Yeremia 19

19:1 Sonon do hata ni Jahowa: Laho ma ho, boli ma sada botol tanoh humbani sitopa hudon, arahkon ma deba pangintuai ni bangsa in ampa malim situanan. 19:1 Beginilah pula firman TUHAN kepadaku: “Pergilah membeli buli-buli yang dibuat dari tanah, lalu ajaklah bersama-sama engkau beberapa orang tua-tua bangsa itu dan beberapa orang imam yang tertua,
19:2 Anjaha luar ma ho hu habungan Ben-Hinnom, na ilambung ni horbangan parsanga-sangaan, anjaha tingtingkon ma ijai hata na sihol patugahonku bam. (ay. 11; bd. 7:31.) 19:2 kemudian berangkatlah ke Lembah Ben-Hinom yang di depan pintu gerbang Beling! Serukanlah di sana perkataan-perkataan yang akan Kusampaikan kepadamu!
19:3 Hatahon ma: Tangihon ma hata ni Jahowa ale raja-raja ni Juda ampa pangisi ni Jerusalem! Sonon do hata ni Jahowa Zebaot, Naibata ni Israel. Tonggor ma, parohonku ma hamagouan bani ianan on, gabe mardengeng ma pinggol ni sagala na manangar ai. (1 Sam. 3:11; 2 Raj. 21:12.) 19:3 Katakanlah: Dengarlah firman TUHAN, hai raja-raja Yehuda dan penduduk Yerusalem! Beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: Sesungguhnya, Aku akan mendatangkan malapetaka kepada tempat ini, sehingga telinga orang yang mendengarnya, mendenging!
19:4 Halani na tinadingkon ni sidea ai Ahu anjaha ibutaki ianan on, marhitei na manutung dahupa ijon bani naibata na legan, ai ma, na so tinanda ni sidea atap ompung ni sidea atap raja-raja ni Juda pe; anjaha halani igoki sidea ianan on marhitei daroh ni halak na so marpipot, (bd. 2:13; Jes. 65:11.) 19:4 Sebab mereka telah meninggalkan Aku, telah memberikan tempat ini kepada allah asing dan telah membakar korban di sini kepada allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri dan oleh nenek moyang mereka dan oleh raja-raja Yehuda. Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan darah orang-orang yang tidak bersalah.
19:5 anjaha ipauli ianan panumbahan bani Baal, laho manutung anak ni sidea bahen galangan situtungon bani Baal, ai ma, na so ongga hutonahkon atap husahapkon, atap ongga taringat ibagas uhurhu; (bd. 7:31, 32; 3 Mus. 18:21.) 19:5 Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal, suatu hal yang tidak pernah Kuperintahkan atau Kukatakan dan yang tidak pernah timbul dalam hati-Ku.
19:6 halani ai, tonggor ma, na roh ma ari, nini Jahowa, lang be goranon ianan on Topet atap habungan Ben-Hinnom, tapi habungan pamunuhan do. 19:6 Sebab itu, sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman TUHAN, bahwa tempat ini tidak akan disebut lagi: Tofet dan Lembah Ben-Hinom, melainkan Lembah Pembunuhan.
19:7 Ai gabe na lang do bahenonku hauhuron ni Juda pakon Jerusalem bani ianan on, anjaha marrageian do sidea bahenonku marhitei podang ilobei ni munsuh ni sidea, ampa marhitei tangan ni halak siuhurhon hosah ni sidea; berehononku do bangkei ni sidea gabe panganon ni manuk-manuk na i awang-awang ampa binatang na i talun. (bd. 7:33; 15:3.) 19:7 Aku akan menggagalkan rancangan Yehuda dan Yerusalem di tempat ini dan Aku akan membuat mereka rebah oleh pedang di depan musuh mereka dan oleh tangan orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Aku akan membiarkan mayat-mayat mereka dimakan oleh burung-burung di udara dan oleh binatang-binatang di bumi.
