Yeremia 2

2:1 Roh do hubangku hata ni Jahowa nini: 2:1 Firman TUHAN datang kepadaku, bunyinya:
2:2 Laho ma ho, hatahon ma torang-torang hubani par-Jerusalem: Sonon do hata ni Jahowa: Hudingat do habujuronmu, sanggah poso ho, holong ni uhurmu, sanggah tunangan ope ho, sonaha pangirikkonmu bangku i halimisan, bani tanoh na so boi tidahon. (Hes. 16:8.) 2:2 “Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan: Beginilah firman TUHAN: Aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti Aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya.
2:3 Pansing do ijia Israel bani Jahowa, limbuah ni pariamani do ia. Sagala na sihol mangankon ai marsalah do, sogop do hamagouan bani sidea, nini Jahowa. (2 Mus. 19:6.) 2:3 Ketika itu Israel kudus bagi TUHAN, sebagai buah bungaran dari hasil tanah-Nya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka, demikianlah firman TUHAN.
2:4 Tangihon ma hata ni Jahowa, ale ginompar ni si Jakob, sonai sagala marga na hun rumah ni Israel. 2:4 Dengarlah firman TUHAN, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel.
2:5 Sonon do hata ni Jahowa: Aha dong jumpah ompungnima salah Bangku, ase surut sidea humbangku, anjaha iirikkon na so margagan, mambahen gabe na lang sidea? (Mik. 6:3-5.) 2:5 Beginilah firman TUHAN: Apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu pada-Ku, sehingga mereka menjauh dari pada-Ku, mengikuti dewa kesia-siaan, sampai mereka menjadi sia-sia?
2:6 Seng dong ihatahon sidea: Ija do Jahowa, na mambobahon hita tangkog hun tanoh Masir, na mangiring-iring hita i halimisan, bani tanoh dorging-dorging anjaha marlombang-lombang, bani tanoh na horah anjaha na golap tumang, bani tanoh na so ongga binontas ni halak, na so niiankon ni jolma? (5 Mus. 8:15.) 2:6 Dan mereka tidak lagi bertanya: Di manakah TUHAN, yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir; yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia?
2:7 Huboan do hanima hu tanoh na lambutan, ase ipangan hanima buahni ampa gogohni. Tapi dob das hanima hujin, ibutaki hanima do tanohku, anjaha parbagiananku ibahen hanima gabe hagigi. 2:7 Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik dari padanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanah-Ku; tanah milik-Ku telah kamu buat menjadi kekejian.
2:8 Malim pe seng dong manungkun: Ija do Jahowa? Siramotkon titah pe seng itandai Ahu. Parmahan ni bangsani marbalik do humbangku; nabi-nabi manjahai marhitei Baal anjaha iirikkon na so marguna. (Rom 2:20.) 2:8 Para imam tidak lagi bertanya: Di manakah TUHAN? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal Aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap Aku. Para nabi bernubuat demi Baal, mereka mengikuti apa yang tidak berguna.
2:9 Halani ai partinggilhononku do torus hanima, nini Jahowa, ronsi ginompar ni ginomparnima partinggilhononku do. 2:9 Sebab itu Aku akan berbantah lagi dengan kamu, demikianlah firman TUHAN, dan dengan anak cucumu Aku akan berbantah.
2:10 Tongon, laho hanima hu pulou ni halak Kittim, anjaha tonggor ma ijai, atap suruh hanima halak hu Kader, anjaha pardiatei ma ijai, atap dong do masa na sonai: (Jes. 23:1.) 2:10 Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim dan lihatlah; suruhlah orang ke Kedar dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh! Lihatlah apakah ada terjadi yang seperti ini:
2:11 Ai dong bangsa, na manggantih naibatani, age pe seng naibata sidea ai? Tapi anggo bangsangku, itukar do hamuliaonni bani sisombahon. (Ps. 106:20; Rom 1:23.) 2:11 pernahkah suatu bangsa menukarkan allahnya meskipun itu sebenarnya bukan allah? Tetapi umat-Ku menukarkan Kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna.
