Yehezkiel 37

Minggu 2 April 2017: Khotbah Roma 8: 6-11; Pembacaan Hesekiel 37: 1-14
37:1 Dob ai sogop ma bangku tangan ni Jahowa; jadi iarahkon ma ahu hudarat marhitei Tonduyni, anjaha ipasoh ma ahu itongah-tongah ni habungan ai, gok holi-holi ni jolma do ai. (bd. 1:3.) 37:1 Lalu kekuasaan TUHAN meliputi aku dan Ia membawa aku ke luar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang.
37:2 Ipabontaskon ma ahu hunjai inggot, anjaha tonggor ma, buei tumang merab i habungan ai, anjaha tonggor ma, domma horah-horah ganupan ai. 37:2 Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh, amat banyak bertaburan di lembah itu; lihat, tulang-tulang itu amat kering.
37:3 Jadi nini ma dompak ahu: Ale anak ni jolma, boi ope manggoluh holi-holi on? Jadi ningku ma mambalosi: Ale Tuhan Jahowa, Ham do na mambotoh ai! 37:3 Lalu Ia berfirman kepadaku: “Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?” Aku menjawab: “Ya Tuhan ALLAH, Engkaulah yang mengetahui!”
37:4 Dob ai nini ma hubangku: Manjahai ma ho pasal holi-holi on, hatahon ma bani sidea: Ale holi-holi na horah-horah, tangar ma hata ni Jahowa! 37:4 Lalu firman-Nya kepadaku: “Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya: Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman TUHAN!
37:5 Sonon do hata ni Jahowa bani holi-holi on: Tonggor ma, Ahu mambere tonduyhu hubannima, ase manggoluh hanima. (Ps. 104:30.) 37:5 Beginilah firman Tuhan ALLAH kepada tulang-tulang ini: Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali.
37:6 Anjaha Ahu mannahkon urat-urat bannima ampa patubuh daging bannima ampa mambahen marhuling-kuling hanima ampa mambahen marhosah, ase manggoluh hanima; jadi tandaonnima ma, Ahu do Jahowa. (Jes. 26:19.) 37:6 Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu, Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN.”
37:7 Jadi manjahai ma ahu songon na pinarentahkon ai bangku, anjaha sanggah na manjahai ai ahu, tonggor ma, masa ma sora na mardongos, gabe marsitohuan ma holi-holi samah holi-holi. (ay. 10.) 37:7 Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku; dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain.
37:8 Jadi sanggah na mangkawah ahu, tonggor ma, domma dong urat-urat bani sidea, tubuh daging bani sidea, anjaha marhuling-huling sidea; tapi seng dong ope tonduy bani sidea. 37:8 Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas.
37:9 Dob ai nini ma dompak ahu: Manjahai ma ho pasal tonduy ai, manjahai ma, ale anak ni jolma, anjaha hatahon ma bani tonduy ai: Sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Roh ma ale tonduy humbani deisa na ompat in, manompul ma ho hubani halak na binunuh on, ase manggoluh sidea! 37:9 Maka firman-Nya kepadaku: “Bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali.”
37:10 Anjaha manjahai ma ahu songon na pinarentahkon ai hubangku, gabe roh ma tonduy ai hubagas sidea, jadi manggoluh ma sidea anjaha jongjong bei bani naheini; hulanan banggal tumang do ai. 37:10 Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan-Nya kepadaku. Dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar.
37:11 Dob ai nini ma hubangku: Ale anak ni jolma, ia holi-holi on, ginompar ni Israel do in ganup. Tonggor ma, nini sidea: Domma masak holi-holinami, seng dong be pangarapannami, bois do hanami. 37:11 Firman-Nya kepadaku: “Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan: Tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang.
37:12 Halani ai manjahai ma ho, anjaha hatahon ma bani sidea: Sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Tonggor ma, ungkabonku do tanomannima, anjaha paluaronku do hanima humbagas tanomannima, ale bangsangku; anjaha boanonku do hanima mulak hu tanoh Israel. 37:12 Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Sungguh, Aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umat-Ku, dari dalamnya, dan Aku akan membawa kamu ke tanah Israel.
37:13 Jadi tandaonnima ma, Ahu do Jahowa, anggo huungkab ma tanomannima, anjaha hupaluar hanima humbagas tanomannima, ale bangsangku. 37:13 Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN, pada saat Aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umat-Ku, dari dalamnya.
37:14 Anjaha nahkononku do Tonduyhu hubagas dirinima, ase manggoluh hanima, anjaha bahenonku do hanima marianan bani tanohnima; jadi tandaonnima ma, Ahu do Jahowa, na marsahap ai, anjaha pasaudonku do ai, nini Tuhan Jahowa. 37:14 Aku akan memberikan Roh-Ku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali dan Aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa Aku, TUHAN, yang mengatakannya dan membuatnya, demikianlah firman TUHAN.”
37:15 Dob ai roh ma hata ni Jahowa hubangku, mangkatahon: 37:15 Kemudian datanglah firman TUHAN kepadaku:
37:16 Ale anak ni jolma, buat ma bam sada tungkot, anjaha suratkon ijai: Juda ampa ginompar ni Israel na sapadan pakonsi. Dob ai buat ma tungkot na legan, anjaha suratkon ma ijai: Josep, tungkot ni Efraim ampa haganup ginompar ni Israel na sapadan pakonsi. (bd. 4:1.) 37:16 “Hai engkau anak manusia, ambillah sepotong papan dan tulis di atasnya: Untuk Yehuda dan orang-orang Israel yang bersekutu dengan dia. Kemudian ambillah papan yang lain dan tulis di atasnya: Untuk Yusuf — papan Efraim — dan seluruh kaum Israel yang bersekutu dengan dia.
