Yeremia 11

11:1 On do hata na roh bani si Jeremia humbani Jahowa: 11:1 Firman yang datang kepada Yeremia dari TUHAN, bunyinya:
11:2 Tangihon ma hata ni padan on, anjaha hatahon ma in bani halak Juda ampa bani pangisi ni Jerusalem. 11:2 “Dengarlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan sampaikanlah itu kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem!
11:3 Hatahon ma bani sidea: Sonon do hata ni Jahowa, Naibata ni Israel: Hona papa do haganup na so manangihon hata ni padan on, (5 Mus. 27:26; Gal. 3:10.) 11:3 Katakanlah kepada mereka: Beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan perjanjian ini,
11:4 na dob hutonahkon bani ompungnima, sanggah na huboan sidea luar hun tanoh Masir, humbani pamurunan bosi, ningku do: Tangihon hanima ma sorangku, anjaha dalankon hanima ma sorangku, anjaha dalankon hanima haganup na hutonahkon ai bannima, ase gabe bangsangku hanima, anjaha Ahu gabe Naibatanima, (3 Mus. 26:3; 1 Raj. 8:51.) 11:4 yang telah Kuperintahkan kepada nenek moyangmu pada waktu mereka Kubawa keluar dari tanah Mesir, dari dapur peleburan besi, dengan berfirman: Dengarkanlah suara-Ku dan lakukanlah segala apa yang Kuperintahkan kepadamu, maka kamu akan menjadi umat-Ku dan Aku akan menjadi Allahmu,
11:5 ase hupatotap bulawan na dob hubulawankon bani ompungnima, ai ma laho mamberehon bani sidea sada tanoh, na marbaoran ijai dadih ampa manisan songon na masa sonari. Jadi ningku ma mambalosi: Sonai ma tongon, ale Jahowa! (1 Mus. 12:2; 2 Mus. 3:8; 5 Mus. 7:12.) 11:5 sehingga Aku dapat menepati sumpah yang telah Kuikrarkan kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepada mereka tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya, seperti halnya pada waktu ini.” Lalu jawabku: “Begitulah hendaknya, ya TUHAN!”
11:6 Dob ai nini Jahowa ma dompak ahu: Tingtingkon ma haganup hata ai bani huta-huta ni Juda ampa bani dalan-dalan na i Jerusalem: Tangihon hanima ma hata ni padan on, anjaha dalankon ma ai! 11:6 Berfirmanlah TUHAN kepadaku: “Serukanlah segala perkataan ini di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem dengan mengatakan: Dengarkanlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan lakukanlah itu!
11:7 Ai hupalumba do ompungnima humbani ari sanggah na huboan sidea tangkog hun tanoh Masir, hupalumba do sidea tongtong ronsi ari on, ningku do: Tangihon hanima ma sorangku! (bd. 7:13; 2 Kron. 36:15.) 11:7 Sebab Aku sungguh-sungguh memperingatkan nenek moyangmu, pada waktu Aku menuntun mereka keluar dari tanah Mesir; sampai kepada waktu ini Aku memperingatkan mereka terus-menerus: Dengarkanlah suara-Ku!
11:8 Tapi seng itangihon sidea Ahu, seng itareihon sidea pinggolni Bangku; haganup do sidea marparlahou domu hubani hengkeng ni uhur ni sidea na jahat in. Halani ai do ase huparoh bani sidea haganup hata ni padan on, na hutonahkon bani sidea ase iramotkon, hape seng ihorjahon sidea. (bd. 7:24-26.) 11:8 Tetapi mereka tidak mau mendengarkan ataupun memperhatikannya, melainkan mereka masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat; maka Aku telah mendatangkan ke atas mereka segala perkataan perjanjian ini, yang telah Kuperintahkan dipegang, tetapi mereka tidak memegangnya.”
11:9 Jadi nini Jahowa ma dompak ahu: Masa do partahi-tahion itongah-tongah ni halak Juda ampa itongah-tongah ni pangisi ni Jerusalem. 11:9 Berfirmanlah TUHAN kepadaku: “Telah terdapat persepakatan jahat di antara orang Yehuda dan penduduk Yerusalem.
11:10 Domma mulak sidea bani hajahaton ni ompung ni sidea, ai ma sipangengkar manangihon hatangku; iihutkon sidea do naibata na legan laho mambalosi ai. Domma iosei ginompar ni Israel pakon ginompar ni Juda padan na hubahen bani ompung ni sidea. 11:10 Mereka sudah jatuh kembali kepada kesalahan nenek moyang mereka yang dahulu telah menolak mendengarkan firman-Ku. Mereka mengikuti allah lain dan beribadah kepadanya. Kaum Israel dan kaum Yehuda telah mengingkari perjanjian-Ku yang telah Kuikat dengan nenek moyang mereka.
11:11 Halani ai, sonon do hata ni Jahowa: Tonggor ma, parohonku do bani sidea hamagouan, na seng boi lembangan ni sidea; age pe dilo-dilo sidea bangku, seng hutangihon sidea. (Ps. 18:42; Pod. 1:28; Jes. 1:15; Hes. 8:18.) 11:11 Sebab itu beginilah firman TUHAN: Sesungguhnya, Aku mendatangkan ke atas mereka malapetaka yang tidak dapat mereka hindari, dan apabila mereka berseru-seru kepada-Ku, maka Aku tidak akan mendengarkan mereka.
