Yeremia 22

22:1 Sonon do hata ni Jahowa: Tuad ma ho hu rumah ni raja ni Juda, sahapkon ma ijai hata on. 22:1 Beginilah firman TUHAN: “Pergilah ke istana raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini!
22:2 Hatahon ma: Tangihon ma hata ni Jahowa, ale raja ni Juda, na hundul iatas hotak ni si Daud, ho ampa juak-juakmu ampa rayatmu, na masuk hun horbangan on. 22:2 Katakanlah: Dengarlah firman TUHAN, hai raja Yehuda yang duduk di atas takhta Daud, engkau, pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini!
22:3 Sonon do nini Jahowa: Dalankon hanima ma uhum ampa hapintoran, anjaha paluah ma halak na tarsamun hun tangan ni sipangodoh-odoh. Ulang ma bahen hasunsahan atap paksa bani halak panginsolat, na tading maetek ampa naboru na mabalu, anjaha ulang ma duruskon daroh na so marpipot bani ianan on. (bd. 7:6; 21:12.) 22:3 Beginilah firman TUHAN: Lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya, janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini!
22:4 Anggo tongon idalankon hanima hata ai, jadi sai masuk do humbani horbangan ni rumah on raja-raja, na hundul bani hotak ni si Daud, manghunduli gareta ampa huda, sidea ampa juak-juak ni sidea ampa rayat ni sidea. (bd. 17:25.) 22:4 Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas takhta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda: mereka itu, pegawai-pegawainya dan rakyatnya.
22:5 Tapi anggo seng ra hanima manangihon hata on, domma marbija Ahu bani diringku, nini Jahowa, maningon mareong do rumah on. 22:5 Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka Aku sudah bersumpah demi diri-Ku, demikianlah firman TUHAN, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan.
22:6 Ai sonon do hata ni Jahowa pasal istana ni raja ni Juda: Songon Gilead do ho bangku, songon pakpak ni Libanon, tapi tongon gabe halimisan do ho bahenonku, gabe huta na so marpangisi. (bd. 21:14.) 22:6 Sebab beginilah firman TUHAN mengenai keluarga raja Yehuda: Engkau seperti Gilead bagi-Ku, seperti puncak gunung Libanon! Namun pastilah Aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang.
22:7 pasirsironku do halak na marsedahon ho, ganup sidea marsinjata; anjaha robohon ni sidea do hayu aresmu sidearan, anjaha gijighononni do ai hubagas apuy. 22:7 Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya; mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api.
22:8 Buei do bangsa mamontas hun huta on, anjaha ganup manungkun bani hasomanni: Mase ma sonon ibahen Jahowa bani huta na banggal on? (5 Mus. 29:24; 1 Raj. 9:8; 2 Kron. 7:21.) 22:8 Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain: Mengapakah TUHAN melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini?
22:9 Jadi balosan ni sidea ma: Halani na itadingkon sidea do padan na binahen ni Jahowa, Naibata ni sidea, anjaha marsombah sidea bani naibata na legan, anjaha ibalosi sidea ai. 22:9 Orang akan menjawab: Oleh karena mereka telah melupakan perjanjian TUHAN, Allah mereka, dan telah sujud menyembah kepada allah lain dan beribadah kepadanya.”
22:10 Ulang ma tangisi hanima ia, na matei in, ulang marhoru pasalsi, tapi gogoh ma tangisi hanima ia, na laho misir in, ai seng mulak be ia laho mangidah tanoh hatubuhanni. (2 Raj. 23:33; 2 Kron. 35:25.) 22:10 Janganlah kamu menangisi orang mati dan janganlah turut berdukacita karena dia. Lebih baiklah kamu menangisi dia yang sudah pergi, sebab ia tidak akan kembali lagi, ia tidak lagi akan melihat tanah kelahirannya.
22:11 Ai sonon do hata ni Jahowa pasal si Sallum, anak ni si Josia, raja ni Juda, na mamarentah manggantih bapani, si Josia, na misir humbani ianan on. Seng anjai mulak be ia hujon, (1 Kron. 3:15; 2 Kron. 36:3, 4.) 22:11 Sebab beginilah firman TUHAN mengenai Salum bin Yosia, raja Yehuda, yang telah menjadi raja menggantikan Yosia, ayahnya, dan yang telah meninggalkan tempat ini: “Ia tidak lagi akan kembali ke sini,
22:12 tapi maningon matei do ia bani ianan pambuangan ni sidea bani, anjaha seng idahonni be tanoh on. 22:12 tetapi ia akan mati di tempat pembuangannya, dan tidak lagi akan melihat negeri ini.”
