Yehezkiel 4

4:1 Tapi anggo ho, ale anak ni jolma, buat ma bam sada batu tanoh halampung, anjaha patibal ma ai i lobeimu, anjaha uhirhon ma hujai sada huta, ai ma Jerusalem. 4:1 “Engkau, anak manusia, ambillah sebuah batu bata, letakkan di hadapanmu dan ukirlah di atasnya sebuah kota, yaitu Yerusalem.
4:2 Bahen ma hubuan dompak huta ai, pauli ma manara pangkubu, bahen homa tembok pangkubu dompak huta ai, sonai age tentara pangkubu ampa parugas sirongrong tembok inggot. 4:2 Ukirlah kota itu dalam keadaan terkepung: dirikan sebuah benteng pengepungan, timbun pula tanah menjadi tembok pengepungan, tempatkan perkemahan tentara dan susun alat-alat pendobrak sekeliling kota itu.
4:3 Anjaha buat ma sada bosi bolag, anjaha bahen ma ai gabe tembok bosi, parholanganmu humbani huta ai, dompakkon ma bohimu hu huta ai, sonai ma hona hubu huta ai, anjaha dorab ma ai inggot. On ma gabe tanda bani halak Israel. 4:3 Lalu ambillah sebidang besi dan dirikanlah itu di antaramu dengan kota itu menjadi dinding besi, kemudian tujukanlah wajahmu ke arah kota itu, sehingga kota itu dalam keadaan terkepung, dan engkaulah yang mengepung dia. Inilah menjadi lambang bagi kaum Israel.
4:4 Tapi anggo ho, podomi ma soding sambiloumu, anjaha hunahkon ma bam hajahaton ni Israel. Songon buei ni ari ho tibal ijai, sonai ma dokahni porsanonmu salah ni sidea. 4:4 Berbaringlah engkau pada sisi kirimu dan Aku akan menanggungkan hukuman kaum Israel atasmu. Berapa hari engkau berbaring demikian, selama itulah engkau menanggung hukuman mereka.
4:5 Hutampeihon do hu bam tahun hajahaton ni sidea, bueini ihira marhitei ari, tolu ratus siah puluh ari; sonai ma dokahni porsanonmu hajahaton ni Israel. (4 Mus. 14:34.) 4:5 Beginilah Aku tentukan bagimu: Berapa tahun hukuman kaum Israel, sekian harilah engkau menanggung hukuman mereka, yaitu tiga ratus sembilan puluh hari.
4:6 Anjaha dobkonsi dob ibahen ho sonai, patibal ma use dirimu soding dompak siamun, anjaha porsan ma hajahaton ni halak Juda, ompat puluh ari dokahni, sada tahun ihira gabe sadari siporsanon bam. 4:6 Kalau engkau sudah mengakhiri waktu ini, berbaringlah engkau untuk kedua kalinya, tetapi pada sisi kananmu dan tanggunglah hukuman kaum Yehuda empat puluh hari lamanya; Aku menentukan bagimu satu hari untuk satu tahun.
4:7 Hubani pangkubuon ni Jerusalem ai ma dompakkon bohimu marhasoman tangan na talag, anjaha manjahai ma ho dompak huta ai. 4:7 Tujukanlah wajahmu kepada pengepungan Yerusalem dan kepalkanlah tinjumu kepadanya dan bernubuatlah melawan kota itu.
4:8 Tonggor ma, hunahkon do bam tali, ase ulang boi ho marhusor hu siamun atap hu sambilou, paima idobkon ho ari pangkubuonmai. (bd. 3:25.) 4:8 Lihat, Aku akan mengikat engkau dengan tali, sehingga engkau tidak dapat berbalik dari sisi yang satu ke sisi yang lain sampai engkau mengakhiri waktu pengepunganmu itu.
