Yehezkiel 43

43:1 Dob ai ibobai ma ahu hu horbangan ai, ai ma horbangan parhapoltakan ai. 43:1 Lalu dibawanya aku ke pintu gerbang, yaitu pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur.
43:2 Tonggor ma, roh do hamuliaon ni Naibata ni Israel hun hapoltakan, anjaha sora ni parrohni ai songon parhasak ni bah marbanggal do; jadi lihar do tanoh ai halani hamuliaonni ai, (bd. 1:24; 11:23.) 43:2 Sungguh, kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur dan terdengarlah suara seperti suara air terjun yang menderu dan bumi bersinar karena kemuliaan-Nya.
43:3 Ia pangungkabon na huidah ai, usih do ai bani pangungkabon na huidah ijia, sanggah roh Jahowa laho mangagou huta ai, anjaha usih bani pangungkabon na huidah ilambung ni bah Kebar; jadi manrogop ma ahu. (bd. 1; 8-11.) 43:3 Yang kelihatan kepadaku itu adalah seperti yang kelihatan kepadaku ketika Ia datang untuk memusnahkan kota itu dan seperti yang kelihatan kepadaku di tepi sungai Kebar, maka aku sembah sujud.
43:4 Masuk ma hamuliaon ni Jahowa hubagas rumah na mapansing ai hun horbangan parhapoltakan ai; (bd. 10:19; 11:22, 23.) 43:4 Sedang kemuliaan TUHAN masuk di dalam Bait Suci melalui pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur,
43:5 jadi iangkat Tonduy ai ma ahu, lanjar iboan ma ahu hu alaman parbagas ai. Tonggor ma, hamuliaon ni Jahowa do manggoki rumah na mapansing ai. (2 Mus. 40:34; 1 Raj. 8:10, 11.) 43:5 Roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pelataran dalam, sungguh, Bait Suci itu penuh kemuliaan TUHAN.
43:6 Sanggah na jonjong ai dalahi ai i lambungku, hutangar ma adong na marsahap hubangku hun rumah na mapansing ai, 43:6 Lalu aku mendengar Dia berfirman kepadaku dari dalam Bait Suci itu — orang yang mengukur Bait Suci itu berdiri di sampingku —
43:7 nini ma hubangku: Ale anak ni jolma, ianan on do hajongjongan ni paratasku ampa sidogeian ni jampal ni naheihu; ijon do Ahu marianan itongah-tongah ni halak Israel ronsi sadokah ni dokahni. Anjaha seng be pabutakon ni ginompar ni Israel goranku na mapansing in, sidea age raja-raja ni sidea marhitei parnaibata silebanon ni sidea, atap marhitei bangkei ni raja-raja ni sidea, bani parmatei ni sidea, 43:7 dan Ia berfirman kepadaku: “Hai anak manusia, inilah tempat takhta-Ku dan inilah tempat tapak kaki-Ku; di sinilah Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya dan kaum Israel tidak lagi akan menajiskan nama-Ku yang kudus, baik mereka maupun raja-raja mereka, dengan persundalan mereka atau dengan mayat raja-raja mereka yang sudah mati;
43:8 marhitei na pajongjong molmolanni ilambung ni molmolanku, labah-ni bani labahku, pitah tembok mando holang-kolangku humbani sidea. Ibutaki sidea do goranku na pansing in marhitei hasamboron na hinorjahon ni sidea ai, gabe huboiskon sidea ibagas ringisku. (bd. 8:7-18.) 43:8 juga tidak dengan meletakkan ambang pintu mereka dekat ambang pintu-Ku atau mendirikan tiang-tiang pintu mereka dekat tiang-tiang pintu-Ku, sehingga hanya dinding yang memisahkan Aku dari mereka. Mereka menajiskan nama-Ku yang kudus dengan perbuatan-perbuatan mereka yang keji, maka dari itu Aku menghabiskan mereka dalam amarah-Ku.
43:9 Tapi sonari, ipadaoh sidea ma parnaibata-silebanon ni sidea ai ampa bangkei ni raja-raja ni sidea humbangku, ase marianan Ahu itongah-tongah ni sidea ronsi sadokah ni dokahni. 43:9 Sekarang, mereka akan menjauhkan ketidaksetiaan mereka dan mayat raja-raja mereka dari pada-Ku dan Aku akan diam di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya.
