Yeremia 21

21:1 On do hata na roh humbani Jahowa bani si Jeremia, sanggah isuruh raja Sedekia si Pashur, anak ni si Malkia, ampa malim Sepanya, anak ni si Maaseya hubani mangkatahon: (bd. 29:25.) 21:1 Firman yang datang dari TUHAN kepada Yeremia, ketika raja Zedekia mengutus Pasyhur bin Malkia dan imam Zefanya bin Maaseya kepadanya dengan pesan:
21:2 Sungkun ham ma lobei bannami humbani Jahowa, ai iporang si Nebukadnesar, raja ni Babel do hanami nuan; andohar ra Jahowa mambahen bannami halongangan songon na somal hinan ibahen, ase misir ia humbannami. (bd. 37:3; Panguh. 1:1; 2 Sam. 5:19.) 21:2 “Tanyakanlah kiranya petunjuk TUHAN untuk kami, sebab Nebukadnezar, raja Babel, memerangi kami! Barangkali TUHAN mau melakukan kepada kami tepat seperti perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib, sehingga Nebukadnezar mundur meninggalkan kami.”
21:3 Jadi nini si Jeremia ma hubani sidea: Sonon ma hatahon hanima hubani si Sedekia. 21:3 Kata Yeremia kepada mereka: “Beginilah kamu katakan kepada Zedekia:
21:4 Sonon do hata ni Jahowa, Naibata ni Israel: Tonggor ma, pabalikonku do sinjata hamunsuhon na i tangannima, na pinakeinima marmunsuh idarat ni tembok ai dompak raja ni Babel ampa dompak halak Kasdim, na mangkubu hanima, anjaha tarikonku do ai haganup hubagas huta on. 21:4 Beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Sesungguhnya, Aku akan membalikkan senjata perang yang kamu pegang, yang kamu pakai berperang melawan raja Babel dan melawan orang-orang Kasdim yang mengepung kamu dari luar tembok; Aku akan mengumpulkannya ke dalam kota ini.
21:5 Ahu sandiri do marmunsuh dompak hanima marhitei tangan na gostong ampa botohon na gogoh, marhitei ringis ampa gila na parah. 21:5 Aku sendiri akan berperang melawan kamu dengan tangan yang teracung, dengan lengan yang kuat, dengan murka, dengan kehangatan amarah dan dengan kegusaran yang besar.
21:6 Anjaha bunuhonku do pangisi ni huta on, jolma, sonai age pinahan; marmateian do sidea halani sampar na parah. 21:6 Aku akan memukul penduduk kota ini, baik manusia maupun binatang; mereka akan mati oleh penyakit sampar yang hebat.
21:7 Dob ai, nini Jahowa ma, ondoskononku do si Sedekia, raja ni Juda, ampa gamot-gamotni, halak na mabuei ibagas huta on, na niliouan ni sampar, podang ampa lohei, hu tangan ni si Nebukadnesar, raja ni Babel, ampa hu tangan ni munsuh ni sidea, na manguhurhon hosah ni sidea. Bunuhonni ma sidea marhitei podang; seng maidop uhurni mangidah sidea, atap liouanni sidea, atap malang uhurni mangidah sidea. (bd. 39:1.) 21:7 Sesudah itu, demikianlah firman TUHAN, maka Zedekia, raja Yehuda, dan pegawai-pegawainya dan rakyat di kota ini, yang masih tinggal hidup dari penyakit sampar, dari pedang dan dari kelaparan, akan Kuserahkan ke dalam tangan Nebukadnezar, raja Babel, yaitu ke dalam tangan musuh mereka yang berusaha mencabut nyawa mereka; orang akan memukul mati mereka dengan mata pedang tanpa merasa sayang, tanpa belas kasihan dan tanpa ampun.
21:8 Ambahni ai hatahon ma bani bangsa on: Sonon do hata ni Jahowa: Tonggor ma, Ahu do mannahkon i lobeinima dalan hagoluhan ampa dalan hamateian. (5 Mus. 11:26.) 21:8 Tetapi kepada bangsa ini haruslah kaukatakan: Beginilah firman TUHAN: Sesungguhnya, Aku menghadapkan kepada kamu jalan kehidupan dan jalan kematian.
21:9 Atap ise na tading ibagas huta on, maningon do matei marhitei podang, lohei ampa sampar; tapi atap ise na mandarat anjaha na lintun hubani halak Kasdim na mangkubu hanima, manggoluh ma ia, bani ma hosahni songon taban-taban. (bd. 38:2.) 21:9 Siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan dan karena penyakit sampar; tetapi siapa yang keluar dari sini dan menyerahkan diri kepada orang-orang Kasdim yang mengepung kamu, ia akan tetap hidup; nyawanya akan menjadi jarahan baginya.
21:10 Ai domma hudompakkon bohingku dompak huta on laho mangagouhon, sedo laho padearhon, nini Jahowa: Ondoskononkon do huta on hubagas tangan ni raja Babel, anjaha tutungonni ma on. 21:10 Sebab Aku telah menentang kota ini untuk mendatangkan kecelakaan dan bukan untuk mendatangkan keberuntungannya, demikianlah firman TUHAN. Kota ini akan diserahkan ke dalam tangan raja Babel yang akan membakarnya habis dengan api.”
21:11 Bani ginompar ni raja ni Juda, hatahon ma: Tangihon hanima ma hata ni Jahowa, 21:11 Kepada keluarga raja Yehuda. Dengarlah firman TUHAN:
21:12 ale ginompar ni si Daud! Sonon do hata ni Jahowa: Dalankon ma uhum na pintor ganup sogod, anjaha paluah hanima ma na sinamun humbagas tangan ni sipangodoh-odoh, ase ulang roh gilangku songon apuy anjaha gara, seng dong na boi mangintopi, halani hajahaton ni pambahennannima. (bd. 7:20; 22:3.) 21:12 “Beginilah firman TUHAN, hai keturunan Daud: Jatuhkanlah hukum yang adil setiap pagi dan lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya, supaya kehangatan murka-Ku jangan menyambar seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkannya, oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat!
21:13 Tonggor ma, na roh do Ahu manlawan ho, ale huta, na marianan iatas ni dolog batu, na bani habungan, nini Jahowa, hanima na mangkatahon: Ise ma na tuad manlawan hita, anjaha ise ma na boi mammasuki iananta? 21:13 Sesungguhnya, Aku akan menjadi lawanmu, hai kota yang di atas lembah, gunung batu di dataran, demikianlah firman TUHAN, hai kamu yang berkata: Siapakah yang berani turun kepada kami dan siapakah yang berani masuk ke tempat perteduhan kami?
21:14 Luluhononku do bannima romban hubani buah ni pambahenannima, nini Jahowa; nahitanku do apuy ibagas haranganni, anjaha boiskononni ma haganup na manliotisi. 21:14 Aku akan melakukan pembalasan kepadamu sesuai dengan hasil perbuatanmu, demikianlah firman TUHAN. Aku akan menyalakan api di hutannya yang akan memakan habis segala sesuatu yang di sekitarnya.”
<< Yeremia 20 Yeremia 22 >>