Yeremia 12

12:1 Pintor do Ham, ale Jahowa porini pe dong hutuk-hutukku Bamu; age pe sonai sihol do marsahap ahu Bamu pasal sada parkara: Mase ma mardohar dalan ni halak parjahat? Anjaha marsonang-sonang halak sipangeluk? (Job 12:6; 21:7; Ps. 73:3.) 12:1 Engkau memang benar, ya TUHAN, bilamana aku berbantah dengan Engkau! Tetapi aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan: Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik, sentosa semua orang yang berlaku tidak setia?
12:2 Isuan Ham do sidea, anjaha marurat do sidea; marbanggal do sidea anjaha marbuah. Dohor do Ham bani pamangan ni sidea, tapi daoh do humbagas uhurni. (Jes. 29:31.) 12:2 Engkau membuat mereka tumbuh, dan mereka pun juga berakar, mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu Engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka.
12:3 Tapi itanda Ham do ahu, ale Jahowa; iidah Ham do ahu anjaha iuji Ham do uhurhu i lobeimu. Tarik Ham ma sidea songon biri-biri na sihol sisayaton, anjaha papulig Ham ma sidea hubani ari panayaton. (Ps. 17:3; 139:1.) 12:3 Ya TUHAN, Engkau mengenal aku, Engkau melihat aku, dan Engkau menguji bagaimana hatiku terhadap Engkau. Tariklah mereka ke luar seperti domba-domba sembelihan, dan khususkanlah mereka untuk hari penyembelihan. —
12:4 Piga dokah nari marhoru tanoh in anjaha melus suan-suanan i talun? Halani hajahaton ni pangisi ni tanoh in do, ase masab pinahan ampa manuk-manuk, ai nini sidea: Seng anjai idahonni tongon ujungta! (bd. 4:25; 9:9.) 12:4 Berapa lama lagi negeri ini menjadi kering, dan rumput di segenap padang menjadi layu? Karena kejahatan penduduknya binatang-binatang dan burung-burung habis lenyap, sebab mereka telah mengira: “Ia tidak akan melihat tingkah langkah kita!”
12:5 Anggo loja do ho ibahen sidea maradu rap pakon na mardalan nahei, sonaha ma pambahenmu maradu pakon huda? Anjaha anggo seng sonang iahap ho bani tanoh na mardamei-damei, sonaha ma pasal ho i harangan ni Jordan? (bd. 49:19.) 12:5 “Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki, dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tenteram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan?
12:6 Ai gari saninamu pakon parrumah ni bapamu, sidea pe seng bujur dompak ho; martahi-tahi do sidea i pudimu. Ulang porsaya ho bani sidea, age pe basar parsahap ni sidea bam. (bd. 9:4; Pod. 26:25.) 12:6 Sebab saudara-saudaramu dan kaum keluargamu, mereka sendiri juga berbuat khianat terhadap engkau; mereka juga bersama-sama di belakangmu. Janganlah percaya kepada mereka, sekalipun mereka berkata manis kepadamu!
12:7 Domma hutadingkon rumahku, domma huambukkon parbagiananku; domma huondoskon haudungan ni uhurhu hubagas tangan ni munsuhni. 12:7 Aku telah meninggalkan kediaman-Ku, telah membuangkan negeri milik-Ku; Aku telah menyerahkan buah hati-Ku ke dalam tangan musuhnya.
12:8 Gabe songon singa na i harangan do parbagiananku dompak Ahu; ipamaling do sorani dompak ahu, halani ai do ase magigi Ahu hubani. 12:8 Negeri milik-Ku sudah menjadi seperti singa di hutan bagi-Ku; ia mengeraskan suaranya menentang Aku, sebab itu Aku membencinya.
12:9 Gabe manuk-manuk panoroh sirintik do parbagiananku bangku. Manuk-manuk panoroh do roh inggot mandorabsi. Laho ma hanima, patumpu ma sagala binatang na i talun, ase roh mangankon. 12:9 Negeri milik-Ku sudah menjadi seperti burung belang bagi-Ku; burung-burung buas mengerumuninya. Ayo, kumpulkanlah segala binatang di padang, bawalah untuk menghabiskannya!
