Yehezkiel 48

48:1 On ma goran ni marga ai: Mulai hun parbalogan tang parutara, hun laut manlopusi Hetlon laho hu Hamat, das hu Hazar-Enon, ai ma na bani parbalogan parutara ampa Damaskus patontang pakon Hamat, gistang hun hapoltakan hu hasundutan, ai ma parbagianan ni Dan. (bd. 47:15, 17.) 48:1 Inilah nama suku-suku itu: Yang paling utara: dari laut terus ke Hetlon, ke jalan masuk ke Hamat, Hazar-Enon, sehingga daerah kota Damsyik, yang berdekatan dengan Hamat, terletak di sebelah utaranya, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Dan.
48:2 Anjaha sabalog pakon Dan, hun hapoltakan das hu hasundutan, ai ma parbagianan ni Asser. 48:2 Berbatasan dengan wilayah Dan, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat, terdapat bagian Asyer.
48:3 Anjaha sabalog pakon Asser, hun hapoltakan das hu hasundutan, ai ma parbagianan ni Naptali. 48:3 Berbatasan dengan wilayah Asyer, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat, terdapat bagian Naftali.
48:4 Anjaha sabalog pakon Naptali, hun hapoltakan das hu hasundutan, ai ma parbagianan ni Manasse. 48:4 Berbatasan dengan wilayah Naftali, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat, terdapat bagian Manasye.
48:5 Anjaha sabalog pakon Manasse, hun hapoltakan das hu hasundutan, ai ma parbagianan ni Efraim. 48:5 Berbatasan dengan wilayah Manasye, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat, terdapat bagian Efraim.
48:6 Anjaha sabalog pakon Efraim, hun hapoltakan das hu hasundutan, ai ma parbagianan ni Ruben. 48:6 Berbatasan dengan wilayah Efraim, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat, terdapat bagian Ruben.
48:7 Anjaha sabalog pakon Ruben, hun hapoltakan das hu hasundutan, ai ma parbagianan ni Juda. 48:7 Berbatasan dengan wilayah Ruben, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat, terdapat bagian Yehuda.
48:8 Anjaha sabalog pakon Juda, hun hapoltakan das hu hasundutan, ai ma tanoh na mapansing sipapuligonnima ai, bolagni dua puluh ribu asta, anjaha ganjangni dos ampa parbagianan ni sada marga, hun hapoltakan das hu hasundutan, anjaha itongah-tongah ni ai ma ianan na mapansing ai. (bd. 45:1-8.) 48:8 Berbatasan dengan wilayah Yehuda, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat, terdapat persembahan khusus yang harus kamu khususkan, yaitu dua puluh lima ribu hasta lebarnya, dan panjangnya sama dengan panjang satu bagian, yaitu dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat, dan di tengah-tengahnya terdapat tempat kudus.
48:9 Ase tanoh na mapansing sipaleganonnima ai bani Jahowa dua puluh lima ribu asta do ganjangni, anjaha dua puluh ribu asta bolagni. 48:9 Bagian persembahan khusus yang harus kamu khususkan bagi TUHAN, panjangnya dua puluh lima ribu hasta dan lebarnya dua puluh ribu hasta.
48:10 Sonon ma parbagi bani tanoh na mapansing ai: Parbagianan bani malim, dua puluh lima ribu asta ganjangni hampit utara, sapuluh ribu asta bolagni hampit hasundutan, sapuluh ribu asta bolagni hampit hapoltakan, anjaha dua puluh lima ribu asta ganjangni hampit dangsina; itongah-tongah ni ai ma rumah ni Jahowa. 48:10 Dan bagi orang-orang inilah persembahan khusus yang kudus itu: Bagian imam-imam ialah panjangnya di utara dan selatan dua puluh lima ribu hasta, dan lebarnya di timur dan di barat sepuluh ribu hasta. Dan di tengah-tengahnyalah terletak tempat kudus TUHAN.
48:11 Ai ma rupei ni malim, na pinapansing ai, anak ni si Sadok, sidalankon horjangku, aima na so dihut kahou rap pakon halak Israel songon halak Levi na kahou ijia. (bd. 44:15.) 48:11 Inilah bagian imam-imam, yang sudah dikuduskan, yaitu bani Zadok, yang memelihara kewajibannya terhadap Aku dan yang tidak turut sesat dalam kesesatan orang Israel, seperti orang-orang Lewi.
48:12 Ai ma parbagianan bani sidea, parbagianan na pinalegan humbani tanoh na mapansing ai, sabalog pakon halak Levi. 48:12 Ini adalah bagian khusus bagi mereka dari tanah yang sudah dikhususkan, suatu hal yang maha kudus, berbatasan dengan bagian orang-orang Lewi.
