Yeremia 23

23:1 Bursik ma parmahan, na mangagou ampa na mangerap biri-biri na huparmahan, nini Jahowa. (bd. 10:21; Hes. 13:2-16, 34; Sak. 11:5.) 23:1 “Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaan-Ku hilang dan terserak!” — demikianlah firman TUHAN.
23:2 Halani ai sonon do hata ni Jahowa, Naibata ni Israel pasal parmahan, na marmahan bangsangku: Merap do ibahen hanima hulananku, iusir hanima do sidea, anjaha seng ipardimata hanima sidea. Tonggor ma, luluhononku do bannima pambahenannima na jahat in, nini Jahowa. 23:2 Sebab itu beginilah firman TUHAN, Allah Israel, terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku: “Kamu telah membiarkan kambing domba-Ku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, Aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat, demikianlah firman TUHAN.
23:3 Tapi anggo Ahu, pahumpulonku do teba-teba ni hulanankin humbani haganup nagori pambuanganku bani sidea, anjaha boanonku do sidea mulak hubani sampalanni hinan, ase manggargar anjaha lambin bueini sidea. (bd. 3:15; Jes. 40:11; Hes. 34:11.) 23:3 Dan Aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing domba-Ku dari segala negeri ke mana Aku mencerai-beraikan mereka, dan Aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka: mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak.
23:4 Pabangkitonku do parmahan bani sidea, na marmahan sidea, anjaha lang be gobir sidea, barang songgotan, anjaha seng dong magou age sada, nini Jahowa. 23:4 Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun, demikianlah firman TUHAN.
23:5 Tonggor ma, na roh ma panorangni, nini Jahowa, pajongjongonku ma bani si Daud sada Tumbor na pintor; manggomgomi do ia songon raja marhasoman hapentaran, anjaha dalankononni do hasingtongan ampa hapintoran i nagori in.(Jes. 4:2; 32:1; Dan. 9:24; Sak. 3:8; 6:12; Luk. 1:33.) 23:5 Sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman TUHAN, bahwa Aku akan menumbuhkan Tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri.
23:6 Bani panorangni ai dapotan haluahon ma Juda, anjaha marsonang-sonang Israel marianan. Anjaha on do goranni hatahonon ni halak: Jahowa do hapintoran banta.(bd. 33:16; 5 Mus. 33:28.) 23:6 Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan, dan Israel akan hidup dengan tenteram; dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya: TUHAN keadilan kita.
23:7 Halani ai, tonggor ma, na roh do panorangni, nini Jahowa, seng be hatahonon ni halak ijai: Songon sintongni manggoluh Jahowa, na mamboban tangkog halak Israel hun Masir, (bd. 16:14, 15.) 23:7 Sebab itu, demikianlah firman TUHAN, sesungguhnya, waktunya akan datang, bahwa orang tidak lagi mengatakan: Demi TUHAN yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir!,
23:8 tapi sonon ma: Songon sintongni manggoluh Jahowa, na mamboan ampa na manogu-nogu ginompar ni Israel tangkog hun tanoh par-utara ampa humbani ganup nagori pambuanganni bani sidea, laho mambahen sidea marianan bani tanoh ni sidea. 23:8 melainkan: Demi TUHAN yang hidup yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri ke mana Ia telah mencerai-beraikan mereka!, maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri.”
23:9 Pasal nabi-nabi: Marosak do uhurhu ibagas, hitir-hitir do ganup holi-holingku; songon halak na mabuk do ahu, songon halak na rebad-rebad halani anggur, ai ma marhitei Jahowa ampa hatani na pansing in. 23:9 Mengenai nabi-nabi. Hatiku hancur dalam dadaku, segala tulangku goyah. Keadaanku seperti orang mabuk, seperti laki-laki yang terlalu banyak minum anggur, oleh karena TUHAN dan oleh karena firman-Nya yang kudus.
23:10 Ai gok parbangkis do tanoh on; pangkorhon ni papa, marhoru do tanoh in, anjaha sampalan na i halimisan horah do. Na jahat do situjuon bani sidea, anjaha hagedukon do kuasa bani sidea. (bd. 9:2.) 23:10 Negeri telah penuh dengan orang-orang berzinah; sungguh, oleh karena kutuk ini gersanglah negeri dan layulah padang-padang rumput di gurun; apa yang dikejar mereka adalah kejahatan, dan kekuatan mereka adalah ketidakadilan.
