Yehezkiel 47

47:1 Dob ai ibobai ma ahu use hu labah ni rumah na mapansing ai, anjaha tonggor ma, luar do bah hun toruh ni molmolan ni rumah ai dompak hapoltakan, ai mandompakkon hapoltakan do rumah na mapansing ai. Mabaor do bah ai hun toruh ni tembok pardangsina ni rumah ai hampit dangsina ni anjap-anjap ai. (Joel 4:18; Sak. 14:8; Pangk. 22:1.) 47:1 Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu Bait Suci, dan sungguh, ada air keluar dari bawah ambang pintu Bait Suci itu dan mengalir menuju ke timur; sebab Bait Suci juga menghadap ke timur; dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari Bait Suci itu, sebelah selatan mezbah.
47:2 Dob ai ibobai ma ahu luar hun horbangan parutara ai, anjaha iarahkon ma ahu mardalan maringgot hampit darat hu horbangan parhapoltakan ai, anjaha tonggor ma, marsual-sual do bah ai roh hun lopah pardangsina ai. 47:2 Lalu diiringnya aku ke luar melalui pintu gerbang utara dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur, sungguh, air itu membual dari sebelah selatan.
47:3 Sanggah laho dalahi ai dompak hapoltakan, jolom tali sibar-sibar ibagas tanganni, isibar ma saribu asta, anjaha itogu ma ahu mandipari bah ai; singgan mata ni ari ni nahei do bagasni ai. (bd. 40:3.) 47:3 Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya, ia mengukur seribu hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki.
47:4 Dob ai isibar ma use saribu asta, anjaha itogu ma ahu mandipari bah ai, sibar towod do bagasni ai. Isibar use ma saribu asta, anjaha itogu ahu mandipari bah ai; sibar binongei do bagasni ai. 47:4 Ia mengukur seribu hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu, sekarang sudah sampai di lutut; kemudian ia mengukur seribu hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu, sekarang sudah sampai di pinggang.
47:5 Dob ai isibar use ma saribu asta, bah banggal do ai, na so boi tardipari ahu; ai bagas do bah ai, silanguyon mando, sada bah banggal na so tardipari. 47:5 Sekali lagi ia mengukur seribu hasta lagi, sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi.
47:6 Dob ai nini ma hubangku: Ale anak ni jolma, domma iidah ho in? Dob ai itogu ma ahu mulak manopi-nopi bah ai. 47:6 Lalu ia berkata kepadaku: “Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?” Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai.
47:7 Sanggah na mulak ai ahu, tonggor ma, adong do buei hayu bani topi ni bah ai, angkup lopah. (1 Mus. 14:3; 5 Mus. 3:17.) 47:7 Dalam perjalanan pulang, sungguh, sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon, di sebelah sini dan di sebelah sana.
47:8 Jadi nini ma dompak ahu: Ia bah on mabaor do dompak tanoh hampit hapoltakan, dob ai tuad hu pamah ai; dob masuk ai hu laut Matei, hu bah na margaram ai, ibahen ma ai gabe tawar. 47:8 Ia berkata kepadaku: “Sungai ini mengalir menuju wilayah timur, dan menurun ke Araba-Yordan, dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar,
47:9 Atap huja pe das bah ai, manggoluh ma ijai sagala na marhosah ampa na manggulmit, anjaha dengke pe buei tumang ma; ai anggo das ma bah on hujai gabe tawar ma bah ni laut ai. Atap huja pe das bah on, manggoluh ma ganup ijai. (Sak. 14:8.) 47:9 sehingga ke mana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab ke mana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar dan ke mana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup.
47:10 Parjala pe jongjong bei ma i topini ai hun Engedi das hu En-Eglayim, panjomuran ni jala ma ai; ai buei do dengke, marbagei-bagei songon na ibagas laut bolag. 47:10 Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim; daerah itu menjadi penjemuran pukat dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak.
47:11 Tapi anggo paya-payani ampa rawang-rawangni seng gabe dear ai, pambuatan ni garam do ai. 47:11 Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam.
47:12 Anjaha itopi ni bah ai, angkup lopah ni bah ai, tubuh do ijai bagei-bagei ni hayu bahen sipanganon. Seng ra melus bulungni ai anjaha seng maronti marbuah, tapi marbuah do ai siap bulan halani bahni ai, roh hun ianan na mapansing ai. Gabe sipanganon do buahni anjaha bulungni gabe tambar. (Pangk. 22:2.) 47:12 Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis; tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat.”
47:13 Sonon do hata ni Tuhan Jahowa: On ma parbalogan sibahenonnima laho marbagi tanoh ai bahen parbagianan bani halak Israel sisapuluh dua marga ai. Bani si Josep dua bagian. (1 Mus. 48:5; Jos. 17:17.) 47:13 Beginilah firman Tuhan ALLAH: “Inilah batas-batas tanah yang kamu harus bagi-bagi menjadi milik pusakamu di antara kedua belas suku Israel. Yusuf mendapat dua bagian.
