Yehezkiel 44

44:1 Dob ai ibobai ma ahu mulak hu horbangan ni ianan na mapansing ai, na mandompakkon hapoltakan; tapi tutup do ai. 44:1 Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu gerbang luar dari tempat kudus, yang menghadap ke timur; gerbang ini tertutup.
44:2 Jadi nini Jahowa ma hubangku: Maningon totap do tutup horbangan on; seng bulih buhaon on, ise pe lang bulih masuk hunjon, halani na dob masuk Jahowa, Naibata ni Israel hunjon; halani ai do ase totap tutup on. (bd. 43:4.) 44:2 Lalu TUHAN berfirman kepadaku: “Pintu gerbang ini harus tetap tertutup, jangan dibuka dan jangan seorang pun masuk dari situ, sebab TUHAN, Allah Israel, sudah masuk melaluinya; karena itu gerbang itu harus tetap tertutup.
44:3 Pitah raja in do, halani raja ia, bulih hundul ijon, laho mangankon na ginalangkon ilobei ni Jahowa; humbani surambih ni horbangan ai ma ia masuk anjaha humbani dalan na sada ai ma kaluar. (bd. 45:7; 2 Mus. 29:32.) 44:3 Hanya raja itu, oleh karena ia raja boleh duduk di sana makan santapan di hadapan TUHAN. Raja itu akan masuk melalui balai gerbang dan akan keluar dari situ.”
44:4 Dob ai ibobai ma ahu hun horbangan parutara ai hulobei-lobei ni rumah na mapansing ai; mangkawah ma ahu, anjaha tonggor ma, hamuliaon ni Jahowa do manggoki rumah ai; jadi manrogop ma ahu. (bd. 43:5.) 44:4 Lalu dibawanya aku melalui pintu gerbang utara ke depan Bait Suci; aku melihat, sungguh, rumah TUHAN penuh kemuliaan TUHAN, maka aku sujud menyembah.
44:5 Tapi nini Jahowa ma hubangku: Ale anak ni jolma, parimbagaskon ma, kawah ma ho marhitei matamu, anjaha tangi ma ho marhitei pinggolmu pasal haganup sipatugahonku bam mangonai haganup aturan-aturan ni rumah ni Jahowa, ampa haganup titahni; parimbagaskon ma pasal parmasuk hubagas rumah panumbahan in ampa pasal parluar hunjin. 44:5 TUHAN berfirman kepadaku: “Hai anak manusia, perhatikanlah baik-baik, lihatlah dengan teliti dan dengarlah dengan sungguh-sungguh segala sesuatu yang hendak Kufirmankan kepadamu mengenai peraturan-peraturan rumah TUHAN dan tentang segala hukumnya dan perhatikanlah baik-baik siapa yang diperbolehkan masuk ke dalamnya: dan siapa yang harus ditolak dari tempat kudus.
44:6 Anjaha hatahon ma hubani ginompar ni Israel sipanlawan in: Sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Sungkup ma in, hanima na mangkorjahon ganup hasamboronnima in, ale ginompar ni Israel. 44:6 Katakanlah kepada kaum pemberontak, yaitu kaum Israel: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Cukuplah perbuatan-perbuatanmu yang keji itu, hai kaum Israel,
44:7 Ai ipaturut hanima do masuk halak na legan, na so marsunat uhurni ampa dagingni, bani iananku na pansing in, laho pabutakkon rumahku, sanggah na manggalangkon ruti, taboh-taboh ampa daroh hanima bangku; iosei hanima do padanku marhitei haganup pambahenannima na masambor in. (3 Mus. 3:17.) 44:7 yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun dagingnya masuk dalam tempat kudus-Ku dan dengan kehadirannya mereka menajiskannya waktu kamu mempersembahkan santapan-Ku, yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat begitu kamu lebih mengingkari perjanjian-Ku dari pada dengan segala perbuatanmu yang keji yang sudah-sudah.
