Yeremia 25

25:1 On do hata na roh hubani si Jeremia, pasal haganup bangsa Juda, paompat-tahunkon dob raja si Jojakim, anak ni si Josia, raja ni Juda, bani tahun na parlobei dob raja si Nebukadnesar, raja ni Babel, 25:1 Firman yang datang kepada Yeremia tentang segenap kaum Yehuda dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, raja Yehuda, yaitu dalam tahun pertama pemerintahan Nebukadnezar, raja Babel.
25:2 ai ma ihatahon nabi Jeremia bani haganup bangsa Juda ampa bani haganup pangisi ni Jerusalem, nini: 25:2 Firman itu telah disampaikan oleh nabi Yeremia kepada segenap kaum Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem, katanya:
25:3 Mulai humbani pasapuluh-tolu-tahunkon dob raja si Josia, anak ni si Amon, raja ni Juda, das bani sadari on, dua puluh tolu tahun dokahni, sai roh do hata ni Jahowa hubangku, anjaha husahapkon do ai bannima marulak-ulak, tapi seng itangihon hanima. (bd. 29:19; 35:14.) 25:3 “Sejak dari tahun yang ketiga belas pemerintahan Yosia bin Amon, raja Yehuda, sampai hari ini, jadi sudah dua puluh tiga tahun lamanya, firman TUHAN datang kepadaku dan terus-menerus aku mengucapkannya kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkannya.
25:4 Tongtong do isuruh Jahowa sagala juak-juakni, ai ma nabi-nabi ai, bannima, tapi seng ra hanima manangihon, anjaha seng ra hanima paeleng pinggolnima laho mambogei ai. (bd. 7:25.) 25:4 Juga TUHAN terus-menerus mengutus kepadamu semua hamba-Nya, yakni nabi-nabi, tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya.
25:5 Nini sonon: Mulak ma hanima ganup humbani parlahouni na masambor ampa pambahenanni na jahat in, ase totap hanima marianan bani tanoh, na dob binerehon ni Jahowa bannima ampa bani ompungnima, humbani sapari ronsi sadokah ni dokahni. (bd. 18:11; 2 Raj. 17:13.) 25:5 Kata mereka: Bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah langkahmu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat; maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan TUHAN kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya.
25:6 Ulang ma ihutkon hanima naibata na legan, laho mambalosisi ampa marsombah hujai, anjaha ulang ma puhoi hanima ringisku marhitei horja-horja ni tangannima, ase ulang huparoh hasedaon bannima. 25:6 Juga janganlah kamu mengikuti allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya; janganlah kamu menimbulkan sakit hati-Ku dengan buatan tanganmu, supaya jangan Aku mendatangkan malapetaka kepadamu.
25:7 Tapi seng itangihon hanima Ahu, nini Jahowa, gabe ipuhoi hanima do ringisku marhitei pambahenan ni tangannima, na gabe hamagouan bannima sandiri. 25:7 Tetapi kamu tidak mendengarkan Aku, demikianlah firman TUHAN, sehingga kamu menimbulkan sakit hati-Ku dengan buatan tanganmu untuk kemalanganmu sendiri.
25:8 Halani ai sonon do hata ni Jahowa Zebaot: Halani na so itangihon hanima hatangku, 25:8 Sebab itu beginilah firman TUHAN semesta alam: Oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan-Ku,
25:9 tonggor ma, parohonku ma bangsa-bangsa par-utara, nini Jahowa, ampa si Nebukadnesar, raja ni Babel, juak-juakkai, boanonku ma sidea mandorab tanoh on ampa sagala pangisini ampa dompak ganup bangsa-bangsa inggot; boiskononku do sidea, bahenonku do sidea gabe songgot-songgot, sipahirion ampa siapason tongtong. (bd. 1:15; 27:6.) 25:9 sesungguhnya, Aku akan mengerahkan semua kaum dari utara — demikianlah firman TUHAN — menyuruh memanggil Nebukadnezar, raja Babel, hamba-Ku itu; Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini, yang akan Kutumpas dan Kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya.