23:11 Nabi, sonai age malim parjahat do, gari ibagas rumahku jumpah Ahu do hajahaton ni sidea, nini Jahowa. (Hes. 23:39.) 23:11 “Sungguh, baik nabi maupun imam berlaku fasik; di rumah-Ku pun juga Aku mendapati kejahatan mereka, demikianlah firman TUHAN.
23:12 Halani ai dalan ni sidea jiris do sidea ijai anjaha dabuh. Ai parohonku do bani sidea hamagouan bani tahun pambalasan bani sidea, nini Jahowa. (bd. 13:16; Ps. 35:6.) 23:12 Sebab itu jalan mereka akan seperti jalan-jalan yang licin bagi mereka; di dalam gelap mereka akan terserandung dan akan jatuh di sana; sebab Aku akan mendatangkan malapetaka atas mereka dalam tahun waktu mereka dihukum, demikianlah firman TUHAN.
23:13 Bani nabi na i Samaria huidah adong do na so patut. Manjahai do sidea marhitei Baal, gabe kahou do ibahen bangsangku Israel. 23:13 Di kalangan para nabi Samaria Aku melihat ada yang kurang pantas: mereka bernubuat demi Baal dan menyesatkan umat-Ku Israel.
23:14 Tapi bani nabi na i Jerusalem huidah do sihagigihononkon, marbangkisi do sidea anjaha marparlahou ibagas ladung; ipargogohi sidea do tangan ni parjahat, gabe seng dong na mulak humbani hajahatonni; haganup do sidea gabe songon Sodom bangku, anjaha songon pangisi ni Gomora. (5 Mus. 32:32; Jes. 1:9, 10; Hes. 13:22.) 23:14 Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem Aku melihat ada yang mengerikan: mereka berzinah dan berkelakuan tidak jujur; mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya; semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagi-Ku dan penduduknya seperti Gomora.”
23:15 Halani ai sonon do hata ni Jahowa Zebaot pasal nabi ai: Tonggor ma, papangankononku do bani sidea sipanganon na mapaet, anjaha painumkononku do bah rasun bani sidea; ai luar do hasamboron humbani nabi-nabi na i Jerusalem hu sab tanoh in. (bd. 8:14; 9:14.) 23:15 Sebab itu beginilah firman TUHAN semesta alam mengenai para nabi itu: “Sesungguhnya, Aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun, sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri.”
23:16 Sonon do hata ni Jahowa Zebaot: Ulang ma tangihon hanima hata ni nabi na manjahai bannima! Na mangoto-otoi do sidea bannima, panonggoran ni uhur ni sidea sandiri do ibaritahon, sedo na humbani pamangan ni Jahowa. (bd. 6:14; 14:14.) 23:16 Beginilah firman TUHAN semesta alam: “Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu! Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu, dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut TUHAN;
23:17 Sai ihata-hatahon sidea do bani halak na pahiri-hiri hata ni Jahowa: Sai na sonang do nasiam! anjaha bani ganup halak na marparlahou domu hubani uhurni na hengkeng ai, ihatahon sidea do: Seng anjai roh hamagouan bani nasiam! (bd. 7:24.) 23:17 mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman TUHAN: Kamu akan selamat! dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya mereka berkata: Malapetaka tidak akan menimpa kamu!”
23:18 Ai ise dong, na jongjong manriah ilobei ni Jahowa, laho manjalo ampa mambogei hatani? Ise do, na marimbagaskon hatani, ase ibaritahon ai? (Jes. 40:13.) 23:18 Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah TUHAN, sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya?
23:19 Tonggor ma, haba-haba humbani Jahowa! Luar do gilani, ai ma haba-haba sibungkar hasowor; dorabon ni ai do ulu ni parjahat. (bd. 30:23.) 23:19 Lihatlah, angin badai TUHAN, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar, — angin puting beliung — dan turun menimpa kepala orang-orang fasik.
