mereka akan dijadikan suatu kutuk oleh semua orang buangan dari Yehuda yang ada di Babel, demikian: Biarlah TUHAN memperlakukan kamu seperti Zedekia dan Ahab yang telah dipanggang oleh raja negeri Babel di dalam api!,
29:23 halani ibahen sidea hasamboron itongah-tongah ni Israel, anjaha marbangkisi sidea pakon jolma ni hasomanni, anjaha iluarhon sidea hata ladung marhitei goranku, na so hutonahkon bani sidea. Ahu do hansa sipabotoh-botoh ampa sisaksihon ai, nini Jahowa. 29:23 oleh karena mereka telah melakukan kebebalan di Israel, telah berzinah dengan isteri sesama mereka dan telah mengucapkan demi nama-Ku perkataan dusta yang tidak Kupesankan kepada mereka. Aku sendirilah yang mengetahui dan menyaksikannya, demikianlah firman TUHAN.”
29:24 Anjaha bani si Semaya na hun Nehelam, hatahon ma: 29:24 Kepada Semaya, orang Nehelam itu, haruslah kaukatakan:
29:25 Sonon do hata ni Jahowa Zebaot, Naibata ni Israel: Itongos ho do surat marhitei goranmu bani ganup halak na i Jerusalem, ampa hubani malim Sepanya, anak ni malim Maaseya, ampa hubani ganup malim, isini: (bd. 21:1; 2 Raj. 25:18.) 29:25 “Beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: Oleh sebab engkau telah mengirim surat atas namamu sendiri kepada seluruh rakyat yang ada di Yerusalem, yaitu kepada imam Zefanya bin Maaseya dan kepada segala imam, bunyinya:
29:26 Domma ipabangkit Jahowa ho gabe malim gantih ni malim Joyada, laho manramotkon rumah ni Jahowa, ampa mardiateihon halak na podoan na sai manjahai, laho mannahkon sidea hubagas bayangan ampa gari borgok. (2 Raj. 9:11; Hos. 9:7.) 29:26 TUHAN telah mengangkat engkau, Zefanya, menjadi imam menggantikan imam Yoyada, supaya engkau menjadi pengawas di rumah TUHAN untuk memasungkan setiap orang gila yang menganggap dirinya nabi dan untuk merantai lehernya dengan besi.
29:27 Ai pe, mase ma lang mangonai hata ho hubani si Jeremia par-Anatot ai, na manjahai bannima? 29:27 Tetapi sekarang, mengapakah engkau tidak menegor Yeremia, orang Anatot itu, yang menganggap dirinya nabi di antaramu?
29:28 Ai manongos surat do ia hu Babel, mangkatahon: Dokah ope nasiam tarbuang, Paturei nasiam ma rumah, anjaha iankon nasiam ma ai; tombei nasiam ma pohon anjaha pangan nasiam ma gogohni. 29:28 Bukankah ia telah mengirim pesan kepada kami di Babel, katanya: Pembuanganmu masih lama. Dirikanlah rumah untuk kamu diami; buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya!”
29:29 Jadi ibasa malim Sepanya ma surat ai ilobei ni nabi Jeremia. 29:29 Surat ini dibacakan oleh imam Zefanya ke telinga nabi Yeremia.
29:30 Dob ai roh ma hata ni Jahowa bani si Jeremia sonon: 29:30 Maka datanglah firman TUHAN kepada Yeremia, bunyinya:
29:31 Suruh ma suruhan marayak sagala na tarbuang in laho patugahkon: Sonon do hata ni Jahowa pasal si Semaya na hun Nehelam: Manjahai do si Semaya bannima, hape sedo Ahu marsuruhsi, anjaha ibahen banima martenger ni uhur bani ladung, 29:31 “Kirimlah pesan kepada semua orang buangan itu: Beginilah firman TUHAN tentang Semaya, orang Nehelam itu: Oleh karena Semaya telah bernubuat kepadamu, sekalipun Aku tidak mengutusnya, dan ia telah membuat kamu percaya kepada dusta,
29:32 halani ai, sonon do hata ni Jahowa: Tonggor ma, marlulu do Ahu bani si Semaya, na hun Nehelam ampa bani ginomparni: Seng anjai dong humbani ginomparni, na marianan itongah-tongah ni bangsa on, na mangidah na madear, na sihol bahenonku bani bangsangku, nini Jahowa, halani na niambilankon ai panlawanon dompak Jahowa. (bd. 28:16.) 29:32 maka beginilah firman TUHAN: Sesungguhnya, Aku akan menghukum Semaya, orang Nehelam itu, dan keturunannya: tidak ada seorang pun dari keluarganya akan diam di tengah-tengah bangsa ini untuk melihat yang baik yang akan Kulakukan kepada umat-Ku, demikianlah firman TUHAN, sebab ia telah mengajak murtad terhadap TUHAN.”
<< Yeremia 28 Yeremia 30 >>