25:10 Ambah ni ai, padaohonku do hun tongah-tongah ni sidea sora malas ni uhur ampa olob-olob, sora ni siparunjuk ampa sora ni tunangan, sora ni panduda ampa sinalsal ni suluh. (bd. 7:34; 16:9; Jes. 24:8; Pangk. 18:22.) 25:10 Aku akan melenyapkan dari antara mereka suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, bunyi batu kilangan dan cahaya pelita.
25:11 Anjaha tanoh on ganup maningon do tarulang anjaha lungun, anjaha maningon balosan ni bangsa-bangsa on do raja ni Babel pitu-puluh tahun dokahni. 25:11 Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada raja Babel tujuh puluh tahun lamanya.
25:12 Tapi dob salpu na pitu-puluh tahun ai, nini Jahowa, marlulu do Ahu dompak raja ni Babel, dompak rayatni ampa dompak tanoh ni halak Kasdim, halani hajahaton ni sidea, anjaha bahenonku do tanoh ai tarulang lalab. 25:12 Kemudian sesudah genap ketujuh puluh tahun itu, demikianlah firman TUHAN, maka Aku akan melakukan pembalasan kepada raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka, juga kepada negeri orang-orang Kasdim, dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya.
25:13 Parohonku do hubani tanoh ai domu hubani haganup hata na dob hulumbahon dompaksi, ganup na tarsurat bani buku on, na dob nilumbahon ni si Jeremia dompak sagala bangsa. 25:13 Aku akan menimpakan kepada negeri ini segala apa yang Kufirmankan tentang dia, yaitu segala apa yang tertulis dalam kitab ini seperti yang telah dinubuatkan Yeremia tentang segala bangsa itu.
25:14 Age sidea, buei do bangsa ampa raja-raja na banggal marjabolonkon sidea; balaskononku do bani sidea romban hubani pambahenan ni sidea ampa horja ni tangan ni sidea. (bd. 27:7.) 25:14 Sebab mereka pun juga akan menjadi hamba kepada banyak bangsa-bangsa dan raja-raja yang besar, dan Aku akan mengganjar mereka setimpal dengan pekerjaan mereka dan setimpal dengan perbuatan tangan mereka.”
25:15 Sonon do hata ni Jahowa, Naibata ni Israel hubangku: Buat ma humbani tanganku panginuman on, na gok bani anggur ni ringisku, anjaha bahen ma minum hunjai sagala bangsa, na husuruh siparayakonmu. (bd. 51:7; Job 21:20; Jes. 51:17; Pangk. 14:10.) 25:15 Beginilah firman TUHAN, Allah Israel, kepadaku: “Ambillah dari tangan-Ku piala berisi anggur kehangatan amarah ini dan minumkanlah isinya kepada segala bangsa yang kepadanya Aku mengutus engkau,
25:16 ase minum sidea gabe rebad-rebad, anjaha podoan halani podang na husuruh hu tongah-tongah ni sidea. 25:16 supaya mereka minum, menjadi terhuyung-huyung dan bingung karena pedang yang hendak Kukirimkan ke antaranya.
