Yehezkiel 45

45:1 Anggo domma ibagihon hanima tanoh in marhitei ruji-ruji, papulig hanima ma sabagian ni nagori in bani Jahowa gabe tanoh na mapansing, ganjangni dua puluh lima ribu asta, anjaha bolagni dua puluh ribu asta; pansing do haganup tanoh in inggot. 45:1 “Pada waktu kamu membagi-bagi negeri itu menjadi milik pusakamu dengan jalan mengundi, kamu harus mengkhususkan sebidang dari tanah itu menjadi persembahan khusus yang kudus bagi TUHAN, panjangnya dua puluh lima ribu hasta dan lebarnya dua puluh ribu hasta. Seluruh tanah yang di dalam batas ini adalah kudus.
45:2 Hunjon do buaton sanlambar tanoh na marompat suhi; lima ratus asta ganjangni sonai homa bolagni, bahen ianan ni rumah na mapansing ai; ambahni ai lima puluh asta tanoh porei inggotni ai. 45:2 Dari tanah ini harus disediakan untuk tempat kudus suatu empat persegi yang panjang dan lebarnya lima ratus hasta dan sekelilingnya ada lapangan yang lebarnya lima puluh hasta.
45:3 Humbani tanoh na dob sinibar ai, sibar ma sabagian dua puluh lima ribu asta ganjangni anjaha sapuluh ribu asta bolagni, ai ma ianan bani rumah na mapansing ai ampa ianan tang na mapansing ai. 45:3 Dari daerah yang sudah diukur ini ukurlah sebagian yang panjangnya dua puluh lima ribu hasta dan lebarnya sepuluh ribu hasta: di situlah letaknya tempat kudus, dan bagian ini adalah maha kudus.
45:4 Bagian na mapansing do in humbani tanoh in, parbagianan bani malim, na marugas bani ianan na mapansing in anjaha na mandohori Jahowa, laho marugas bani; gabe ianan ni rumah-rumah ni sidea ma in ampa partapakan na mapansing bani rumah na mapansing in. 45:4 Ini adalah bagian yang kudus dari tanah itu dan menjadi tempat bagi imam-imam yang menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, yang datang mendekat untuk melayani TUHAN. Itulah tempat perumahan mereka dan menjadi daerah kudus untuk tempat kudus.
45:5 Bagian na legan, dua puluh lima ribu asta ganjangni anjaha sapuluh ribu asta bolagni, bani halak Levi ma ai, na marugas i rumah panumbahan, bahen parbagianan bani sidea, bahen ianan ni huta-huta siiankonon ni sidea. 45:5 Yang dua puluh lima ribu hasta panjangnya dan sepuluh ribu hasta lebarnya harus menjadi milik orang-orang Lewi yang mendapat tugas pelayanan dalam Bait Suci; itulah kota-kotanya, tempat tinggal mereka.
45:6 Anjaha parbagianan bani huta ai, bahen hanima ma sanlambar tanoh, dua puluh lima ribu asta ganjangni, anjaha lima ribu asta bolagni, na saganjang ni tanoh na mapansing, na pinapulig ai, haganup ma ginompar ni Israel simada ai. 45:6 Sebagai milik kota harus engkau tentukan: lima ribu hasta lebarnya dan dua puluh lima ribu hasta panjangnya, berbatasan dengan persembahan khusus yang kudus itu. Itulah untuk seluruh kaum Israel.
45:7 Anjaha bani raja, bere hanima ma tanoh parbagianan angkup lopah ni tanoh na mapansing ai ampa parbagianan bani huta ai romban hubani tanoh na mapansing ai ampa parbagianan bani huta ai, hampit hapoltakan ampa hampit hasundutan dos ganjangni ampa parbagianan ni sada marga, marganjang hun balog parhasundutan das hu balog parhapoltakan ni nagori ai. (bd. 44:3; 48:21, 22.) 45:7 Mengenai bagian raja itu haruslah terdapat di sebelah barat dan di sebelah timur dari persembahan khusus yang kudus dan milik kota itu dan harus berbatasan dengan kedua bagian itu. Yang di sebelah barat harus sampai ke perbatasan barat dan yang di sebelah timur harus sampai ke perbatasan timur. Jadi panjangnya harus sama dengan panjang dari bagian suatu suku Israel, yaitu dari perbatasan barat sampai perbatasan timur negeri itu.