23:20 Seng surut ringis ni Jahowa! paima idalankon anjaha ipasaud sura-sura ni uhurni. Arusannima do ai bani dokah-dokah ni ari. 23:20 Murka TUHAN tidak akan surut, sampai Ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancang-Nya dalam hati-Nya; pada hari-hari yang terakhir kamu akan benar-benar mengerti hal itu.
23:21 Seng husuruh nabi-nabi ai, hape laho do sidea; seng marsahap Ahu bani sidea, hape manjahai do sidea. (bd. 14:4; 27:15.) 23:21 “Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat; Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat.
23:22 Tapi ambit na dob jongjong sidea manriah i lobeihu, jadi baritahonon ni sidea ma hatangku bani bangsangku, laho paulakkon sidea humbani parlahou ni sidea na jahat ai, ampa humbani pambahenan ni sidea na sambor ai. 23:22 Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarah-Ku, niscayalah mereka akan mengabarkan firman-Ku kepada umat-Ku, membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat.
23:23 Ai Naibata na dohor do hansa Ahu, nini Jahowa, ai lang Naibata na daoh do homa?(Ps. 139:8-10.) 23:23 Masakan Aku ini hanya Allah yang dari dekat, demikianlah firman TUHAN, dan bukan Allah yang dari jauh juga?
23:24 Anggo marponop halak bani ianan na lingod, ai lang huidah do ia? nini Jahowa? Ai lang Ahu do na manggoki langit pakon tanoh on? nini Jahowa.(Ams. 9:2.) 23:24 Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan Aku tidak melihat dia? demikianlah firman TUHAN. Tidakkah Aku memenuhi langit dan bumi? demikianlah firman TUHAN.
23:25 Hutangar do atap aha hata na hinatahon ni nabi-nabi ai, na patugahkon ladung marhitei goranku, nini sidea: Marnipi do ahu, marnipi do ahu! 23:25 Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi, yang bernubuat palsu demi nama-Ku dengan mengatakan: Aku telah bermimpi, aku telah bermimpi!
23:26 Piga dokah nari do sonai uhur ni nabi-nabi ai, na patugahkon sipaoto-oto, na mansahapkon ladung na ibagas uhurni sandiri, 23:26 Sampai bilamana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri,
23:27 na mansurahon, ase lupa bangsangku bani goranku marhitei nipi ni sidea, na hinatahon ni sidea samah sidea, ai ma songon pangkalupahon ni ompung ni sidea bani goranku halani Baal? (Panguh. 3:7; 8:34.) 23:27 yang merancang membuat umat-Ku melupakan nama-Ku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan seorang kepada seorang, sama seperti nenek moyang mereka melupakan nama-Ku oleh karena Baal?
23:28 Nabi na marnipi, ipatugah ma nipi; tapi atap ise na dong hatangku bani, sintong-sintong ma ihatahon hata ai. Ai aha do pardomuan ni lamlam pakon omei nini Jahowa. 23:28 Nabi yang beroleh mimpi, biarlah menceritakan mimpinya itu, dan nabi yang beroleh firman-Ku, biarlah menceritakan firman-Ku itu dengan benar! Apakah sangkut-paut jerami dengan gandum? demikianlah firman TUHAN.
23:29 Ai lang songon apuy do hatangku, nini Jahowa, anjaha songon parpalu, na manropuki batu gingging? (Heb. 4:12.) 23:29 Bukankah firman-Ku seperti api, demikianlah firman TUHAN dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu?
23:30 Halani ai, tonggor ma, lawanonku do nabi-nabi ai, nini Jahowa, na marsitangkoan bani hatangku. (bd. 14:14; 5 Mus. 18:20.) 23:30 Sebab itu, sesungguhnya, Aku akan menjadi lawan para nabi, demikianlah firman TUHAN, yang mencuri firman-Ku masing-masing dari temannya.
23:31 Tonggor ma, lawanonku do nabi-nabi ai, nini Jahowa, na somal mangkatahon marhitei dilahni: Sonon do hata ni Jahowa. 23:31 Sesungguhnya, Aku akan menjadi lawan para nabi, demikianlah firman TUHAN, yang memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan firman ilahi.
