Yeremia 18

18:1 On do hata ni Jahowa na roh hubani si Jeremia: 18:1 Firman yang datang dari TUHAN kepada Yeremia, bunyinya:
18:2 Jongjong ma ho, anjaha tuad ma ho hu rumah ni sitopa hudon, ijai ma pabogeihononku hatangku bam. 18:2 “Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk! Di sana Aku akan memperdengarkan perkataan-perkataan-Ku kepadamu.”
18:3 Jadi tuad ma ahu hu rumah ni sitopa hudon ai anjaha tonggor ma, tudu do ia marhorja manjolom parugasni ai. 18:3 Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan.
18:4 Tapi hudon na sihol paulionni ai humbani tanoh halampung, maseda do ibagas tangan ni sitopa hudon ai; jadi ipauli ma hudon na legan hunjai, sonaha na dear nini uhurni. 18:4 Apabila bejana, yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu, rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya.
18:5 Dob ai roh ma hata ni Jahowa hu bangku sonon: 18:5 Kemudian datanglah firman TUHAN kepadaku, bunyinya:
18:6 Ai seng tarbahen Ahu gakni bannima, songon pambahen ni sitopa hudon on, ale ginompar ni Israel? nini Jahowa. Tonggor ma, songon tanoh halampung ibagas tangan ni sitopa hudon, sonai do hanima ibagas tanganku, ale ginompar ni Israel. (Jes. 45:9; 64:8; Rom 9:21.) 18:6 “Masakan Aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel!, demikianlah firman TUHAN. Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tangan-Ku, hai kaum Israel!
18:7 Marsipota marsahap Ahu pasal sada bangsa atap sada harajaon, laho mangorbat manropuki ampa parsedahon ai; 18:7 Ada kalanya Aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa Aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya.
18:8 tapi anggo mubah do humbani hajahatonni bangsa na dob hupalumba ai, jadi marpangulaki do uhurhu pasal hamagouan na dob huranggihon ai bani. (bd. 26:3, 19; Hes. 33:11; Jon. 3:10.) 18:8 Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa Aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah Aku, bahwa Aku hendak menjatuhkan malapetaka yang Kurancangkan itu terhadap mereka.
18:9 Marsipota marsahap do Ahu pasal sada bangsa atap sada harajaon, laho manuan ampa pajongjongkon ai; 18:9 Ada kalanya Aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa Aku akan membangun dan menanam mereka.
18:10 tapi anggo ibahen na jahat ilobei ni matangku, seng itangihon sorangku, jadi solsolanku ma diringku pasal na madear na sihol bahenonku hubani. 18:10 Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mata-Ku dan tidak mendengarkan suara-Ku, maka menyesallah Aku, bahwa Aku hendak mendatangkan keberuntungan yang Kujanjikan itu kepada mereka.
18:11 Ai pe, hatahon ma hubani halak Juda ampa hubani pangisi ni Jerusalem: Sonon do hata ni Jahowa: Tonggor ma, domma huranggi hinan hamagouan dompak hanima, anjaha husurahon manlawan hanima. Mulak ma hanima, ganup humbani parlahouni na masambor, anjaha padear hanima ma dalannima ampa pambahenannima. (bd. 7:3; 25:5; 2 Raj. 17:13; Jes. 1:16.) 18:11 Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem: Beginilah firman TUHAN: Sesungguhnya, Aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat, dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu!
18:12 Tapi nini sidea ma: Sisoya-soya do ai! Domu hubani pingkirannami do hanami marparlahou, anjaha ganup mambahen domu hubani hengkeng ni uhurni na jahat ai. (bd. 2:25; 6:16; 3:17.) 18:12 Tetapi mereka berkata: Tidak ada gunanya! Sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat.”
18:13 Halani ai sonon do hata i Jahowa: Sungkun ma itongah-tongah ni bangsa parbegu, atap dong do na dob ongga mambogei sisonai! (bd. 2:10.) 18:13 Sebab itu beginilah firman TUHAN: “Cobalah tanyakan di kalangan bangsa-bangsa: siapakah yang telah mendengar hal seperti ini? Anak dara Israel telah melakukan hal-hal yang sangat ngeri!
18:14 Ai ongga do masab salju humbani batu-batu na i dolog Hermon? Ai ongga do horah bah na manorsuk, na torus mabaor hun dolog? 18:14 Masakan salju putih akan beralih dari gunung batu Siryon? Masakan air gunung akan habis; air yang sejuk dan mengalir?