25:17 Jadi hubuat ma panginuman ai humbagas tangan ni Jahowa, anjaha hupainumhon hubani bangsa, na sinuruh ni Jahowa siparayakonku: 25:17 Maka aku mengambil piala itu dari tangan TUHAN, lalu meminumkan isinya kepada segala bangsa yang kepadanya TUHAN mengutus aku,
25:18 Ai ma hubani Jerusalem pakon hubani huta-huta ni Juda, hubani raja-rajani ampa hubani na sangap-sangapni, ase gabe tarulang anjaha lungun sidea, gabe songgot-songgot, sipahirion ampa siburaan, songon na masa sadari on; 25:18 yakni kepada Yerusalem dan kota-kota Yehuda, beserta raja-rajanya dan pemuka-pemukanya, untuk membuat semuanya itu menjadi reruntuhan, ketandusan dan sasaran suitan dan kutuk seperti halnya pada hari ini;
25:19 hubani Parao, raja ni Masir, gamot-gamotni, na sangap-sangapni ampa haganup rayatni, (bd. 46:2.) 25:19 kepada Firaun, raja Mesir, beserta pegawai-pegawainya, dan pemuka-pemukanya, dan segenap rakyatnya,
25:20 ampa haganup bangsa na legan, na itongah-tongah ni sidea; hubani haganup raja ni tanoh Us ampa hubani haganup raja ni tanoh Palistim, ai ma Askalon, Gasa, Ekron pakon teba-teba ni Asdod; 25:20 juga kepada semua orang campuran dari berbagai-bagai bangsa; kepada semua raja negeri Us; kepada semua raja negeri Filistin, yakni Askelon, Gaza, Ekron dan orang-orang yang masih tinggal hidup di Asdod;
25:21 Edom, Moab ampa halak Ammon; (bd. 48:1; 49:1, 7.) 25:21 kepada Edom, Moab dan bani Amon;
25:22 hubani ganup raja ni Tirus, haganup raja ni Sidon, raja-raja na i dipar ni laut; (bd. 23:8; 47:4.) 25:22 kepada semua raja Tirus, semua raja Sidon dan kepada raja-raja tanah pesisir di seberang laut;
25:23 hubani Dedan, Tema, Bus ampa haganup halak na ilepong jambulanni inggot; (bd. 9:25.) 25:23 kepada Dedan, Tema, Bus dan kepada orang-orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling;
25:24 hubani ganup raja ni Arab ampa haganup raja ni marga-marga, na marianan i halimisan; 25:24 kepada semua raja Arab yang tinggal di padang gurun;
25:25 hubani haganup raja ni Simri, haganup raja ni Elam ampa haganup raja ni Madai; (bd. 49:34.) 25:25 kepada semua raja Zimri, kepada semua raja Elam dan kepada semua raja Madai;
25:26 hubani haganup raja na i utara, na daoh ampa na dohor, marjojor, ampa hubani ganup harajaon na i dunia on, na adong i sisik ni tanoh on. Anjaha dob salpu sidea, raja ni Babel ma minum. (bd. 51:41.) 25:26 kepada semua raja dari utara, yang dekat dan yang jauh, satu demi satu, dan kepada semua kerajaan dunia yang ada di atas muka bumi; juga raja Sesakh akan meminumnya sesudah mereka.
25:27 Dob ai hatahon ma bani sidea: Sonon do hata ni Jahowa Zebaot, Naibata ni Israel: Minum ma, mabuk ma anjaha mutah-utah, tompas ma anjaha ulang be jongjong, halani podang na hutongos hu tongah-tongahnima. 25:27 Kemudian haruslah kaukatakan kepada mereka: Beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: Minumlah sampai mabuk dan muntah-muntah! Rebahlah dan jangan bangun lagi, oleh karena pedang yang hendak Kukirimkan ke antara kamu!
25:28 Tapi anggo manjua sidea manjalo panginuman ai humbagas tanganmu laho minum hunjai, hatahon ma bani sidea: Sonon do hata ni Jahowa Zebaot: Maningon inumonnima do! 25:28 Tetapi apabila mereka enggan menerima piala itu dari tanganmu untuk meminum isinya, maka haruslah kaukatakan kepada mereka: Beginilah firman TUHAN semesta alam: Kamu wajib meminumnya!
25:29 Tongon, tonggor ma, bani huta na targoran bani goranku do hupungkah mambahen hamagouan, mintor hanima ma lang hona uhum? Seng boi lang hona uhum hanima, ai domma hudilo podang dompak haganup na mangiankon tanoh on, nini Jahowa Zebaot. (bd. 49:12; 1 Ptr. 4:17.) 25:29 Sebab sesungguhnya di kota yang nama-Ku telah diserukan di atasnya Aku akan mulai mendatangkan malapetaka; masakan kamu ini akan bebas dari hukuman? kamu tidak akan bebas dari hukuman, sebab Aku ini mengerahkan pedang ke atas segenap penduduk bumi, demikianlah firman TUHAN semesta alam.
