Yehezkiel 36

Minggu 27 Mei 2018: Ambilan Hesekiel 36: 25-28; Sibasaon Johannes 3: 1-8
36:1 Ho ale anak ni jolma, manjahai ma ho pasal dolog ni Israel, anjaha hatahon ma: Ale dolog ni Israel, tangihon ma hata ni Jahowa! (bd. 6:2, 3.) 36:1 “Hai engkau, anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah: Hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman TUHAN!
36:2 Sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Halani na dob ihatahon munsuh pasal hanima: Ha, ha, ha! buntu-buntu sisadokah ni dokahni ai, domma gabe parbagiananta! (bd. 25:3; 26:2.) 36:2 Beginilah firman Tuhan ALLAH: Oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu: Syukur! Bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita.
36:3 Halani ai, manjahai ma ho, hatahon ma: Sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Halani tongon, halani na dob pinarseda ni sidea ai hanima, iparreong inggot, anjaha gabe parbagianan ni bangsa-bangsa na tading ai hanima, anjaha gabe sisahap-sahapkononkon ampa sirisa-risaon ni halak hanima, 36:3 Oleh karena itu bernubuatlah dan katakan: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Oleh karena, ya sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak dipergunjingkan,
36:4 halani ai, ale dolog ni Israel, tangar ma hata ni Tuhan Jahowa: Sonon do hata ni Tuhan Jahowa bani sagala dolog ampa buntu-buntu, bani lombang-lombang ampa habungan, bani na mareong ampa huta-huta na dob tinadingkon, na dob gabe taban ampa sirisa-risaon bani bangsa-bangsa inggot, 36:4 oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan ALLAH kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya;
36:5 halani si sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Tongon, marhitei gajag ni simburungku do marsahap Ahu dompak bangsa parbegu na tading ai ampa dompak Edom haganup, na mambuat tanohku gabe parbagianan ni sidea, ibagas gok ni malas ni uhur ampa risa-risa, laho parsedahon ampa manrampasi ai, (bd. 35:15.) 36:5 oleh karena itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Aku pasti berfirman dalam api cemburuan-Ku melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanah-Ku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanah-Ku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah.
36:6 halani ai, manjahai ma ho pasal tanoh Israel, anjaha hatahon ma bani sagala dolog ampa buntu-buntu, bani lombang-lombang ampa habungan: Sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Tonggor ma, marsahap do Ahu ibagas simburungku ampa ibagas ringisku, halani na dob manaron ai hanima binahen ni dorun-dorun ni sipajuh begu-begu. 36:6 Oleh karena itu bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Sungguh, Aku berfirman dalam amarah cemburuan-Ku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa.
36:7 Halani ai sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Hupagostong do tanganku laho marbija, paboa bangsa-bangsa na inggot bannima ai maningon tarononni do dorun-dorun. 36:7 Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka.
36:8 Tapi anggo hanima, ale dolog ni Israel, mangulaki do mardangkahi anjaha marbuahi bani bangsangku Israel, ai podas ma sidea mulak hu tanohni. 36:8 Maka kamu, gunung-gunung Israel, akan bertunas kembali dan akan memberi buah untuk umat-Ku Israel, sebab mereka akan segera kembali.
36:9 Tongon, parayakonku anjaha dompakkononku do hanima, horjahononkon anjaha tidahan do use hanima. 36:9 Hati-Ku akan baik kembali dan Aku akan berpaling kepadamu dan kamu akan dikerjakan dan ditaburi.
36:10 Anjaha pabueionku do jolma i atasnima, ai ma ginompar ni Israel haganup; ianonkon do use huta-huta, anjaha padearon ma na mangkareong. 36:10 Aku akan membuat manusia banyak di atasmu, yaitu segenap kaum Israel dalam keseluruhannya; kota-kota akan didiami lagi dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali.
36:11 Pabueionku do i atasnima jolma pakon pinahan, martambah-tambah anjaha manggompari do sidea; marisi do hanima bahenonku songon bani panorangnima sapari; bahenonku do bannima na madear lobih humbani sapari; jadi botohonnima ma, Ahu do Jahowa. 36:11 Aku akan membuat manusia dan binatang banyak di atasmu, dan mereka akan bertambah banyak dan beranak cucu dan Aku akan membuat kamu didiami kembali seperti keadaan semula dan akan berbuat baik kepadamu lebih dari pada keadaan dahulu. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN.
36:12 Bahenonku do mardalani jolma i atasnima, ai ma bangsangku Israel; sidea do manean ho, gabe parbagianan ni sidea do ho, anjaha seng be magouan anak sidea bahenonmu. 36:12 Aku akan membuat manusia lalu-lalang di atasmu yaitu umat-Ku Israel; mereka akan menduduki engkau dan engkau akan menjadi milik pusaka mereka dan engkau tidak lagi terus memunahkan mereka.
