Yeremia 16

 
 
 
16:1 Jadi roh ma hata ni Jahowa hubangku sonon; 16:1 Firman TUHAN datang kepadaku, bunyinya:
16:2 Ulang ma ho mambuat boru, anjaha ulang ma dong bam anak atap boru bani ianan on. 16:2 “Janganlah mengambil isteri dan janganlah mempunyai anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan di tempat ini.
16:3 Ai sonon do hata ni Jahowa pasal anak ampa boru na tubuh bani ianan on, ampa pasal parinangon na manubuhkon sidea ampa pasal paramangon sisuan sidea bani nagori on: 16:3 Sebab beginilah firman TUHAN tentang anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan yang lahir di tempat ini, tentang ibu-ibu mereka yang melahirkan mereka dan tentang bapa-bapa mereka yang memperanakkan mereka di negeri ini:
16:4 Maningon matei do sidea halani sampar; seng dong na manangisi atap na mananom; gabe napu do sidea bani sisik ni tanoh in. Rasei do sidea bahenon ni podang pakon lohei, anjaha bangkei ni sidea gabe sipanganon bani manuk-manuk na i awang-awang ampa binatang na i talun. (bd. 9:22; 14:16; 15:2; 25:33; Ps. 79:2.) 16:4 Mereka akan mati karena penyakit-penyakit yang membawa maut; mereka tidak akan diratapi dan tidak akan dikuburkan; mereka akan menjadi pupuk di ladang; mereka akan habis oleh pedang dan kelaparan; mayat mereka akan menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi.
16:5 Ai sonon do hata ni Jahowa: Ulang ma masuki rumah parhoruan, laho tangis ijai atap laho mangapohi sidea, ai domma hupadaoh dameihu humbani bangsa on, nini Jahowa, sonai idop ni uhurhu ampa holong ni ateihu. 16:5 Sungguh, beginilah firman TUHAN: Janganlah masuk ke rumah perkabungan, dan janganlah pergi meratap dan janganlah turut berdukacita dengan mereka, sebab Aku telah menarik damai sejahtera pemberian-Ku dari pada bangsa ini, demikianlah firman TUHAN, juga kasih setia dan belas kasihan-Ku.
16:6 Na magodang atap na etek-etek maningon do matei i nagori on, seng dong na mananom atap na manangisi sidea, seng dong na manrariki angkulani atap na manlepong uluni halani sidea. (3 Mus. 19:28; 5 Mus. 14:1.) 16:6 Besar kecil akan mati di negeri ini; mereka tidak akan dikuburkan, dan tidak ada orang yang akan meratapi mereka; tidak ada orang yang akan menoreh-noreh diri dan yang akan menggundul kepala karena mereka.
16:7 Seng dong na mamboan ruti, laho mangapoh halak na mateian, anjaha seng dong na mambere panginuman apoh-apoh halani na matei bapani atap inangni. (Hes. 24:17.) 16:7 Tidak ada orang yang akan memecah-mecahkan roti bagi orang yang berkabung untuk menghiburkan dia karena kematian itu. Bahkan tidak ada orang yang akan memberi dia minum dari piala penghiburan oleh karena kematian ayah atau ibunya.
16:8 Ulang ma masuki rumah parpestaan laho hundul rap pakon sidea, sihol mangan ampa minum. (Par. 7:3.) 16:8 Janganlah engkau masuk ke rumah orang mengadakan perjamuan untuk duduk makan minum dengan mereka.
16:9 Ai sonon do hata ni Jahowa Zebaot, Naibata ni Israel: Tonggor ma, Pasohonku do bani ianan on, i lobeinima ampa sanggah panorangnima, sora malas ni uhur, sora olob-olob, sora ni siparunjuk ampa sora ni tunangan. (bd. 7:34; 25:10; Jes. 24:8.) 16:9 Sebab beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: Sesungguhnya, di tempat ini, di depan matamu dan pada zamanmu, akan Kuhentikan suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan.
16:10 Anjaha anggo ipadas ho ganup hata on bani bangsa on, anjaha ihatahon sidea bam: Mase ma ilumbahon Jahowa bannami ganup hasedaon banggal on? Aha do salahnami ampa dousanami, na binahennami dompak Jahowa Naibatanami? (bd. 5:19.) 16:10 Apabila engkau memberitahukan kepada bangsa ini segala perkataan itu dan mereka berkata kepadamu: Mengapakah TUHAN mengancamkan segala malapetaka yang besar ini terhadap kami? Apakah kesalahan kami dan apakah dosa yang telah kami lakukan terhadap TUHAN, Allah kami?,
16:11 Jadi hatahon ma bani sidea: Halani itadingkon ompungnima Ahu, nini Jahowa, anjaha iihutkon sidea naibata na legan, ibalosi anjaha isombah sidea ai, tapi anggo Ahu itadingkon sidea, anjaha itadingkon titahku seng idalankon, 16:11 maka engkau akan berkata kepada mereka: Oleh karena nenek moyangmu telah meninggalkan Aku, demikianlah firman TUHAN, dan oleh karena mereka telah mengikuti allah lain dengan beribadah dan sujud menyembah kepadanya, tetapi mereka meninggalkan Aku dan tidak berpegang pada Taurat-Ku.