2:12 Longang ma hanima ale langit mangidah au, tarsonggot anjaha gobir tumang ma, nini Jahowa. (Jes. 1:2.) 2:12 Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat, demikianlah firman TUHAN.
2:13 Dua do salah na binahen ni bangsangku: Ahu bah tubuh hagoluhan itadingkon sidea; ihurak sidea do bani sidea parigi, parigi na marruang, na so marisi bah.(bd. 17:13; Ps. 36:10; Joh. 4:14.) 2:13 Sebab dua kali umat-Ku berbuat jahat: mereka meninggalkan Aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air.
2:14 Ai jabolon do Israel atap anak ni jabolon do? Mase ma gabe sisorohon ia? 2:14 Adakah Israel itu budak atau anak budak? Maka mengapa ia menjadi rampasan?
2:15 Maraum do singa dompaksi, ipamaling sidea sorani. Tarulang do ibahen sidea tanohni, itutung hutani, seng dong be pangisini. (bd. 4:7; Jes. 1:7; 5:29.) 2:15 Terhadapnya singa-singa muda mengaum, menyaringkan suaranya; negerinya dibuat orang menjadi tandus, kota-kotanya terbakar, tidak lagi berpenduduk.
2:16 Sonai homa halak na hun Nob ampa Tachpanhes lepong do ibahen ulumu. (bd. 44:1; Jes. 19:13.) 2:16 Bahkan orang-orang Memfis dan Tahpanhes telah menggundul batu kepalamu.
2:17 Ai lang ho do parohkon ai bam, halani na tinadingkonmu Jahowa Naibatamu, bani na tinogu-toguni ai ho bani dalan na sintong? (bd. 4:18; Hos. 13:9.) 2:17 Bukankah engkau sendiri yang menimpakan ini ke atas dirimu, oleh karena engkau meninggalkan TUHAN, Allahmu, ketika Ia menuntun engkau di jalan?
2:18 On pe, aha do untungni bam, na laho ai ho hu Masir sihol minum bah ni Nil? Atap aha do untungni bam na laho ai ho hu Assur sihol minum bah ni Eufrat? 2:18 Dan sekarang, apakah untungmu untuk pergi ke Mesir, hendak meminum air sungai Nil? Dan apakah untungmu untuk pergi ke Asyur, hendak meminum air sungai Efrat?
2:19 Hajahatonmu do na maminsang ho, anjaha parbalikonmu mambahen hona uhum ho. Halani ai botoh anjaha idah ma, naha janginni ampa paetni bam, manadingkon Jahowa Naibatamu; seng dong biarmu dompak Ahu, nini Tuhan Jahowa Zebaot. (Hos. 5:5.) 2:19 Kejahatanmu akan menghajar engkau, dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau! Ketahuilah dan lihatlah, betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan TUHAN, Allahmu; dan tidak gemetar terhadap Aku, demikianlah firman Tuhan ALLAH semesta alam.
2:20 Tongon humbani sapari nari pe sai ipamponggolhon ho do pasanganmu, anjaha irotapi ho talimu, anjaha ihatahon ho: Seng ra ahu jabolon! Tongon, bani ganup buntu-buntu na gijang ampa itoruh ni hayu na maratah do ho modom songon boru jalang. (bd. 3:6; Jes. 57:5; Hes. 6:13.) 2:20 Sebab dari dahulu kala engkau telah mematahkan kukmu, telah memutuskan tali pengikatmu, dan berkata: Aku tidak mau lagi diperbudak. Bahkan di atas setiap bukit yang menjulang dan di bawah setiap pohon yang rimbun engkau berbaring dan bersundal.
