Yeremia 13

13: 1 Sonon do hata ni Jahowa hu bangku, “Laho ma ho, boli ma sada gondit linnen, anjaha gonditkon ma ai bani binongeimu, tapi ulang hona bah bahen ai. ” 13:1 Beginilah firman TUHAN kepadaku: “Pergilah membeli ikat pinggang lenan, ikatkanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kaucelupkan ke dalam air!”
13:2 Jadi huboli ma sada gondit domu hubani parentah ni Jahowa, anjaha hunahkon ma ai bani binongeihu. 13:2 Maka aku membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan TUHAN, lalu mengikatkannya pada pinggangku.
13:3 Dob ai roh ma hata ni Jahowa hubangku padua-halihon, nini: 13:3 Sesudah itu datanglah firman TUHAN kepadaku untuk kedua kalinya, bunyinya:
13:4 Buat ma gondit na binolimai, na bani binongeimai, anjaha misir ma ho laho hu bah Eufrat, ponopkon ma ai bani rigat ni dolog batu. 13:4 “Ambillah ikat pinggang yang telah kaubeli dan yang sekarang pada pinggangmu itu! Pergilah segera ke sungai Efrat untuk menyembunyikannya di sana di celah-celah bukit batu!”
13:5 Jadi laho ma ahu, huponopkon ma ai itopi ni bah Eufrat, songon na hinatahon ni Jahowa bangku. 13:5 Maka pergilah aku, lalu menyembunyikannya di pinggir sungai Efrat seperti yang diperintahkan TUHAN kepadaku.
13:6 Dob ai bani dokah-dokah ni ari, nini Jahowa ma hubangku: “Misir ma ho hu Bah Eprat, alop ma hunjai gondit ondi, na Huhatahon ponopkononmu ijai.” 13:6 Sesudah beberapa waktu lamanya, berfirmanlah TUHAN kepadaku: “Pergilah segera ke sungai Efrat mengambil dari sana ikat pinggang yang Kuperintahkan kausembunyikan di sana!”
13:7 Dob ai laho ma ahu hu Eufrat, jadi huhurak anjaha hubuat ma gondit ai humbani pamonopanni hinan. Tonggor ma, domma madotei gondit ai, seng marguna be atap bahen aha pe. 13:7 Maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya, tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apa pun.
13:8 Dob ai roh ma use hata ni Jahowa hubangku: 13:8 Lalu datanglah firman TUHAN kepadaku:
13:9 Sonon do hata ni Jahowa: Sonai do usih parsedaonku gijang ni uhur ni Juda ampa pangenjengon ni Jerusalem na banggal ai. 13:9 “Beginilah firman TUHAN: Demikianlah Aku akan menghapuskan kecongkakbongakan Yehuda dan Yerusalem.
13:10 Bangsa na jahat on, na mangengkar manangihon hatang-Ku, na marparlahou mangihutkon uhurni na hengkeng in, anjaha na mangirikkon naibata na legan, laho mambalosi anjaha marsombah hujai, maningon dos do sidea bani gondit on, na so marguna atap bahen aha pe. (bd. 7:24; 11:8.) 13:10 Bangsa yang jahat ini, yang enggan mendengarkan perkataan-perkataan-Ku, yang mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apa pun.
13:11 Songon gondit na longkot bani binongei ni dalahi, sonai do hulongkothon Bangku ganup ginompar ni Israel ampa haganup ginompar ni Juda, nini Jahowa, ase gabe bangsangku sidea. Gabe barita, puji-pujian ampa hamuliaon Bangku, hape seng ra sidea manangihon. 13:11 Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda Kulekatkan kepada-Ku, demikianlah firman TUHAN, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagi-Ku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar.”
13:12 Hatahon ma bani sidea hata on: Sonon do hata ni Jahowa Naibata ni Israel: Sagala gusi maningon gokan do bani anggur. Jadi anggo ihatahon sidea bam: Ai lang ibotoh hanami do maningon gokan sagala gusi bani anggur? 13:12 “Katakanlah kepada mereka firman ini: Beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Setiap buyung harus dipenuhi dengan anggur! Dan jika mereka berkata kepadamu: Masakan kami tidak tahu betul, bahwa setiap buyung harus dipenuhi dengan anggur?,
13:13 Jadi hatahon ma bani sidea: Sonon do hata ni Jahowa: Tonggor ma, gok hamabukon do bahenonku haganup pangisi ni nagori on: Raja-raja na hundul bani paratas ni si Daud, malim-malim, nabi-nabi ampa haganup pangisi ni Jerusalem. (bd. 25:15-18, 27; Jes. 51:17; 63:6.) 13:13 maka katakanlah kepada mereka: Beginilah firman TUHAN: Sesungguhnya, seluruh penduduk negeri ini akan Kupenuhi dengan kemabukan: para raja yang duduk di atas takhta Daud, para imam, para nabi dan seluruh penduduk Yerusalem.
13:14 Anjaha marsiropukan do sidea bahenonku, ronsi bapa hubani anakni, nini Jahowa. Seng holong ateihu, seng manosal Ahu anjaha seng marpangulaki uhurhu, maningon bois do sidea bahenonku. 13:14 Aku akan membantingkan seorang kepada yang lain sampai mereka hancur, bapa-bapa dengan anak-anaknya, demikianlah firman TUHAN. Aku akan membinasakan mereka tanpa belas kasihan, tanpa merasa sayang dan tanpa ampun.”