18:15 Tapi anggo bangsangku lupa do sidea bangku, bani sisombahon do sidea manutung dahupa; jomba do sidea bani dalan ni sidea, bani dalan na basaia ai, mardalan bani dalan na so pinauli. (bd. 3:21; 6:16.) 18:15 Tetapi umat-Ku telah melupakan Aku, mereka telah membakar korban kepada dewa kesia-siaan; mereka telah tersandung jatuh di jalan-jalan mereka, yakni jalan-jalan dari dahulu kala, dan telah mengambil jalan simpangan, yakni jalan yang tidak diratakan.
18:16 gabe songgot-songgot do sidea ibahen, gabe siapason ronsi sadokah ni dokahni. Ganup na montas hunjai tarsonggot do anjaha iupir-upirhon uluni. 18:16 Maka mereka membuat negerinya menjadi kengerian menjadi sasaran suitan untuk selamanya. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri, dan akan menggeleng-gelengkan kepalanya.
18:17 Songon logou na hun purba merab do sidea bahenonku ilobei ni munsuh. Gurungku do patuduhkononku bani sidea sedo bohingku, bani ari ni hamagouan ni sidea. (bd. 2:27.) 18:17 Seperti angin timur Aku akan menyerakkan mereka di depan musuhnya. Belakang-Ku akan Kuperlihatkan kepada mereka dan bukan muka-Ku pada hari bencana mereka.”
18:18 Nini sidea: Laho ma hita mantahihon si Jeremia, ai seng anjai surut titah humbani malim, podah humbani na maruhur ampa hata ai humbani nabi. Laho ma hita, agou hita ma ia marhitei hatani sandiri, anjaha tangi ma hita pasal sagala hatani. (Mal. 2:7.) 18:18 Berkatalah mereka: “Marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia, sebab imam tidak akan kehabisan pengajaran, orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat dan nabi tidak akan kehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri dan jangan memperhatikan setiap perkataannya!”
18:19 Ham Jahowa, pardiatei Ham ma ahu, tangar Ham sora ni sipanlawan bangku. 18:19 Perhatikanlah aku, ya TUHAN, dan dengarkanlah suara pengaduanku!
18:20 Ai patut do na jahat balos ni na madear? Tongon, ihurak sidea do godung bangku? Ingat Ham ma, sonaha parjongjongku i lobeimu laho mangapiti sidea i lobeimu, laho palembangkon ringismu humbani sidea. (Ps. 35:7.) 18:20 Akan dibalaskah kebaikan dengan kejahatan? Namun mereka telah menggali pelubang untuk aku! Ingatlah bahwa aku telah berdiri di hadapan-Mu, dan telah berbicara membela mereka, supaya amarah-Mu disurutkan dari mereka.
18:21 Halani ai uhum Ham ma anak ni sidea marhitei lohei, anjaha ondoskon Ham ma sidea bani kuasa ni podang. Sai popor ma jolma ni sidea anjaha mabalu, anjaha dalahi ni sidea marmateian ma ibahen sampar; garama ni sidea pe rasei ma ibahen podang bani parmunsuhan. (Ps. 109:9.) 18:21 Sebab itu serahkanlah anak-anak mereka kepada kelaparan, dan biarkanlah mereka dipancung pedang! Biarlah isteri-isteri mereka kehilangan anak dan suami; biarlah laki-laki mereka mati oleh sampar, dan pemuda-pemuda mereka mati karena pedang di pertempuran!
18:22 Sai tarbogei ma doruh-doruh hun rumah ni sidea, anggo iparoh Ham bala sompong mandorab sidea! Ai ihurak sidea do godung laho manangkap ahu, anjaha ponop itaon siding bani naheihu. 18:22 Biarlah kedengaran jeritan dari rumah-rumah mereka, apabila Engkau dengan tiba-tiba mendatangkan gerombolan perampok kepada mereka! Sebab mereka telah menggali pelubang untuk menangkap aku, dan telah memasang jerat untuk kakiku.
18:23 Ham Jahowa, ibotoh Ham do ganup partahi-tahian ni sidea; laho mamunuh ahu: Ulang ma sasap Ham hajahaton ni sidea ai, anjaha ulang ma masabkon Ham dousa ni sidea hun lobeimu. Mardabuhan ma sidea bahen Ham i lobeimu. Pasaud Ham ma uhurmu bani sidea bani panorang ni ringismu. (Ps. 109:14-15.) 18:23 Tetapi Engkau, ya TUHAN, Engkau mengetahui segala rancangan mereka untuk membunuh aku. Janganlah ampuni kesalahan mereka, dan janganlah hapuskan dosa mereka dari hadapan-Mu, tetapi biarlah mereka tersandung di hadapan mata-Mu; bertindaklah pada hari murka-Mu terhadap mereka!
<< Yeremia 17 Yeremia 19 >>