Yeremia 17

17:1 Dousa ni Juda tarsurat do marhitei pena bosi; marhitei pena intan do iuhirhon ai bani batu panuratan ni uhur ni sidea. ampa bani tanduk ni anjap-anjap ni sidea, (Job 19:24.) 17:1 “Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi, yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka
17:2 ai idingat anak ni sidea do anjap-anjap ampa Ashera ni sidea, na itoruh ni hayu na maratah ampa bani buntu-buntu na gijang, 17:2 sebagai peringatan terhadap mereka! — Mezbah-mezbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun di atas bukit yang tinggi,
17:3 bani dolog-dolog ampa itongah ladang. Artamu ampa haganup habayakonmu ondoskononku do gabe taban-taban gabe upah ni dousamu, bani haganup nagorimu. (bd. 15:13.) 17:3 yakni pegunungan di padang. — Harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharaanmu akan Kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu.
17:4 Jadi tanggalhononmu ma tanganmu humbani pusakamu na hubere bam, anjaha bahenonku ma ho gabe jabolon ni munsuhmu bani nagori na so tinandamu. Ai hanima do pagara apuy ni ringisku, apuy na gara tongtong. (bd. 15:14.) 17:4 Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah Kuberikan kepadamu, dan Aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kaukenal, sebab dalam murka-Ku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya.”
17:5 Sonon do hata ni Jahowa: Magou ma halak na martenger ni uhur bani jolma, na marpangajaman bani gogoh ni manisia, anjaha na pasurut uhurni humbani Jahowa. (2 Kron. 32:8; Ps. 118:8; 146:3.) 17:5 Beginilah firman TUHAN: “Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari pada TUHAN!
17:6 Usih do ia bani naporon i halimisan, na seng mangahapkon roh na madear; marianan do ia i tanoh dorging na i halimisan, bani tanoh porad, na so niiankon ni jolma. (bd. 48:6; Ps. 107:34.) 17:6 Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik; ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk.
17:7 Tapi martuah ma halak na martenger ni uhur bani Jahowa, anjaha na mambahen Jahowa haporusanni.(Ps. 146:5; Jes. 30:18.) 17:7 Diberkatilah orang yang mengandalkan TUHAN, yang menaruh harapannya pada TUHAN!
17:8 Usih do ia hubani hayu na sinuan itopi ni bah, na pajulur uratni dompak bah. Seng mabiar ia age roh na milas, anjaha tongtong do maratah bulungni; seng rusak ia bani tahun logou ni ari, anjaha seng mangadi ia marbuah. (Ps. 1:3.) 17:8 Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak kuatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah.
17:9 Sipaoto-oto do uhur ni jolma, lobih humbani haganup na legan; jahat tumang, ise ma na boi mananda in? 17:9 Betapa liciknya hati, lebih licik dari pada segala sesuatu, hatinya sudah membatu: siapakah yang dapat mengetahuinya?
17:10 Ahu do Jahowa sipareksa uhur ampa siuji piah-piah, na mambalaskon bani jolma romban hubani parlahouni domu hubani buah ni pambahenanni. (1 Sam. 16:7; Job 34:11; Ps. 7:10; Pod. 1:31; Rom 2:6.) 17:10 Aku, TUHAN, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya.”
17:11 Songon dayok rimba na mamodomkon tolur na so tinolurhonni, sonai do halak na patumpuhon arta humbani dalan na so dalanni; bani partongahan ni umurni tadingkononni do ai anjaha bani ujung ni goluhni gabe na oto do ia. (1 Sam. 25:25; Ps. 39:7; Luk. 12:20.) 17:11 Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal, pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai seorang bebal.
17:12 Hotak hasangapon, timbul humbani mungkahni, ai ma ianan na pansing bannami. 17:12 Takhta kemuliaan, luhur dari sejak semula, tempat bait kudus kita!
17:13 Ham Jahowa, pangarapan ni Israel, sagala na manadingkon Ham maningon tarbador do; na marbalik humbamu, i tanoh do tarsurat goranni, halani itadingkon sidea Jahowa, sumbul ni bah hagoluhan. (bd. 2:13; Jes. 1:28.) 17:13 Ya Pengharapan Israel, TUHAN, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu; orang-orang yang menyimpang dari pada-Mu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni TUHAN.
17:14 Pamalum Ham ma ahu, ale Jahowa, ase malum botul ahu, paluah Ham ma ahu, ase maluah ahu tongon, ai Ham do puji-pujian bangku.(Jes. 5:19; 2 Ptr. 3:4.) 17:14 Sembuhkanlah aku, ya TUHAN, maka aku akan sembuh; selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku!
17:15 Tonggor ma, sidea do mangkatahon bangku: Ija do hata ni Jahowa? Sai roh ma ai tongon! 17:15 Sesungguhnya, mereka berkata kepadaku: “Di manakah firman TUHAN itu? Biarlah ia sampai!”
17:16 Tapi anggo ahu seng ongga husosak-sosak Ham manuruh na masambor, atap huharosuhkon ari hamagouan ai, ibotoh Ham do ai; aha na luar humbani pamanganku, talar do ai i lobeimu. (bd. 1:6.) 17:16 Namun tidak pernah aku mendesak kepada-Mu untuk mendatangkan malapetaka, aku tidak mengingini hari bencana! Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku, semuanya terpampang di hadapan mata-Mu.
17:17 Ulang ma Ham gabe songgot-songgot bangku; Ham do haporusan bangku bani ari hamagouan. 17:17 Janganlah Engkau menjadi kedahsyatan bagiku, Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka.
