Daniel 1

1:1 Patolu-tahunkon dob gabe raja si Joyakim i Juda, roh ma si Nebukadnesar, raja ni Babel, hu Jerusalem, anjaha ihubu ma huta ai. (2 Raj. 24:1, 2.) 1:1 Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu.
1:2 Jadi ipadas Tuhan ma hubagas tanganni si Joyakim raja ni Juda, ampa deba humbani parugas na humbani rumah ni Naibata; iboan do ai hu tanoh Sinear, hu rumah ni naibatani, anjaha inahkon ma parugas ai hu rumah parartaan ni naibatani. (1 Mus. 10:10.) 1:2 Tuhan menyerahkan Yoyakim, raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya; perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya.
1:3 Dob ai isuruh raja ai ma si Aspenas, ai ma kopala ni juak-juakni ai, ase iboan deba humbani halak Israel, ai ma ginompar ni raja pakon na sangap-sangap. (2 Raj. 20:18.) 1:3 Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel, yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan,
1:4 na poso, na so marsining, na majenges, na pandei bani haganup hapentaran, na marpambotoh, na maruhur anjaha na talup marugas i rumah bolon, laho mangajari sidea pasal surat pakon hata ni halak Kasdim. 1:4 yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim.
1:5 Jadi itotapkon raja ai ma sipanganon siganup ari bani sidea humbani sipanganon ni raja ai ampa humbani anggur siinumonni. Maningon ajaran do sidea tolu tahun dokahni, anjaha dob salpu pe ai, ase boi sidea marugas ilobei ni raja ai. 1:5 Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama tiga tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja.
1:6 Adong do itongah-tongah ni sidea ai halak, na humbani halak Juda, ai ma si Daniel, si Hananya, si Misael ampa si Asarya. 1:6 Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael dan Azarya.
1:7 Jadi igantih kopala ni juak-juak ai ma goran ni sidea: Si Daniel igoran si Beltsasar, si Hananya igoran si Sadrak, si Misael igoran si Mesak, anjaha si Asarya igoran si Abednego. 1:7 Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka: Daniel dinamainya Beltsazar, Hananya dinamainya Sadrakh, Misael dinamainya Mesakh dan Azarya dinamainya Abednego.
1:8 Tapi anggo si Daniel domma iputuskon ibagas uhurni, na so ra ia pabutak dirini marhitei sipanganon ni raja ai ampa marhitei anggur siinumonni ai; halani ai ipindohon ma bani kopala ni juak-juak ai, ase ipalopas ia mamantangkon ai, ase ulang butak ia. (3 Mus. 11.) 1:8 Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja; dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tak usah menajiskan dirinya.
1:9 Jadi ibahen Naibata ma si Daniel dapotan idop ampa holong ni uhur humbani kopala ni juak-juak ai. (1 Mus. 39:21.) 1:9 Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu;
1:10 Nini kopala ni juak-juak ai ma dompak si Daniel: Mabiar do ahu, anggo iidah tuanku raja ai, na dob manotapkon sipanganon ampa siinumonnasiam, merungan nasiam marimbang garama na legan, hasomannasiam magodang ai, gabe marutang hosah holi ahu halani pambahenannasiam. 1:10 tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel: “Aku takut, kalau-kalau tuanku raja, yang telah menetapkan makanan dan minumanmu, berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat dari pada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja.”
1:11 Jadi nini si Daniel ma hubani siparugas, na dob pinabangkit ni kopala ni juak-juak ai marugas bani si Daniel, si Hananya, si Misael ampa si Asarya: 1:11 Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael dan Azarya:
1:12 Lajou ham ma lobei hanami juak-juakmu on sapuluh ari on; bere ham ma bannami lowoh bahen sipanganon ampa bah bahen siinumon. 1:12 “Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama sepuluh hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum;
1:13 Dob ai pardiatei ham ma rupanami sonai rupa ni garama na mangankon sipanganon ni raja ai; jadi bahen ham ma bannami juak-juakmu on romban hubani na niidahmu. 1:13 sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja, kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu.”
1:14 Jadi ibalosi ma sidea pasal ai, gabe iuji ma sidea sapuluh ari dokahni. 1:14 Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama sepuluh hari.
1:15 Dob ai marujung ma na sapuluh ari ai, dearan do rupa ni sidea idahon anjaha momburan marimbang haganup garama, na mangankon sipanganon ni raja ai, 1:15 Setelah lewat sepuluh hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk dari pada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja.
1:16 gabe ipadaoh siparugas ai ma sipanganon ampa anggur na dob tinontuhon ai bani sidea, anjaha ibere ma bani sidea lowoh. 1:16 Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka.
1:17 Jadi ibere Naibata ma bani garama na ompat ai habotohon pakon pangarusion pasal haganup surat ampa hapentaran. Ia si Daniel adong do homa hapandeianni pasal panonggoran ampa nipi. (Hes. 28:3.) 1:17 Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi.
1:18 Anjaha dob salpu panorang na dob tinontuhon ni raja ai, ase iboan sidea hu lobeini, gabe iboan kopala ni juak-juak ai ma sidea hu lobei ni raja Nebukadnesar. 1:18 Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar.
1:19 Iparsahapkon raja ai ma sidea, anjaha seng dong jumpah itongah-tongah ni sidea na dos pakon si Daniel, si Hananya, si Misael pakon si Asarya; halani ai sidea ma gabe siparugas ilobei ni raja ai. 1:19 Raja bercakap-cakap dengan mereka; dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael dan Azarya; maka bekerjalah mereka itu pada raja.
1:20 Pasal haganup hapentaran pakon pangarusion, na sinungkun ni raja ai humbani sidea, sapuluh hali lompit do pentaran sidea jumpahsi marimbang haganup siparpambotoh ampa sipartondung na bani haganup gomgomanni ai. 1:20 Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka sepuluh kali lebih cerdas dari pada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya.
1:21 Lanjar ijai do si Daniel das hubani tahun parlobei ni raja Kores. (bd. 6:28; Esr. 1:1.) 1:21 Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Koresh.
<< Yehezkiel 48 Daniel 2 >>