44:8 Seng iramotkon hanima horja ibagas iananku na mapansing in, tapi halak na legan do ipabangkit hanima mandalankon horjangku bani iananku na pansing in. 44:8 Kamu tidak memelihara barang-barang-Ku yang kudus dan kamu mengangkat mereka untuk memelihara kewajibanmu terhadap Aku di dalam tempat kudus-Ku.
44:9 Sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Haganup halak na legan, na so marsunat uhurni pakon dagingni, lang malo masuk hubagas iananku na pansing in, ai ma ganup halak na legan, na manginsolat itongah-tongah ni halak Israel. 44:9 Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat, boleh masuk dalam tempat kudus-Ku, ya setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel.
44:10 Tapi halak Levi, na paganggang dirini humbangku, sanggah na kahou ai Israel manundalhon Ahu laho mangihutkon gana-gana ni sidea, maningon porsanon ni sidea do hajahaton ni sidea. 44:10 Tetapi orang-orang Lewi yang menjauh dari pada-Ku waktu Israel sesat dari pada-Ku dengan mengikuti berhala-berhala mereka, akan menanggung hukumannya.
44:11 Gabe siparugas mando sidea bani iananku na mapansing in, ai ma gabe parjaga bani horbangan ni rumah panumbahan, gabe sipangidangi i rumah panumbahan; sidea ma na manayat galangan situtungon pakon galangan sisayaton bani halak simbuei, maningon jongjong do sidea ilambung ni halak na mabuei, laho mangidangi sidea. (1 Kron. 23:28.) 44:11 Di dalam tempat kudus-Ku merekalah yang mendapat tugas penjagaan di pintu-pintu gerbang Bait Suci dan tugas pelayanan di dalam Bait Suci; merekalah yang menyembelih korban bakaran dan korban sembelihan bagi bangsa itu dan bertugas bagi bangsa itu untuk melayaninya.
44:12 Halani ra sidea marugas bani simbuei ai ilobei ni gana-gana ni sidea, gabe sidea parhiteian ni ginompar ni Israel marhajahaton, halani ai do ase hupagostong tanganku marbija dompak sidea, nini Tuhan Jahowa, paboa maningon porsanon ni sidea hajahaton ni sidea. 44:12 Oleh karena mereka telah melayani bangsa itu di hadapan berhala-berhala mereka, dan mereka bagi kaum Israel telah menjadi batu sandungan, yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan, oleh karena itu Aku bersumpah mengenai mereka, demikianlah firman Tuhan ALLAH, bahwa mereka akan menanggung hukumannya sendiri.
44:13 Lang bulih be sidea roh dohor hubangku laho mandalankon jabatan hamalimon barang roh hundohor bani na mapansing-mapansing atap bani galangan tang na susi; maningon do porsanon ni sidea habadoron ni sidea ai, halani parbalikon ni sidea ai. 44:13 Mereka tidak akan mendekati Aku untuk melaksanakan tugas imam di hadapan-Ku ataupun mendekati segala barang-Ku yang kudus atau persembahan-persembahan maha kudus; mereka akan menanggung nodanya yang timbul karena perbuatan-perbuatan mereka yang keji.
44:14 Hubahen do sidea siparjaga bani rumah panumbahan, sidalankon horja atap aha silahoan ijai. 44:14 Aku menetapkan mereka untuk bertugas di Bait Suci dan melakukan segala pelayanan yang berhubungan dengan itu dan melakukan segala sesuatu yang perlu di situ.
44:15 Tapi anggo malim-malim, halak Levi ai, ai ma anak ni si Sadok, na totap mandalankon horja ibagas iananku na mapansing in, sanggah na kahou ai Israel humbangku, bulih do sidea roh mandohori Ahu, marugas bangku; bulih do sidea jongjong i lobeihu, laho manggalangkon hubangku taboh-taboh ampa daroh, nini Tuhan Jahowa. (bd. 40:46; 48:11; 1 Sam. 2:35; 1 Raj. 2:35.) 44:15 Tetapi mengenai imam-imam orang Lewi dari bani Zadok yang menjalankan tugas-tugas di tempat kudus-Ku waktu orang Israel sesat dari pada-Ku, merekalah yang akan mendekat kepada-Ku untuk menyelenggarakan kebaktian dan bertugas di hadapan-Ku untuk mempersembahkan kepada-Ku lemak dan darah, demikianlah firman Tuhan ALLAH.