17:18 Sai bador ma bahen Ham sidea na mangayak-ayak ahu, tapi ulang ma bador anggo ahu; sai tarsonggot ma bahen Ham sidea, tapi ulang ma tarsonggot anggo ahu; paroh Ham ma bani sidea ari hamagouan, lompit dua ma hasedaon ni sidea bahen Ham. (Ps. 35:4; 40:15.) 17:18 Biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu, tetapi janganlah aku ini menjadi malu; biarlah mereka terkejut, tetapi janganlah aku ini terkejut! Buatlah hari malapetaka menimpa mereka, dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda.
17:19 Sonon do hata ni Jahowa hubangku: Laho ma ho, jongjong ma ho bani horbangan ni anak ni bangsa in, hamasukan ampa pandaratan bani raja-raja ni Juda, ampa bani haganup horbangan ni Jerusalem, 17:19 Beginilah firman TUHAN kepadaku: “Pergilah engkau dan berdirilah di pintu gerbang Anak Rakyat, yang dilalui keluar masuk oleh raja-raja Yehuda, dan di segala pintu gerbang Yerusalem;
17:20 anjaha hatahon ma bani sidea: Tangihon ma hata ni Jahowa, ale raja ni Juda, ampa haganup Juda, ampa haganup pangisi ni Jerusalem, na masuk humbani horbangan on! 17:20 katakanlah kepada mereka: Dengarlah firman TUHAN, hai raja-raja Yehuda, hai segenap Yehuda dan segenap penduduk Yerusalem yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini!
17:21 Sonon do hata ni Jahowa: Anggo sihol manggoluh hanima, jaga ma hanima, ulang ma usung hanima sibobanon bani ari Sabat, atap iboan hanima hu horbangan ni Jerusalem. (Neh. 13:19.) 17:21 Beginilah firman TUHAN: Berawas-awaslah demi nyawamu! Janganlah mengangkut barang-barang pada hari Sabat dan membawanya melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem!
17:22 Anjaha ulang ma usung hanima hun rumahnima sibobanon sanggah ari Sabat, atap ilahoi hanima sada horja, tapi papansing hanima ma ari Sabat in, songon na dob hutitahkon bani ompungnima. (2 Mus. 20:8-11; Jes. 56:2; 58:13.) 17:22 Janganlah membawa barang-barang dari rumahmu ke luar pada hari Sabat dan janganlah lakukan sesuatu pekerjaan, tetapi kuduskanlah hari Sabat seperti yang telah Kuperintahkan kepada nenek moyangmu.
17:23 Tapi seng itangihon sidea atap ipaeleng pinggolni; lambin ipajogal do tangkuhukni, ase ulang marpanangar sidea anjaha tarjalo sidea pangajaran. (bd. 11:8.) 17:23 Namun mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikannya, melainkan mereka berkeras kepala, sehingga tidak mau mendengarkan dan tidak mau menerima tegoran.
17:24 Tapi anggo itangihon hanima Ahu, nini Jahowa, anjaha seng iboban hanima masuk sibobanon sanggah ari Sabat hun horbangan ni huta on, tapi ipapansing hanima ari Sabat in, seng marhorja hanima bani ari ai, 17:24 Apabila kamu sungguh-sungguh mendengarkan Aku, demikianlah firman TUHAN, dan tidak membawa masuk barang-barang melalui pintu-pintu gerbang kota ini pada hari Sabat, tetapi menguduskan hari Sabat dan tidak melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu,
17:25 jadi sai masuk do hun horbangan on raja-raja na hundul bani paratas ni si Daud, mangkunduli gareta ampa huda, sidea ampa na sangap-sangap ni halak Juda, ampa pangisi ni Jerusalem; anjaha ianonkon do huta on ronsi sadokah ni dokahni. (bd. 22:4.) 17:25 maka melalui pintu-pintu gerbang kota ini akan berarak masuk raja-raja dan pemuka-pemuka, yang akan duduk di atas takhta Daud, dengan mengendarai kereta dan kuda: mereka dan pemuka-pemuka mereka, orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Dan kota ini akan didiami orang untuk selama-lamanya.
17:26 Anjaha marrohan do halak humbani huta ni Juda ampa ianan inggot ni Jerusalem, hun tanoh Benjamin ampa hun tanoh bornoh-bornoh, hun tanoh pardologan ampa hun tanoh Dangsina, mamboban galangan situtungon ampa galangan sisayaton, galangan sipanganon ampa dahupa, sonai homa galangan puji-pujian hu rumah ni Jahowa. 17:26 Orang akan datang dari kota-kota Yehuda dan dari tempat-tempat sekitar Yerusalem, dari tanah Benyamin dan dari Daerah Bukit, dari pegunungan dan dari tanah Negeb, dengan membawa korban bakaran, korban sembelihan, korban sajian dan kemenyan, membawa korban syukur ke dalam rumah TUHAN.
17:27 Tapi anggo seng itangihon hanima Ahu, ase ipapansing hanima ari Sabat in, anjaha seng iusung hanima sibobanon laho masuk hun horbangan ni Jerusalem bani ari Sabat, jadi pagaraonku ma apuy bani horbanganni ai, anjaha bois ma istana-istana na i Jerusalem, anjaha seng anjai mintop ai. 17:27 Tetapi apabila kamu tidak mendengarkan perintah-Ku untuk menguduskan hari Sabat dan untuk tidak masuk mengangkut barang-barang melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem pada hari Sabat, maka di pintu-pintu gerbangnya Aku akan menyalakan api, yang akan memakan habis puri-puri Yerusalem, dan yang tidak akan terpadamkan.”
<< Yeremia 16  Yeremia 18 >>