45:8 Ai ma gabe tanoh parbagianan bani raja i Israel, ase ulang iodoh-odoh raja na hupabangkit in be bangsangku; tapi ase ipaturut ginompar ni Israel marnah tanoh domu hubani parbagianan ni margani bei. 45:8 Itulah yang menjadi miliknya di tanah Israel. Dan raja-raja Israel tidak lagi akan menindas umat-Ku; mereka akan menyerahkan negeri itu kepada kaum Israel menurut suku-suku mereka.”
45:9 Sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Sungkup ma in, ale raja-raja ni Israel: Padaoh ma hajahaton ampa odoh-odoh, dalankon uhum ampa hasintongan! Parontihon ma na mangusir-usir bangsangkin! nini Tuhan Jahowa. (bd. 46:18.) 45:9 Beginilah firman Tuhan ALLAH: “Cukuplah itu, hai raja-raja Israel, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran; hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umat-Ku dari tanah miliknya, demikianlah firman Tuhan ALLAH.
45:10 Pakei hanima ma timbangan na sintong, epa na sintong ampa bat na sintong. (3 Mus. 19:36; 5 Mus. 25:15.) 45:10 Neraca yang betul, efa yang betul dan bat yang betullah patut ada padamu.
45:11 Maningon dos suhatan ni epa ampa bat, ai ma sada bat saparsapuluh homer, anjaha sada epa saparsapuluh homer; homer ai ma onjolan ni suhat-suhat. 45:11 Sepatutnyalah efa dan bat mempunyai ukuran yang sama yang ditera, sehingga satu bat isinya sepersepuluh homer, dan satu efa ialah sepersepuluh homer juga; jadi menurut homerlah ukuran-ukuran itu ditera.
45:12 Ia sekel ai, dua puluh gera ma ai; lima sekel hot ma ai lima sekel, na sapuluh sekel totap sapuluh; anjaha sada mina bannima lima puluh sekel ma ai. (2 Mus. 30:13.) 45:12 Bagi kamu satu syikal sepatutnya sama dengan dua puluh gera, lima syikal, ya lima syikal dan sepuluh syikal, ya sepuluh syikal, dan lima puluh syikal adalah satu mina.
45:13 On do guguan sibereonnima; saparonom epa humbani ganup homer gandum, anjaha saparonom epa humbani ganup homer andolei. 45:13 Inilah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan: seperenam efa dari sehomer gandum dan seperenam efa dari sehomer jelai.
45:14 Ia guguan minak, ai ma saparsapuluh bat humbani ganup kor, sada kor marisi sapuluh bat. 45:14 Tentang ketetapan mengenai minyak: sepersepuluh bat dari satu kor; satu kor adalah sama dengan sepuluh bat.
45:15 Ambahni ai sada biri-biri humbani dua ratus biri-biri sibereon ni ganup marga ni Israel; haganupan ai, ai ma bahen galangan sipanganon, galangan situtungon ampa galangan pardameian, laho mambahen pardearan bani sidea, nini Tuhan Jahowa. 45:15 Seekor anak domba dari setiap dua ratus ekor milik sesuatu kaum keluarga Israel. Semuanya itu untuk korban sajian, korban bakaran dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi mereka, demikianlah firman Tuhan ALLAH.
45:16 Maningon ondoskonon ni haganup bangsa in do guguan on bani raja i Israel. 45:16 Seluruh penduduk negeri harus mempersembahkan persembahan khusus ini kepada raja di Israel.
45:17 Horja ni raja ai do mamboan galangan situtungon, galangan sipanganon ampa galangan siinumon sanggah pesta, sanggah poltak ni bulan, ari sabat, ai ma haganup pesta na dob tinontuhon bani ginompar ni Israel. Ia do siboan galanganpardousaon, galangan sipanganon, galangan situtungon ampa galangan pardameian, laho mambahen pardearan bani ginompar ni Israel. 45:17 Dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari Sabat dan pada setiap perayaan kaum Israel. Ialah yang akan mengolah korban penghapus dosa, korban sajian, korban bakaran dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel.”