22:13 Bursik ma ia, na pajongjong rumahni marhitei hagedukon, ampa na paulihon anjung-anjung ni marhitei na so uhum, na marsuruh hasomanni mangkorja seng margaji, na so mamberehon upahni bani, (3 Mus. 19:13; 5 Mus. 24:14; Mik. 3:10; Hab. 2:9; Jak. 5:4.) 22:13 Celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan dan anjungnya berdasarkan kelaliman, yang mempekerjakan sesamanya dengan cuma-cuma dan tidak memberikan upahnya kepadanya;
22:14 na mangkatahon: Paulionku ma bangku rumah na banggal, na markamar-kamar na lumbang iatas, anjaha na mambahen marjendela ai, ilapis bani hayu ares anjaha ibahen marset sigerger. 22:14 yang berkata: “Aku mau mendirikan istana yang besar lebar dan anjung yang lapang luas!”, lalu menetas dinding istana membuat jendela, memapani istana itu dengan kayu aras dan mencatnya merah.
22:15 Nini uhurmu raja ma ho halani marpala-pala ho marrumah hayu ares? Ia bapamu ai lang mangan minum do ia? Tapi idalankon do hasintongan ampa hapintoran, gabe marsonang-sonang do ia. 22:15 Sangkamu rajakah engkau, jika engkau bertanding dalam hal pemakaian kayu aras? Tidakkah ayahmu makan minum juga dan beroleh kenikmatan? Tetapi ia melakukan keadilan dan kebenaran,
22:16 Sintong do panguhumionni bani na madoyuk pakon na masombuh, anjaha mardohar do. Ai lang sonai parlahou ni sitandai Ahu? nini Jahowa. 22:16 serta mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin dengan adil. Bukankah itu namanya mengenal Aku? demikianlah firman TUHAN.
22:17 Tapi anggo matamu pakon uhurmu, pitah dompak untung na so pintor do laho, dompak na manduruskon daroh na so marpipot, anjaha na mandalankon odoh-odoh ampa paksa. 22:17 Tetapi matamu dan hatimu hanya tertuju kepada pengejaran untung, kepada penumpahan darah orang yang tak bersalah, kepada pemerasan dan kepada penganiayaan!
22:18 Halani ai sonon do hata ni Jahowa pasal si Joyakim, anak ni si Josia, raja ni Juda: Seng anjai tangisan ni sidea ia, mangkatahon: Aii saninangku! atap: Aii botou! Seng anjai doruh-doruh sidea pasalsi, mangkatahon: Ham Tuannami! Atap: Ham, na marsangap, na marmulia! (bd. 34:5; 2 Raj. 24:1, 2; 2 Kron. 36:5-8.) 22:18 Sebab itu beginilah firman TUHAN mengenai Yoyakim bin Yosia, raja Yehuda: “Orang tidak akan meratapi dia: Aduhai abangku! Aduhai kakakku! Orang tidak akan menangisi dia: Aduhai tuan! Aduhai Seri Paduka!
22:19 Songon halode do ia tanomon, isarad anjaha isampakkon hudarat ni horbangan ni Jerusalem. (bd. 36:30; Jes. 14:19.) 22:19 Ia akan dikubur secara penguburan keledai, diseret dan dilemparkan ke luar pintu-pintu gerbang Yerusalem.”
22:20 Tangkog ma ho hu dolog Libanon, anjaha mardilo-dilo ma; pamaling ma soramu i Basan, anjaha doruh-doruh ma hun dolog Abarim, ai domma bois sagala na manghaholongi ho. 22:20 Naiklah ke gunung Libanon dan berteriaklah! Perdengarkanlah suaramu di pegunungan Basan! Berteriaklah dari pegunungan Abarim, sebab semua kekasihmu sudah hancur!