36:13 Sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Halani ihatahon halak bam: Sipangan jolma do ho, anjaha ibahen ho do popor bangsamu, 36:13 Beginilah firman Tuhan ALLAH: Oleh karena orang berkata tentangmu: Engkau memakan orang dan engkau memunahkan bangsamu —
36:14 halani ai, lang be sipangan jolma ho, anjaha lang be popor bahenonmu bangsamu, nini Tuhan Jahowa. 36:14 oleh karena itu engkau tidak akan makan orang lagi dan tidak akan memunahkan bangsamu lagi, demikianlah firman Tuhan ALLAH.
36:15 Lang be palopasonku ho manangar apas-apas ni bangsa-bangsa, anjaha seng be tarononmu risa-risa ni bangsa parbegu, anjaha seng be popor bahenonmu bangsamu, nini Tuhan Jahowa. 36:15 Aku tidak lagi membiarkan orang membicarakan noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa terhadap engkau dan engkau tidak lagi menanggung pencelaan bangsa-bangsa dan tidak lagi memunahkan bangsamu, demikianlah firman Tuhan ALLAH.”
36:16 Dob ai roh ma hata ni Jahowa hubangku, mangkatahon: 36:16 Kemudian datanglah firman TUHAN kepadaku:
36:17 Ale anak ni jolma, sanggah marianan ope ginompar ni Israel i tanoh ni sidea, ipabutak sidea do ai marhitei parlahou ampa pambahenan ni sidea; parlahou ni sidea i lobeihu, ai ma songon habutakon ni naboru sanggah parroh ni pantang ni hiouni. (3 Mus. 15:19; 3 Mus. 18:25, 28.) 36:17 “Hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanah mereka, mereka menajiskannya dengan tingkah laku mereka; kelakuan mereka sama seperti cemar kain di hadapan-Ku.
36:18 Jadi huuseihon ma ringisku hubani sidea halani daroh na niduruskon ni sidea i tanoh in, anjaha ibutaki sidea ai marhitei gana-gana ni sidea. 36:18 Maka Aku mencurahkan amarah-Ku ke atas mereka karena darah yang dicurahkan mereka di tanah itu, sedang tanah itu mereka najiskan dengan berhala-berhala mereka.
36:19 Huerab do sidea hutongah-tongah ni bangsa-bangsa, gabe mampar do sidea i nagori-nagori ai; romban hubani parlahou ni sidea ampa pambahenanni do sidea huuhumi. 36:19 Aku menghamburkan mereka di antara bangsa-bangsa, sehingga mereka berserak-serak di semua negeri, Aku menghakimi mereka selaras dengan tingkah lakunya.
36:20 Jadi das ma sidea hutongah-tongah ni bangsa-bangsa; tapi huja pe sidea das ipabutak sidea do ijai goranku na pansing in marhitei na hinatahon ni halak pasal sidea: On ma bangsa ni Jahowa ia, hape maningon buhar do sidea hun tanohni! (Jes. 52:5.) 36:20 Di mana saja mereka datang di tengah bangsa-bangsa, mereka menajiskan nama-Ku yang kudus, dalam hal orang menyindir mereka: Katanya mereka umat TUHAN, tetapi mereka harus keluar dari tanah-Nya.
36:21 Tapi marulak-ulakan do uhurhu halani goranku na pansing in, na pinabutak ni ginompar ni Israel itongah-tongah ni bangsa-bangsa hadasan ni sidea ai. (bd. 20:9.) 36:21 Aku merasa sakit hati karena nama-Ku yang kudus yang dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa, di mana mereka datang.
36:22 Halani ai hatahon ma bani ginompar ni Israel: Sonon do hata ni Tuhan Jahowa. Sedo halani hanima, ale ginompar ni Israel, ase sonai hubahen, tapi halani goranku na pansing in do, na pinabutaknima in itongah-tongah ni bangsa-bangsa hadasannima ai. (Ps. 115:1; Jer. 14:7.) 36:22 Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Bukan karena kamu Aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena nama-Ku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang.
36:23 Anjaha papansingonku do goranku na timbul in, na dob pinabutak in itongah-tongah ni bangsa-bangsa anjaha na dob pinabutaknima itongah-tongah ni sidea; jadi tandaon ni bangsa-bangsa ma, Ahu do Jahowa, nini Tuhan Jahowa, anggo hupatalar ma hapansingonku ilobei ni sidea marhitei hanima. (bd. 37:28.) 36:23 Aku akan menguduskan nama-Ku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN, demikianlah firman Tuhan ALLAH, manakala Aku menunjukkan kekudusan-Ku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa.
36:24 Ai padaratonku do hanima huntongah-tongah ni bangsa-bangsa, patumpuonku do hanima humbani ganup nagori-nagori, anjaha boanonku do hanima mulak hu tanohnima. (bd. 11:17.) 36:24 Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu.
36:25 Anjaha urashononku do bannima bah na lihou ase borsih hanima, urasonku do hanima humbani ganup habutakonnima ampa humbani gana-gananima. (Jes. 44:3; Sak. 13:1; Heb. 10:22.) 36:25 Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih, yang akan mentahirkan kamu; dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu Aku akan mentahirkan kamu.