43:10 Ai pe, ale anak ni jolma, patorang ma bani ginompar ni Israel pasal rumah panumbahan on, rupani ampa popouni, ase maila sidea halani hajahaton ni sidea ai. (bd. 16:61, 63; 36:32.) 43:10 Maka engkau, hai anak manusia, terangkanlah kepada kaum Israel tentang Bait Suci ini, agar mereka menjadi malu melihat kesalahan-kesalahan mereka, juga bagaimana Bait Suci itu kelihatan dan rancangannya.
43:11 Anggo domma maila sidea halani haganup pambahenan ni sidea ai, patorang ma bani sidea pasal rupa ampa popou ni rumah panumbahan ai, pasal dalan kaluar ampa dalan masuk ampa rumang ni haganupan ai; pabotohkon ma bani sidea haganup pasal aturanni ampa titahni; suratkon ma ai ilobei ni sidea, ase iparuhurhon anjaha idalankon sidea haganup titah ampa aturan-aturanni. 43:11 Dan kalau mereka merasa malu melihat segala sesuatu yang dilakukan mereka, gambarlah Bait Suci itu, bagian-bagiannya, pintu-pintu keluar dan pintu-pintu masuknya dan seluruh bagannya; beritahukanlah kepada mereka segala peraturannya dan hukumnya dan tuliskanlah itu di hadapan mereka, agar mereka melakukan dengan setia segala hukumnya dan peraturannya.
43:12 On ma titah pasal rumah panumbahan ai: haganup ianan inggot bani pakpak ni dolog ai pansing tumang do ai. Tonggor ma, ai ma titah pasal rumah panumbahan ai. 43:12 Inilah ketentuan mengenai Bait Suci itu: seluruh daerah yang di puncak gunung itu adalah maha kudus. Sungguh, inilah ketentuan mengenai Bait Suci itu.”
43:13 On do sibaran ni anjap-anjap ai, mangihutkon asta na ganjangan saparapon humbani asta na somal: Onjolanni saasta gijangni anjaha saasta bolagni, anjaha marbibir inggot, sajongkal gijangni. (bd. 40:47; 2 Mus. 27:1-8.) 43:13 Inilah ukuran-ukuran mezbah itu dalam hasta, yaitu hasta yang setapak tangan lebih panjang dari hasta biasa: paritnya adalah satu hasta dalamnya dan satu hasta lebarnya dan sekeliling parit itu ada tepi yang tingginya satu jengkal. Dan inilah tinggi mezbah itu:
43:14 On ma gijang ni anjap-anjap ai; humbani onjolanni na bani tanoh das bani tangga partoruh dua asta anjaha bolagni sada asta; humbani tangga sietekan ai hubani tangga sibolagan ai ompat asta do anjaha saasta bolagni. 43:14 dari parit yang di dalam tanah sampai jalur keliling yang terbawah adalah dua hasta dan lebar jalur keliling itu adalah satu hasta. Dari jalur keliling yang terbawah sampai jalur keliling yang di atas ada empat hasta dan lebar jalur keliling itu satu hasta juga.
43:15 Tataring panggalangan ai ompat asta do gijangni; humbani tataring ai adong do jurjur huatas ompat tanduk, saasta gijangni. (Jes. 29:1; 2 Mus. 27:2.) 43:15 Tempat perapian itu adalah empat hasta tingginya dan dari tempat perapian itu muncul ke atas empat tanduk.
43:16 Ia tataring ai marompat suhi do, sapuluh dua asta ganjangni anjaha sapuluh dua asta bolagni. 43:16 Tempat perapian itu panjangnya dua belas hasta dan lebarnya dua belas hasta, jadi empat persegi.
43:17 Ia tangga-tangga sibolagan ai sapuluh ompat asta do ganjangni anjaha sapuluh ompat asta do bolagni, ase marompat suhi do. Marbibir inggot satongah asta bolagni, anjaha onjolanni sada asta do inggot. Mandompakkon hapoltakan do tanggani. 43:17 Jalur yang mengelilingi perapian itu panjangnya empat belas hasta dan lebarnya empat belas hasta, jadi empat persegi juga. Sekeliling mezbah itu ada parit, yang satu hasta lebarnya dan sekeliling parit itu ada tepinya, yang setengah hasta lebarnya. Tangga mezbah itu adalah sebelah timur.
