Yeremia 28

Minggu 2 Juli 2017: Khotbah Jeremia 28: 5-9; Pembacaan Mateus 10: 40-42
Si Jeremia Mangimbang si Hananya, Nabi Parladung ai Nabi Yeremia lawan nabi Hananya
1Jadi masa ma bani tahun ai, bani parmulaan ni harajaon ni si Sedekia, raja ni Juda, paompat-tahunkon, bani bulan lima, roh ma si Hananya, anak ni si Azur, nabi na hun Gibeon, marsahap hu bangku i rumah ni Jahowa, i lobei ni malim-malim pakon ganup bangsa ai, nini ma, 1 Dalam tahun itu juga, pada permulaan pemerintahan Zedekia, raja Yehuda, dalam bulan yang kelima tahun yang keempat, berkatalah nabi Hananya bin Azur yang berasal dari Gibeon itu kepadaku di rumah TUHAN, di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat:
2“Sonon do hata ni Jahowa Zebaot, Naibata ni Israel, ?Domma Huponggolhon pasangan na humbani Raja Babel. 2 “Beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: Aku telah mematahkan kuk raja Babel itu.
3Ibagas na dua tahun on boanon-Ku do mulak hubani ianan on haganup parugas ni rumah ni Jahowa, ai ma na binuat ni si Nebukadnesar, Raja Babel, humbani ianan on anjaha iboan hu Babel. 3 Dalam dua tahun ini Aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah TUHAN yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar, raja Babel, dan yang diangkutnya ke Babel.
4Si Jekonya pe, anak ni si Joyakim, raja ni Juda, ampa haganup na tarbuang hun Juda, na tarboan hu Babel, boanon-Ku do mulak hubani ianan on,” nini Jahowa; “Ai ponggolhonon-Ku do pasangan na humbani Raja Babel.” 4 Juga Yekhonya bin Yoyakim, raja Yehuda, beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel akan Kukembalikan ke tempat ini, demikianlah firman TUHAN! Sungguh, Aku akan mematahkan kuk raja Babel itu!”
5Jadi nini Nabi Jeremia ma dompak Nabi Hananya i lobei ni malim-malim ampa haganup bangsa ai, na jongjong i rumah ni Jahowa; 5 Lalu berkatalah nabi Yeremia kepada nabi Hananya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah TUHAN itu,
6nini Nabi Jeremia ma, “Amen! Ibahen Jahowa ma tongon sonai, sai ipasaud Jahowa ma tongon hata na dob ijahahon ho, sai iboban ma mulak hun Babel hubani ianan on sagala parugas ni rumah ni Jahowa ampa haganup na tarbuang ai. 6 kata nabi Yeremia: “Amin! Moga-moga TUHAN berbuat demikian! Moga-moga TUHAN menepati perkataan-perkataan yang kaunubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah TUHAN dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini.
7Tapi tangihon ma hata on, na huhatahon bam ampa hu bani haganup bangsa on, 7 Hanya, dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini:
8Nabi-nabi na parlobei humbangku ampa humbam, humbani sapari nari ilumbahon do porang, lohei ampa sampar dompak buei nagori ampa dompak harajaon na banggal-banggal.? 8 Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar.
9Pasal nabi, na manjahai pasal hadameion, ?Anggo tongon ma saud hata ni nabi ai, jadi botohon ma, Jahowa ma tongon na marsuruhsi.?” 9 Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan, bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh TUHAN.”
10Dob ai ibuat Nabi Hananya ma pasangan ai humbani tangkuhuk ni Nabi Jeremia, anjaha iponggolhon ma ai. 10 Kemudian nabi Hananya mengambil gandar itu dari pada tengkuk nabi Yeremia, lalu mematahkannya.
11Ihatahon si Hananya ma i lobei ni ganup bangsa ai, “Sonon do hata ni Jahowa, ?Sonai ma ponggolhonon-Ku pasangan na humbani si Nebukadnesar, raja ni Babel, humbani tangkuhuk ni sagala bangsa ibagas dua tahun on.?” Tapi inunut Nabi Jeremia ma dalanni. 11 Berkatalah Hananya di depan mata seluruh rakyat itu: “Beginilah firman TUHAN: Dalam dua tahun ini begitu jugalah Aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar, raja Babel itu, dari pada tengkuk segala bangsa!” Tetapi pergilah nabi Yeremia dari sana.
12Dob iponggolhon Nabi Hananya pasangan ai humbani tangkuhuk ni Nabi Jeremia, roh ma use hata ni Jahowa bani Nabi Jeremia, 12 Maka sesudah nabi Hananya mematahkan gandar dari pada tengkuk nabi Yeremia, datanglah firman TUHAN kepada Yeremia:
13“Laho ma ho, hatahon ma bani si Hananya, sonon do hata ni Jahowa, ?Domma iponggolhon ho pasangan hayu ai, tapi paulion-Ku do pasangan bosi bahen gantih ni ai.? 13 “Pergilah mengatakan kepada Hananya: Beginilah firman TUHAN: Engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi Aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya!
14Ai sonon do hata ni Jahowa Zebaot, Naibata ni Israel: Pasangan bosi do tampeihonon-Ku bani tangkuhuk ni ganup bangsa-bangsa on, ase tunduk sidea bani si Nebukadnesar, raja ni Babel, anjaha maningon balosan ni sidea do ia; age binatang na i talun domma Huondoskon hu bani.” 14 Sebab beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: Kuk besi akan Kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar, raja Babel; sungguh, mereka akan takluk kepadanya! Malahan binatang-binatang di padang telah Kuserahkan kepadanya.”
15Jadi nini Nabi Jeremia ma dompak Nabi Hananya, “Tangihon ma, ale Hananya! Sedo Jahowa marsuruh ho, ibahen ho do bangsa on martenger ni uhur bani ladung. 15 Lalu berkatalah nabi Yeremia kepada nabi Hananya: “Dengarkanlah, hai Hananya! TUHAN tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta.
16Halani ai sonon do hata ni Jahowa, ?Tonggor ma, usiron-Ku do ho hun sisik ni tanoh on.? Ibagas tahun on pe matei ma ho, halani iambilankon ho panlawanon dompak Jahowa.” 16 Sebab itu beginilah firman TUHAN: Sesungguhnya, Aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad terhadap TUHAN.”
17Jadi matei ma tongon Nabi Hananya ibagas na satahun ai, bani bulan pitu. 17 Maka matilah nabi Hananya dalam tahun itu juga, pada bulan yang ketujuh.
<< Yeremia 27 Yeremia 29 >>