2:21 Husuan do ho songon hayu anggur na dear, tongon, humbani bonih na pitah. Sonaha do parsalihmu gabe hayu anggur harangan na so margagan? (2 Mus. 15:17; Ps. 44:3; 80:7; Jes. 5:1-4; Mrk. 12:1; Luk. 20:9.) 2:21 Namun Aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar!
2:22 Age pe iusah ho dirimu marhitei guboh ni sabun, anjaha buei ipakei ho sabun, sai tong do tartanda hajahatonmu i lobeihu, nini Tuhan Jahowa. (Job 9:30.) 2:22 Bahkan, sekalipun engkau mencuci dirimu dengan air abu, dan dengan banyak sabun, namun noda kesalahanmu tetap ada di depan mata-Ku, demikianlah firman Tuhan ALLAH.
2:23 Mase ma pag ho mangkatahon: Seng butak ahu, seng dong hupaihut-ihut Baal! Ingati ma pambahenanmu i habungan, botoh ma na binahenmu! Mardalan do ho maringgot-inggot songon unta boru-boru bani panorang hagarangonni, 2:23 Bagaimanakah engkau berani berkata: Aku tidak pernah menajiskan diriku, aku tidak pernah mengikuti para Baal? Lihatlah tingkah langkahmu di dalam lembah, ketahuilah apa yang telah kaulakukan: hai, unta betina yang ringan kaki yang berlari-lari kian ke mari,
2:24 songon halode boru-boru i halimisan, na unsong-unsong ibagas hisapni. Ise do na boi manahan hisapni? Sagala na mangindahisi seng pala loja, bani bulan hahisaponni sai jumpah do ia. 2:24 yang melepaskan diri lari ke padang gurun, karena ingin menghirup udara! Siapakah yang dapat menahan nafsunya untuk berjantan? Semua yang mencari dia, tidak usah berlelah, mereka akan menemukannya dalam musim berjantan.
2:25 Jaga ma naheimu ulang lang marsipatu, ampa tolonanmu ulang horahan! Tapi ihatahon ho do: Seng tarbahen be, ai domma huhaholongi halak na legan, sidea do siirikkononku. 2:25 Jagalah, supaya kakimu jangan tak bersepatu dan supaya kerongkonganmu jangan haus! Tetapi engkau berkata: Percuma saja! Percuma! Sebab aku cinta kepada orang-orang asing, jadi aku mau mengikuti mereka.
2:26 Songon panangko na maila anggo tardapot, sonai do maila ginompar ni Israel rap pakon raja ni sidea, pambobai, malim ampa nabi ni sidea, 2:26 Seperti malunya pencuri, apabila kedapatan, demikianlah malunya kaum Israel, yakni para rajanya, pemukanya, para imamnya dan nabinya,
2:27 ai ma sidea na mangkatahon bani hayu: ho do bapangku, bani batu: ho do mantubuhkon ahu! Ai gurung ni sidea do idompakkon Bangku sedo bohi ni sidea. Tapi bani panorang hasosakan ni sidea, ihatahon sidea do: Jongjong ma Ham, paluah Ham ma hanami! 2:27 yang berkata kepada sepotong kayu: Engkaulah bapaku! dan kepada batu: Engkaulah yang melahirkan aku! Sungguh, mereka membelakangi Aku dan tidak menghadapkan mukanya kepada-Ku, tetapi pada waktu mereka ditimpa malapetaka mereka berkata: Bangkitlah menyelamatkan kami!
2:28 Ai ija do naibatamu, na pinaulimai bam? Sidea ma jongjong, anggo tarbahen sidea do mangurupi ho bani panorang hasosakanmu? Ai songon buei ni hutamu, sonai do buei ni naibatamu, ale Juda? (bd. 11:13; 5 Mus. 32:37; Panguh. 10:14; Jes. 2:8.) 2:28 Di manakah para allahmu yang kaubuat untuk dirimu? Biarlah mereka bangkit, jika mereka dapat menyelamatkan engkau pada waktu malapetakamu! Sebab seperti banyaknya kotamu demikian banyaknya para allahmu, hai Yehuda!