19:8 Anjaha bahenonku do huta on gabe hasonggotan ampa siapason; ai ganup na montas hujai tarsonggot do, anjaha manrisai halani haganup hasedaon na mangonai hujai. (bd. 18:16.) 19:8 Aku akan membuat kota ini menjadi kengerian dan menjadi sasaran suitan. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan bersuit karena segala pukulan yang dideritanya.
19:9 Papangankononku do bani sidea daging ni anak ampa boru ni sidea, anjaha ganup sidea marsipangan daging ni hasomanni, sanggah na tarsosak sidea anjaha marhabiaran binahen ni munsuh ni sidea ampa na manguhurhon hosah ni sidea. (3 Mus. 26:29; 5 Mus. 28:53; 2 Raj. 6:28; Tangis 4:10.) 19:9 Aku akan membuat mereka memakan daging anak-anaknya laki-laki dan daging anak-anaknya perempuan, dan setiap orang memakan daging temannya, dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhnya kepada mereka dan oleh orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka.
19:10 Jadi bolahkon ma botol tanoh ai ilobei ni halak na rapkon ho ai, 19:10 Selanjutnya pecahkanlah buli-buli itu di depan mata orang-orang yang turut bersama-sama engkau.
19:11 anjaha hatahon ma bani sidea: Sonon do hata ni Jahowa Zebaot: Sonai ma rosakkononku bangsa on ampa huta on, songon halak na manrosakkon hudon ni sitopa hudon, gabe seng tarpauli be. I Topet ma halak mananom na matei, halani seng dong be panimbunan na legan. (bd. 7:32; Jes. 30:14.) 19:11 Katakanlah kepada mereka: Beginilah firman TUHAN semesta alam: Demikianlah akan Kupecahkan bangsa ini dan kota ini, seperti orang memecahkan tembikar tukang periuk, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Dan Tofet akan menjadi tempat penguburan, karena tidak ada tempat lain untuk menguburkan.
19:12 Sonai ma bahenonku bani ianan on, nini Jahowa, ampa bani pangisini; songon Topet do bahenonku ianan on. (Jes. 30:33.) 19:12 Begitulah akan Kulakukan kepada tempat ini, demikianlah firman TUHAN, dan kepada penduduknya. Aku akan membuat kota ini seperti Tofet:
19:13 Rumah-rumah na i Jerusalem ampa rumah-rumah ni raja-raja ni Juda maningon pabutakon do songon ianan ni Topet, ai ma haganup rumah, na ongga tayubni ipakei panutungannu dahupa bani ganup bala ni langit, anjaha iuseihon ijai galangan siinumon bani naibata na legan. (bd. 7:18; 32:29; 2 Raj. 23:12; Sep. 1:5.) 19:13 rumah-rumah Yerusalem dan rumah-rumah para raja Yehuda akan menjadi najis seperti tempat Tofet, yakni segala rumah yang di atas sotohnya orang membakar korban kepada segala tentara langit dan mempersembahkan korban curahan kepada allah lain.”
19:14 Dob ai mulak ma si Jeremia hun Topet, na pinarayakni ai laho manjahai ijai isuruh Jahowa; jadi jongjong ma ia i alaman ni rumah ni Jahowa, anjaha ihatahon ma bani ganup bangsa ai: 19:14 Ketika Yeremia pulang dari Tofet, ke mana TUHAN telah mengutusnya untuk bernubuat, berdirilah ia di pelataran rumah TUHAN dan berkata kepada segenap orang banyak:
19:15 Sonon do hata ni Jahowa Zebaot, Naibata ni Israel: Tonggor ma, parohonku do hu huta on ampa hubani huta na legan haganup hamagouan, na dob hulumbahon ai, halani ipajogal sidea tangkuhukni, anjaha manjua sidea manangihon hatangku. 19:15 “Beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: Sesungguhnya, Aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota sekitarnya seluruh malapetaka yang telah Kukatakan akan menimpa mereka, sebab mereka berkeras kepala dan tidak mendengarkan perkataan-perkataan-Ku.”
<< Yeremia 18 Yeremia 20 >>