44:16 Bulih do sidea masuk hubagas iananku na mapansing in anjaha bulih do sidea mandohori mejangku, laho marugas i lobeihu, anjaha laho mandalankon horjangku. 44:16 Merekalah yang akan masuk ke dalam tempat kudus-Ku dan yang akan mendekati meja-Ku untuk menyelenggarakan kebaktian dan mereka akan menjalankan tugasnya terhadap Aku.
44:17 Anggo sihol masukan ni sidea horbangan ni alaman parbagas in, maningon pakeion ni sidea do pakeian linnen, seng bulih pakeionni sidea pakeian wol, sadokah marugas sidea bani horbangan ni alaman parbagas in atap ibagas rumah na mapansing in. (3 Mus. 16:4.) 44:17 Maka kalau mereka hendak masuk dari pintu-pintu gerbang pelataran dalam, mereka harus mengenakan pakaian lenan; mereka tidak boleh memakai pakaian bulu domba waktu mereka bertugas di pintu-pintu gerbang pelataran dalam atau waktu menyelenggarakan kebaktian dalam Bait Suci.
44:18 Maningon margotong linnen sidea, anjaha marsaluar linnen bani binongeini; seng bulih sidea marbontingkon atap aha pe, na mambahen hadogasan sidea. (2 Mus. 28:42.) 44:18 Mereka harus memakai destar lenan dan memakai celana lenan, tetapi jangan memakai ikat pinggang yang menimbulkan keringat.
44:19 Anggo laho sidea hudarat, hu alaman pardarat ai, hubani halak simbuei ai, maningon tanggalon ni sidea do pakeian ni sidea sanggah marugas ai, anjaha tibalhononni ai i kamar na mapansing ai; pakeian na legan ma ipakei, ase ulang mandipar na mapansing ai marhitei pakeian ni sidea ai bani halak na mabuei ai. (bd. 42:14; 3 Mus. 16:4, 23.) 44:19 Dan waktu mereka keluar ke pelataran luar menjumpai umat TUHAN itu, mereka harus menanggalkan pakaian mereka yang mereka pakai dalam menyelenggarakan kebaktian dan menyimpannya dalam bilik-bilik kudus, kemudian mengenakan pakaian yang lain, supaya umat itu jangan menjadi kudus disebabkan kena kepada pakaian imam-imam itu.
44:20 Seng bulih suhuron ni sidea ulu ni sidea, atap paturuton ni sidea ganjang jambulan ni sidea, tapi maningon pangkason do inggot ulu ni sidea. (3 Mus. 19:27; 21:5.) 44:20 Rambut mereka tidak boleh dicukur atau dibiarkan tumbuh panjang, melainkan harus dipotong pendek.
44:21 Seng bulih minum anggur malim, anggo laho masuk ia hu alaman parbagas ai. (3 Mus. 10:9.) 44:21 Imam-imam tidak boleh minum anggur, kalau mereka hendak masuk dalam pelataran dalam.
44:22 Lang bulih ompoanni naboru na mabalu atap naboru na sinirangkon; maningon anak boru do humbani ginompar ni Israel, atap na mabalu na hinabaluhon ni malim ompoanni. (3 Mus. 21:7, 13, 14.) 44:22 Janda atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya jangan mereka ambil menjadi isteri, tetapi hanya seorang perawan dari keturunan kaum Israel, atau seorang janda imam boleh mereka ambil.
44:23 Maningon ajarhonon ni sidea do bani bangsangku parleganan ni na mapansing humbani na so pansing, anjaha pabotohkononni bani sidea legan ni na susi humbani na mabutak. (bd. 22:26; 3 Mus. 10:10.) 44:23 Mereka harus mengajar umat-Ku tentang perbedaan antara yang kudus dengan yang tidak kudus dan memberitahukan kepada mereka perbedaan antara yang najis dengan yang tahir.