13:15 Tangar anjaha tangihon hanima ma, ulang ma mangenjeng, ai Jahowa do na marsahap. 13:15 Dengarlah, pasanglah telingamu, janganlah kamu tinggi hati, sebab TUHAN telah berfirman.
13:16 Bere hanima ma hasangapon bani Jahowa Naibatanima, sanggah lape iparoh hagolapan, sanggah lape tartuktuk naheinima bani dolog na golap, anjaha sanggah paima-imahon haliharon hanima, gabe ipaubah ai jadi hagolapan anjaha ibahen ai gabe na lotir. (Jes. 59:9.) 13:16 Permuliakanlah TUHAN, Allahmu, sebelum Ia membuat hari menjadi gelap, sebelum kakimu tersandung di atas bukit-bukit yang diliputi senja, sementara kamu menanti-nantikan terang, tetapi Ia menjadikan hari kelam pekat dan mengubahnya menjadi gelap gulita.
13:17 Tapi, anggo seng ra hanima, maningon tangis ma tonduyhu bani na lungun halani gijang ni uhurnima ai; marbaoran ma iluh humbani matangku, halani hona buang hulanan ni Jahowa. (bd. 8:23; Tangis 1:2.) 13:17 Jika kamu tidak mau mendengarkannya, aku akan menangis di tempat yang tersembunyi oleh karena kesombonganmu, air mataku akan berlinang-linang, bahkan akan bercucuran, oleh sebab kawanan domba TUHAN diangkut tertawan.
13:18 Hatahon ma bani raja in ampa bani inang ni raja in: Patoruh hanima ma parhundulnima, ai domma matektek sortali hamuliaon humbani ulunima. (2 Raj. 24:10-16; Tangis 5:16.) 13:18 Katakanlah kepada raja dan kepada ibu suri: “Duduklah di tempat yang rendah sekali, sebab mahkota kemuliaanmu sudah turun dari kepalamu!”
13:19 Huta na i tanoh Dangsina domma tartutup, sahalak pe seng dong na mangungkab. Haganup do Juda maningon tarbuang, tarbuang do sidea haganup. 13:19 Kota-kota tanah Negeb sudah ditutup gerbangnya, dan tidak ada seorang pun yang membukanya. Segenap Yehuda sudah diangkut ke dalam pembuangan, diangkut ke dalam pembuangan seluruhnya.
13:20 Mangkawah ma hanima anjaha idah ma sidea ai na roh hun utara. Ija do hulanan ni biri-biri na dob niondoskon bam, biri-birimu na jenges-jenges ai? 13:20 Layangkanlah matamu, hai Yerusalem, dan lihatlah, ada orang-orang datang dari utara! Di manakah kawanan ternak yang diberikan kepadamu, kambing domba yang menjadi kemuliaanmu?
13:21 Aha ma hatahononku, anggo ipabangkit panggomgom bam, ai ma sidea, na dob niajar-ajaranmu gabe hasoman bam? Ai lang mangonai ma bam na maborit, songon bani sada naboru na sihol tubuhan anak? 13:21 Apakah yang kaukatakan, apabila diangkat menjadi kepalamu orang-orang yang kauperlakukan sebagai pacar? Bukankah kesakitan akan menyergap engkau seperti halnya seorang perempuan yang melahirkan?
13:22 Anjaha anggo ihatahon ho ibagas uhurmu: Mase ma mangonai na sonon bangku? Halani buei ni salahmu do, ase isintak hioumu hu atas anjaha hona butakan ho. (bd. 5:19; 16:10; Jes. 42:2, 3; Hes. 16:37.) 13:22 Dan apabila engkau bertanya dalam hatimu: “Mengapakah semuanya ini menimpa aku?” Karena banyaknya kesalahanmulah maka disingkapkan ujung kainmu dan engkau diperkosa!
13:23 Ai boi do ipaubah halak Etiopia huling-hulingni atap begu jolang-jolangni? Sonai ma sabonar seng tarbahen hanima mambahen na madear, hanima na dob somal mangkorjahon na jahat. (Ps. 55:20.) 13:23 Dapatkah orang Etiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat?
13:24 Halani ai eraponku ma hanima songon lamlam na niombushon ni logou, na roh hun halimisan. 13:24 Aku akan menghamburkan mereka seperti sekam yang diterbangkan angin padang gurun.
13:25 Ai ma rupeimu, parbagiananmu na dob husuhat bam, nini Jahowa, halani ihalupahon ho Ahu, anjaha martenger ni uhur ho bani ladung. 13:25 Itulah nasibmu, bagianmu yang telah Kuukur untukmu, demikianlah firman TUHAN, karena engkau melupakan Aku, dan mempercayai dusta.
13:26 Sintakonku do hioumu das hu atas ni bohimu, ase taridah hailaonmu. (ay. 22; Jes. 47:3; Hes. 16:37; Hos. 2:10.) 13:26 Aku pun juga akan mengangkat ujung kainmu sampai kepada mukamu, sehingga kelihatan auratmu.
13:27 Ai ma parbangkisonmu, hagarangonmai ampa parriah-riahonmu. Huidah do horjamu sihagigihononkon iatas buntu-buntu ampa itongah ladang. Bursik ma ho, ale Jerusalem! Sadia dokah nari ase pansing ho? (bd. 5:8.) 13:27 Zinahmu dan ringkikmu, persundalanmu yang mesum di atas bukit-bukit dan di padang-padang, Aku sudah melihat perbuatanmu yang keji itu. Celakalah engkau, hai Yerusalem, berapa lama lagi hingga engkau menjadi tahir?
<< Yeremia 12 Yeremia 14 >>