47:14 Dos ma parbagianannima bani tanoh ai; hupagostong do tanganku marbulawan laho mamberehon on bani ompungnima; halani ai bannima do tanoh on bahen parbagianannima. (1 Mus. 12:7; 17:8.) 47:14 Tanah itu harus kamu bagi rata, yaitu tanah yang dengan sumpah Kujanjikan memberikannya kepada nenek moyangmu dan dengan demikian tanah ini menjadi milik pusakamu.
47:15 On ma parbalogan ni tanoh in: Hampit utara, ai ma hun laut bolag ai, manlopusi Hetlon laho hu Sedad, (4 Mus. 34:2-12.) 47:15 Inilah perbatasan tanah itu: di sebelah utara: dari laut besar terus ke Hetlon sampai jalan masuk ke Hamat dan terus ke Zedad,
47:16 hu Hamat, Berota, Sibrayim, na bani parbalogan ai, iholang-kolang ni Damaskus ampa Hamat, das hu Hazar-Enon, na bani parbalogan ni Hauran. (Jos. 13:5; Panguh. 3:3.) 47:16 Berota, Sibraim, yang terletak di antara daerah kota Damsyik dan daerah kota Hamat, terus ke Hazar-Enon yang di daerah kota Hauran.
47:17 Ase parbalogan ai gistang do ai hun laut das hu Hazar-Enon, na bani balog parutara ampa Damaskus, das hu parbalogan ampa Hamat i utara. Ai ma parbalogan hampit utara. (4 Mus. 34:10.) 47:17 Demikianlah perbatasannya itu mulai dari laut sampai di Hazar-Enon, sehingga daerah kota Damsyik dan juga daerah kota Hamat terletak di sebelah utaranya. Itulah sebelah utara.
47:18 Parbalogan hampit hapoltakan, ai ma hun Hazar-Enon na iholang-kolang ni Hauran ampa Damaskus, dob ai bah Jordan na iholang-kolang ni Gilead ampa tanoh Israel das hu laut parhapoltakan hu Tamar. Ai ma parbalogan hampit hapoltakan. 47:18 Di sebelah timur: mulai dari Hazar-Enon yang terletak di antara Hauran dan Damsyik, sungai Yordan menjadi perbatasan di antara Gilead dan tanah Israel, terus ke Laut Timur sampai ke Tamar. Itulah sebelah timur.
47:19 Parbalogan hampit dangsina, ai ma hun Tamar das hu bah partinggilan na i Kades ai, hunjai manopi-nopi bah Masir laho hu laut bolag. Ai ma parbalogan hampit dangsina. (1 Mus. 14:7; 4 Mus. 20:13; 27:14; 34:5.) 47:19 Di sebelah selatan: perbatasan mulai dari Tamar sampai mata air Meriba dekat Kadesh, terus ke sungai Mesir, terus ke laut besar. Itulah di sebelah selatan perbatasan dengan Tanah Negeb.
47:20 Parbalogan hampit hasundutan, ai ma laut bolag ai das hu tontang ni Hamat. Ai ma parbalogan hampit hasundutan. 47:20 Di sebelah barat laut besar merupakan perbatasan sampai tempat jalan masuk ke Hamat. Itulah sebelah barat.”
47:21 Ase bagi hanima ma tanoh in bannima mangihutkon marga ni Israel. (4 Mus. 33:54.) 47:21 “Tanah inilah kamu harus bagi-bagi di antara kamu menurut suku-suku Israel.
47:22 Marjomput na sinurat ma hanima laho marbagi tanoh in, bahen parbagianan bannima ampa bani halak na manginsolat itongah-tongahnima, na dob tubuhan anak itongah-tongahnima. Maningon songon halak Israel do sidea hiraonnima; maningon dapotan parbagianan do sidea songon hanima marhitei na manjomput na sinurat itongah-tongah ni marga ni Israel. (2 Mus. 22:20.) 47:22 Dan kamu harus membagi-baginya menjadi milik pusaka di antara kamu dan di antara orang-orang asing yang tinggal di antara kamu, yang melahirkan anak di tengah-tengahmu dan mereka harus kamu anggap sama seperti orang Israel asli; bersama-sama kamu mereka harus mendapat bagian milik pusaka di tengah-tengah suku-suku Israel.
47:23 Itongah-tongah ni marga ja panginsolat ai marianan, ijai ma bere hanima bani parbagiananni, nini Tuhan Jahowa. 47:23 Jadi kalau di tengah-tengah sesuatu suku ada tinggal orang asing, di situlah kamu berikan milik pusakanya, demikianlah firman Tuhan ALLAH.
<< Yehezkiel 46 Yehezkiel 48 >>