Yehezkiel 3

3:1 Dob ai ihatahon ma hubangku: Ale anak ni jolma, pangan ma na dapot ho in; pangan ma surat gulungan in, anjaha laho ma ho, marsahap ma ho bani halak Israel. (bd. 2:9; Pangk. 10:9.) 3:1 Firman-Nya kepadaku: “Hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini; makanlah gulungan kitab ini dan pergilah, berbicaralah kepada kaum Israel.”
3:2 Jadi hupatanggak ma babahku, gabe ibere ma hubangku surat gulungan ai ase hupangan. 3:2 Maka kubukalah mulutku dan diberikan-Nya gulungan kitab itu kumakan.
3:3 Ihatahon ma hubangku: Ale anak ni jolma, bondut ma gulungan on na hubere bam, anjaha bosuri ma boltokmu bani in. Jadi hupangan ma ai, matobu do ai ibagas pamanganku songon manisan. (Ps. 19:11; Jer. 15:16.) 3:3 Lalu firman-Nya kepadaku: “Hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang Kuberikan ini kepadamu dan isilah perutmu dengan itu.” Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku.
3:4 Dob ai nini ma hubangku: Ale anak ni jolma, laho ma ho marayak halak Israel, anjaha hatahon ma bani sidea hatangkin. 3:4 Firman-Nya kepadaku: “Hai anak manusia, mari, pergilah dan temuilah kaum Israel dan sampaikanlah perkataan-perkataan-Ku kepada mereka.
3:5 Ai sedo hubani bangsa parhata na legan atap parhata na so niarusan ho husuruh, tapi hubani bangsa Israel do, 3:5 Sebab engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, tetapi kepada kaum Israel;
3:6 sedo hubani buei bangsa-bangsa, parhata na legan, parsahap na so niarusan. Tongon, anggo bani sisonai ho husuruh, ra do sidea manangihon ho. 3:6 bukan kepada banyak bangsa-bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, yang engkau tidak mengerti bahasanya. Sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian, mereka akan mendengarkan engkau.
3:7 Tapi anggo halak Israel seng itangihon sidea ho, seng ra sidea manangihon Ahu; ai parbohi na mapir anjaha paruhur na hengkeng do halak Israel ganup. 3:7 Akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan Aku, karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati.
3:8 Tonggor ma, hupamapir do bohimu songon bohi ni sidea anjaha hupatenger do pardompakanmu songon pardompakan ni sidea. (Jer. 1:18.) 3:8 Lihat, Aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu dan membajakan semangatmu melawan ketegaran hati mereka.
3:9 Songon batu intan, tengeran humbani batu loting, sonai do hupatenger pardompakanmu; ulang ma ho mabiar anjaha ulang ho gobir mangidah sidea, ai bangsa sipanlawan do sidea. (Jes. 50:7; Jer. 1:18.) 3:9 Seperti batu intan, yang lebih keras dari pada batu Kuteguhkan hatimu; janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak.”
3:10 Ambah ni ai nini ma dompak ahu: Ale anak ni jolma, ganup hatangku, na huhatahon bam, parimbagaskon ma ai anjaha tangihon. 3:10 Selanjutnya firman-Nya kepadaku: “Hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataan-Ku yang akan Kufirmankan kepadamu dan berikanlah telingamu kepadanya.
3:11 Ase laho ma, parayak ma na tarbuang in, hasoman sabangsamin, anjaha hatahon ma bani sidea, patugah ma bani sidea: Sonon do hata ni Tuhan Jahowa, atap na ra pe sidea manangihon in atap lang. (bd. 2:5, 7.) 3:11 Mari, pergilah dan temuilah orang-orang buangan, teman sebangsamu, berbicaralah kepada mereka dan katakanlah: Beginilah firman Tuhan ALLAH; baik mereka mau mendengarkan atau tidak.”
3:12 Jadi iangkat Tonduy ai ma ahu, anjaha hubogei ma i pudingku sora ni lalou na bolon, ai ma sanggah na tarangkat ai hamuliaon ni Jahowa humbani iananni, (bd. 1:3; Mik. 1:3; Sak. 2:13; Lah. 8:39.) 3:12 Maka Roh itu mengangkat aku, dan aku mendengar di belakangku suatu suara gemuruh yang besar, tatkala kemuliaan Allah naik ke atas dari tempatnya,
3:13 ai ma sora ni habong ni sipargoluh ai sanggah na marsiogosan ampa sora ni galapang na ilambung ni sidea, na marsora songon lalou na bolon. 3:13 yakni suara dari sayap-sayap makhluk-makhluk hidup yang menggesek satu sama lain, dan di samping itu suara gemertak dari roda-roda, suatu suara gemuruh yang besar.
3:14 Iangkat Tonduy ai ma ahu, iluahon ma, anjaha misir ma ahu ibagas uhur na mapaet marhasoman ringis; anjaha tangan ni Jahowa do odoh bangku, 3:14 Dan Roh itu mengangkat dan membawa aku, dan aku pergi dengan hati panas dan dengan perasaan pahit, karena kekuasaan TUHAN memaksa aku dengan sangat.
3:15 gabe das ma ahu bani halak na tarbuang ai i Tel-Abib, na itopi ni bah Kebar. Ijai ma ahu hundul jonong itongah-tongah ni sidea pitu ari dokahni. 3:15 Demikianlah aku datang kepada orang-orang buangan yang tinggal di tepi sungai Kebar di Tel-Abib dan di sana aku duduk tertegun di tengah-tengah mereka selama tujuh hari.