45:18 Sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Bani bulan sada, ari sada bulan ai, maningon buatonnima do sada anak ni lombu na so martikas, laho manguras ianan na mapansing in. 45:18 Beginilah firman Tuhan ALLAH: “Pada bulan yang pertama, pada tanggal satu bulan itu ambillah seekor lembu jantan muda yang tidak bercela dan sucikanlah tempat kudus itu.
45:19 Ibuat malim ma deba humbani daroh galangan pardousaon ai, anjaha inahkon ma ai bani tiang ni labah ni rumah panumbahan ai, bani haompatsi suhi-suhi ni tangga-tangga ni anjap-anjap ai ampa bani tiang ni horbangan ni alaman parbagas ai. 45:19 Imam harus mengambil sedikit dari darah korban penghapus dosa dan membubuhnya pada tiang-tiang Bait Suci dan pada keempat sudut jalur keliling yang ada pada mezbah dan pada tiang-tiang pintu gerbang pelataran dalam.
45:20 Sonai ma homa bahen hanima bani ari sada bulan pitu, bani halak na mardousa na so tinuntun atap halani haotoon, sonai ma bahenonnima manguras rumah panumbahan ai. (3 Mus. 4:2; 5:17.) 45:20 Demikianlah engkau harus perbuat pada hari pertama bulan yang ketujuh demi orang-orang yang berbuat dosa dengan tidak sengaja dan tanpa diketahui. Dengan demikian engkau mengadakan pendamaian bagi Bait Suci.
45:21 Bani bulan sada ari sapuluh ompat maningon pestahononnima do Paska ai; pitu ari dokahni maningon panganonnima ruti na so niigaran ijai. (3 Mus. 23:5.) 45:21 Pada bulan pertama, pada tanggal empat belas bulan itu haruslah kamu merayakan hari raya Paskah, dan selama tujuh hari kamu harus makan roti yang tidak beragi.
45:22 Ipasirsir raja ma bani ari ai sada anak ni lombu bahen galangan pardousaon, mangkopkop dirini sandiri pakon mangkopkop bangsa na i tanoh in. 45:22 Pada hari itu raja harus mengolah lembu jantan sebagai korban penghapus dosa karena dirinya dan karena seluruh penduduk negeri.
45:23 Torus bani mata ni pesta na pitu ari ai maningon pasirsiron do siap arian galangan situtungon bani Jahowa, ai ma pitu anak ni lombu ampa pitu biri-biri tunggal na so martikas; anjaha sada hambing tunggal bahen galangan pardousaon siap arian. (4 Mus. 28:19-22.) 45:23 Selama tujuh hari hari raya itu ia harus mengolah korban bakaran bagi TUHAN: tiap hari tujuh ekor lembu jantan dan tujuh ekor domba jantan yang tidak bercela dan untuk korban penghapus dosa tiap hari seekor kambing jantan.
45:24 Anjaha maningon pasirsironni do galangan sipanganon, ai ma sada epa pangkasomani ni sada anak ni lombu, anjaha sada epa pangkasomani ni sada biri-biri tunggal, anjaha sada hin minak bani ganup epa. (bd. 46:5; 4 Mus. 15:4, 6, 9.) 45:24 Sebagai korban sajian ia harus mengolah satu efa tepung dengan seekor lembu dan satu efa tepung dengan seekor domba jantan dan minyak satu hin untuk satu efa.
45:25 Bani bulan pitu, ari sapuluh lima ni bulan ai, torus bani mata ni pesta sipitu ari ai maningon pasirsironni do homa sonai, dos bueini bani galangan pardousaon, galangan situtungon, galangan sipanganon ampa minak. (3 Mus. 23:4.) 45:25 Pada bulan ketujuh, pada tanggal lima belas bulan itu, yaitu pada hari raya, ia harus mengolah seperti ini selama tujuh hari: korban penghapus dosa, korban bakaran, korban sajian dan minyak.
<< Yehezkiel 44 Yehezkiel 46 >>