2:29 Mase Ahu iparingorhon hanima? Haganup do hanima marbalik humbangku, nini Jahowa. 2:29 Mengapakah kamu mau berbantah dengan Aku? Kamu sekalian telah mendurhaka kepada-Ku, demikianlah firman TUHAN.
2:30 Soya-soya do na hubogbogi ai anaknima, seng tarajari sidea, podangnima sandiri do mamboiskon nabinima songon singa na manoroh. (bd. 5:3; Jes. 1:5; Mat. 23:34.) 2:30 Sia-sia Aku telah memukuli anak-anakmu, hajaran tidaklah mereka terima; pedangmu sendiri telah memakan habis para nabimu seperti singa muda yang memusnahkan.
2:31 Hanima na sansundut on, parimbagaskon hanima ma hata ni Jahowa! Ai halimisan do Ahu bani Israel atap tanoh na lotir? Mase ma hatahonon ni bangsangku: Rosuhnami bannami, seng benahanami mulak Bamu. 2:31 Keturunan apakah kamu ini? Perhatikanlah firman TUHAN! Sudahkah Aku menjadi padang gurun bagi Israel atau tanah yang gelap gulita? Maka mengapa umat-Ku berkata: Kami sudah bebas, kami tidak lagi mau datang kepada-Mu?
2:32 Ai tarhalupahon anak boru do ugas-ugasni atap tarhalupahon tunangan do gonditni? Hape bangsangku, lupa do ia Bangku, domma dokah tumang. 2:32 Dapatkah seorang dara melupakan perhiasannya, atau seorang pengantin perempuan melupakan ikat pinggangnya? Tetapi umat-Ku melupakan Aku, sejak waktu yang tidak terbilang lamanya.
2:33 Jengesni in ibahen ho panlangkahmu, laho mangindahi haholonganmu, halani ai do ase ra ho pasomal-somal dirimu mangkorjahon na masambor. 2:33 Alangkah baiknya engkau mengatur jalanmu untuk mencari percintaan! Sebab itu juga engkau membiasakan segala jalanmu kepada kejahatan.
2:34 Bani sisi ni hioumu pe jumpah do daroh ni halak na so marpipot, Sedo halani na martuKah jumpah ho sidea, tapi halani na pininsangni ho pasal nongkan ai. 2:34 Sampai-sampai pada bajumu terdapat darah orang-orang miskin yang tidak bersalah; bukan waktu mereka membongkar untuk mencuri kaudapati mereka! Meskipun semuanya itu demikian,
2:35 Ihatahon ho: Seng marsalah ahu, domma surut ringisni humbangku. Tonggor ma, dabuhononku do uhum bam, halani ihatahon ho: Seng mardousa ahu. (Jes. 43:26.) 2:35 engkau berkata: Aku tidak bersalah! Memang, murka-Nya telah meninggalkan aku! Sesungguhnya Aku akan membawa engkau ke pengadilan, oleh karena engkau berkata: Aku tidak berdosa!
2:36 Urahni in margoling ho anjaha mubah-ubah. Maningon bador do ho bahenon ni Masir, songon na dob bador ho ibahen Assur. (2 Kron. 28:20; Jes. 30:5.) 2:36 Alangkah ringannya kaupandang untuk mengubah tingkah langkahmu! Juga karena Mesir engkau akan menjadi malu, seperti engkau telah menjadi malu karena Asyur.
2:37 Hujai pe ningon laho do ho, jujung tanganmu bani ulumu, ai domma iambukkon Jahowa hatengeran-hatengeran ni uhurmu, seng dong be untungmu humbani sidea. 2:37 Dari sana pun juga engkau akan keluar dengan mengangkat tanganmu, sebab TUHAN telah menolak mereka yang telah kaupercayai dan engkau tidak akan berhasil dengan mereka.”
<< Yeremia 1 Yeremia 3 >>