12:10 Buei do parmahan na parseda pohon anggurhu, ilot-loti sidea do jumangku, gabe halimisan do juma harosuhku ibahen sidea. (bd. 6:3.) 12:10 Banyak gembala telah merusakkan kebun anggur-Ku, memijak-mijak tanah-Ku, dan membuat tanah kedambaan-Ku menjadi padang gurun yang sunyi sepi.
12:11 Gabe halimisan do ai ibahen sidea, marhoru i lobeihu halani maseda, tarulang do tanoh in ganup, seng dong na mampardulihon. 12:11 Ya, mereka telah membuatnya sunyi sepi, sunyi sepi tanah itu berkabung di hadapan-Ku! Sunyi sepi sekarang segenap negeri itu, tetapi tidak ada orang yang memperhatikannya.
12:12 Bani haganup buntu-buntu na leseng, i halimisan domma roh na parsedahon. Ai podang ni Jahowa do na mangankon hun ujung ni tanoh na sada das hu ujung ni tanoh na sada nari; seng dong damei bani sagala na tinompa. 12:12 Para pembinasa telah datang melintasi segala bukit gundul di padang gurun; sebab pedang TUHAN mengamuk makan dari ujung negeri yang satu ke ujung lain; tidak ada damai bagi segala yang hidup.
12:13 Omei do isabur sidea, hape duri do isabi; ilojai sidea do dirini hape seng marlaba. Seng tarhamegahkon sidea pariama ni sidea, halani gajag ni ringis ni Jahowa. (3 Mus. 26:16; 5 Mus. 28:38; Hes. 8:7.) 12:13 Mereka telah menabur gandum, tetapi yang dituai adalah semak duri; mereka telah bersusah payah, tetapi usaha mereka tidak berguna; mereka malu karena hasil yang diperoleh mereka, akibat dari murka TUHAN yang menyala-nyala.”
12:14 Sonon do hata ni Jahowa pasal haganup simbalogku na jahat in, na mangonai tangan bani parbagiananku, na hubere gabe siteanon ni bangsangku Israel: Tonggor ma, orbatonku do sidea hun tanoh ni sidea, anjaha ginompar ni Juda orbatonku do hun tongah-tongah ni sidea. 12:14 Beginilah firman TUHAN: “Mengenai sekalian tetangga-Ku yang jahat yang telah mengusik negeri yang telah Kuberikan sebagai milik pusaka kepada umat-Ku Israel, bahwasanya Aku akan mencabut mereka dari tanah mereka dan Aku mencabut kaum Yehuda dari tengah-tengah mereka.
12:15 Tapi anggo domma huorbat sidea, marpangulaki do uhurhu mangidah sidea, anjaha boanonku do sidea use mulak ganup hubani parbagiananni ampa hu tanohni bei. (bd. 32:37; 5 Mus. 30:3.) 12:15 Tetapi setelah Aku mencabut mereka, maka Aku akan menyayangi mereka kembali. Aku akan mengembalikan mereka masing-masing ke milik pusakanya dan masing-masing ke negerinya.
12:16 Dob torang iguruhon sidea dalan ni bangsangku, ai ma marbija marhitei goranku: Songon sintongni manggoluh Jahowa! Songon sidea na mangajari bangsangku marbija marhitei Baal, jadi pajonamon do sidea itongah-tongah ni bangsangku. (bd. 4:2; 5 Mus. 6:13.) 12:16 Dan jika mereka sungguh-sungguh belajar cara hidup umat-Ku sehingga bersumpah demi nama-Ku: Demi TUHAN yang hidup, seperti tadinya mereka mengajar umat-Ku untuk bersumpah demi Baal, maka mereka akan dibangun di tengah-tengah umat-Ku.
12:17 Tapi anggo seng itangihon sidea, orbatonku do bangsa na sonai ai, anjaha boiskononku, nini Jahowa. 12:17 Tetapi jika mereka tidak mau mendengarkan, maka Aku akan sungguh-sungguh mencabut dan membinasakan bangsa yang demikian, demikianlah firman TUHAN.”
 << Yeremia 11 Yeremia 13 >>