Yehezkiel 39

39:1 Ale anak ni jolma, manjahai ma ho dompak Gog, hatahon ma: Sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Tonggor ma, roh ma Ahu mangimbang ho, ale Gog, raja ni Ros, Mesek ampa Tubal! (bd. 38:2.) 39:1 Dan engkau, anak manusia, bernubuatlah melawan Gog dan katakanlah: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Lihat, Aku akan menjadi lawanmu, hai Gog raja agung negeri Mesekh dan Tubal
39:2 Ahu do na manogu-nogu ho ampa na mangarahkon ho hun nagori tang parutara, anjaha boanonku do ho hu dolog ni Israel; 39:2 dan Aku akan menarik dan menuntun engkau dan Aku akan mendatangkan engkau dari utara sekali dan membawa engkau ke gunung-gunung Israel.
39:3 jadi poyuthononku ma siormu hun tangan sambiloumu, ampa lingkitmu hun tangan siamunmu. 39:3 Aku akan memukul tangan kirimu sehingga busurmu jatuh dan membuat panah-panahmu berjatuhan dari tangan kananmu.
39:4 Iatas ni dolog Israel do ho rasei, ho ampa balamu haganup ronsi sagala bangsa na niarahkonmu; ondoskononku do ho bani manuk-manuk panoroh ampa haganup siparhabong ampa bani binatang na i talun gabe sibonduton ni sidea. (ay. 17; bd. 29:5; 32:4.) 39:4 Di atas gunung-gunung Israel engkau akan rebah dengan seluruh bala tentaramu beserta bangsa-bangsa yang menyertai engkau; dan engkau akan Kuberikan kepada burung-burung buas dari segala jenis dan kepada binatang-binatang buas menjadi makanannya.
39:5 I ladang do ho tompas; tongon, Ahu do na mangkatahon ai, nini Tuhan Jahowa. 39:5 Engkau akan rebah di padang, sebab Aku yang mengatakannya, demikianlah firman Tuhan ALLAH.
39:6 Tongoshononku do apuy bani Magog ampa bani halak na marianan marsonang-sonang itopi laut, jadi tandaon ni sidea ma, Ahu do Jahowa. 39:6 Aku mendatangkan api ke atas Magog dan ke atas orang-orang yang diam di daerah pesisir dengan aman tenteram, dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN.
39:7 Pabotohkononku do goranku na pansing in itongah-tongah ni bangsangku Israel, seng be mahiri paturutonku goranku na pansing in, gabe botohon ni sagala bangsa ma, Ahu do Jahowa, na pansing itongah-tongah ni Israel. 39:7 Dan Aku akan menyatakan nama-Ku yang kudus di tengah-tengah umat-Ku Israel dan Aku tidak lagi membiarkan nama-Ku yang kudus dinajiskan, sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN, Yang Mahakudus di Israel.
39:8 Tonggor ma, na roh ma ai, anjaha saud ma ai, nini Tuhan Jahowa; ai ma ari, na dob hulumbahon hinan. 39:8 Sungguh, pasti datang dan terjadi, yaitu hari yang sudah Kufirmankan.
39:9 Jadi luar ma halak pangisi ni huta-huta ni Israel, pagaraonni ma apuy anjaha tutungon ni sidea ma sinjata-sinjata, gantar na etek ampa na banggal, sior ampa lingkit, pukul-pukul ampa tanja; tutungon ni sidea ma ai pala pitu tahun dokahni, (Ps. 46:10.) 39:9 Dan yang diam di kota-kota Israel akan keluar dan menyalakan api serta membakar semua perlengkapan senjata Gog, yaitu perisai kecil dan besar, busur dan panah, tongkat pemukul dan tombak, dan mereka membakarnya selama tujuh tahun.
39:10 seng pala porlu be alopon ni sidea soban hun juma, atap manroboh hayu sidea i harangan, ai sinjata ai ma gabe soban bani sidea; sidea ma partaban bani halak na dob manaban sidea, anjaha rampason ni sidea ma halak na dob manrampas sidea, nini Tuhan Jahowa. 39:10 Mereka tidak akan mengambil kayu dari hutan belukar atau membelah kayu api di hutan-hutan, sebab mereka akan menyalakan api itu dengan perlengkapan senjata itu. Mereka akan merampas orang-orang yang merampas mereka dan menjarah orang-orang yang menjarah mereka, demikianlah firman Tuhan ALLAH.