11:12 Gabe laho ma huta ni Juda ampa pangisi ni Jerusalem, dilo-dilo bani naibata na legan, ginalangan ni sidea ai, hape seng boi iurupi sidea bani panorang hasosakan ni sidea. (bd. 2:28; 5 Mus. 32:37, 38.) 11:12 Dan biarpun kota-kota Yehuda dan penduduk Yerusalem pergi berseru-seru kepada para allah yang mereka sembah dengan korban bakaran, tetapi allah itu sama sekali tidak dapat menolong mereka pada waktu mereka ditimpa malapetaka.
11:13 Ai songon buei ni hutamu do buei ni sisombahonmu, ale Juda, anjaha songon buei ni dalan na i Jerusalem do buei ni anjap-anjap habadoron, na pinaulinima bahen panggalangan bani Baal. 11:13 Sebab seperti banyaknya kotamu demikian banyaknya para allahmu, hai Yehuda, dan seperti banyaknya jalan di Yerusalem demikian banyaknya mezbah yang kamu dirikan untuk membakar korban kepada Baal.
11:14 Tapi anggo ho, ulang ma tonggohon bangsa on, anjaha ulang ma ho ra mangelek mangkopkop sidea, ai seng anjai tangihononku sidea, age pe dilo-dilo sidea sanggah panorang hasosakan ni sidea. (bd. 7:16; 14:11.) 11:14 Adapun engkau, janganlah engkau berdoa untuk bangsa ini dan janganlah naikkan permohonan dan doa untuk mereka, sebab Aku tidak akan mendengarkan pada waktu mereka berseru kepada-Ku karena malapetaka mereka.
11:15 Ai aha do na hinorjahaon ni bangsa kasihanku i rumahku? Mangkorjahon na masambor do ia. Mintor boi ma salpu hamagouan humbam halani bagah-bagah ampa gulei na ginalangkon? Ai boi ope ho marolob-olob? 11:15 Apakah lagi urusan kekasih-Ku di dalam rumah-Ku, bukankah ia sudah melaksanakan rancangan-rancangan yang jahat? Dapatkah nazar-nazar dan daging yang suci melewatkan malapetaka dari padamu, sehingga kemudian engkau dapat beria-ria?
11:16 Igoran Jahowa hinan do ho: Hayu Jetun na maratah, na majenges ramos, marbuah; marhasoman sora ni logou na mapor pagaraonni do apuy hujai, anjaha mangkaseda ma dangkah-dangkahni. (Hos. 14:7.) 11:16 Pohon zaitun yang rimbun, elok dipandang mata, pernah TUHAN menamai engkau. Tetapi dengan bunyi keributan yang hebat Ia menyalakan api pada daun-daunnya, sehingga ranting-rantingnya terbakar.
11:17 Ai Jahowa Zebaot, na manuan ho do manlumbahon hamagouan bam halani hajahaton, na binahen ni ginompar ni Israel ampa ginompar ni Juda, laho parohkon ringisku, marhitei na manutung dahupa bani Baal. (bd. 2:21.) 11:17 TUHAN semesta alam, yang telah membuat engkau tumbuh, telah menentukan malapetaka atasmu karena kejahatan yang telah dilakukan oleh kaum Israel dan kaum Yehuda untuk menimbulkan sakit hati-Ku dengan membakar korban kepada Baal.”
11:18 Jahowa do na pabotohkon ai hubangku gabe hubotoh; Ia do pataridahkon hubangku pambahenan ni sidea na jahat ai. 11:18 TUHAN memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya; pada waktu itu Engkau, TUHAN, memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku.
11:19 Tapi anggo ahu, songon biri-biri na lomuk do, na tinogu hu panayatan; seng dapot uhurhu, na ahu do hape tinahihon ni sidea, marhitei na mangkatahon: Parseda hita ma hayu mu on pakon buahni, boiskon hita ma ia hun tanoh ni halak na manggoluh, ase ulang be dong na manarsingati goranni. (Jes. 53:7.) 11:19 Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih, aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku: “Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya! Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi!”
11:20 Tapi Ham, ale Jahowa Zebaot, panguhum na pintor do Ham, siuji piah-piah pakon uhur, pataridahkon Ham ma bangku pambalasonmu bani sidea; ai hubamu do huondoskon parkarangku. (bd. 20:12; 1 Sam. 16:7; Ps. 7:10; 26:2; Rom 12:19.) 11:20 Tetapi, TUHAN semesta alam, yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepada-Mulah kuserahkan perkaraku.
11:21 Halani ai sonon do hata ni Jahowa hubani halak na hun Anatot, na manguhurhon hosahku, anjaha na mangkatahon: Ulang sai manjahai ho marhitei goran ni Jahowa, ase ulang mangonai tangan hanami bam; (bd. 1:1.) 11:21 Sebab itu beginilah firman TUHAN tentang orang-orang Anatot yang ingin mencabut nyawaku dengan mengatakan: “Janganlah bernubuat demi nama TUHAN, supaya jangan engkau mati oleh tangan kami!” —
11:22 sonon do hata ni Jahowa Zebaot: Tonggor ma, ningon marlulu do Ahu bani sidea; ningon matei do garama bunuhon ni podang, anjaha anak pakon boru ni sidea maningon matei gayuran do, 11:22 Sebab itu beginilah firman TUHAN semesta alam: “Sesungguhnya, Aku akan menghukum mereka: pemuda-pemuda mereka akan mati oleh pedang, anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan akan habis mati kelaparan;
11:23 anjaha seng dong be na tading humbani sidea. Ai parohonku do hamagouan bani halak na i Anatot, bani tahun pambalason bani sidea. 11:23 tidak ada yang tinggal hidup di antara mereka, sebab Aku akan mendatangkan malapetaka kepada orang-orang Anatot pada tahun hukuman mereka.”
<< Yeremia 10 Yeremia 12 >>