48:13 Anjaha sabalog pakon parbagianan ni malim, ai ma parbagianan ni halak Levi, dua puluh lima ribu asta ganjangni anjaha sapuluh ribu asta bolagni. Haganupan ai dua puluh lima ribu asta ganjangni anjaha dua puluh ribu asta bolagni. 48:13 Bagian orang-orang Lewi ialah sejajar dengan wilayah imam-imam, panjangnya dua puluh lima ribu hasta dan lebarnya sepuluh ribu hasta. Jadi seluruhnya ialah: panjang dua puluh lima ribu hasta dan lebar dua puluh ribu hasta.
48:14 Seng bulih jualon atap tukaron ni sidea ai, ase ulang madabuh ai bani tangan ni halak na legan, ai na mapansing do ai bani Jahowa. 48:14 Mereka tidak boleh menjual sedikit pun dari situ atau menukarnya, dan mereka tidak boleh mewariskan yang terbaik dari negeri itu kepada orang lain, sebab itu kudus bagi TUHAN.
48:15 Ia na tading ai, lima ribu asta bolagni anjaha dua puluh lima asta ganjangni, seng pansing ai, sipakeion ma ai bani huta ai, bani rumah-rumah ampa bahen sampalan. Itongah-tongah ni ai ma huta ai. 48:15 Yang tertinggal dari lebarnya, yaitu lima ribu hasta lagi, yang berbatasan dengan yang dua puluh lima ribu hasta itu adalah tidak kudus, tetapi itu untuk keperluan kota sebagai tempat tinggal dan tanah perladangan.
48:16 On do sibaranni: Hampit utara ompat ribu lima ratus asta, sonai age hampit dangsina, hampit hapoltakan ampa hampit hasundutan. (Pangk. 21:16.) 48:16 Dan ukurannya adalah begini: sebelah utara dan selatan: empat ribu lima ratus hasta, sebelah timur dan barat: juga empat ribu lima ratus hasta.
48:17 Maningon adong do tanoh porei bani huta ai. Hampit utara dua ratus lima puluh asta, hampit dangsina dua ratus lima puluh, hampit hapoltakan dua ratus lima puluh anjaha hampit hasundutan dua ratus lima puluh asta do. 48:17 Sekeliling kota itu ada tanah lapang, di sebelah utara dan selatan dua ratus lima puluh hasta, serta di sebelah timur dan barat dua ratus lima puluh hasta juga.
48:18 Na tading ai, humbani ganjangni ai, na romban hubani tanoh na mapansing ai, ai ma sapuluh ribu asta hampit hapoltakan anjaha sapuluh ribu asta hampit hasundutan; ia gogohni ai bahen sipanganon ni sipangkorja i huta ai ma ai. 48:18 Yang tertinggal dari panjangnya, yang sejajar dengan persembahan khusus yang kudus itu, adalah sepuluh ribu hasta di sebelah timur dan sepuluh ribu hasta di sebelah barat dan hasilnya ialah menjadi makanan untuk pekerja-pekerja di kota itu.
48:19 Anjaha siparhorja na i huta ai, ai ma humbani ganup marga ni Israel, sidea do na mangkorjahon ai. 48:19 Pekerja-pekerja ini, yang datang dari semua suku Israel, akan mengerjakannya.
48:20 Ase haganup tanoh sipapuligonnima ai, ai ma dua puluh lima ribu asta ganjangni sonai homa bolagni, ase marompat suhi do ai, ai ma tanoh na mapansing ai ampa tanoh na bani huta ai. 48:20 Seluruh persembahan khusus itu adalah dua puluh lima ribu hasta kali dua puluh lima ribu hasta. Dalam bentuk empat persegi kamu harus mengkhususkan persembahan khusus yang kudus itu bersama milik kota itu.
48:21 Na tading ai ope, angkup lopah bani tanoh na mapansing ai ampa parbagianan na bani huta ai, raja ma simada ai, ai ma tanoh na ampar idarat ni sidua puluh lima ribu asta ai das hu parbalogan parhapoltakan, sonai homa tanoh na ampar idarat ni sidua puluh lima ribu asta ai das hu parbalogan parhasundutan, na paromban ampa parbagianan ni marga-marga ai; raja do simada ai. Itongah-tongah ni ai ma tanoh na pinalegan ai, ampa rumah na mapansing ai. (bd. 45:7.) 48:21 Selebihnya adalah milik raja, yaitu di sebelah timur dan barat dari persembahan khusus yang kudus dan milik kota itu, dan berbatasan dengan yang dua puluh lima ribu hasta itu, ke timur sampai di perbatasan timur dan ke barat sampai di perbatasan barat dan sejajar dengan bagian suku-suku lain, adalah untuk raja. Di tengah-tengah bagian itu adalah persembahan khusus yang kudus dan Bait Suci.
