Yeremia 14

14:1 On do hata ni Jahowa, na roh bani si Jeremia, pasal logou ni ari maningting. 14:1 Firman TUHAN yang datang kepada Yeremia mengenai musim kering.
14:2 Marpusok ni uhur do Juda, anjaha horbanganni hurleh; pangisini hundul tangis-tangis i toruh, anjaha doruh-doruh ni Jerusalem manaik do hu atas. 14:2 Yehuda berkabung, pintu-pintu gerbangnya rebah dan dengan sedih terhantar di tanah; jeritan Yerusalem naik ke atas.
14:3 Na sangap-sangap marsuruh juak-juakni mangindahi bah; das ma sidea bani parigi, seng dong bah jumpah sidea; mulak ma sidea, lumei gusini; jut do uhur ni sidea, hiranan, irungkub sidea do uluni. 14:3 Pembesar-pembesarnya menyuruh pelayan-pelayannya mencari air; mereka sampai ke sumur-sumur, tetapi tidak menemukan air, sehingga mereka pulang dengan kendi-kendi kosong. Mereka malu, mukanya menjadi merah, sampai mereka menyelubungi kepala mereka.
14:4 Siholan do tanoh bani bah, halani seng roh udan hu tanoh in; jut do uhur ni parjuma-juma, martudung-tudung horu ni uhur do sidea. (Joel 1:11.) 14:4 Pekerjaan di ladang sudah terhenti, sebab hujan tiada turun di negeri, maka petani-petani merasa kecewa dan menyelubungi kepala mereka.
14:5 Age ursa boru-boru na i talun, itadingkon do anakni na baru tubuh, halani seng dong be poyon-poyon. 14:5 Bahkan rusa betina di padang meninggalkan anaknya yang baru lahir, sebab tidak ada rumput muda.
14:6 Jongjong do halode harangan iatas buntu-buntu na palpalon, daup-daup bani logou songon sorigala; gombur do mata ni sidea halani seng dong sigagaton. 14:6 Keledai-keledai hutan berdiri di atas bukit gundul, mengap-mengap seperti serigala, matanya menjadi lesu, sebab tidak ada rumput.
14:7 Ham Jahowa, anggo adu-adu hajahatonnami dompak hanami, sai mangurupi ma Ham, halani goranmu; tongon buei do panundalionnami, dompak Ham do hanami mardousa.(Dan. 9:4-14.) 14:7 “Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami, ya TUHAN, oleh karena nama-Mu! Sebab banyak kemurtadan kami, kami telah berdosa kepada-Mu.
14:8 Ham, ale pangarapan ni Israel, sipaluah bani panorang sanggah hasosakan, mase ma songon halak na legan Ham i tanoh in, songon halak pardalan-dalan na roh marborngin hansa? 14:8 Ya Pengharapan Israel, Penolongnya di waktu kesusahan! Mengapakah Engkau seperti orang asing di negeri ini, seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam?
14:9 mase ma Ham songon halak na jonong, songon puanglima na so boi mangurupi? Tapi itongah-tongahnami do Ham, ale Jahowa, marpanggorani bani goranmu do hanami. Ulang ma tadingkon Ham hanami! (bd. 15:16; Jes. 43:7.) 14:9 Mengapakah Engkau seperti orang yang bingung, seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong? Tetapi Engkau ada di antara kami, ya TUHAN, dan nama-Mu diserukan di atas kami; janganlah tinggalkan kami!”
14:10 Sonon do hata ni Jahowa bani bangsa on: Marosuh do sidea hujai hujon, seng ra sidea pasohkon naheini. Halani ai seng marosuh Jahowa mangidah sidea, idingat do sonari hajahaton ni sidea, anjaha sihol do balaskononni dousa ni sidea. 14:10 Beginilah firman TUHAN tentang bangsa ini: “Mereka sangat senang mengembara dan tidak menahan kakinya. Sebab itu TUHAN tidak berkenan kepada mereka; tetapi sekarang Ia mau mengingat kesalahan mereka dan mau menghukum dosa mereka.”
14:11 Nini Jahowa do hubangku: Ulang ma sai martonggoi ho mangapiti bangsa on. (bd. 7:16; 11:14; 2 Mus. 32:10.) 14:11 TUHAN berfirman kepadaku: “Janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini!
14:12 Age marpuasa sidea, seng anjai tangihononku doruh-doruh ni sidea, age pe igalangkon sidea galangan situtungon ampa galangan sipanganon ni sidea, seng marosuh Ahu bani sidea; tapi boiskononku do sidea marhitei podang, lohei pakon sampar, (bd. 6:20; 7:21; 11:11; Jes. 1:15; 58:3.) 14:12 Sekalipun mereka berpuasa, Aku tidak akan mendengarkan seruan mereka; sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian, Aku tidak akan berkenan kepada mereka, melainkan Aku akan menghabiskan mereka dengan perang, dengan kelaparan dan dengan penyakit sampar.”
14:13 Dob ai ningku ma mambalosi: Ham Tuhan Jahowa, tonggor ma, nabi-nabi ai do mangkatahon bani sidea: Seng anjai idahonnima podang, barang loheian hanima, tapi damei na totap do berehononku bannima bani ianan on. (Jer. 5:31.) 14:13 Lalu aku berkata: “Aduh, Tuhan ALLAH! Bukankah para nabi telah berkata kepada mereka: Kamu tidak akan mengalami perang, dan kelaparan tidak akan menimpa kamu, tetapi Aku akan memberikan kepada kamu damai sejahtera yang mantap di tempat ini!”