36:26 Berehononku do bannima uhur na bayu, anjaha tonduy na bayu do nahkonon hubagas dirinima; buatonku do uhur batu humbagas angkulanima, anjaha uhur na marpangahapan do berehononku bannima. (bd. 11:19; 5 Mus. 30:6; Jer. 31:33; 32:39.) 36:26 Kamu akan Kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu dan Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan Kuberikan kepadamu hati yang taat.
36:27 Tonduyhu do nahkononku hubagas dirinima, anjaha bahenonku do ase marparlahou hanima ibagas titahku, anjaha bujur idalankon hanima aturanku.(bd. 37:24; 39:29; Jes. 44:3.) 36:27 Roh-Ku akan Kuberikan diam di dalam batinmu dan Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan-Ku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan-Ku dan melakukannya.
36:28 Jadi marianan ma hanima bani tanoh na dob huberehon hubani ompungnima; gabe bangsangku ma hanima, anjaha Ahu gabe Naibatanima. (bd. 11:20.) 36:28 Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah Kuberikan kepada nenek moyangmu dan kamu akan menjadi umat-Ku dan Aku akan menjadi Allahmu.
36:29 Paluahonku do hanima humbani sagala habutakannima; marsahap pe Ahu bani gandum anjaha hubahen pe ai marganda-ganda, anjaha lohei seng sogop bannima. 36:29 Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu dan Aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan Aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu.
36:30 Pabueionku do buah ni sagala hayu ampa gogoh ni tanoh in, ase ulang be mahiri hanima ibahen bangsa-bangsa parbegu halani loheian hanima. (Joel 2:17, 19.) 36:30 Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa.
36:31 Jadi taringat ma hanima bani parlahounima na jahat in ampa bani pambahenannima na so madear in; gabe magigi ma hanima bani dirinima, halani hajahaton ampa pambahenan hasamboronnima in. (bd. 6:9; 16:61, 63; 20:43.) 36:31 Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji.
36:32 Sedo halani hanima ase sonai hubahen, nini Tuhan Jahowa; sai ibotoh hanima ma in! Maila anjaha mubah ma bohinima halani pambahenannima in, ale ginompar ni Israel! (ay. 22.) 36:32 Bukan karena kamu Aku bertindak, demikianlah firman Tuhan ALLAH, ketahuilah itu. Merasa malulah kamu dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel.
36:33 Sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Bani ari ai, sanggah na huuras hanima humbani sagala hajahatonnima, marisi ma use bahenonku sagala huta, anjaha ipauli use sagala na mareong. 36:33 Beginilah firman Tuhan ALLAH: Pada hari Aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu, Aku akan membuat kota-kota didiami lagi dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali.
36:34 Horjaonkon do use tanoh na dob tarulang ai, na dob halong na sain dokah ipaidah-idah pamontas. 36:34 Tanah yang sudah lama tinggal tandus akan dikerjakan kembali, supaya jangan lagi tetap tandus di hadapan semua orang yang lintas dari padamu.
36:35 Jadi hatahonon ni halak ma: Tanoh on, na halong hinan, gabe songon pohon Eden do sonari; anjaha huta-huta in, na dob maseda, tarulang anjaha mareong, marisi do sonari anjaha ipatoguh. 36:35 Sebaliknya mereka akan berkata: Tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti taman Eden dan kota-kota yang sudah runtuh, sunyi sepi dan musnah, sekarang didiami dan menjadi kubu.
36:36 Jadi tandaon ni bangsa-bangsa, na tading in, na inggot bannima in ma, paboa Ahu do Jahowa, na paulihon use sagala na mareong, anjaha na manuani use sagala na dob halong. Ahu do Jahowa na manluarhon ai, anjaha pasaudonku do ai. (bd. 17:24.) 36:36 Dan bangsa-bangsa yang tertinggal, yang ada di sekitarmu akan mengetahui, bahwa Akulah TUHAN, yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku, TUHAN, yang mengatakannya dan akan membuatnya.
36:37 Sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Pasal on pe ra do Ahu sungkunon ni ginompar ni Israel, ase hubahen bani sidea, ai ma pabueihon jolma bani sidea songon hulanan ni biri-biri. (bd. 34:31; Mik. 2:12.) 36:37 Beginilah firman Tuhan ALLAH: Dalam hal ini juga Aku menginginkan, supaya kaum Israel meminta dari pada-Ku apa yang hendak Kulakukan bagi mereka, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia.
36:38 Songon buei ni biri-biri sigalangkononkon, songon buei ni biri-biri i Jerusalem sanggah pesta, sonai ma marisi bani hulanan ni jolma huta-huta na dob maseda in. Jadi tandaon ni sidea ma, Ahu do Jahowa. 36:38 Seperti domba-domba persembahan kudus, dan seumpama domba-domba Yerusalem pada waktu-waktu perayaannya, begitulah kota-kota yang sudah runtuh penuh dengan lautan manusia. Dengan begitu mereka akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN.”
<< Yehezkiel 35 Yehezkiel 37 >>