37:17 Padomu ma ai gabe sada tungkot, gabe sada ma ai ibagas tanganmu. (Jes. 11:13; Jer. 31:9.) 37:17 Gabungkanlah keduanya menjadi satu papan, sehingga keduanya menjadi satu dalam tanganmu.
37:18 Jadi anggo adong hasomanmu sabangsa mangkatahon bam: Ai seng ra ham patugahkon bannami atap aha do tujuanmu marhitei in? 37:18 Maka kalau teman-teman sebangsamu bertanya kepadamu: Tidakkah engkau bersedia memberitahukan kepada kami, apa artinya ini —
37:19 Jadi hatahon ma bani sidea: Sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Tonggor ma, hubuat do tungkot ni si Josep ampa marga ni Israel hasomanni sapadan ai, na ibagas tangan ni Efraim; anjaha hupadomu ma hujai tungkot ni Juda, anjaha hubahen ma ai gabe sada tungkot, ase gabe sada ai ibagas tanganku. 37:19 katakanlah kepada mereka: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Aku mengambil papan Yusuf — yang dalam tangan Efraim — beserta suku-suku Israel yang bersekutu dengan dia dan menggabungkannya dengan papan Yehuda dan Aku akan menjadikan mereka satu papan, sehingga mereka menjadi satu dalam tangan-Ku.
37:20 Sanggah ijolom ho tungkot na dob sinuratan ai iidah sidea, 37:20 Dan sedang engkau memegang papan-papan yang kautulisi itu dalam tanganmu di hadapan mereka,
37:21 hatahon ma bani sidea: Sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Tonggor ma, arahkononku do halak Israel huntongah-tongah ni bangsa-bangsa hadasan ni sidea ai, anjaha patumpuonku do sidea humbani ganup ianan; anjaha boanonku do sidea mulak hu tanoh ni sidea. (bd. 36:24.) 37:21 katakanlah kepadanya: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Sungguh, Aku menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa, ke mana mereka pergi; Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka.
37:22 Bahenonku do sidea gabe sada bangsa i tanoh ai, bani dolog-dolog ni Israel; anjaha sada do raja manggomgom sidea ganup, seng be dua bangsa sidea, anjaha seng be marbagi gabe dua harajaon. (Jes. 11:12, 13; Jer. 3:18; Hos. 2:2; Joh. 10:16.) 37:22 Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel, dan satu raja memerintah mereka seluruhnya; mereka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan.
37:23 Seng be pabutakon ni sidea dirini marhitei gana-gana ni sidea, marhitei sisombah-sombahon ni sidea ai, atap marhitei ganup panlanggaron ni sidea; anjaha paluahonku do sidea humbani ganup parbalikon ni sidea ai, na mambahen sidea mardousa; urasonku do sidea, gabe bangsangku do sidea, anjaha Ahu gabe Naibata bani sidea. (bd. 36:28; 2 Kor. 6:16.) 37:23 Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya atau dewa-dewa mereka yang menjijikkan atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi Aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka, dengan mana mereka berbuat dosa, dan mentahirkan mereka, sehingga mereka akan menjadi umat-Ku dan Aku akan menjadi Allahnya.
37:24 Anjaha juak-juakku si Daud do manggomgomi sidea, sada do hansa parmahan bani sidea haganup; marparlahou do sidea ibagas aturanku, anjaha pongkut ma sidea manramotkon titahku. (bd. 11:20; 34:23; 36:27; Jer. 30:9.) 37:24 Maka hamba-Ku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturan-Ku dan melakukan ketetapan-ketetapan-Ku dengan setia.
37:25 Iankonon ni sidea do tanoh na dob huberehon bani juak-juakku si Jakob, bani tanoh na dob niiankon ni ompung ni sidea; ijai ma sidea marianan, anak ni sidea ampa pahompu ni sidea ronsi sadokah ni dokahni; anjaha juak-juakku si Daud ma lalab panggomgom bani sidea. 37:25 Mereka akan tinggal di tanah yang Kuberikan kepada hamba-Ku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal, ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya dan hamba-Ku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya.
37:26 Bahenonku do bani sidea padan pardameian, padan sisadokah ni dokahni ma ai bani sidea; pasu-pasuonku do sidea anjaha pabueionku; anjaha pajongjongonku do iananku na mapansing in itongah-tongah ni sidea ronsi sadokah ni dokahni. (bd. 34:25; Ps. 89:4; Jes. 54:10; 55:3.) 37:26 Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudus-Ku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya.
37:27 Itongah-tongah ni sidea do Ahu marianan; Ahu do gabe Naibata bani sidea anjaha sidea gabe bangsangku. 37:27 Tempat kediaman-Ku pun akan ada pada mereka dan Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat-Ku.
37:28 Jadi botohon ni bangsa-bangsa ma, Ahu do Jahowa, na papansingkon Israel, anggo itongah-tongah ni sidea ma iananku na pansing in ronsi sadokah ni dokahni. (bd. 36:36.) 37:28 Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa Aku, TUHAN, menguduskan Israel, pada waktu tempat kudus-Ku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya.”
<< Yehezkiel 36 Yehezkiel 38 >>