23:32 Tonggor ma, lawanonku do nabi-nabi ai, na patugahkon nipi ladung, nini Jahowa, na mambaritahon ai, sihol pakahouhon bangsangku marhitei ladung ampa sipaoto-oto ni sidea; seng dong husuruh sidea, atap huparentahkon; seng dong guna ni sidea bani bangsa on, nini Jahowa. (ay. 21.) 23:32 Sesungguhnya, Aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta, demikianlah firman TUHAN, dan yang menceritakannya serta menyesatkan umat-Ku dengan dustanya dan dengan bualnya. Aku ini tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintahkan mereka. Mereka sama sekali tiada berguna untuk bangsa ini, demikianlah firman TUHAN.
23:33 Anggo adong humbani bangsa on, nabi atap malim pe, manungkun ho: Aha do siporsanon humbani Jahowa? Hatahon ma hubani sidea: Hanima do siporsanon ai, ambukkononku do hanima, nini Jahowa. 23:33 Apabila bangsa ini — baik nabi ataupun imam — bertanya kepadamu: Apakah Sabda yang dibebankan oleh TUHAN?, maka jawablah mereka: Kamulah beban itu! Sebab itu kamu akan Kubuang dari hadapan-Ku, demikianlah firman TUHAN.
23:34 Ia dong nabi, malim atap ise humbani bangsa ai na mangkatahon: Siporsanon humbani Jahowa, uhumonku do ia ampa parrumahni. 23:34 Adapun nabi atau imam atau rakyat yang masih berbicara tentang Sabda yang dibebankan oleh TUHAN, kepada orang itu dan kepada keluarganya akan Kulakukan pembalasan.
23:35 Sonon do sihatahononnima ganup bani hasomanni ampa bani saninani: Aha do balos ni Jahowa? atap: Aha do na hinatahon ni Jahowa? 23:35 Beginilah harus kamu katakan, masing-masing kepada temannya dan masing-masing kepada saudaranya: Apakah jawab TUHAN? atau: Apakah firman TUHAN?
23:36 Tapi ulang be sahap-sahapkon pasal siporsanon humbani Jahowa, ai hatani sandiri do siporsanon ai bani ganup halak, marhitei na ipabalik hanima hata ni Naibata na manggoluh in, ai ma Jahowa Zebaot, Naibatanta. 23:36 Tetapi Sabda yang dibebankan oleh TUHAN janganlah kamu sebut-sebutkan lagi, sebab yang menjadi beban bagi setiap orang ialah perkataannya sendiri, oleh karena kamu telah memutarbalikkan perkataan-perkataan Allah yang hidup, TUHAN semesta alam, Allah kita.
23:37 Sonon ma hatahon hanima bani nabi: Aha do balos ni Jahowa hubam? atap: Aha do ihatahon Jahowa? 23:37 Beginilah engkau harus berkata kepada nabi: Apakah jawab TUHAN kepadamu? atau: Apakah firman TUHAN?
23:38 Tapi, anggo sai ihatahon hanima: “Siporsanon humbani Jahowa”, jadi sonon ma hata ni Jahowa: Halani sai ihatahon hanima hata on: “Siporsanon humbani Jahowa”, age pe domma husuruh na mangkatahon bannima: Seng bulih hatahononnima “Siporsanon humbani Jahowa”, 23:38 Tetapi jika kamu masih berbicara tentang Sabda yang dibebankan oleh TUHAN, maka beginilah firman TUHAN: Oleh karena kamu masih memakai ungkapan Sabda yang dibebankan oleh TUHAN itu, sekalipun Aku mengutus orang kepadamu mengatakan: Janganlah kamu berbicara tentang Sabda yang dibebankan oleh TUHAN,
23:39 halani ai, tonggor ma, angkatonku ma hanima laho manggijigkon hun lobeihu, hanima sonai age huta on, na dob hubere bannima ampa bani ompungnima. 23:39 maka sesungguhnya, Aku akan menangkap kamu dan membuang kamu dari hadapan-Ku, kamu serta kota yang telah Kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu itu.
23:40 Anjaha pasogoponku do bannima habadoron sisadokah ni dokahni ampa hahirion na manongtong, na so boi halupaonkon. (bd. 20:11.) 23:40 Aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan.”
<<  Yeremia 22 Yeremia 24 >>