48:22 Sobali ni parbagianan ni halak Levi ampa parbagianan na bani huta ai, ai ma na itongah-tongah ni parbagianan ni raja ai; ia tanoh na iholang-kolang ni parbagianan ni Juda ampa Benjamin, raja do simada ai. 48:22 Terkecuali milik orang-orang Lewi dan milik kota itu — yang terletak di tengah-tengah kepunyaan raja itu — maka yang diapit oleh wilayah Yehuda dan Benyamin adalah bagi raja.
48:23 Pasal marga na legan ai: Hun hapoltakan das hu hasundutan, ai ma parbagianan ni Benjamin. 48:23 Mengenai suku-suku yang lain: dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat, terdapat bagian Benyamin.
48:24 Anjaha sabalog pakon Benjamin, hun hapoltakan das hu hasundutan, ai ma parbagianan ni Simeon. 48:24 Berbatasan dengan wilayah Benyamin, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat, terdapat bagian Simeon.
48:25 Anjaha sabalog pakon Simeon, hun hapoltakan das hu hasundutan, ai ma parbagianan ni Isasar. 48:25 Berbatasan dengan wilayah Simeon, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat, terdapat bagian Isakhar.
48:26 Anjaha sabalog pakon Isasar, hun hapoltakan das hu hasundutan, ai ma parbagianan ni Sebulon. 48:26 Berbatasan dengan wilayah Isakhar, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat, terdapat bagian Zebulon.
48:27 Anjaha sabalog pakon Sebulon, hun hapoltakan das hu hasundutan, ai ma parbagianan ni Gad. 48:27 Berbatasan dengan wilayah Zebulon, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat, terdapat bagian Gad.
48:28 Anjaha balog ni Gad hampit dangsina, gistang do ai hun Tamar das hu bah partinggilan na i Kades, hunjai manopi-nopi bah Masir hu laut bolag. (bd. 47:19.) 48:28 Perbatasan wilayah Gad di sebelah selatan ialah dari Tamar sampai mata air Meriba dekat Kadesh, terus ke sungai Mesir, terus ke laut besar.
48:29 Ai ma tanoh sibagihononnima marhitei manjomput na sinurat bahen parbagianan bani marga ni Israel, anjaha ai ma parbagianan bani sidea, nini Tuhan Jahowa. 48:29 Inilah negeri yang harus kamu bagi-bagi menjadi milik pusakamu di antara suku-suku Israel, dan itulah bagian-bagian mereka, demikianlah firman Tuhan ALLAH.”
48:30 On ma dalan kaluar humbani huta ai: Hampit lopah parutara, siompat ribu lima ratus asta ai, 48:30 “Inilah pintu-pintu keluar kota itu: di sisi sebelah utara, yang ukurannya adalah empat ribu lima ratus hasta,
48:31 adong do tolu horbangan, ai ma horbangan Ruben, horbangan Juda ampa horbangan Levi; mangihutkon goran ni morga ni Israel do ibahen goran ni horbangan ai. (Pangk. 21:12, 13.) 48:31 terdapat tiga pintu gerbang, yaitu pintu gerbang Ruben, pintu gerbang Yehuda dan pintu gerbang Lewi — sebab pintu-pintu gerbang kota itu disebut menurut nama suku-suku Israel –.
48:32 Hampit lopah parhapoltakan, siompat ribu lima ratus asta ai, tolu horbangan homa, ai ma horbangan Josep, horbangan Benjamin, ampa horbangan Dan. 48:32 Di sisi sebelah timur, yang ukurannya empat ribu lima ratus hasta, terdapat tiga pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Yusuf, pintu gerbang Benyamin dan pintu gerbang Dan.
48:33 Hampit lopah pardangsina, siompat ribu lima ratus asta ai, tolu horbangan homa, ai ma horbangan Simeon, horbangan Isasar, ampa horbangan Sebulon. 48:33 Di sisi sebelah selatan, yang ukurannya empat ribu lima ratus hasta, terdapat tiga pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Simeon, pintu gerbang Isakhar dan pintu gerbang Zebulon.
48:34 Hampit lopah parhasundutan, siompat ribu lima ratus asta ai, tolu horbangan homa, ai ma horbangan Gad, horbangan Asser, ampa horbangan Naptali. 48:34 Di sisi sebelah barat, yang ukurannya empat ribu lima ratus hasta, terdapat tiga pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Gad, pintu gerbang Asyer dan pintu gerbang Naftali.
48:35 Ia lilit ni huta ai inggot sapuluh ualuh ribu asta do. Anjaha goran ni huta ai hu lobeian on, ai ma: Jahowa do ijai. (bd. 43:7; Pangk. 21:3.) 48:35 Jadi keliling kota itu adalah delapan belas ribu hasta. Sejak hari itu nama kota itu ialah: TUHAN HADIR DI SITU.”
<< Yehezkiel 47 Daniel 1 >>