Yeremia 24

24:1 Jadi ipataridahkon Jahowa ma hubangku, tonggor ma, dua karanjang marisi buah ni hayu ara, inahkon ilobei ni rumah ni Jahowa, ai ma na masa dob ibuangkon si Nebukadnesar, raja ni Babel, si Jekonya, anak ni si Jojakim, raja ni Juda, rap pakon na sangap-sangap ni Juda, ampa tuhang hayu, ampa tuhang bosi anjaha iboan sidea hun Jerusalem hu Babel. (bd. 29:2; 2 Raj. 24:14, 15; 2 Kron. 36:10.) 24:1 Lihatlah, TUHAN memperlihatkan kepadaku dua keranjang buah ara berdiri di hadapan bait TUHAN. Hal itu terjadi sesudah Nebukadnezar, raja Babel, mengangkut ke dalam pembuangan Yekhonya bin Yoyakim, raja Yehuda, beserta para pemuka Yehuda, tukang dan pandai besi dari Yerusalem dan membawa mereka ke Babel.
24:2 Sada karanjang marisi buah ara na dear tumang, songon limbuah ni buah ara, tapi karanjang na sada nari marisi buah ara na masambor tumang, seng tarpangan halani samborni. 24:2 Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik seperti buah ara bungaran, tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek, yang tak dapat dimakan karena jeleknya.
24:3 Jadi nini Jahowa ma hubangku: Aha do na niidahmin, ale Jeremia? Ningku marbalos: Buah ara, buah na jenges ai, jenges tumang; tapi na sambor ai, sambor tumang, gabe seng tarpangan. (bd. 1:11, 13.) 24:3 Lalu berfirmanlah TUHAN kepadaku: “Apakah yang kaulihat, hai Yeremia?” Maka jawabku: “Buah ara! Buah ara yang baik itu sangat baik, dan buah ara yang jelek, yang tak dapat dimakan karena jeleknya.”
24:4 Dob ai roh ma hata ni Jahowa hubangku sonon: 24:4 Kemudian datanglah firman TUHAN kepadaku, bunyinya:
24:5 Sonon do hata ni Jahowa, Naibata ni Israel: Songon buah ara na dear ai, sonai do huhira halak na tarbuang hun Juda, na dob huusir humbani ianan on hu tanoh ni halak Kasdim. 24:5 “Beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah Aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang Kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan, ke negeri orang-orang Kasdim.
24:6 Kawahkononku do sidea ibagas halamlamon, anjaha boanonku do sidea mulak hu tanoh on. Pajongjongonku do sidea, seng parsedaonku; suanonku do sidea, seng orbatonku. (bd. 31:28.) 24:6 Maka Aku akan mengarahkan mata-Ku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan Aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya; Aku akan menanam, bukan mencabutnya.
24:7 Berehononku do bani sidea uhur laho mananda Ahu, paboa Ahu do Jahowa; gabe bangsangku ma sidea anjaha Ahu gabe Naibata bani sidea, ai mulak do sidea use hubangku humbani gok ni uhur ni sidea. (bd. 31:33, 34; 5 Mus. 50:6; Hes. 11:9.) 24:7 Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal Aku, yaitu bahwa Akulah TUHAN. Mereka akan menjadi umat-Ku dan Aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepada-Ku dengan segenap hatinya.
24:8 Tapi sonon do nini Jahowa: Songon buah ara na sambor ai gabe seng tarpangan, nini Jahowa, sonai do bahenonku bani si Sedekia, raja ni Juda, bani na sangap-sangapni, bani sima-sima ni Jerusalem, na tading i nagori on, ampa bani sidea na marianan i tanoh Masir. (bd. 29:17.) 24:8 Tetapi seperti buah ara yang jelek itu, yang tak dapat dimakan karena jeleknya — sungguh, beginilah firman TUHAN — demikianlah Aku akan memperlakukan Zedekia, raja Yehuda, beserta para pemukanya, dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir.
24:9 Bahenonku do sidea gabe songgot-songgot bani haganup harajaon na i tanoh on; gabe sirisaon, umpama, siapason ampa siburaan do sidea, bani haganup ianan pambuanganku bani sidea. (bd. 15:4; 29:18; 5 Mus. 28:37.) 24:9 Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat ke mana Aku mencerai-beraikan mereka.
24:10 Tongosonku do bani sidea podang, lohei ampa sampar, ronsi bois tumang sidea humbani tanoh na dob hubere bani sidea ampa bani ompung ni sidea. (bd. 34:17.) 24:10 Dan Aku akan mengirimkan perang, kelaparan dan penyakit sampar ke antara mereka, sampai mereka habis dilenyapkan dari atas tanah yang telah Kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka.”
<< Yeremia 23 Yeremia 25