3:16 Dob salpu na pitu ari ai roh ma hata ni Jahowa hubangku: 3:16 Sesudah tujuh hari datanglah firman TUHAN kepadaku:
3:17 Ale anak ni jolma, hupabangkit do ho gabe siparjaga bani bangsa Israel. Anggo itangar ho sada hata humbani pamanganku, lumbahon ma ai bani sidea ibagas goranku. (bd. 33:7-9; Jes. 12:8; 62:6; Heb. 13:17.) 3:17 “Hai anak manusia, Aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bilamana engkau mendengarkan sesuatu firman dari pada-Ku, peringatkanlah mereka atas nama-Ku.
3:18 Anggo huhatahon bani halak parjahat: Maningon matei do ho! hape seng ipalumba ho ia, anjaha seng marsahap ho palumbahon halak parjahat ai bani parlahouni na masambor ia, andohar manggoluh ia, sai na matei do namin parjahat ai halani hajahatonni, tapi humbam do tungguonku darohni.(bd. 33:8; 1 Mus. 42:22; 2 Sam. 4:11.) 3:18 Kalau Aku berfirman kepada orang jahat: Engkau pasti dihukum mati! — dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi Aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya dari padamu.
3:19 Tapi anggo ipalumba ho do parjahat ai, hape seng ra ia manadingkon hajahatonni atap parlahouni na masambor ai, sai na matei do ia halani hajahatonni, tapi maluah do anggo tonduymu. (1 Raj. 20:39, 42.) 3:19 Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu.
3:20 Anjaha anggo itadingkon halak parpintor hapintoranni anjaha ihorjahon hagedukon, gabe hunahkon batu partolsuan i lobeini, jadi matei ia, halani na so ipalumba ho ai ia, matei do ia halani dousani, anjaha seng be ingaton hapintoran na dob hinorjahonni; tapi darohni humbam do tungguonku. (bd. 18:24.) 3:20 Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan Aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat, tetapi Aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya dari padamu.
3:21 Tapi anggo ipalumba ho parpintor in ase ulang mardousa, anjaha seng tongon mardousa ia, manggoluh ma ia tongon, halani na ra ia palumbaon; ho pe, ipaluah ho do tonduymu. 3:21 Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup, sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu.”
3:22 Dob ai roh ma ijai tangan ni Jahowa hubangku, anjaha nini dompak ahu: Jongjong ma, laho ma ho hu pamah ai, ijai pe Ahu marsahap pakon ho. (bd. 1:3.) 3:22 Maka di sana kekuasaan TUHAN meliputi aku dan Ia berfirman kepadaku: “Bangunlah dan pergilah ke lembah, di sana Aku akan berbicara dengan engkau.”
3:23 Jadi jongjong ma ahu anjaha laho ma ahu hu pamah ai; anjaha tonggor ma, jongjong do ijai hamuliaon ni Jahowa usih songon hamuliaon na huidah i topi ni bah Kebar; jadi manrogop ma ahu. (bd. 1:4.) 3:23 Aku bangun dan pergi ke lembah; sesungguhnya di sana kelihatan kemuliaan TUHAN seperti kemuliaan yang telah kulihat di tepi sungai Kebar, dan aku sujud.
3:24 Jadi masuk ma Tonduy ai hubangku, anjaha ipajongjong ma ahu bani naheihu: Marsahap ma Ia hu bangku, nini ma: Laho ma, marhurung ma ho ibagas rumahmu! (bd. 2:2.) 3:24 Tetapi masuklah Roh ke dalam aku dan ditegakkannya aku, lalu Ia berbicara dengan aku, kata-Nya: “Pergilah pulang, kurunglah dirimu di dalam rumahmu.
3:25 Anggo ho, ale anak ni jolma, tonggor ma, nahkononku ma bam tali, anjaha sangkuton ma ho marhitei ai, ase ulang ho boi mandarat masuk hu tongah-tongah ni sidea, 3:25 Dan engkau, anak manusia, sesungguhnya, engkau akan diikat dengan tali dan akan dibelenggu, sehingga engkau tidak bisa keluar masuk di tengah-tengah mereka.
3:26 anjaha longkot ma bahenonku dilahmu bani langit-langit ni pamanganmu, ase longah ho, gabe seng boi be pinsangonmu sidea, ai bangsa sipanlawan do sidea. (bd. 2:5, 7.) 3:26 Dan Aku akan membuat lidahmu melekat pada langit-langitmu, sehingga engkau menjadi bisu dan tidak akan menempelak mereka, sebab mereka adalah kaum pemberontak.
3:27 Tapi anggo marsahap Ahu use hu bam, buhaonku ma pamanganmu anjaha hatahononmu ma hubani sidea: Sonon do hata ni Tuhan Jahowa, atap ise na ra manangihon, itangihon ma, atap ise na manjua manangihon, manjua ma, ai bangsa sipanlawan do sidea. (ay. 11.) 3:27 Tetapi kalau Aku berbicara dengan engkau, Aku akan membuka mulutmu dan engkau akan mengatakan kepada mereka: Beginilah firman Tuhan ALLAH. Orang yang mau mendengar, biarlah ia mendengar; dan orang yang mau membiarkan, baiklah membiarkan, sebab mereka adalah kaum pemberontak.”
<< Yehezkiel 2 Yehezkiel 4 >>