16:12 anjaha halani samboran ope pambahenannima marimbang ompungnima ai, tonggor ma, ganup do hanima mangihutkon uhurnima na hengkeng anjaha na jahat in, manjua ia manangihon Ahu: (bd. 3:17; 7:24-26.) 16:12 Dan kamu sendiri berlaku lebih jahat dari pada nenek moyangmu! Lihat, kamu masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat dari pada mendengarkan kepada-Ku.
16:13 Halani ai buangkononku do hanima hun nagori on hu tanoh na so tinandanima ampa na so tinanda ni ompungnima; balosannima ma ijai naibata na legan, arian pakon borngin, ai seng idop be uhurhu bannima. (5 Mus. 4:27; 28:64.) 16:13 Maka Aku akan melemparkan kamu dari negeri ini ke negeri yang tidak dikenal oleh kamu ataupun oleh nenek moyangmu. Di sana kamu akan beribadah kepada allah lain siang malam, sebab Aku tidak akan menaruh kasihan lagi kepadamu.
16:14 Halani ai, tonggor ma, na roh ma panorangni, nini Jahowa, seng be hatahonon ni halak ijai: Songon sintongni manggoluh Jahowa, na mambobahon halak Israel tangkog hun tanoh Masir, (bd. 23:7, 8.) 16:14 Sebab itu, demikianlah firman TUHAN, sesungguhnya, waktunya akan datang, bahwa tidak dikatakan orang lagi: Demi TUHAN yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir!,
16:15 tapi sonon do: Songon sintongni manggoluh Jahowa, na mambobahon halak Israel tangkog hun tanoh parutara ampa humbani haganup tanoh pambuanganku bani sidea. Ai paulakonku do sidea hu tanoh, na dob huberehon hubani ompung ni sidea. 16:15 melainkan: Demi TUHAN yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri ke mana Ia telah mencerai-beraikan mereka! Sebab Aku akan membawa mereka pulang ke tanah yang telah Kuberikan kepada nenek moyang mereka.
16:16 Tonggor ma, suruhonku ma buei panjala, nini Jahowa, jadi jaloonni ma sidea; dob ai suruhonku ma buei parburu, jadi buruonni ma sidea humbani sagala dolog-dolog, humbani sagala buntu-buntu ampa ronggang-ronggang ni dolog batu. (Hes. 47:10; Mat. 4:19.) 16:16 Sesungguhnya, Aku mau menyuruh banyak penangkap ikan, demikianlah firman TUHAN, yang akan menangkap mereka, sesudah itu Aku mau menyuruh banyak pemburu yang akan memburu mereka dari atas segala gunung dan dari atas segala bukit dan dari celah-celah bukit batu.
16:17 Ai kawah do panonggorhu bani haganup dalan ni sidea; seng lingod sidea hun lobeihu, anjaha hajahaton ni sidea seng ponop ilobei ni matangku. (2 Kron. 16:9; Job 34:21.) 16:17 Sebab Aku mengamat-amati segala tingkah langkah mereka; semuanya itu tidak tersembunyi dari pandangan-Ku, dan kesalahan mereka pun tidak terlindung di depan mata-Ku.
16:18 Tapi sihol balaskononku do lobei lompit dua hajahaton ni sidea ampa dousa ni sidea, halani na dob ipabutak sidea tanohku marhitei sisombahon ni sidea na matei-matei ai, anjaha gok ibahen sidea parbagiananku bani sihagigihononkon. 16:18 Aku akan mengganjar dua kali lipat kesalahan dan dosa mereka, oleh karena mereka telah menajiskan negeri-Ku dengan bangkai dewa-dewa mereka yang menjijikkan dan telah memenuhi tanah milik-Ku dengan perbuatan mereka yang keji.”
16:19 Ham Jahowa, gogohku ampa batar-batarhu, haporusan bangku bani ari hasosakan! Bamu do sihol roh bangsa sipajuh begu-begu humbani ujung ni tanoh on, anjaha hatahononni ma: Sipaoto-oto tumang do hape na adong bani ompungnima, sisombahon na lang, na so margogoh mangurupi. 16:19 Ya TUHAN, kekuatanku dan bentengku, tempat pelarianku pada hari kesesakan! Kepada-Mu akan datang bangsa-bangsa dari ujung bumi serta berkata: “Sungguh, nenek moyang kami hanya memiliki dewa penipu, dewa kesia-siaan yang satu pun tiada berguna.
16:20 Ai tarbahen jolma do mambahen Naibata bani? Sedo naibata ai! 16:20 Dapatkah manusia membuat allah bagi dirinya sendiri? Yang demikian bukan allah!”
16:21 Halani ai, tonggor ma, pabotohkononku ma santorap on bani sidea pasal kuasangku ampa hagogohonku; jadi botohon ni sidea ma, Jahowa do goranku. (2 Mus. 3:14.) 16:21 “Sebab itu, ketahuilah, Aku mau memberitahukan kepada mereka, sekali ini Aku akan memberitahukan kepada mereka kekuasaan-Ku dan keperkasaan-Ku, supaya mereka tahu, bahwa nama-Ku TUHAN.”
<< Yeremia 15 Yeremia 17 >>