22:21 Marsahap do ahu bam sanggah na sonang ho, tapi nim: Seng ra ahu manangihon! Sonai do parlahoumu humbani haposoonmu, seng ongga itangihon ho sorangku. 22:21 Aku telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa, tetapi engkau berkata: “Aku tidak mau mendengarkan!” Itulah tingkah langkahmu dari sejak masa mudamu, sebab engkau tidak mau mendengarkan suara-Ku!
22:22 Haganup parmahanmu ombuskonon ni logou do, anjaha haganup na mangkaholongi ho, maningon tarbuang do; jadi badorma ho, anjaha songgotan halani haganup hajahatonmai. (bd. 25:9, 28.) 22:22 Semua orang yang menggembalakan kamu akan dihalau angin ribut, dan para kekasihmu akan diangkut tertawan. Pada waktu itu engkau akan menjadi malu dan bernoda dari sebab segala kejahatanmu.
22:23 Ho ale na marparatas i Libanon, na marasar itongah-tongah ni hayu ares! Sonaha ma nani pangorongmu bani parroh ni na maborit bam, ai ma na maborit songon na bani naboru na mangarou? (bd. 13:21; 21:14.) 22:23 Hai engkau yang diam di gunung Libanon, dan yang bersarang di pohon-pohon aras! Betapa engkau akan mengeluh ketika kesakitan menimpa engkau, kesakitan seperti yang ditanggung perempuan yang melahirkan!
22:24 Songon sintongni manggoluh Ahu, nini Jahowa; age pe si Konya, anak ni si Joyakim, ai ma raja i Juda, tintin tokan bani tanganku siamun, sai umpatonku do ho, (bd. 24:1; 2 Raj. 24:6.) 22:24 “Demi Aku yang hidup, demikianlah firman TUHAN, bahkan sekalipun Konya bin Yoyakim, raja Yehuda, adalah sebagai cincin meterai pada tangan kanan-Ku, namun Aku akan mencabut engkau!
22:25 anjaha ondoskononku do ho hubagas tangan ni na manguhurhon hosahmu, hubagas tangan ni halak na hinabiaranmu, ai ma hubagas tangan ni si Nebukadnesar, raja ni Babel, ampa hubagas tangan ni halak Kasdim. 22:25 Aku akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawamu, ke dalam tangan orang-orang yang engkau takuti, ke dalam tangan Nebukadnezar, raja Babel, dan ke dalam tangan orang-orang Kasdim.
22:26 Anjaha sampakkononku do ho ampa inangmu na manubuhkon ho, hu tanoh na legan, na so hatubuhanmu, anjaha ijai do hanima matei. (2 Raj. 24:12, 15.) 22:26 Aku akan melemparkan engkau serta ibumu yang melahirkan engkau ke negeri lain, yang bukan tempat kelahiranmu; di sanalah kamu akan mati.
22:27 Tapi hu nagori na hinarosuhkon ni sidea sihol mulak hujai, seng anjai mulak be sidea hujai. 22:27 Tetapi ke negeri yang mereka rindukan untuk kembali ke situ, mereka tidak akan kembali!”
22:28 Ai doskon hudon sihagigihononku anjaha sirosakkonkon do nani si Konya, doskon hudon, na so adong be halak na pot bani? Mase isampakkon anjaha igijigkon ia, hu tanoh na so ongga tinandani? (Hos. 8:8.) 22:28 Adakah Konya ini suatu benda yang hina, yang akan dipecahkan orang, atau suatu periuk yang tidak disukai orang? Mengapakah ia dicampakkan dan dilemparkan ke negeri yang tidak dikenalnya?
22:29 Ale tanoh, tanoh, tanoh, tangar ma hata ni Jahowa! 22:29 Hai negeri, negeri, negeri! Dengarlah firman TUHAN!
22:30 Sonon do hata ni Jahowa: Suratkon ma halak on, songon na so marniombah, halak na so marsangap bani goluhni; ai seng dong be humbam ginomparni, na hundul bani hotak ni si Daud anjaha na mamarentah use i Juda. 22:30 Beginilah firman TUHAN: “Catatlah orang ini sebagai orang yang tak punya anak, sebagai laki-laki yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya; sebab seorang pun dari keturunannya tidak akan berhasil duduk di atas takhta Daud dan memerintah kembali di Yehuda.”
<< Yeremia 21 Yeremia 23 >>