4:9 Tapi anggo ho, buat ma bam gandum pakon jagul, kasang pakon dali, bajaure ampa daua, anjaha nahkon ma ai hubagas sada hudon, anjaha pauli ma ruti hunjai, anjaha ai ma panganonmu sadokah tibal ho soding tolu ratus siah puluh ari dokahni. (ay. 5.) 4:9 Selanjutnya ambillah gandum, jelai, kacang merah besar, kacang merah kecil, jawan dan sekoi dan taruhlah dalam satu periuk dan masaklah itu menjadi roti bagimu. Itulah makananmu selama engkau berbaring pada sisimu, yaitu tiga ratus sembilan puluh hari.
4:10 Marsibar do sipanganon na boi panganonmu, ai ma dua puluh sekel sadari; marpanorang do ai panganonmu. 4:10 Dan makananmu yang harus kaumakan akan ditentukan timbangannya, yakni dua puluh syikal satu hari; makanlah itu pada waktu-waktu tertentu.
4:11 Bah pe marsuhat do inumonmu, ai ma saparonom hin; marpanorang do ai homa inumonmu. 4:11 Air minum pun bagimu akan ditentukan, seperenam hin banyaknya; minumlah itu pada waktu-waktu tertentu.
4:12 Pangan ma ai marrupa kue jagul; masak ma ilobei ni sidea iatas ni ginagat ni jolma. 4:12 Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka.”
4:13 Anjaha nini Jahowa ma: Sonai ma butak panganon ni halak Israel rutini itongah-tongah ni sipajuh begu-begu pambuanganku bani sidea. (Hos. 9:3.) 4:13 Selanjutnya TUHAN berfirman: “Aku akan membuang orang Israel ke tengah-tengah bangsa-bangsa dan demikianlah mereka akan memakan rotinya najis di sana.”
4:14 Jadi ningku ma: Ham Tuhan Jahowa, tonggor Ham ma, seng ongga hubutaki diringku; humbani haetek-etekonku ronsi sonari seng ongga hupangan na matei-matei atap na sinoroh, anjaha gulei na mabutak seng ongga masuk ai hubagas pamanganku. (Jes. 65:4; Lah. 10:14.) 4:14 Maka kujawab: “Aduh, Tuhan ALLAH, sesungguhnya, aku tak pernah dinajiskan dan dari masa mudaku sampai sekarang tak pernah kumakan bangkai atau sisa mangsa binatang buas; lagipula tak pernah masuk ke mulutku ini daging yang sudah basi.”
4:15 Jadi nini ma dompak ahu: Tonggor ma, ginagat ni lombu pe hubere bam gantih ni ginagat ni jolma laho pamasakkon sipanganonmu. 4:15 Lalu firman-Nya kepadaku: “Lihat, kalau begitu Aku mengizinkan engkau memakai kotoran lembu ganti kotoran manusia dan bakarlah rotimu di atasnya.”
4:16 Ambah ni ai nini ma dompak ahu: Ale anak ni jolma, parsedaonku ma parbohalan i Jerusalem; marsibar do panganon ni sidea ruti marhasoman biar; bah pe marsuhat do inumon ni sidea marhasoman gobir. (bd. 5:16; 3 Mus. 26:26.) 4:16 Sesudah itu Ia berfirman kepadaku: “Hai, anak manusia, sesungguhnya, Aku akan memusnahkan persediaan makanan di Yerusalem — dan mereka akan memakan roti yang tertentu timbangannya dengan hati yang cemas; juga mereka akan meminum air dalam ukuran terbatas dengan hati yang gundah gulana —
4:17 Hubahen pe sonai, ase hurangan ruti pakon bah do sidea, anjaha rusak sidea marsikawahan, anjaha mandatei sidea halani hajahaton ni sidea. 4:17 dengan maksud, supaya mereka kekurangan makanan dan minuman dan mereka semuanya menjadi gundah gulana, sehingga mereka hancur di dalam hukumannya.
<< Yehezkiel 3 Yehezkiel 5 >>