44:24 Bani parsalisihan sidea ma gabe panguhum, anjaha iuhumi ma ai romban hubani uhum na humbangku. Maningon ramotkonon ni sidea do homa aturanku ampa titahku bani haganup pestangku na dob hutontuhon, anjaha maningon papansingon ni sidea do sabatku. (5 Mus. 17:8; 2 Kron. 19:10.) 44:24 Di dalam sesuatu perkara mereka harus bertindak sebagai hakim dan mereka harus menghakiminya menurut peraturan-peraturan-Ku; mereka harus berpegang pada hukum-hukum-Ku dan ketetapan-ketetapan-Ku pada hari-hari raya-Ku dan menguduskan hari-hari Sabat-Ku.
44:25 Seng bulih pabutakon ni sidea dirini marhitei na mandohori na matei; tapi bulih do butak sidea halani bangkei ni bapa atap inang, anak atap boru, sanina atap botou na so laho ope. (3 Mus. 21:1-4.) 44:25 Mereka tidak boleh melihat orang mati oleh karena dengan demikian mereka menjadi najis. Hanya dengan mayat bapaknya atau ibunya, anaknya lelaki atau perempuan, kakak adiknya lelaki, kakak adiknya perempuan yang belum kawin, mereka boleh menajiskan dirinya.
44:26 Dob gabe butak ia, hiraon ma bani pitu ari, ai pe ase pansing ia use. (4 Mus. 19:11, 12.) 44:26 Sesudah pentahirannya ia harus menghitung tujuh hari,
44:27 Anjaha bani ari parmasukni ai use hu ianan na mapansing ai, ai ma hu alaman parbagas ai, laho marugas bani ianan na mapansing ai, maningon galangkononni do galangan pardousaonni, nini Tuhan Jahowa. 44:27 dan pada hari ia masuk lagi ke tempat kudus, ke pelataran dalam, untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, ia harus mempersembahkan korban penghapus dosanya, demikianlah firman Tuhan ALLAH.
44:28 Seng dong parbagianan bani sidea, Ahu do parbagianan bani sidea; seng marrupei sidea bahenonnima bani tanoh ni Israel, Ahu do rupei bani sidea. (4 Mus. 18:20; 5 Mus. 10:9.) 44:28 Mereka tidak mendapat bagian milik pusaka, sebab Akulah milik pusakanya, dan janganlah berikan kepada mereka tanah milik di Israel, sebab Akulah milik mereka.
44:29 Ia galangan sipanganon, galangan pardousaon ampa galangan parsalahan maningon sidea do mangankon ai; anjaha sagala na pinapulig i Israel, sidea do simadasi. 44:29 Persembahan, korban penghapus dosa dan korban penebus salah, merekalah yang harus memakannya dan segala yang dikhususkan di tanah Israel adalah bagian mereka.
44:30 Anjaha limbuah ni haganup gogoh ni tanoh ampa haganup guguan na ginalangkon, malim do simada ai; maningon bereonnima do homa bani malim limbuah ni nitaknima, ase marianan pasu-pasu bani rumahnima. (2 Mus. 13:2.) 44:30 Dan yang terbaik dari buah sulung apa pun dan segala persembahan khusus dari apa pun, dari segala persembahan khususmu adalah bagian imam-imam; juga yang terbaik dari tepung jelaimu harus kamu berikan kepada imam supaya rumah-rumahmu mendapat berkat.
44:31 Sagala na matei-matei atap na hona soroh, manuk-manuk atap binatang pe ai, seng bulih panganon ni malim. (3 Mus. 22:8.) 44:31 Segala burung atau binatang yang sudah mati atau yang menjadi sisa mangsa binatang buas janganlah dimakan oleh imam-imam.”
<< Yehezkiel 43 Yehezkiel 45 >>