25:30 Tapi ango ho, lumbahon ma bani sidea haganup hata on, anjaha hatahon ma bani sidea: Morom do Jahowa humbabou, anjaha humbani iananni na mapansing ai do ipabogeihon sorani. Maling do morom Ia dompak sampalanni; marsurak do Ia songon halak sipangkorja ibagas kilang dompak haganup pangisi ni tanoh on. (Hos. 11:10; Joel 4:16; Ams. 1:2.) 25:30 Dan engkau ini, nubuatkanlah segala firman ini kepada mereka. Katakanlah kepada mereka: TUHAN akan menengking dari tempat tinggi dan memperdengarkan suara-Nya dari tempat pernaungan-Nya yang kudus; Ia akan mengaum hebat terhadap tempat penggembalaan-Nya, suatu pekik, seperti yang dipekikkan pengirik-pengirik buah anggur, terhadap segenap penduduk bumi.
25:31 Maraloling do ai das hu ujung ni tanoh on, ai marpakara do Jahowa dompak bangsa-bangsa; roh do Ia manguhum sagala na mardaging, anjaha parjahat ai ondoskononni do bani podang, nini Jahowa. 25:31 Deru perang akan sampai ke ujung bumi, sebab TUHAN mempunyai pengaduan terhadap bangsa-bangsa; Ia akan beperkara dengan segala makhluk: Orang-orang fasik akan diserahkan-Nya kepada pedang, demikianlah firman TUHAN.
25:32 Sonon do hata ni Jahowa Zebaot: Tonggor ma, manrarat do hamagouan humbani bangsa hu bangsa, anjaha roh do haba-haba banggal hun ujung ni tanoh on. 25:32 Beginilah firman TUHAN semesta alam: Sesungguhnya, malapetaka akan menjalar dari bangsa ke bangsa, suatu badai besar akan berkecamuk dari ujung-ujung bumi.
25:33 Bani panorang ai rasei do bangkei ni na binunuh ni Jahowa, martibalan humbani tampakan ni tanoh on das hubani tampakan na sada nari. Seng sitangisan sidea, atap sipatumpuon, atap sitanomon; gabe napu do sidea bani sisik ni tanoh on. (bd. 7:33; 16:4.) 25:33 Maka pada hari itu akan bergelimpangan orang-orang yang mati terbunuh oleh TUHAN dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Mereka tidak akan diratapi, tidak akan dikumpulkan dan tidak akan dikuburkan; mereka akan menjadi pupuk di ladang.
25:34 Mandoruh ma hanima, ale parmahan, anjaha tangis ma; margulu ma bani abuan, hanima pambobai ni hulanan in, ai roh ma ari pambunuhan ampa pangerapon bannima, anjaha marosak ma hanima songon hudon na maharga. (bd. 4:8; 6:26; 23:1.) 25:34 Mengeluh dan berteriaklah, hai para gembala! Berguling-gulinglah dalam debu, hai pemimpin-pemimpin kawanan kambing domba! Sebab sudah genap waktunya kamu akan disembelih, dan kamu akan rebah seperti domba jantan pilihan.
25:35 Seng dong be haporusan bani parmahan barang haluahon bani pambobai ni hulanan in. 25:35 Maka bagi para gembala tidak akan ada lagi kelepasan, dan bagi para pemimpin kawanan kambing domba tidak akan ada lagi keluputan.
25:36 Bogei ma, partangis ni parmahan ampa doruh-doruh ni pambobai ni hulanan in! Ai Jahowa do na parsedahon sampalan ni sidea, 25:36 Dengar! para gembala berteriak, para pemimpin kawanan kambing domba mengeluh! Sebab TUHAN telah merusakkan padang gembalaan mereka,
25:37 anjaha harang na marsonang-sonang ai domma iparseda, halani gajag ni ringis ni Jahowa. 25:37 dan sunyi sepilah padang rumput yang sentosa, oleh karena murka TUHAN yang menyala-nyala itu.
25:38 Itadingkon do parlingodanni, songon pambahen ni sada singa poso-poso, ai domma tarulang tanoh ni sidea halani podang ni Jahowa ampa halani gajag ni ringisni. (bd. 4:7.) 25:38 Seperti singa Ia meninggalkan semak belukar persembunyian-Nya, sebab negeri mereka sudah menjadi ketandusan, oleh karena pedang yang dahsyat, oleh karena murka-Nya yang menyala-nyala.”
<< Yeremia 24 Yeremia 26 >>