43:18 Dob ai nini ma dompak ahu: Ale anak ni jolma, sonon do hata ni Tuhan Jahowa: On ma aturan pasal anjap-anjap ai: Bani ari ai, siapkonsi ai, laho manggalangkon galangan situtungon iatas ni ai, anjaha laho mamispiskon daroh hujai, 43:18 Lalu Ia berfirman kepadaku: “Hai anak manusia, beginilah firman Tuhan ALLAH: Beginilah peraturan mengenai mezbah itu: Ketika sudah selesai dibuat dan hendak mempersembahkan korban bakaran di atasnya dan menyiramkan darah padanya,
43:19 bere ma sada anak ni lombu bahen galangan pardousaon bani malim-malim halak Levi ai, ginompar ni si Sadok, na bulih roh mandohori Ahu, laho marugas bangku, nini Tuhan Jahowa. (bd. 40:46; 2 Mus. 29.) 43:19 berikanlah kepada imam-imam orang Lewi dari keturunan Zadok seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa, sebab merekalah yang boleh mendekat kepada-Ku untuk menyelenggarakan kebaktian, demikianlah firman Tuhan ALLAH.
43:20 Anjaha buat ma deba humbani darohni ai, anjaha nahkon ma ai bani tanduk na ompat ai ampa bani haompatsi suhi-suhi ni tangga-tangga ai, ampa bani bibirni inggot; sonai ma urasonmu anjap-anjap ai, laho mambahen pardearan pasal ai. (2 Mus. 29:36.) 43:20 Dan ambillah sedikit dari darah itu dan bubuhlah itu pada keempat tanduk mezbah itu dan pada keempat sudut jalur keliling itu dan pada tepinya sekeliling; dengan demikian engkau menyucikan mezbah itu dan mengadakan pendamaian baginya.
43:21 Ningon buatonmu do homa anak ni lombu galangan pardousaon ai, anjaha itutung ma ai bani ianan na tinontuhon hujai, idarat ni ianan na mapansing ai. (3 Mus. 16:27.) 43:21 Ambillah lembu jantan untuk korban penghapus dosa itu dan orang harus membakarnya di tempat yang sudah ditentukan sekitar Bait Suci, di luar tempat kudus.
43:22 Anjaha padua-arihon maningon galangkononmu do sada hambing tunggal, na so martikas bahen galangan pardousaon, ase hona uras anjap-anjap ai, songon na dob huuras ai marhitei anak ni lombu. 43:22 Pada hari kedua engkau harus mempersembahkan seekor kambing jantan yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa dan orang harus menyucikan mezbah itu seperti sudah disucikan dengan lembu jantan.
43:23 Dob siap iuras ho anjap-anjap ai, maningon galangkononmu do sada anak ni lombu na so martikas ampa sada biri-biri tunggal na so martikas humbani hulanan ai. 43:23 Sesudah upacara penyucian itu engkau selesaikan, engkau harus mempersembahkan seekor lembu jantan muda yang tidak bercela dan seekor domba jantan dari antara domba-domba, yang tidak bercela.
43:24 Haduasi do ai galangkononmu ilobei ni Jahowa, anjaha maningon tirtirhonon ni malim do garam hu atasni, anjaha igalangkon ai songon galangan situtungon bani Jahowa. (3 Mus. 2:13.) 43:24 Engkau harus membawanya ke hadapan TUHAN dan imam-imam harus menaburkan garam ke atasnya dan mempersembahkannya sebagai korban bakaran bagi TUHAN.
43:25 Pitu ari dokahni maningon pasirsironmu do ganup ari sada hambing tunggal bahen galangan pardousaon; sonai homa sada anak ni lombu ampa sada biri-biri tunggal na so martikas humbani hulanan ai maningon pasirsiron do. (2 Mus. 28:41.) 43:25 Selama tujuh hari engkau harus mengolah setiap hari seekor kambing sebagai korban penghapus dosa; harus diolah juga seekor lembu jantan muda dan domba jantan dari antara domba-domba, yang tidak bercela.
43:26 Pitu ari dokahni maningon bahenon ni sidea pardearan pasal anjap-anjap ai anjaha urasonni ai, sonai ma ipapansing ai. 43:26 Tujuh hari lamanya mereka harus mengadakan pendamaian bagi mezbah itu serta mentahirkannya, dan dengan demikian mentahbiskan mezbah itu.
43:27 Anjaha dob salpu ari ai, jadi paualuh-arihon ampa torus i pudini ai maningon galangkonon ni malim do bani anjap-anjap ai galangan situtungonnima ampa galangan pardameiannima; jadi marosuh ma uhurhu mangidah hanima, nini Jahowa. 43:27 Sesudah hari-hari itu berakhir, maka pada hari kedelapan dan seterusnya imam-imam akan mengolah korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu di atas mezbah itu dan Aku akan berkenan kepada kamu, demikianlah firman Tuhan ALLAH.”
<< Yehezkiel 42 Yehezkiel 44 >>