14:14 Tapi nini Jahowa ma hubangku: Ladung do na hinatahon ni nabi-nabi ai marhitei goranku; seng dong husuruh sidea, atap martonah Ahu bani sidea, atap marsahap bani sidea. Pangungkabon sipaoto-oto, panjahaion na so marnidok, ampa haotoon ni pingkiran ni sidea do ihatahon sidea bannima. (bd. 23:21; 27:14, 15; 29:8-9.) 14:14 Jawab TUHAN kepadaku: “Para nabi itu bernubuat palsu demi nama-Ku! Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong dan tipu rekaan hatinya sendiri.
14:15 Halani ai sonon do hata ni Jahowa dompak nabi na manjahai marhitei goranku, age pe lang husuruh sidea, anjaha na mangkatahon: Seng anjai roh podang atap lohei hu nagori on. Maningon bois do nabi na sonai marhitei podang ampa lohei. (5 Mus. 18:20.) 14:15 Sebab itu beginilah firman TUHAN mengenai para nabi yang bernubuat demi nama-Ku, padahal Aku tidak mengutus mereka, dan yang berkata: Perang dan kelaparan tidak akan menimpa negeri ini –: Para nabi itu sendiri akan habis mati oleh perang dan kelaparan!
14:16 Anjaha halak na nijahaan ni sidea, maningon radag do i alaman ni Jerusalem, rasei ibahen lohei ampa podang, seng dong na mananom sidea, sidea sandiri, jolmani, anakni pakon boruni. Ai maningon useihononku do hajahaton ni sidea bani sidea. (bd. 8:2.) 14:16 Dan bangsa yang kepadanya mereka bernubuat akan tercampak mati di jalan-jalan Yerusalem, disebabkan oleh kelaparan dan perang, dan tidak ada orang yang akan menguburkan mereka: mereka sendiri, isteri-isteri mereka, anak-anak mereka yang laki-laki dan yang perempuan. Demikianlah akan Kutumpahkan kejahatan mereka ke atas mereka.”
14:17 Hatahon ma bani sidea hata on: Sai marabur-abur do iluh ni matangku arian pakon borngin, anjaha seng marnamangadi ai, ai parah do ugah ni boru ni bangsangku, borat do na mangonai bani ai. (bd. 8:23; Tangis 1:16; 2:18.) 14:17 Katakanlah perkataan ini kepada mereka: “Air mataku bercucuran siang dan malam dengan tidak berhenti-henti, sebab anak dara, puteri bangsaku, dilukai dengan luka parah, luka yang sama sekali tidak tersembuhkan.
14:18 Anggo laho ahu hu ladang, tonggor ma, na mangkamatei binahen ni podang; mulak masuk ahu hu huta, tonggor ma, halak radag binahen ni lohei; tongon, age nabi ampa malim dalan-dalan do i tanoh in, jut do uhur ni sidea. 14:18 Apabila aku keluar ke padang, di sana ada orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang! Apabila aku masuk ke dalam kota, di sana ada orang-orang sakit kelaparan! Bahkan, baik nabi maupun imam menjelajah negeri yang tidak dikenalnya.”
14:19 Ai domma tongon-tongon iambungkon Ham Juda? Ai domma sogan Ham bani Sion? Mase ma ilonsingi Ham hanami, anjaha seng dong hamalumon bannami? Sai mangarap do hanami bani hadameion, tapi seng dong roh na madear, mangarap do hanami bani panorang hamalumon, hape tonggor ma, hasonggoton do roh. (bd. 8:15.) 14:19 Telah Kautolakkah Yehuda sama sekali? Telah merasa muakkah Engkau terhadap Sion? Mengapakah kami Kaupukul sedemikian, hingga tidak ada kesembuhan lagi bagi kami? Kami mengharapkan damai sejahtera, tetapi tidak datang sesuatu yang baik; mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi hanya ada kengerian!
14:20 Ham Jahowa, itandai hanami do hajahatonnami ampa salah ni ompungnami; tongon, dompak Ham do hanami mardousa. (ay. 7; Ps. 106:6; Dan. 9:8.) 14:20 Ya TUHAN, kami mengetahui kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang kami; sungguh, kami telah berdosa kepada-Mu.
14:21 Ulang ma buangkon Ham hanami halani goranmu! Ulang ma lopas Ham mahiri hotak ni hamuliaonmu! Ingat Ham ma, ulang ubah Ham padanmu na bannami. 14:21 Janganlah Engkau menampik kami, oleh karena nama-Mu, dan janganlah Engkau menghinakan takhta kemuliaan-Mu! Ingatlah perjanjian-Mu dengan kami, janganlah membatalkannya!
14:22 Mintor adong ma humbani naibata ni bangsa-bangsa na boi paroh udan? Atap mintor tarparoh langit ma udan? Ai lang Ham do hansa, ale Jahowa Naibata? Bamu do marhatengeran hanami, ai Ham do na manjadihon ai haganupan. (bd. 5:24; Ps. 135:7.) 14:22 Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja, ya TUHAN Allah kami, Pengharapan kami, yang membuat semuanya itu?
<< Yeremia 13 Yeremia 15 >>