39:11 Bani panorang ai pasirsironku do tanoman bani Gog i Israel, ai ma lombang pamontasan hampit hapoltakan ni laut Matei, gabe tarolat do halak mamontas hunjai. Ijai do itanom Gog ampa haganup balani, anjaha igoran ma ai: Lombang bala ni Gog. 39:11 Maka pada hari itu Aku akan memberikan kepada Gog suatu tempat, di mana ia akan dikubur di Israel, yaitu Lembah Penyeberangan di sebelah timur dari laut dan kuburan itu akan menghalangi orang-orang yang menyeberang. Di sana Gog akan dikubur dengan semua khalayak ramai yang mengikutinya dan tempat itu akan disebut Lembah Khalayak Ramai Gog.
39:12 Pala do pitu bulan dokahni ginompar ni Israel mananom sidea, laho manguras tanoh ai. 39:12 Kaum Israel akan mengubur mereka selama tujuh bulan dengan maksud mentahirkan tanah itu.
39:13 Haganup do bangsa na i nagori ai mananom sidea; gabe tarbarita do sidea, bani panorang ai, sanggah na hupataridahkon ai hamuliaonku, nini Tuhan Jahowa. 39:13 Dan seluruh penduduk negeri turut menguburnya dan hal itu menjadikan mereka kenamaan pada hari Aku menyatakan kemuliaan-Ku, demikianlah firman Tuhan ALLAH.
39:14 Papuligon ni sidea do halak sidalani tanoh ai torus, laho mananom bangkei na tading i nagori ai, ase taruras tanoh ai; dob salpu pe sipitu bulan ai, ase idalankon sidea pamareksaon ai. 39:14 Beberapa orang dikhususkan untuk terus-menerus menjelajahi seluruh tanah itu untuk mengubur orang-orang yang masih bergelimpangan di atas tanah dengan maksud mentahirkannya. Sesudah lewat yang tujuh bulan itu mereka akan memeriksa tanah itu.
39:15 Jadi isiar halak sipamareksa ai ma tanoh ai, anjaha anggo adong na mangidah holi-holi ni jolma, gabe ibahen ma ijai partanda, das ronsi Lombang bala ni Gog itanom sipananom ai. 39:15 Kalau mereka menjelajahinya dan seorang menjumpai sepotong tulang manusia, maka ia harus meletakkan batu di sampingnya sebagai tanda sampai tukang-tukang kubur menguburkannya di Lembah khalayak Ramai Gog.
39:16 Sonai ma itanom sidea ganup balani ai ijai; sonai ma panguras ni sidea tanoh ai. 39:16 — Dan ada juga nama kota Hamona –. Dengan demikian mereka mentahirkan tanah itu.
39:17 Tapi anggo ho, ale anak ni jolma, sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Hatahon ma bani manuk-manuk, haganup siparhabong ampa hubani haganup binatang na i talun: Martumpu ma anjaha roh ma, marurup ma hanima roh humbani ganup ianan hubani pesta panggalangan na hupasirsir bannima, ai ma sada pesta panggalangon banggal bani dolog ni Israel; pangan hanima ma gulei anjaha inum ma daroh! (Jes. 34:6; Pangk. 9:17, 18.) 39:17 Dan engkau, anak manusia, beginilah firman Tuhan ALLAH: Katakanlah kepada segala jenis burung-burung dan segala binatang buas: Berkumpullah kamu dan datanglah, berhimpunlah kamu dari segala penjuru pada perjamuan korban yang Kuadakan bagimu, yaitu suatu perjamuan korban yang besar di atas gunung-gunung Israel; kamu akan makan daging dan minum darah.
39:18 Daging ni puanglima do panganonnima, anjaha daroh ni raja-raja ni tanoh on do inumonnima; songon biri-biri tunggal ampa anak ni biri-biri, hambing tunggal ampa lombu jonggi, pinahan na pinamombur i Basan do sidea haganup bannima. 39:18 Daging para pahlawan akan kamu makan dan darah para pemimpin dunia akan kamu minum, mereka semuanya ibarat domba jantan, anak domba, kambing jantan dan lembu jantan, ternak gemukan dari Basan.
39:19 Panganonnima do taboh-tabohni ronsi bosur hanima, anjaha inumonnima do darohni ronsi mabuk hanima bani pesta panggalangan ai, na hupasirsir bannima. 39:19 Kamu akan makan lemak sampai kamu kenyang dan minum darah sampai kamu menjadi mabuk pada perjamuan korban yang Kuadakan bagimu.
39:20 Bosur do hanima idanganku mangankon huda ampa siajak huda, puanglima ampa buei bala, nini Tuhan Jahowa. 39:20 Kamu akan menjadi kenyang pada perjamuan-Ku dengan makanan: kuda dan penunggangnya, pahlawan dan semua orang perang, demikianlah firman Tuhan ALLAH.
39:21 Patimbulonku do hamuliaonku itongah-tongah ni bangsa-bangsa; idahon ni sagala bangsa do uhum na hudabuh bani sidea, ampa kuasa ni tanganku na hupadalan bani sidea. 39:21 Aku akan membuat kuasa kemuliaan-Ku berlaku atas bangsa-bangsa dan mereka semua melihat hukuman yang akan Kujatuhkan dan melihat tangan-Ku yang akan memukul mereka.
39:22 Botohon ni ginompar ni Israel ma, Ahu do Jahowa, Naibata ni sidea, humbani panorang ai nari. 39:22 Dan kaum Israel akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN, Allah mereka, mulai hari itu dan seterusnya.
39:23 Botohon ni sagala bangsa ma, ase tarbuang pe halak Israel, ai ma halani hajahaton ni sidea. Halani marbalik do sidea humbangku, ase huponopkon bohingku humbani sidea, anjaha huondoskon sidea hubagas tangan ni munsuh ni sidea, anjaha rasei sidea haganup ibahen podang. (Jes. 54:8.) 39:23 Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa karena kesalahannya kaum Israel harus pergi ke dalam pembuangan, dan sebab mereka berobah setia terhadap Aku, Aku menyembunyikan wajah-Ku terhadap mereka. Dan Aku menyerahkan mereka ke dalam tangan lawan-lawannya dan mereka semuanya mati rebah oleh pedang.
39:24 Hubahen do bani sidea domu hubani habutakon ni sidea ampa panlanggaronni, anjaha huponopkon bohingku humbani sidea. 39:24 Selaras dengan kenajisan dan durhaka mereka Kuperlakukan mereka dan Kusembunyikan wajah-Ku terhadap mereka.
39:25 Halani ai, sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Bahenonku do suang sonari Jakob, anjaha maidop uhurhu bani haganup ginompar ni Israel; marah do Ahu mangkopkop goranku na pansing in. (bd. 16:53-63.) 39:25 Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Sekarang, Aku akan memulihkan keadaan Yakub dan akan menyayangi seluruh kaum Israel dan cemburu-Ku timbul untuk mempertahankan nama-Ku yang kudus.
39:26 Lang be taringat sidea bani habadoronni ampa bani pangoseion ni sidea bangku, anggo marsonang-sonang ma sidea marianan i tanoh ni sidea, anjaha seng dong be panonggoti bani sidea, (bd. 20:43; 36:31.) 39:26 Mereka akan melupakan noda mereka dan segala ketidaksetiaan mereka, yang dilakukannya terhadap Aku, kalau mereka sudah diam kembali di tanah mereka dengan aman tenteram dengan tidak dikejutkan oleh apa pun,
39:27 anggo hupaulak ma sidea humbani bangsa-bangsa, anjaha hupatumpu sidea humbani nagori ni munsuh ni sidea, anjaha hupapansing diringku ilobei ni bangsa-bangsa marhitei sidea. 39:27 dan kalau Aku sudah membawa mereka kembali dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari tanah musuh-musuh mereka dan pada saat Aku menunjukkan kekudusan-Ku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa yang banyak.
39:28 Jadi tandaon ni sidea ma, Ahu do Jahowa, Naibata ni sidea, na dob mambuangkon sidea hutongah-tongah ni bangsa-bangsa, tapi na patumpu sidea use hu tanoh ni sidea, anjaha sahalak pe lang humbani sidea na tading hupaturut ijai. 39:28 Dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN, Allah mereka, yang membawa mereka ke dalam pembuangan di tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka kembali di tanahnya dan Aku tidak membiarkan seorang pun dari padanya tinggal di sana.
39:29 Seng be ponopkononku bohingku humbani sidea, anggo huuseihon ma Tonduyhu bani ginompar ni Israel, nini Tuhan Jahowa. (bd. 36:26, 27; Jes. 44:3; Joel 3:1.) 39:29 Aku tidak lagi menyembunyikan wajah-Ku terhadap mereka, kalau Aku mencurahkan Roh-Ku ke atas kaum Israel, demikianlah firman Tuhan ALLAH.”
<< Yehezkiel 38 Yehezkiel 40 >>